Grundejerforeningen Ryeshave - Referat 22. marts 2011 - med regnskab og budget

Indholdet er endnu ikke færdig tilpasset

 

Grundejerforeningen Ryeshave

Generalforsamling den 22. marts 2011

 

Til stede var 10 personer foruden bestyrelsen, i alt 16 personer

I alt var 13 grundejere repræsenteret

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent: Gitte Jakobsen blev valgt.

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt med det gældende varsel i henhold til vedtægten.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning

Gitte Jakobsen aflagde beretning og fremhævede følgende begivenheder fra årets løb:Bestyrelsen har holdt møde efter behov. Det er kun blevet til nogle få møder i årets løb.

En del huse i området er solgt og nye ejere er flyttet ind. Hensigtserklæringen med at byde nye velkommen med en blomst og kopi af vedtægter og retningslinjer for området er ikke helt blevet overholdt. Desværre. Nye grundejere er velkommen til at kontakte bestyrelsen for oplysning om området og hvis de ønsker kopi af relevante papirer.

Snevejr! Og udfordringer med snerydning har igen fyldt en del for især formanden i den forløbne vinter. Lokal gartner / snerydder var hyret til at sørge for snerydning ved snemængder større end vores egen maskine kan klare. Bo henvendte sig med tilbud om at sørge for snerydning hele vinteren, med brug af lejet maskinel fra Del-Pin. Bestyrelsen tog imod det tilbud. Niveauet for snerydning kan altid diskuteres. Ved generalforsamlingen var der enighed om, at det var passende med det niveau, der har været i vinter. Enkelte gange kunne vi dog have ønsket snerydning tidligere på dagen og lidt oftere end det er sket. Nogle dage har der været ønske om ekstra saltning på p-plads, især på Nordre Kobbelvej, hvor asfalten i sig selv er meget glat.

I sensommeren blev der foretaget tjek og oprensning af alle kloakafløb i hele området. To steder bør der repareres omkring kloakken. Et sted er røret stoppet til pga. tidligere byggemateriale i afløbet. Et andet sted er jorden og stenbelægning omkring kloakken ved at bryde ned.

I efteråret blev der lagt stenmel i bedene på p-pladser. Tak til Lilly og Lone, som tog det store slæb med det arbejde. Der er behov for at efterfylde enkelte steder.

I efteråret blev alle skilte med “Cykel- og knallertkørsel forbudt” skiftet. Det har ikke hjulpet stort på trafik i området. Men de nye skilte pynter trods alt mere end de gamle.

På stien langs volden, på indvendig side, er der ryddet 1-2 rækker buske. Der blev truffet aftale med en grundejer om at sørge for oprydning. Det er desværre ikke sket som forventet. Bestyrelsen vil følge op på aftalen - og på arbejdet.

I forbindelse med at Tre-For / Fibernet har rullet fiber ud i området har der været en del kontakt med Tre-For og Munck, som har udført arbejdet. Der var en del mangler som blev påtalt og efterfølgende repareret. Formanden gennemgik området ved en afleveringsforretning sammen med repræsentanter fra Tre-For og Munck.

Såfremt grundejere fortsat mener, at der er udestående ift. re-etablering opfordres de til selv at kontakte Tre-For.

I det forløbne år er regnskabet helt overgået til den nye kasserer Lone M. Jørgensen, som har gjort et stort og godt arbejde med bogføring. I det kommende år vil der blive foretaget tjek af bl.a. forsikringsforhold.

Pkt. 3. Regnskab 2010

Formanden gennemgik årets regnskab, som viste et mindre overforbrug sammenlignet med det budgetterede. Regnskabet blev omdelt og viser følgende tal:

Grundejerforeningen Ryeshave 2010

Til omdeling på generalforsamlingen den 22. marts 2011

Indtægter

Kr

Kontingent 90.450,00

Rente Danske Bank 7,94

Rente Middelfart Sparekasse 1.344,25

Aktieudbytte Danske Bank 0,00

Indtægter i alt 91.802,19

Udgifter

Kr

Leje skur 750,00

Løn 31.517,00

Vedligeholdelse 21.884,19

Administration 1.403,37

Møder mm 1.726,75

Gaver 1.650,00

Anskaffelser / forbedringer 18.338,58

Forsikring 9.477,75

Udgifter i alt 86.747,64

Årets resultat

5.054,55

Aktiver 1.1.2010

Foreningskonto 5.192,91

Opsparingskonto 80.095,58

Skyldig kontingent 2.200,00

Danske Bank, bog 3.175,86

Danske Bank, aktier 3.240,00

I alt 93.904,35

Aktiver 31.12.2010

Foreningskonto 9.766,72

Opsparingskonto 99.559,52

Danske Bank, bog 3.183,80

Danske Bank, aktier* 3.240,00

*Kursværdi 31.12.2010 kr. 21.450

Skyldig kontingent 3.300,00

Bogført i 2010. Bank i 2011 -18.990,25

I alt 100.059,79

 

Vedr. kontingent kunne formanden oplyse, at der er kontakt til to grundejere omkring manglende betaling. Det bemærkes positivt, at der er nu er grundlag for reel opsparing til kommende reparationer og evt. investeringer ligesom der fortsat arbejdes på at spare op til ny asfalt på vej og p-plads på Thorvaldsensvej indenfor en overskuelig årrække.

Foreningen råder over to konti i Middelfart Sparekasse. Årsagen til opdelingen skal findes i, at opsparingen står på konto til en højere rente end kontoen, der benyttes til ‘daglig drift’.

Foreningen råder desuden over 150 aktier i Danske Bank samt en bankbog med et mindre indestående som afspejler renter på aktiebeholdningen. Aktierne er bogført med anskaffelsesbeløbet kr. 3.240. Desuden er anført kursværdien per 31.12.2010.

Regnskab blev herefter godkendt.

Pkt. 4. Rettidigt indkomne forslag

1. Ændring af vedtægten. Primært sproglig opdatering generelt. Desuden enkelte ændringer i tekst og indhold. Præsenteres på generalforsamlingen. (Forslag fra bestyrelsen)

Den samlede tekst blev gennemgået, alle ændringsforslag blev drøftet og godkendt. Den nye vedtægt omdeles til alle grundejere i foreningen sammen med dette referat.

2. Ny postlov, om placering af postkasser. Forslag fra grundejer om at bestyrelsen kontakter Post Danmark med ansøgning om dispensation.

Bestyrelsen tager ansvar for at undersøge muligheden for dispensation og sørger for skriftlig besked til alle grundejere. Der tages kontakt til Post Danmark. Juhl har opgaven.

Hvis post DK fastholder lovens krav om postkasse ved skel til fælles vej, hvor der kan cykles, så kan det betyde, at alle postkasser skal opstilles på fælles areal ved P-pladsen. I givet fald beder Generalforsamlingen bestyrelsen undersøge muligheden for fælles indkøb og montering.

Hvis kravet fastholdes således, at der skal opstilles postkasse ved hvert enkelt hus, så henstiller generalforsamlingen til, at alle vælger postkasse indenfor farvevalget hvid, sort, grå, blank.

3. Vedligeholdelse af fælles arealer. Forslag fra grundejer om at vedligeholdelse og / eller snerydning fremover købes ved ekstern entreprenør. Herunder drøftelse af evt. kontingentstigning som følge af mulig øget udgift.

Forslaget blev drøftet indgående. Der var enighed om, at snerydning fortsætter som hidtil.

Havemanden har ansvar for at rydde sne i det omfang, det kan gøres med eget maskinel. Ved større mængder sne kan der træffes aftale enten med havemanden eller med ekstern leverandør.

Vedr. vedligeholdelse generelt drøftede man muligheden for at indhente tilbud fra et par lokale firmaer - til sammenligning med den udgift vi har i dag. Der skal i givet fald udarbejdes en præcis plan for de opgaver, der ønskes tilbud på.

Generalforsamlingen beder bestyrelsen om at arbejde videre med dette og fremsætte forslag på enten en ekstraordinær generalforsamling eller ved næste års generalforsamling.

I samme forbindelse drøftede man holdningen til brug af ukrudtsmiddel. Det anbefales, at punktet lægges åbent i udbudsmaterialet, således at det overlades til budgiver at komme med forslag til, hvordan ukrudt holdes nede.

Generalforsamlingen bragte i forslag, at kanten rundt langs p-pladserne ændres, således, at stenen lægges helt hen til stien og asfalt lægges helt til denne forhøjede stenkant. Der var enighed om, at spørgsmålet bør drøftes igen, næste gang der skal lægges ny asfalt på de to pladser.

Generalforsamlingen beder bestyrelsen undersøge mulige løsninger til forbedring af gangforholdene på stien på indvendig side af volden. Der er forslag om at lægge et lag stabilgrus og få det stampet hårdt. En anden mulighed kunne være at lægge sten eller asfalt med et passende chikaner, som hindrer for hurtig trafik.

Pkt. 5. Fremlæggelse af budget for 2011 samt fastsættelse af kontingent 2011

Bestyrelsen fremlagde budget som anført herunder.

I budgettet er indregnet reparation af 2 kloakker på Thorvaldsensvej.

Budgettet blev godkendt.

Kontingent fortsætter uændret for 2011 med kr. 1100,-. Kontingentet opkræves primo juni måned.

Grundejerforeningen Ryeshave

Budget 2011

Faktisk

Udgifter

Løn 27.000,00                        Egenkapital 1.1.2011 96.759,79

Vedligeholdelse 15.000,00       Årets indtægt 92.400,00

Administration 2.000,00           I alt 189.159,79

Møder 2.500,00

Gaver 1.500,00                       Budgetteret udgift 62.750,00

Anskaffelser 5.000,00

Forsikring 9.000,00                  Resultat 126.409,79

Leje af skur 750,00

Udgifter i alt 62.750,00

Indtægter                                         

Kontingent kr. 1100,- / grundejer

Kontingent 92.400,00

Skyldig fra 2010 3.300,00

Indtægt i alt 95.700,00

Pkt. 6. Valg af et medlem til bestyrelsen: Ken Søbro er på valg. Ønsker ikke genvalg.

Flere forslag til posten som formand var til drøftelse. Desuden talte man om forventninger til formanden og til bestyrelsen.Den store udfordring for foreningen er, at vi har så store fælles arealer som skal vedligeholdes, så området til enhver tid ser ordentligt ud.

Det viste sig ikke muligt at få valgt en formand. Det henstilles til bestyrelsen at der snarest indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsorden, at der skal vælges formand for foreningen.

Bestyrelsen har fastsat datoen for den ekstraordinære generalforsamling til tirsdag den 3. maj. Se indkaldelse, som omdeles sammen med dette referat.

Pkt. 7.

Valg af revisor

Bente Søbro er på valg og blev genvalgt efter aftale med Ken Søbro. Gitte Jakobsen er til rådighed som suppleant.

Pkt. 9.

Eventuelt

Her kan ikke bringes forslag til afstemning

Der blev udtrykt ønske om at bestyrelsen tager kontakt til Logstor omkring de tiltagende støjproblemer i området.

Således opfattet på mødet.

Ref. Gitte Jakobsen

 
Panel title

© 2018 gf-ryeshave

Antal besøg: 25911

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,55474710464478sekunder