Forsvarsbrødrene Grindsted & Omegn - Referat fra landsmødet d. 15-16 Marts 2013
[Side … 1/10]
Marts 2013
Til Landsbestyrelsen (LB)
Emne: Referat over Landsbestyrelsesmøde (LBM) 2013-1
- Afholdt fredag den 15. og lørdag den 16. marts2013på Ryes Kaserne,
Fredericia
Deltagere:
Præsidiet
Præsidenten K.E. Nielsen (KEN)
VicepræsidentVest (VcPV) Palle Pedersen (PP), Formand Kreds 8
VicepræsidentØst (VcPØ) Jørgen Rasmussen (JR), Formand Kreds 5
Landsbestyrelsen
Kreds 1: Formanden Georg Ferdinandsen (GF)
Kreds 2: Formanden Lars Petersen (LP)
Kreds 3: Formanden Lars Skytte (LaSk)
Kreds 4: Formanden Bent Sørensen (BS)
Kreds 5: VcPØ
Kreds 6: Formanden Niels Erik Lund (NEL)
Kreds 7: Formanden Bernt Sielemann (BeSi)
Kreds 8: VcPV
Kreds 9: Formanden Arne Kristensen (AK)
Kreds 10: Formanden Jens Oskar Pedersen (JOP)
Kreds 11: Formanden Verner Callesen (VC)
Uden stemmeret
Butikschef Hanne Pedersen (HP)
Landssekretæren (LS) Ernst Harder (EH)
Landskasserer (LK) Poul Erik Dyeremose (PED)
Landsredaktør (LR) Steen Olsson (SO)
Afbud Ingen
Referent LP
Dagsorden
1. Præsidentens velkomst og valg af referent (KEN)
2. Godkendelse af/supplement til dagsorden og referater fra seneste LB-møde og seneste
DGM (KEN – Alle)
3. Siden sidst ved KEN, internt
4. Præsidiet fremlægger oplæg til fremtidig varetagelse af landssekretærfunktionerne
(KEN)
5. Lovudvalgets opfølgende arbejde på DGM beslutninger, herunder justerede terminer
for præsidievalg (KEN)
Referat
LBM 2013-1
16. marts 2013
[Side … 2/10]
6. Fremlæggelse af årsrapport 2012 og revideret budget 2013 samt udkast 2014 og
2015 samt status vedr. fondene
7. Medieudvalget: Forsvarsbroderen og hjemmesiden samt logoforslag jf. beslutninger
fra september 2012
8. Fremtidig placering af ”kontor/arkiv” (Bülows kaserne nedlægges)
9. Siden sidst/eksternt, herunder status fra FolkogSikkerhed, Soldaterlegatet og DSM
samt Bøffelkobbelhuset (kredsformand 11) og HRN 400 år (kredsformand 6)
10. Kredsenes supplerende bemærkninger til den årlige indberetning inkl. aktioner/
reaktioner på DGM beslutningerne
11. Behandling af indstillinger til FFM. Udsendt ved selvstændig mail
12. Behandling af ansøgninger om fondsstøtte:
a. Modtaget ansøgning fra KBH: Kredsformand 1
b. Modtaget ansøgning fra Aabenraa: Kredsformand 11 og Præsident.
13. Butikken – status og varesortiment, herunder ”sparringspartner” vedr. nye varer
14. Landsskydninger: Status i afvikling og for kommende skydninger
15. Landsbestyrelsesmøde og Landsmøde september 2013
16. Resumé af beslutninger
17. Eventuelt
Mødet begyndte kl. 13:15
Referat
Ad 1præsidentens velkomst
Præsidenten KEN bød velkommen og konstaterede, at alle 11 landsbestyrelsesmedlemmer
er mødt.
En særlig velkomst til Ernst Harder og Poul Erik Dyeremose som indgående Landskasserer.
Også til Steen Olsson som indgående Redaktør og Jens Oskar Petersen fra Kreds 10.
(1. møde)
LP blev valgt som Referent.
Ad 2:Godkendelse af/supplement til dagsorden og referater fra seneste LB-møde og
seneste DGM
Punkt 5 og 6 i den udsendte dagsorden tages i omvendt rækkefølge – ellers som udsendt.
Diverse materiale er udsendt på forhånd – herunder FFM, rejseafregninger, ansøgninger mv.
Hanne fra messen er blevet opereret, hvorfor vi er nødt til at spise i kantinen fremfor i Officersmessen.
Ad 3: Siden sidst ved KEN, internt
Organisationen generelt karakteriseret ved handlingslammelse og inaktivitet efter afstemningsresultatet,
herunder uacceptabel reaktion på Ernsts udmelding til LB.
”De onde græd og de gode lo eller omvendt”.
Det egentlige formål – ud over ajourføring – var: Øge medlemstal og reducere afgang.
(2011 - 2012 minus 250)
Referat
LBM 2013-1
16. marts 2013
[Side … 3/10]
De væsentlige afstemninger:
· Ændret Præsidentvalg: Positiv indflydelse ud over evt. bedre fremmøde på DGM –
Næppe
· Mindre Landsbestyrelse: Mere effektiv, men utilfredshed i kredse uden medlem.
Plus = Minus
Flere delegerede: I dag ca. max. 115 – aktuelt +/- 80. Interesse – plads til 25 mere uden
ændr.
Reaktioner fra kredsene under deres supplement til Årsrapporten.
Ikke mange reaktioner hverken på indlæg i FB eller direkte.
Et enkelt ”ØV – ØV” i FB og et fornyet 8.kredsinitiativ:
For stor mundfuld og forberedelsestiden ikke optimal ifølge kreds 8.
Holdning, men besluttet i enstemmighed i LB
Sendt til LB og Selskaber direkte uden om vores aftalte normalprocedure ved information til
alle selskaber (Begrundet med sikkerhed for at nå ud udtrykker ikke tillid til LBmedlemmerne).
Julekort og lommebøger forsinket af velforklarede og naturlige årsager.
Videreførelse af LS funktioner:
Præsidiets forslag blev fulgt – opdeling og undersøgelse i kredse/selskaber. ”Lidt” hurtigt,
svar fra alle. Tillidsfuld til resultatet. Pkt. 4 mv.
Hjælp og støtte samt medinddragelse:
Ekstraordinært REP-møde i Folk og Forsvars ændring til Folk og Sikkerhed – mere i pkt. 9.
Tilbud om deltagelse i Nordisk Stævne under DSL: Ingen tilmeldte.
Gode, værdige og velbesøgte jubilæumsfester i Tønder (kredsformand 11 og Grev Ingolf) og
Thisted (KEN) med stor medieomtale af FB- sagen.
BeSi: Var der andre kandidater til Landssekretæropgaverne? KEN: Ja, men de blev vurderet
og bedste løsning foreslået.
Ad 4: Præsidiet fremlægger oplæg til fremtidig varetagelse af landssekretærfunktionerne.
Som bekendt opdelt på tre. Indledningsvist groft opdelt således:
Poul Erik Dyeremose som ny Landskasserer (LK) med varetagelse af regnskabs- og økonomifunktioner.
Lars Petersen som ny Landssekretær (LS) med øvrige administrative funktioner efter nærmere
direkte aftale med Præsidenten.
Steen Olsson som Landsredaktør (LR) som Ansvarshavende redaktør for FB og hjemmeside
efter nærmere aftale i medieudvalget.
Referat
LBM 2013-1
16. marts 2013
[Side … 4/10]
Der udarbejdes snarest og senest 23. marts 2013 foreløbige funktionsbeskrivelser.
LB kommentarer retur den 28. marts 2013.
Dermed kan en endelig udgave være klar senest den 3. april 2013.
Herefter foretages den konkrete overlevering fra Ernst til funktionerne. DFB’s kontoradresse
bliver fremover: Risagervej 20, 4295 Stenlille.
lap.lars.petersen@gmail.com / 29236291.
Procedurebeskrivelser/intern (Præsident – ”Funktionerne” – Landsbestyrelse – Selskaber)
med henblik på få alt med og minimere info-tab med mindst mulige ressourceforbrug samt
Procedurebeskrivelse/eksternt (relationer uden for DFB).
Landsbestyrelsen høres om indholdet. Eventuelt skift af bank varetages af Landskasserer og
LB høres elektronisk.
Endelig udgave skal foreligge til LBM i SEP 2013.
BeSi: Hvor placeres ansvaret for fondene? KEN: Daglig administration og økonomifunktioner
hos LK. Opgaven med at prøve på at sammenlægge fonde er overdraget til Lovudvalget
ved VcPØ. De skal nu tages op, sammenlægges mv.
Det tages op i forbindelse med funktionsbeskrivelserne.
VcPV: Hvad om opgaven med at sammenlægge fondene blev overdraget til professionelle?
KEN: Kontakter DSL for at høre, hvordan og hvorledes de har håndteret samme opgave.
Hvis der udsendes materiale til LB, og det ikke må sendes videre, som det er, så kan idéerne
bruges i det lokale arbejde. Det gælder for eksempel materiale under udarbejdelse (for at
sikre os imod halve udgaver hos selskaberne). Hvad der ikke må refereres om, mærkes med
INTERNT, fx personsager.
Når der udsendes materiale, som skal udsendes til alle selskaber, gøres der opmærksom på
det. Husk svar/tilbagemelding/kvittering til LS, når viderefordeling er sket.
Ad 5: Fremlæggelse af årsrapport 2012 og revideret budget 2013 samt udkast 2014
og 2015 samt status vedr. fondene
Gennemgang af regnskaberne – herunder udskrifterne.
Der er en del på varelager som måske skal afskrives (og kasseres).
Det anbefales, at der strammes op på kontingent indbetalingerne, således at det er kredsen
som ”skylder” pengene og ikke de enkelte selskaber.
Det foreslås at Brevmærke- og Telegramfonden indgår i ”butikken” og dermed nedlægges i
stedet for at køre den videre – køres under projekt sammenlægning af fonde.
Der er en relativ stor likvid beholdning – denne skal selvfølgelig styres i forhold til indskydergaranti
fonden.
Budget:
Udsendte budgetter i september 2012 er fortsat gældende. Til juli når kontingenter er kendt
kan der revideres budgetter – ikke før. Eventuelle ændringer i forhold til nye vedtægter kan
det også have konsekvens (i forhold til opgørelsestidspunktet af antallet af medlemmer).
Referat
LBM 2013-1
16. marts 2013
[Side … 5/10]
Ad 6: Lovudvalgets opfølgende arbejde på DGM beslutninger, herunder justerede
terminer for præsidievalg
En del diskussion omkring de enkelte ændringer i forslag til de nye vedtægter – specielt §
11 om eksklusion. Denne paragraf vil b ive sendt til særskilt afstemning, således at det samlede
forslag ikke falder på grund af de mange ændringer i denne §.
En ny model – 2 - til de provisoriske vedtægter blev forelagt, således at Præsidenten har en
mulighed for at gå i 2014.
Direkte adspurgt oplyste KEN, at han godt ville fortsætte indtil 2015, så længe der er opbakning
fra en samlet Landsbestyrelse og det gavner sagen som helhed.
Derfor indstilles model 1 af en samlet og enig Landsbestyrelse.
Vedtages de provisoriske bestemmelser, vil LB formelt mødes efter næste Landsmøde efter
frokosten for at udmønte de provisoriske vedtægter.
Ellers stor ros til Lovudvalget for det grundige arbejde.
Ad 7: Medieudvalget: Forsvarsbroderen og hjemmesiden samt logoforslag jf. beslutninger
fra september 2012
Der er skiftet leverandør på selve trykningen af adresserne på bladet.
Problemet sidste år med udsendelse skyldes rent faktisk adresserne og ikke postvæsenet.
Glæder sig til et godt samarbejde med SO – og det fungerer allerede godt.
Hjemmesiden er endnu ikke på plads, men kommer på kort tid.
Skydemedalje: Forslag blev sendt rundt – Som æresmedlemsmedaljen, men i bronze, med
rødt krydsbånd og skydetegn påmonteret båndet..
Logo: Det gamle logo blev fremvist og oplyst om, hvorledes reglerne er. Kronen må ikke
være imellem (”intet over og intet ved siden af”).
Proportionerne på flaget skal også være i orden.
Fremlagt 2 forskellige forslag med og uden blå baggrund. Af de 2 forskellige forslag blev
besluttet, at det ”rene” logo uden konturstreger bruges i blå baggrund, og med konturstreger
på den hvide baggrund. Kan tages i brug hen over sommeren 2013.
Det foreløbige regnskab viser, at driftsregnskabet viser et overskud på ca. 11.000 kr., Dette
er medieudvalget tilfredse med.
Der er knap 4.000 abonnenter på bladet i dag.
Opfordring til, at alle Forsvarsbrødre modtager bladet i 2015 ☺
Der er fremstillet nye Telegramindlæg – sendt rundt til orientering. Det er dog ikke det nye
logo som er trykt. Når nuværende oplag er solgt bliver der lavet en ny udgave som opdateres
med nyt logo, FÆK og FFM nederst erstattes af æresmedlems- og skyttemedaljen.
Butikken på hjemmesiden: Der er et problem, da vores medaljer og årstegn ikke er til frit
salg. Derfor overvejes at opgive direkte bestilling og dermed spare udgiften til modulet.
Referat
LBM 2013-1
16. marts 2013
[Side … 6/10]
BeSi: Har skydeudvalget fortsat mulighed for at lægge resultater på hjemmesiden?
Ja, det kan han fortsat gøre.
NEL: Er det muligt, at alle kredsformænd modtager bladet elektronisk så det kan videresendes
i enkeltstående tilfælde?
Svaret er klart nej, da det ikke kan styres, hvor bladet i så fald går hen.
JOP: Ros til det samlede medieudvalg – herunder layout og indhold.
Ad 8: Fremtidig placering af ”kontor/arkiv” (Bülows kaserne nedlægges)
Bülow kaserne lukkes og afhændes jævnfør forliget. Dette vil medføre mere ”kamp om pladsen”
på Ryes kaserne.
Jævnfør nye/gældende bestemmelser kan man ikke have rådighed over lokaler uden adgang
for andre uden leje med lejekontrakt og betaling.
KEN tager kontakt til formanden i Fredericia og i samarbejde med dem mhp. at få etableret
lager/mødelokaler. Placering uden for FRC er absolut nødløsning.
Afvent aktioner/initiativer, indtil KEN har givet op.
Ad 9: Siden sidst/eksternt, herunder status fra Folk og Sikkerhed, Soldaterlegatet og
DSM samt Bøffelkobbelhuset (kredsformand 11) og HRN 400 år (kredsformand 6)
Følg løbende med på www.veteranhjem.dk; www.soldater.dk; www.propel.dk;
www.marineforeningen.dk.
Forhåbentlig kommer alle som links på vores hjemmeside – www.forsvarsbroder.dk.
Her en række ”appetitvækkere”:
Forsvarsforliget:
Vigtigst er bevarelse af værnepligten.
Sidste dele faldet på plads med ”kasernelukningerne” - de nødvendige er bredt placeret.
Konsekvensen af de 2.7 mia. besparelse i realiteten ukendt på de tre værn.
Vi vil se mere: Samarbejde med andre nationer, værns samarbejde, civilt – MIL integration,
udlicitering, civil uddannelseskompetence.
2.000 stillinger besættes ikke – 2.600 forflyttes.
Folk og Sikkerhed inklusiv flagdagen:
Navneændring for at få alle elementer, der bidrager til robust og sikkert samfund med.
Organisation/struktur bliver løsere – mere emne- og interesseorienteret.
Uddannelsesinstitutioner medinddrages - 9./10. – klasser, gymnasier, tekniske skoler, efterskoler
mv.
Referat
LBM 2013-1
16. marts 2013
[Side … 7/10]
Koordinator af Flagdagen med påvirkning af de resterende 48 kommuner. Prioritet til de
decentrale aktiviteter. Vi deltager sammen med ”ligesindede” og/eller tager initiativer til
arrangement”. Løb borgmesterens dør ind”.
Christiansborg-mødet er den 17. maj 2013 kl. 10:00.
Indkaldelse vedhæftet. Vi har 8 pladser. Tilmelding til KEN senest 22. april.
Deltagelse efter ”først- til-mølle-princippet”
Soldaterlegatet:
6 mio. uddelt i 2012 til 545 indstillede – kun 52 afviste.
Hjælp trængende – informer KEN, hvis afslag/afvist.
DSM inklusiv veteranpolitik og veteranhjem samt Monumentet:
Samarbejdet fungerer godt – DBB går enegang. Samarbejd som før lokalt med foreninger og
enkeltpersoner.
Aftalen med forsvaret vedrørende støtte – lån af lokaler og køb af indkvartering og forplejning
på plads. Kun de trykte bestemmelser mangler. Vi laver afslutningsvis en brugervenlig
udgave fordelt til alle kredse og selskaber.
Veterancentret fungerer bedre og bedre. Erfaringer fra de 19 tiltag indsamles og vurderes –
tak for bidragene.
Veteranhjemmene kører forskelligt, men godt, men har brug for flere værter – os.
Skuffende, at ”puljen” ikke støttede hverken vores sommerlejr eller behovet for en ansat
vært/hjem.
Tidligere problemer med ansvar og koordinering ved Kongeskibets sommertogter er ved at
være løst. Der udgives bestemmelser for procedurer. Vi er som hidtil positive med fremmøde
med faner.
Ny Håndbog for fanebærere fra Danmarkssamfundet er på vej.
Kan downloades på www.danmarks-samfundet.dk og/eller bestilles på ds@danmarkssamfundet.
dk.
Andet: KEN deltagelse ved Tidligere Præsident Helge Adam Møllers 70 års dag på Christiansborg
og ved skift af Adjudantstabschef.
JOP: Ville gerne markere flagdagen – også med en kirkelig handling. Mere under kredsene.
Bøffelkobbelhuset - kredsformand 11:
Huset er i dag lejet ud til en dame – og hun er genhuset på grund af skimmelsvamp.
22. februar blev markeret på god vis med deltagelse af 3 familiemedlemmer til Hans Hansen.
Museumsdirektøren holdt en god og informativ tale.
Bøffelkobbelhusets venner er blevet nedlagt – beholdningen på 17.000 DKK overdrages til
Dybbøl Mølle Fonden.
Dybbøl Mølle fonden holder ikke graven godt nok. KEN vil påpege igen.
Referat
LBM 2013-1
16. marts 2013
[Side … 8/10]
Hæren 400 år i 2014 inklusiv Dybbøl 150 år og udbrud på WW I 100 år - Kredsformand
6:
Dybbøldagens 150 års dag: Hæren deltager – arbejdet foregår i en særlig arbejdsgruppe. LB
kan eventuelt opfordre til deltagelse med alle selskaberne. Dette kan der tages stilling til på
næste LBM – muligvis kan der bruges fondsmidler til finansiering af eventuelle fanebånd/
faneplader. Overvej hjemme i kredsene – husk at 18. april 2014 er i Påsken.
LS undersøger, hvad faneplader kan koste inklusiv gravering – og et fanebånd.
Hæren: Der arbejdes i en projektgruppe i Karup – vi stiller med faner efter ønske. Planer
kendes formentlig den 10. april 2013.
Dette udsendes til alle kredsformænd til videre distribution.
WW I 100 år: Dette berøres ikke i Kredsformand 6 deltagelse i aktiviteter, hvorfor der ikke
foreligger information omkring dette.
Ad 10: Kredsenes supplerende bemærkninger til den årlige indberetning inklusive
aktioner/reaktioner på DGM beslutningerne (Der mangler så vidt det kan ses fra nogle
få kredse)
Kreds 1: Intet at supplere. Gentofte-Jægersborg lider med knap 20 medlemmer.
Lyngby har udfordring på formandsposten. Der rykkes et par gange på restancer
hvorefter medlemmer udmeldes.
Kreds 2: Intet at supplere, Gørlev bliver muligvis nødlidende fsa. Bestyrelsen, skuffelse
over resultatet Delegeretmødet. Personlig henvendelse ved rykkere.
Kreds 3: Intet at supplere, støtter veteranhjem København direkte med 5,- per medlem.
Kreds 4: Intet at supplere. Kerteminde er ophørt og forhåbentlig meldt sig ind i Assens.
Kreds 5: Intet at supplere, Maribo vælger formentlig at lukke da der ikke skaffes en
ny bestyrelse.
Kreds 6: Intet at supplere, Lemvig-Struer ser ud til at de overlever.
Kreds 7: Intet at supplere, Horsens kommer der formentlig en løsning på, ny formand
i Østbirk som giver bedre kommunikation.
Kreds 8: Der er ikke lavet en beretning, men der er ikke rigtig noget at berette. Generelt
fungerer godt, ingen problemer med bestyrelser og fortsat medlemstilgang.
Stor skuffelse ovenpå Delegeretmødets resultat.
Kreds 9: Forkert beretning udsendt af LS – ikke ret meget at berette, men der har
været afholdt kredsgeneralforsamling. Ingen reaktioner på søgning af poster.
I løbet af det sidste år er der kommet 30 nye medlemmer til kredsen.
Rykkerprocedure er lidt forskellig i de enkelte selskaber. Der startes kredsskydninger
den 14. april
Kreds 10: Det ser fint ud på Bornholm, nye medlemmer hentes i ca. 40 års alderen.
Samarbejde med de blå baretter mv. Folk fra andre organisationer har
meldt sig ind i kredsen. 61% af medlemmerne er i dag over 60 (en nedgang
fra 69%). Ingen problemer med at få medlemmer til bestyrelsen. Stor synlighed
i medierne. Broderstuen (bygning) trænger til en kærlig hånd –
kommunen har nu afsat et større beløb til dette.
Referat
LBM 2013-1
16. marts 2013
[Side … 9/10]
Kreds 11: Intet at supplere, kontaktudvalget i Sønderborg skal udvide sit samarbejde,
specielt nu hvor kasernen skal lukkes. Folk og Sikkerhed har netop holdt et
opstartsmøde for at skabe større samarbejde.
Ad 11: Behandling af indstillinger til FFM. Udsendt ved selvstændig mail
7 godkendt, 2 afvist som utilstrækkeligt begrundet og 1 opfordres til at sendes igen om et
par år.
Offentliggørelse i FB nummer 2 2014.
Opmærksomhed på, at datofrister skal overholdes fremadrettet, og derfor skal indstillinger
være Landssekretæren i hænde senest 15. januar. For allersidste gang accepteredes det, at
medtage ansøgninger, der var fremsendt efter fristens udløb.
For sent fremsendte vil for fremtiden blive udskudt til næste år.
Ad 12: Behandling af ansøgninger om fondsstøtte
København:
Mindelunden (den 5. maj) er allerede blevet godkendt, men det er Selskabet som stiller for
DFB. De 2 andre arrangementer godkendes – LS giver besked til Gert Poulsen.
Aabenraa:
9. april: Obelisk er overdraget til Søgårdlejren (vedligehold).
Blomster betales af DFB – og godkendelsen er permanent.
11. november: Ikke godkendt.
LS giver besked til Aabenraa
Ad 13: Butikken – status og varesortiment, herunder ”sparringspartner” vedr. nye
varer
Det går godt med butikken. Sparringspartner vedrørende vareudvalg bliver SO – kalkulation
laves i samarbejde med LK og LS.
På LBM i september forsøger LK/LS at fremlægge en generel ramme for kalkulation.
Ad 14: Landsskydninger: Status i afvikling og for kommende skydninger
Bestyrelsen er ændret lidt – BS har overtaget ansvaret for økonomi. Seneste skydning blev
afviklet virkeligt godt. Overskud på 18 kr.
Næste skydning afvikles i Hornum den 8. september på 50m og 200m.
Vi forventer at bruge den nye skydemedalje.
Der tages en ny Kredsmesterskydning op i bestyrelsen.
Ad 15: Landsbestyrelsesmøde og Landsmøde september 2013
Landsmødet afholdes den 14. september 2013.
Ny dirigent: Forslag om at kontakte Arne Jørgensen, kreds 11. VC kontakter ham.
Ekstern indlægsholder: Forslag om Jens Møller omkring Dybbøldagen.
Forslag om indlæg om medlemshvervning.
LB-beslutning: Jens Møller kontaktes fsv.a 2014 (KEN).
Medlemshvervning både godt og nødvendigt, men på grund af forventet tidspres ventes til
2015.
Referat
LBM 2013-1
16. marts 2013
[Side … 10/10]
Vedtægter fremlægges som komplet sæt uden § 11.
Herefter fremlægges et forslag om § 11 med den tekst, som LB mener, den skal have.
Alle ændringsforslag til vedtægter diskuteres på forhånd inden afstemning, således at alt er
vendt.
Vi forventer at forslag sendes jævnfør proceduren for, hvordan forslag skal stilles til Landsmødet.
Ad 16: Resume af beslutninger
A. Landssekretær funktioner opdeles er nærmere aftale:
a. Lars Petersen: Sekretær funktioner
b. Poul Erik Dyeremose: Kasserer funktioner
c. Steen Olsson: Redaktør
B. Funktionsbeskrivelser udsendes af KEN i 1. udgave til LBM den 23. marts 2013
C. Endelig udgave af funktionsbeskrivelser klar til LBM i september 2013
D. Fondes fundatser placeres hos VcPØ – for sammenlægning og nedlæggelse
E. Indtil videre er tidligere udsendte budgetter fortsat gældende
F. Vedtægter fremlægges på LM samlet uden § 11
G. Skydetegn, logo og nye telegramindlæg lagt fast
H. LS undersøger priser på faneplade og fanebånd til Dybbøldagen 2014
I. Indstillinger til FFM: 7 godkendt og 3 afvist
J. Fondsansøgninger – information til selskaber sendes af LS:
a. København: alle 3 godkendt (5. maj var godkendt i forvejen)
b. Aabenraa: 1 godkendt og 1 afvist
K. SO er sparringspartner til vareudvalg i butikken
L. LS og LK præsenterer en generel kalkulation til LBM september 2013 på varer
M. Forslag til dirigent til LM: Arne Jørgensen (VC kontakter)
N. Forslag til indlægsholder til LM: Jens Møller (KEN kontakter)
Ad 17: Eventuelt
Den elektroniske udgave af Forsvarsbroderen kan kun udsendes elektronisk til et selskab,
såfremt de bestiller til alle medlemmer. Derfor kan der ikke bestilles til en kreds.
Opfordringen fra Bornholm omkring skydning – og at den tages positivt op er der stor glæde
over.
Der holdes et folkemøde på Bornholm én gang om året. Opfordring til at afholde et LBM
eller at Præsidenten deltager på Bornholm.
JOP foretager en kalkulation som præsenteres for KEN, hvorefter LB skal godkende/
forkaste.
Den danske kirkegård i Braine er blevet renoveret.
Lauritsen rejser har en tur dertil fra den 14. juni – 18. juni til ca. 3.000,-
Mødet sluttede kl. 11:45
 
Panel title
Antal besøg: 51207

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-1,0939621925354sekunder
Seneste nyheder
Fugleskydning 2018
Kredsmøde 2018
Jubilæums march gennem Grindsted 3.3.2018
75 års jubilæum reception 28.2.2018
Generalforsamling 2018
Julefrokost 2017
Fugleskydning 2017
Kreds skydning og generalforsamling 2017
Julefrokost 2016
Billeder fugleskydning 2016
Kransenedlæggelse 2015 og 2016
Billeder 2014
70 Års Jubilæums fest
Ældre billeder