Fiskafd9 - Vedtægter

Love & vedtægter                                 

For fiskeklubben afdeling 9             4bc5c86d2114614042010.jpg                    

$.1                 Formåls paragraf.

Klubbens formål er at samle interesserede lystfiskere i afd. 9 til fælles

afvikling af fisketure samt fremstilling af graj.

$. 2                Medlemmer.

                      Enhver beboer i afd. 9 som er fyldt 12 år kan optages

                      i klubben.

Medlemmer under 15 år skal under tyre ledsages af mindst et voksen medlem.

Ved indmeldelse betales 100 kr. for medlemskab. Kontingentet gælder fra generalforsamling til generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af februar.

Klubben tegnes udadtil af formanden og kassereren.

Nye medlemmer skal henvende sig til kassereren.

$. 3                Bestyrelsen.

                      Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det eller når 1/5 af medlemmerne skriftlig begærer det,

Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, begæres af medlemmerne, senest 30 dage efter begæringen er kommet bestyrelsen i hænde.

Indvarsling af generalforsamlingen sker med 3 ugers varsel ved brev med angivelse af dagsorden til hvert medlem.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettiget er enhver der har betalt kontingent for det pågældende år. Beslutningerne træffes ved almindelig stemmeflertal.

Beslutninger om vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kræver dog 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af referent

3.      Formandens beretning

4.      Gennemgang af regnskab

5.      Gennemgang af budget

6.      Indkomne forslag

7.      Valg af bestyrelse

 

·        Valg af formand (ulige år)

·        Valg af kasserer (lige år)

·        Valg af 1 bestyrelsesmedlem

·        Valg af 1 suppleant

·        Valg af revisor

 

$. 4                Kassererens opgave

                      Når der skal hæves penge i banken skal både formanden og kassereren underskrive og kassebeholdningen må ikke overskride 5000,00 kr.

 

$. 5                Opløsning af klubben

                      Bestemmelse om foreningens opløsning kan tages på

                      en i dette øjemed særlig indkaldte ekstraordinær

                     generalforsamling.

                     Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst

                     halvdelen af foreningens stemmeberettigede

                     medlemmer er tilstede.

                     Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de

                     afgivne stemmer er for forslaget.

                    Opnås et sådan flertal på en generalforsamling der ikke

                    er beslutning, indkaldes der til en ny generalforsamling,

                    hvor beslutning kan traffes med ovennævnte

                    stemmeflertal uanset, hvilke antal stemmeberettige

                    medlemmer der er til stede.

                   Ved ophør skal klubbens formue og ejendele gå til

                   afdeling 9.

 
Panel title

© 2018 fiskafd9

Antal besøg: 8941

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,51325798034668sekunder