Velkommen til grundejerforeningen - Vedtægter

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ”BROPARKEN”

Seneste redigeret den 20.02.2013

 

Navn, hjemsted og formål:

 

§1

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Broparken”

 

 

§2

Foreningens hjemsted er Viborg kommune. Retten i Viborg er foreningens værneting.

 

 

§3

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af en hver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

De under foreningens område hørende veje og stier anlægges af det offentlige og skal forsat bestå som offentlig vejanlæg, således at belægning i kørebaner, overkørsler og stier vedligeholdes af kommunen, medens grundejerforeningens medlemmer er forpligtede til kollektivt at udføre vedligeholdelser og pasning af græsrabatter i vejen, beplantning og græsbevoksning m.m. i fællesarealet ved parcellerne, renholdelse af gangstier.

Hver enkelt parcelejer er dog ansvarlig for glatføregrusning ud for egen grund i det omfang, der foreskrives efter lovgivningens almindelige regler.

For så vidt angår udførelse af de forannævnte vedlige- og renholdelsesarbejder m.v. forestår grundejerforeningen disse forpligtelsers effektuering og træffer de fornødne aftaler hertil.

Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav fra kommunen at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg.

Foreningens bestyrelse er berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af generalforsamlingen med 2/3 flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

 

 

 

Medlemmerne og disses forhold til foreningen.

 

§4

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde, der er omfattet af deklarationer tinglyst i forbindelse med kommunens salg af grunde ved Broparken. Grundejerforeningen kan med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer træffe bestemmelse om, at også ejere af grunde udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening. Grundejerforeningen skal optage de ejendomme, der af Viborg kommune tillægges medbenyttelsesret til det under foreningen hørende fællesareal mod deltagelse i fællesudgifterne.

 

 

§5

Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer ad denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere og den nye ejer er forpligtiget at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens matr.nr.

 

 

§6

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Ved foreningens oprettelse betales af hvert medlem for hver grund, han ejer, et indskud på kr.

 0 , der forfalder til betaling senest 2 måneder efter den stiftende generalforsamling. Der skal ikke betales indskud ved senere salg af grunde.

I øvrigt betaler medlem for hver grund, han ejer et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægge forud inden den 1.november.

Dog er bestyrelsesmedlemmer fritaget for kontingent.

Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.

Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen svarende til ¼ af årskontingentet.

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed, dog ikke i tilfælde, hvor sagen vedrører restanten selv.

 

 

Generalforsamlingen.

 

§7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

 

§8

Ordinær generalforsamling skal være afholdt hvert år inden udgangen af marts måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring, jfr. §5.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

I.                     Valg af dirigent

II.                  Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

III.               Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer.

IV.               Rettidigt indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

V.                  Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

VI.               Valg af formand for bestyrelsen / henholdsvis kasserer.

VII.            Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

VIII.         Valg af to revisorer.

IX.               Valg af to revisorsuppleanter.

X.                  Eventuelt.

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

 

 

 

§9

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst ¼ af foreningens medlemmer - der ikke er i restance til foreningen - til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 

 

§10

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Hver ejendom har to stemmer.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter, svarende til en ejendom.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jfr. dog §11 og §18.

Over det på generalforsamlingen passerede føres et referat, der udsendes til alle medlemmer.

 

 

 

 

§11

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, de går ud på anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredje mand kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer. Lovændringer skal godkendes af kommunen.

Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

 

 

§12

Bestyrelsen består af fem medlemmer. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen.

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand. I tilfælde af formandens frafald, indtræder næstformanden som formand.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. På lige år vælges formanden og et bestyrelsesmedlem. På ulige år vælges kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Suppleanter og revisorer vælges for et år. Ved indtrædelse i bestyrelsen sidder suppleanter i den resterende valgperiode for det afgående bestyrelsesmedlem.

Efter den stiftende generalforsamling trækkes der lod om, hvem der er på valg sammen med formanden/kassereren.

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot ét medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten indtræder da i hans sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

 

 

§13

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed - herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg - og varetager dens formål og interesser.

Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg.

Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

 

 

 

 

§14

Foreningen tegnes overfor tredje mand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening.

 

 

 

Revisorer og regnskab

 

§15

Generalforsamlingen vælger to revisorer og to revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted.

Revisorerne gennemgår foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

Revisorerne kan når som helst foretage uanmeldt kasseeftersyn.

 

 

§16

Foreningens regnskab er kalenderåret, første regnskab dog fra foreningens stiftelse og indtil 30/9 1983. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 15. oktober og skal af disse være revideret så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne og kommunen samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

 

 

§17

Medlemmernes indbetalinger foretages i henhold til §6. Kassereren indsætter foreningens midler i bank, sparekasse eller girokonto i foreningens navn.

På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 5.000,00.

 

 

§18

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller ½ af foreningens medlemmer og kan kun vedtages, såfremt mindst 2/3 af samtlige under foreningen hørende medlemmer stemmer herfor. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra Viborg kommune.

 

 

 

 

Særlige bestemmelser

 

§19

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

 

 

§20

Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt.

 

 

 

Godkendelse m.v.

 

§21

Ovenstående love, der er affattet ved daværende Bjerringbro kommunes foranstaltning i samarbejde med repræsentanter for området, er bindende for foreningens medlemmer, indtil der i overensstemmelse med bestemmelserne i §11 foretages lovændringer.

 

 

Foreningen er stiftet den 4. oktober 1982.

 

 

 

Historik.

 

1)

Vedtaget på generalforsamling den 04.10.1982:

Ændring til §6:

Før: I øvrigt betaler medlem for hver grund, han ejer et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægge forud den 2. januar.

Efter: I øvrigt betaler medlem for hver grund, han ejer et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægge forud inden den 1. november.

 

2)

Vedtaget på generalforsamling den 25.11.1997:

Ændring til §6:

Før: I øvrigt betaler medlem for hver grund, han ejer et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægge forud inden den 1. november.

Efter: I øvrigt betaler medlem for hver grund, han ejer et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægge forud inden den 1. november.

Bestyrelsesmedlemmer fritages for kontingent.

 

3)

Vedtaget på generalforsamling den 20.02.2013:

Ændring/opdatering:

§2: ”Bjerringbro kommune”  ændres til ”Viborg Kommune”.

§2: ”Kjellerup ret” ændres til ”Retten i Viborg”.

§4: ”Bjerringbro kommune”  ændres til ”Viborg Kommune”.

§10: ”Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende. Udskrift af protokollen tilstilles kommunen” ændres til ” Over det på generalforsamlingen passerede føres et referat, der udsendes til alle medlemmer”.

§13: ”Udskrift af protokollen tilstilles kommunen” fjernes.

§17: ”kr. t="on" ProductID="1.000,00”">1.000,00” ændres til ”kr. t="on" ProductID="5.000,00”">5.000,00”

§18: ”Bjerringbro kommune”  ændres til ”Viborg Kommune”.

§21: ”ved Bjerringbro kommunes” ændres til ”ved daværende Bjerringbro kommunes”.

 
Panel title

© 2018 broparken

Antal besøg: 1033

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,46550989151001sekunder