Billedkunst-portfolio - Billedkundskab og billedanalyse

Formål

Hensigten med det billedlige arbejde i faget billedkunst er, at få indblik i store værker, deres samtid og "genre", og være i stand til at betragte disse ud fra forskellige billedanalysemetoder og vurdere hvad, hvordan og hvorfor. Udgangspunktet for denne undervisning er at give kendskab viden og erfaringer, der kan danne baggrund for ens eget krative arbejde.

I fælles mål står det blandt andet beskrevet, hvordan elever efter 5. klasse skal være i stand til at "iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billeder" (Fælles Mål - billedkunst, Undervisningsministeriet, 2009, side 4) samt "arbejde med billeder i forskellige sammenhænge med baggrund i den historiske og sociale kontekst, de er skabt i" (Fælles Mål - billedkunst, Undervisningsministeriet, 2009, side 4). I forhold til elevens eget kreative arbejde bør dette sigte imod, at eleven tilegner sig færdigheder og kundskaber, der sætter denne i stand til bl.a. at "anvende praktiske erfaringer og teoretisk viden om formsproglige elementer som form, farve og komposition i billedarbejde" (Fælles Mål - billedkunst, Undervisningsministeriet, 2009, side 4) samt "eksperimentere med billeder og kunstneriske kreative metoder" (Fælles Mål - billedkunst, Undervisningsministeriet, 2009, side 4). Man kan altså sige, at denne del af billedkunstfaget for alvor forbinder teori og praksis.   

 

 

"Tableaux vivants og parafrase"

Ordene "Tableaux vivants" betyder "levende billeder", hvilket er meget rammende i forhold til denne opgaves formål. Hensigten er, at man "går ind i" et værk for at forholde sig aktivt til analysen, fortolkningen og forståelsen af dette. Man bryder på denne måde det skel, der er imellem elevens verden og kunstens værker,

Rent praktisk indeldte vi gruppearbejdet med, at beslutte os for hvilket billede, der skulle danne grund for vores videre arbejde. I min gruppe besluttede vi os for at lave en tableaux vivants ud fra billedet "Frihed fører folket" (1830) af Eugene Delacroix. Hurtigt fik vi fordelt "rollerne" fra billedet og forsøgte herefter at skabe os en scene og baggrund, der ville fungere som en nogenlunde kopi af det oprindelige. Den fysiske opstilling viste sig krævende og svær at ramme præcist, og vi erfarede, at det nok var nødvendigt med en mere dybdegående analyse af det egentlige værk, for at se nærmere på hvad der var særligt betydningsbærende i netop dette billede, for dermed at forenkle vores egen fortolkning og kun tage det allermest relevante med. Vi så nærmere på billedets komposition, rum, figurer, perspektiv osv. og blev enige om, at det centrale i fortolkningen af dette billede var, at fange styrken i den ophøjede kvinde, der betragtes fra frøperspektiv og som fører folket, samt den sammenblanding og kontrast af klasser, der gør sig gældende. Resultatet blev tilfredsstillende, men skulle der ændres på det endelige resultat, da vi ville vi forsøge at gøre kvindes udstrakte arm endnu mere markant for dermed, at illustrere hvordan hun nærmest "skubber" folket frem.      

Anden del af opgaven var at lave en parafrase til den færdige tableaux vivants. "Parafrase" betyder egentlig "omskrivning", og refererer til en omskrivende fortolkning af et værk. I forbindelse med denne "nyrfortolkning" er det vigtigt, at bibeholde elementer, som sikrer beskuerens genkendelse af det oprindelige værk, men samtidig sikrer, at der er iøjenfaldende forskelle og kontraster imellem de to.

Vi har i henhold til vores tableaux vivants skabt to parafraser. Den ene, med titlen "Nederlag", illustrerer ødelæggelsen efter kampen for frihed, hvor scenografien, rollerne, beklædningen osv. fra det oprindelige billede er bibeholdt. Her har vi dog valgt at ændre beskuerens perspektiv fra frø- til fugl, for dermed at give fornemmelsen af at gå fra storhed til fald. Den anden parafrase er et forsøg på at skabe en nutidig nyfortolkning af billedet. Her stiller vi spørgsmålet: "Fører frihed folket?". Her ser man løsslupne folk, der sidder og drikker en øl og hygger sig og respræsenterer friheden, men da den ene person vil gå ud af døren, bliver denne underkuet og tilbageholdt af en anden person, der skal illustrere en autoritet. I folhold til sidstnævnte parafrase kan man overveje om for mange ting er ændret til, at man kan bibeholde genkendelsen fra "Frihed fører folket", og om dennes formål kommer tydeligt til udtryk.

Billeder af det egentlige billede, processen undervejs samt de færdige resultater ses i Galleri 2 - Billedkundskab og billedanalyse.

 

 

"Digital billedfortælling"

Den digitale billedfortælling er ligesom den førnævnte opgave en måde, at gå fra passiv betragtning til fysisk indlevelse i et værk. Den digitale billedfortælling omhandler, som titlen udtrykker, en fortælling i form af kortfilm, med et emne og en hensigt, der beskrives igennem billeder, lyd, video eller andre digitale medier. Forud for arbejdet ligger der en del forarbejde, hvis man ønsker, at skabe en sammenhængende og god fortælling. Betragter man den indeledende del af forløbet kan man med fordel arbejde ud fra en tre-delt proces. Udgangspunktet kan være at se nærmere på det indholdsmæssige aspekt af en sådan fortælling, for dermed at sikre en sammenhæng imellem hensigt og udtryk. Indlende bør man overveje tre elementer som identifikation, fascination og mening, der alle sikrer beskuerens fulde opmærksomhed. Når man har fået nogle ideer kan dette sættes i forhold til en typisk komposition som den fx kommer til udtryk i berettermodellen. Følger man en model som denne sikrer man sig, at man ikke ender op med en ufuldendt historie. Den sidste del af forarbejdet ligger i at lave en meget konkret handlingsplan i form af et storyboard, hvor alle specifikationer i forhold til den digitale billedfortælling er uddybet ned til mindste detalje. Undervejs kan man sagtens gøre sig nogle erfaringer, der resulterer i ændringer i forhold til det planlagte, men denne forbehandling sikrer et overblik over processen fra start til slut. Den tredelte proces ses billedliggjort i Galleri 2 - Billedkundskab og billedanalyse.  

 

Vores indledende opgave tog udgangspunkt i en tableaux vivants af et selvvalgt billede, i dette tilfælde Michael Kviums "selvportræt" fra 1985, hvor han står ved et vindue og kigger ud. Vi planlagde herefter fremgangsmåden ved at lave et grundigt storyboard, der sikrede at processen undevrejs var kortlagt. Vi eksperimenterede med beskæring, placering, perspektiv osv. og gjorde os den erfaring, at vi i vores endelige multimedie-film, ønskede at genskabe den hurtige klipning, der gør sig gældende da den ene person går op af trappen. Denne klipning er med til at skabe bevægelse og dynamik i en billedfortælling, der ellers er præget af stillestående billeder. Det færdige resultat kan ses ved at klikke på dette link: http://www.youtube.com/watch?v=9_DNm1bb4tc.   

 

Efter at have gjort os nogle indledende erfaringer med billedarbejdet på digital vis, skulle vi nu lave vores endelige fortælling, der skulle vises til multimediefestivalen. Vores udgangspunkt var, at vi ønskede at vælge et anderledes og moderne billede og vores valg faldt på den unge, nordjyske kunstner Dennis Seide og hans billede: "Jeg var ikke den du forventede". Fortællingen beskriver en person, der kæmper med de forventninger, som andre har, hvilket æblet er en metafor for, og sine egne ønsker og drømme for sig selv, hvilket bliver konkretiseret igennem dukken.Efter at have diskuteret vores tolkning af det egentlige billede, og skabt et storyboard, valgte vi at bibeholde den enkelthed, der gør sig gældende i maleriet, og vores scenografi skulle derfor igennem hele forællingen foregå på det samme sted, med den samme baggrund. Ligeledes ønskede vi at fastholde den pressede, sørgelige og utrygge stemning, der gør sig gældende I Seides version, og vi besluttede at vores fortolkning i langt højere grad skulle beskrive en sådan følelse fremfor et egentligt kronologisk handlingsforløb.  Den førnævnte, hurtige klipning, der er med til at skabe dynamik blev skabt idet hovedaktøren drejer rundt om sig selv, og den øvrige klipning er bevidst gjort en smule hakket og hård, idet vi ønsker at give fornemmelsen af en spilledåse, hvori ballerinaen hakkende drejer rundt. Det færdige resultat kan ses ved at klikke på dette link: http://www.youtube.com/watch?v=oa1quTzxcHE.

 

Vores multimedieproduktion vandt efterfølgende førstepræmien i kategorien for studerende ved Multimediefestvalen 2011.

 


Anvendt litteratur i undervisningen

Foredrag ved Marianne Würtz, ”Hjælp til: Analyse af egen digital fortælling”

Hansen, Andre Wang, "Tableau vivant", side 3 – 22 In GLB-Meddelelser 2, 1988

Knudsen, Ingrid Sidelmann, "Brugen af forskellige analysemodeller på Far", In BPT.nr.3.

Knudsen, Ingrid Sidelmann, "Billedanalyse", In BPT

HNB, Lærerproducerede ark om Tableau vivant og parafraser, 2011

 
Panel title

© 2019 dg-portfolio

Antal besøg: 17844

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,69301295280457sekunder