FFA - Vedtægter

Vedtægter for foreningen Fodbold For Alle

:

Vedtægter for foreningen Fodbold For Alle

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Fodbold For Alle

Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er  at sikre socialt samvær for foreningens medlemmer, samt styrke disses netværk og mulighed for at agere i sociale sammenhænge – herudover fremme en sund livsstil ved hjælp af dyrkning af motion.

Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig

foreningens formål.

§ 3. Foreningens drift:

Foreningens drift finansieres ved betaling af kontingent fra medlemmerne, samt evt. tilskud fra kommunen.

Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse

inden for lovens område.

§ 4. Medlemmer:

Både aktive og passive medlemmer kan optages i foreningen. Passive medlemmer deltager ikke i den sportslige del, men bidrager til foreningen på anden vis. Et passivt medlem betaler ikke kontingent.

Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent,

senest 1 måned efter oprindelig betalingsdato..

 

§ 5. Kontingent:

Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen og betales for et år ad gangen. For prøvedeltagelse i træning og på spilledage, beregnes et gebyr på kr. 20 pr. deltager der ikke er medlem af foreningen.

§ 6. Foreningens ledelse:

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

§ 7. Generalforsamlingen:

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i august måned.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning

3) Fremlæggelse af foreningens regnskab

4) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering

5) Indkomne forslag.

6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse

samt valg af unge observatører

8) Valg af revisor og revisorsuppleant

9) Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt

hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, med

mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Børn under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage

i bestyrelsen med stemmeret.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

Generalforsamlingen indkaldes i foreningens medlemsblad, opslag eller ved

særskilt brev til de enkelte medlemmer med mindst tre ugers varsel. I indkaldelsen

skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uge før generalforsamlingen.

Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag

være udsendt til medlemmerne.

Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

2

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på

generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed

foretages omvalg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller

mindst 25% af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som

ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den

foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 8. Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af minimum 5 personer.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad

gangen. Genvalg kan finde sted.

Op til 3 børn/unge under 18 år kan vælges af de unge selv som “unge observatører”

i bestyrelsen uden stemmeret og ansvar. Valget finder sted på

generalforsamlingen for et år ad gangen.

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

1) Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder,

der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer

af lokaler m.m. til foreningen, samt

2) Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber,

foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til

foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen

samt

3) Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller

andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille

faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan Byrådet fravige

habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når Byrådet

skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får

mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.

§ 9. Bestyrelsens opgaver og virke:

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Esbjerg Byråd for anvendelse af det herfra modtagne

tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det

forløbne år beskrives.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes

mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3

bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med

angivelse af dagsorden.

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives

af formanden, næstformanden og referenten.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed

er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer

er tilstede.

§ 10. Budget, ansøgning, regnskab og revision:

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret).

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

Det særlige tilskudsregnskab skal såfremt der modtages tilskud indsendes til godkendelse i Esbjerg Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor.

Ved samlede tilskud på under xxx kr. revideres regnskabet af en af generalforsamlingen

valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen

eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinien

så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

Esbjerg Kommune foretager stikprøve kontrol.

4

Ved samlede tilskud på xxx kr. eller derover revideres regnskabet af en af

bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

§ 11. Tegningret:

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller

ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12. Hæftelse:

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller

tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet

er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende

som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt

ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til

enhver tid eksisterende formue.

§ 13. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de

afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Sport & Fritid for at sikre, at de

tilstadighed opfylder lovens krav.

§ 14. Ophør:

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som

vedtægtsændringer.

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens

område.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 29.08.2010

 
 
Panel title

© 2019 Copyright

Antal besøg: 49762

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,58988904953003sekunder