Creamhorse Society of Denmark - Vedtægter
 

Vedtægter

§ 1 - Navn og hjemsted

"Creamhorse Society of Denmark" forkortes CSD. Foreningen er stiftet d. 27-06-2010.

Foreningens hjemsted og kontoradresse er sekretærens adresse.

 

§ 2 - Formål

Foreningens formål er:

  • at samle alle cremgens bærende hesteejere under én forening evt. som moderforbund for alle cremgensbærende heste I EU.

  • at fremme og forbedre avl og brug af cremgensbærende heste

  • at arbejde for cremgensbærende heste/ponyer kan registreres og kåres

  • at oplyse og vejlede i spørgsmål om cremgensbærende heste

  • at varetage medlemmernes interesser i forhold til andre organisationer

  • at sikre at der ikke må forekomme forskelsbehandling af aktive medlemmer

 

Stk. 1

Nyhedsbrevet, hingsteliste og tilmeldingsblanketter til kåring/skue sendes med ordinær post til de medlemmer der overfor foreningen har tilkendegivet at de ikke har adgang til Internettet alle andre modtager materiale fra foreningen via mail.

 

§ 3 - Medlemskab

Stk. 1.

Som aktive medlemmer optages enhver der er interesseret i cremgensbærende heste eller avl af disse.

Stk.1A

Aktivt familiemedlemskab (når man bor på samme adresse) kan tildeles ægtefæller eller samlevere og disses hjemmeboende børn hvor én af parterne opfylder betingelserne i stk.1

Stk. 2

Passivt medlem kan enhver person blive, som er interesseret i at støtte foreningens formål og aktiviteter.

Stk. 3

Æresmedlemmer kan personer blive, som af generalforsamlingen bliver valgt pga. særlig fortjeneste - æresmedlemmer er kontingent fritaget.

Stk. 4

Hingsteejere opkræves et årligt fastsat gebyr for hver hingst, der står opført på foreningens hingsteliste. Gebyret opkræves sammen med det årlige medlemskontingent og har forfald samme dag. Nykårede hingste opkræves I forbindelse med kåring.

Stk. 5

Anmodning om medlemskab skal ske skriftligt til foreningens sekretær.

Enhver der søger om optagelse som medlem skal have forelagt et eksemplar af foreningens vedtægter.

 

§ 4 - Medlemskab ophør / eksklusion

Medlemmer der ikke har betalt kontingent senest én måned efter forfaldsdag, slettes som medlem det pågældende år. Medlemskab kan til hver en tid genoptages ved skriftlig anmodning herom.  Medlemsåret løber fra 1-1 til 31-12. Medlemmer kan til enhver tid udmelde sig af foreningen til udgangen af et medlemsår.

Stk. 1

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen ekskludere medlemmer. For eksklusion kan besluttes skal mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte have stemt herfor. Dog kan et kvalificeret flertal I bestyrelsen (2 ud af 3 eller 3 ud af 5) udelukke et medlem frem til næste ordinære generalforsamling, hvor der så stemmes om udelukkelsen(eksklusionen) (hvis medlemmet ønsker dette- medlemmet skal orienteres om sin ret til at få det behandlet på generalforsamingen senest en måned før afholdelse).

Det kræves 2/3 af de fremmødte stemmer for udelukkelsen.

Stk. 2

  • Årsager til udelukkelse kan være følgende:

  • Usømmelig opførsel overfor andre mennesker og dyr

  • Dårlig opførsel ved kåringer/udstillinger og andre arrangementer, der kan virke skadende for foreningens anseelse og omdømme

  • Modarbejdelse af foreningens interesser i skrift og tale i "offentlige forum" fx på Internettet

 

§ 5 - Økonomi

De nødvendige indtægter og dermed foreningens økonomiske grundlag tilvejebringes gennem medlemmernes indbetaling af årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 1

Foreningen kan ikke optage lån eller indgå garantiforpligtelser.

Stk. 2

Hverken bestyrelse eller medlemmer hæfter for forbundets økonomiske forpligtigelser.

 

§ 6 - Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang. Stemmeret har kun aktive medlemmer.

Der gives én stemme pr. aktivt medlem, der gives 2 stemmer for familie medlemskab, hvis 2 personer fra familien møder op, ellers gives kun 1 stemme.

Stk. 1

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned et passende centralt sted valgt af bestyrelsen. Indvarsling sker på foreningens hjemmeside og skriftligt til hvert medlem eller familie mindst 14 dage før afholdelsen, samt annonceres på foreningens hjemmeside, med angivelse af dagsorden, som skal indeholde følgende:

 

1) valg af dirigent

2) valg af referent

3) formandens beretning

4) forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse jf. § 8

5) bestyrelsens forslag til kontingent for det følgende år jf. § 5

6) behandling af indkomne forslag - herunder kåringsregler

7) valg af formand jf. § 7

8) valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 7

9) valg af revisor jf. § 8

10) eventuelt

Stk. 2

Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt og være foreningens sekretær i hænde senest ved udgangen af januar måned det pågældende år.

Stk. 3

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når kvalificeret flertal i bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst 1/3 alle stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til foreningens formand med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Indvarslingen sker som til ordinær generalforsamling.

Stk. 4

Den af generalforsamlingen valgte dirigent leder mødet og forestår sagernes behandling og eventuelle afstemninger. Afstemninger skal være skriftlige, hvis et af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker dette.

Stk. 5

På generalforsamlingen har hvert stemmeberettiget medlem én stemme. Dog udløser familiekontingent 2 stemmer.  For at kunne afgive 2 stemmer som familie, kræver det at 2 personer fra samme husstand møder op ellers har familien kun én stemme.

 

For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal kontingent være betalt senest d. 20. januar i det pågældende år. Kontingent betalt senere 20. januar i året, giver ikke stemmeret til generalforsamlingen, heller ikke selvom kontingentet er betalt inden generalforsamlingens afholdelse.

 

Stemmeafgivningen ved skriftlig fuldmagt kan finde sted, dog kan hvert medlem kun møde med én fuldmagt.

Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt intet andet er bestemt. Alle valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor finder sted ved relativt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

For at kunne blive indvalgt til bestyrelsen, skal man være fyldt 18 år, og have været aktivt medlem af CSD i mindst 2, på hinanden følgende år. Personer under 18 år kan indvælges til diverse udvalg.

For at være valgbar til CSDs bestyrelse, skal man kunne dokumentere, at man ikke er aktiv i bestyrelser i andre hesteavlsforeninger, der kan opfattes som konkurrerende i forhold til CSDs formål og avlsmål.

Stk. 6

Ændringer af vedtægterne kan ske ved fremsættelse af skriftligt forslag herom. Eventuelle vedtægtsændringer afgøres ved simpelt stemmeflertal på en generalforsamling forudsat at mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret.

Såfremt dette ikke er tilfældet, skal forslag til vedtægtsændringerne alligevel forelægges og sættes til afstemning. Er der simpelt flertal for forslaget, skal det behandles igen på en ekstraordinær generalforsamling, som tidligst afholdes 20 dage efter den ordinære generalforsamling. Den ekstra ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

§ 7 - Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3 medlemmer (med mulighed for at udvide til 5 fra 2013) og 2 suppleanter, heraf vælges formanden ved direkte valg, de øvrige vælges efterfølgende på den ordinære generalforsamling blandt de aktive medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges første gang ved den stiftende generalforsamning den 27-06-2010 for en 3 årig periode for at skabe kontinuitet under opstarten, og efterfølgende vælges bestyrelsen fra 2013 for 2 år af gangen, således at der i ulige år afgår 1(2) og i lige år 2014 og herefter hvert 2. år afgår formand samt 1(2) bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af et bestyrelsesmedlem udtræder før den ordinære periodes udløb, indtræder der en suppleant..

Stk. 1

Bestyrelsen konstituerer sig selv med, kasserer og sekretær. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Det er den til enhver tid valgte formand eller I dennes fravær næstformand, der tegner CSD imellem bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Stk. 2

Bestyrelsen skal drage omsorg for foreningen og lede denne regnskabsmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med gældende vedtægter og regler, samt sikre at regnskabet føres på betryggende måde.

Stk. 3

Samtlige beslutninger, såvel på generalforsamlingen som på bestyrelsesmøder skal føres til protokol, som underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer og ved generalforsamlingen desuden af dirigent og referent.

 

§ 8 - Regnskab

Foreningens regnskabsår løber fra d. 1.1 til d.31.12 hvert år.

Stk. 1

Revision af foreningens regnskab foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisoren vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

 

§ 9 - Foreningens ophør

Beslutning om opløsning af foreningens aktiver, skal ske på en generalforsamling og bekræftes ved en ekstraordinær generalforsamling som afholdes tidligst 20 dage efter den ordinære. Beslutningen træffes ved simpelt stemmeflertal på de to afholdte generalforsamlinger.

Stk. 1

Foreningen er opløst, når generalforsamlingen har godkendt det af bestyrelsen forlagte regnskab over likvidation. Eventuelle aktiver tilfalder "Hestens værn" ved foreningens ophør.

Vedtægterne er godkendt af den stiftende generalforsamling af den 27-06- 2010, og trådte i kraft samme dag. 
Panel title
Antal besøg: 16637

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,64268088340759sekunder