Hardhitters - Vedtægter
 

 

 

VEDTÆGTER

FOR

HARDHITTERS

 

 

  

1. FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er ”Hardhitters”

2. FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er at samle personer med en fælles lyst til og interesse i at være sammen omkring en uformel og venskabelig runde golf.

Der er mødepligt for medlemmerne på mindst 17 gange i tiden fra åbningen af banen i Varde Golfklub til foreningens årlige afslutning, der afholdes hvert år den sidste lørdag i oktober måned.

Ved længerevarende sygdom og andre særlige årsager kan der søges skriftlig dispensation hos bestyrelsen. Såfremt man ikke overholder mødepligten, ophører medlemskabet automatisk for det nye år.

Medlemmer, der opnår mindre end 17 mødedage, har ret til at få sit medlemskab behandlet på førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingen kan ved almindelig flertalsbeslutning genoptage medlemmet. Medlemmet kan ikke selv deltage i afstemningen. Medlemmer, der er udelukket som medlem på grund af manglende møde, kan ikke optages som medlem igen, før der er gået 3 år.

3. MEDLEMMER

Medlemmer skal være medlem af Varde Golfklub.

Der kan maksimalt være 20 aktive medlemmer. Hvis antallet af nye medlemmer indebærer mere end 20 medlemmer, bliver det afgjort med fleste antal stemmer for optagelse.

Optagelse af nye medlemmer sker principielt ved årets generalforsamling. Bestyrelsen kan dog foreslå medlemskredsen at et nyt medlem tages ind på et hvilket som helst tidspunkt på året, hvis dette måtte vise sig at være hensigtsmæssigt og yderst velbegrundet.

Nye medlemmer skal altid anbefales af et bestående medlem ved skriftlig anmodning til bestyrelsen.

Ethvert eksisterende medlem kan nedlægge veto imod optagelse af et nyt medlem.

Foreningens medlemmer kan ved begrundet skriftlig ansøgning til foreningens bestyrelse anmode om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med afstemning af eksklusion af et medlem. For at eksklusion af et medlem kan ske, kræves det at mindst ¾-dele af klubbens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst halvdelen af de fremsendte stemmer for eksklusionen.

 

4. MATCHPROPORTIONER

Udgangspunktet er, at der ved 3-bolde spilles skingsgames scratch, og at der ved 4-bolde spilles holdspil netto slagspil eller stableford.

Spilletidspunktet er tirsdag samt lørdag – se tidsbestilling.

5. ØKONOMI

Der opkræves et årligt kontingent på kr. 200,00 (midtvejsoptagelse kr. 500,00).

Desuden opkræves kr. 30,00 pr. spilleaften for den dårligste halvdel af de fremmødte. Opkrævningen sker på baggrund af den opnåede nettoscore.

Gæstespillere udenfor klubbens medlemskreds er velkomne. Startgebyr for gæstespillere er kr. 50,00. Gæstespillere kan højest deltage 3 gange pr. sæson.

6. GENERALFORSAMLING

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes i Varde Golfklubs lokaler.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 uger og mindst 14 dages varsel pr. mail til foreningens medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftligt forlangende af et medlem, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftlige er meddelt bestyrelsen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1.       Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

2.       Valg af bestyrelse

3.       Eventuelt

På generalforsamlingen har hver deltager en stemme.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder generalforsamlingen.

 

7. FORENINGENS LEDELSE

Foreningen skal have en bestyrelse på 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling.

8. REGNSKAB

Der udarbejdes ikke regnskab for foreningen. Foreningens midler administreres af foreningens bestyrelse.

 

 

Varde, den    /    2012

 

 

_______________________                               ________________________       ________________________

 

 

 

 
Panel title

© 2018 hardhitters

Antal besøg: 4618

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,29930305480957sekunder