HOLSTEBRO VANDPOLO - Vedtægter

 

 

 ÅRLIG GENERALFORSAMLING


d. 4. FEBRUAR 2020 kl. 19.30 i klublokalet Badeland 1. sal.


 1. Valg af dirigent.


2. Formandens beretning.


3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.


4. Kasserer fremlægger budget for efterfølgende år til godkendelse


5. Fastlæggelse af næste års kontingent


6. Valg af bestyrelsesmedlem iht. § 10


7. Valg af bestyrelsessuppleant iht. § 10


8. Valg af revisor iht. § 11


9. Indkomne forslag.


 


9. Indkomne forslag:


 1.  MC

  Reminder på tilbagemeldinger til kampe

 2.  MC Hvordan fanger vi bedst vore medlemmer med tilbagemeldinger? Holdsport som i Herning?

 3. MC Gl. og nye spiller komsammen med spisning og hygge efter. Maj/Juni.

 4. Lars vil organisere en bøf og ben for de tre klubber

 5. MC Landsholdssamling måske i Herning

 6. MC En dags stævne i Herning ikke videre datosat, men muligt til efterår.

 7. MC PRÆCISERING: Det aftales at vi ALTID giver en mønt til chauffør ved kørsel til træn , kamp eller lign udenbys
Holstebro Vandpolo

 

Stiftende generalforsamling af Holstebro Vandpolo pr. 1.5.2017

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Præsentation af tankerne bag foreningen

3. Godkendelse af vedtægter

4. Beslutning om kontingent

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

 

 

Referat fra stiftende generalforsamling d. 4.4.2017:

 

 1. Dirigent valgt: Michael Christensen Referent: Carsten Nielsen

  Indkaldelse er sket i overensstemmelse med foreningens vedtægter, og mødet er med gyldigt beslutningsgrundlag

   

 2. Præsentation af forening ved træner Michael Christensen:

   

  Reelt set har foreningen Holstebro Vandpolo fungeret som en forening siden genopstart af vandpolo i 2001, men initiativtagerne på daværende tidspunkt ønskede ikke at oprette selvstændig forening. Det blev besluttet at fungere under Holstebro Svømme Club, HSC, regi. Reelt set havde HSC ingen indflydelse på Holstebro Vandpolos dispositioner på noget som helst tidspunkt. Den eneste kontakt mellem Holstebro Vandpolo og HSC var og er til stadighed kun at Holstebro Vandpolo betaler timeleje af bassinet tirsdag aftener kl. 21 til kl. 22 til HSC, der så videreformidler beløbet til Holstebro Kommune.

   

  Vi har jo i årevis fysisk haft en træningstid tirsdage, og det vil vi jo gerne fortsætte med. Dog synes jeg, at vi nu bør få lavet den forening med vedtægter officielt. Derfor denne stiftende generalforsamling.

   

  Det er jo ingen hemmelighed at vandpolo har været i dyb krise som sport gennem årtier, men der er jo visse positive tegn i øget interesse. Holstebro Vandpolo mener jeg stadig skal have samme bredde som hidtil. Der skal være plads til alle, både kvinder og mænd. Vi har en speciel forpligtelse til at tage godt imod alle interessenter i vores sport, og det har vi været rigtigt gode til over de seneste år. For Holstebro Vandpolo har der været en pæn tilgang af interesserede gennem de seneste år fra at have ligget med 3-4 mand i vndet år tilbage, så er vi jo altid minimum på den anden side af 10 mand nu. Som vores træningstid ligger er det dog nok vanskeligt at tiltrække yngre deltagere. På nuværende tidspunkt vil jeg ikke anbefale at søge om yderligere træningstider, der kunne være aktuelle for yngre årgange.

   

  Med hensyn til vores nuværende aktivitetsniveau, så vil jeg som minimum gerne opretholde vores position som deltager i den jyske 2. division fremadrettet. Det kommer til at ske i samarbejde med Herning Vandpolo og Silkeborg Vandpolo som hidtil. Mit håb er også at vi kunne afvikle minimum en runde af 2. division i Holstebro Svømmehal inden for det kommende år. Mit håb er ligeledes, at vi kunne deltage i en udlandsturnering mindst en gang årligt, dersom økonomi tillader.

   

  Det besluttes at kommende bestyrelse sørger for videre officiel oprettelse af forening til Holstebro Kommune.

  Foreningsformål vedtaget

   

 3. Foreningens vedtægter gennemgås af Michael Christensen

  Det understreges, at foreningen ikke skal kunne stifte gæld eller pantsætte vores inventar på noget tidspunkt, og at vi heller ikke skal oparbejde nogen økonomisk pulje gennem vores forening.

  Intet yderligere til bemærkning.

  Vedtægter godkendt

   

 4. Kontingent gennemgang af Carsten Nielsen:

Vi er en lille forening med kun få medlemmer. Vi skal ikke tjene på dette, men kun få det til at løbe rundt. Hidtil har vores indbetaling til HSC været på kr. 101 i timeleje for bassinet. Vores buffer har det foregående været ret lavt, men en tilgang har givet os lidt luft. Kommende udgifter vil være til bolde og et sæt kamphuer i hvid, som der på indeværende ikke vil være økonomi til at investere i.

Mit forslag til kontingent for det kommende år vil være på kr. 700 pr. medlem. På dette niveau vil vi kunne fortsætte som hidtil. Skulle behovet for økonomi forøges, så må vi tage den op til drøftelse i den kommende bestyrelse på det givne tidspunkt.

Kassebeholdning pr. dd. er kr. 1.156

              

Kommentar fra Michael Christensen: Jeg vil foreslå, at vi aktivt søger sponsorer til de lidt større ting som ex. huerne.

 

Kontingentsforslag vedtaget. Pr. medlem kr. 700 årligt. Der søges om oprettelse af foreningskonti i Nordea Bank i Holstebro af bestyrelsen senest med udgangen af 2017.

 

5. Valg til bestyrelse:Der skal vælges en bestyrelse bestående af formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem. Formand og kasserer og bestyrelsesmedlem vælges for 2 årig periode. Der er opstillet tre kandidater:

 

Opstillet og valgt til bestyrelse er:                     Michael Christensen, formand

                                                                           Hornshøjparken 147

                                                                           7500 Holstebro

 

                                                                           Carsten Nielsen, Kasserer

                                                                           Chopinsvej 68

7500 Holstebro

 

 

                                                                                       Jan Hein, bestyrelsesmedlem

                                                                                       Parkvej 11

                                                                           7500 Holstebro

 

 

                                            Underskrevet den 4. april 2017 af

 

 

 

dirigent Michael Christensen                   referent Carsten Nielsen
Holstebro Vandpolo Vedtægter


 


§ 1 Navn og hjemsted:


Holstebro Vandpolo, Holstebro Kommune


 


§ 2 Formål:


At dyrke vandpolo fra begyndere til trænet niveau for mænd og kvinder


 


§ 3 Medlemskab af organisationer:


Intet selvstændig medlemskab pr. 2017


Holstebro Vandpolo er en selvstændig forening med tilknytning til Holstebro Svømme Club, HSC, der er medlem Dansk Svømmeunion under Dansk Idrætsforbund. HSC har ingen indflydelse på Holstebro Vandpolos bestyrelse, økonomi eller praktisk udøvelse af sporten


 


§ 4 Optagelse af medlemmer:


Foreningens medlemmer består af aktive medlemmer, der betaler kontingent


Nægtelse af optagelse behøver ikke at blive begrundet.


 


§ 5 Kontingent:


Betales en gang årligt af aktive medlemmer og opkræves af Holstebro Vandpolos kasserer.


Medlemsgebyret skal som minimum dække driften og løbende indkøb af redskaber til dyrkelse af sporten. Beløbet fastsættes af bestyrelsen


 


Såfremt et medlem er kommet i restance, kan bestyrelsen indtil videre inddrage det pågældende medlemsrettigheder. Hvis restancen ikke efter mundtlig påmindelse fra bestyrelsen betales inden yderligere 1 måned, er bestyrelsen berettiget til omgående at slette det pågældende medlem.


Et medlem, der er slettet på grund af restance, kan kun genoptages mod betaling af det skyldige beløb.


 


§ 6 Udmeldelse og eksklusion:


Udmeldelse sker ved mundtlig henvendelse til kassereren.


Bestyrelsen kan ekskludere et medlem for overtrædelse af foreningens love eller forordninger eller for grov forseelse af anden art.§ 7 Foreningens organisation:


Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.


Generalforsamlingen vælger bestyrelse, der består af formand, kasserer og bestyrelsesmedlem


 


§ 8 Generalforsamlingen:


Foreningens generalforsamlinger sammenkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved meddelelse til medlemmer via SMS og hjemmeside (http://www.freewebsite-service.com/holstebrovandpolo)


Generalforsamlingen kan ikke tage bindende bestemmelser om spørgsmål, der ikke er opført på dagsordenen.


Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, som undersøger dens lovlighed. Er generalforsamlingen ikke lovligt indvarslet, indkaldes snarest til ny med samme dagsorden.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når mindst 3 stemmeberettigede medlemmer er tilstede.


Stemmeberettigede er tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og medlemmer, der været medlem af


foreningen mindst 3 måneder og ikke står i restance.


Enhver må personlig afgive sin stemme. I tilfælde af sygdom kan dog udstedes fuldmagt, der skal godkendes af dirigenten (max. 1 stemme). Medlemmer under 14 år er stemmeberettiget med 1 stemme ved forældre eller værge ved fremmøde af en af disse, dog kun 1 stemme pr. familie.


Ved personvalg foretages skriftlig afstemning såfremt det kræves af blot et medlem.


Valgbare er medlemmer fyldt 18 år.


Andre valg foretages ved håndsoprækning. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, når bestyrelsen eller 3 medlemmer ønsker det. Afstemning afgøres ved simpel flertal. Ved stemmelighed er forslaget forkastet.


Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.


Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.


Bestyrelsen fører protokol over møderne


 


§ 9 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest med udgangen af uge 8 i indeværende år med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent.


2. Formandens beretning.


3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.


7. Godkendelse af budget.


8. Indkomne forslag.


 


§ 10 Bestyrelsen består af 3 medlemmer:


Formand, Kasserer og bestyrelsesmedlem, der vælges for 2 år.


De valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Fordelingen af poster offentliggøres senest samtidig med offentliggørelse af referat fra generalforsamlingen.


 


Bestyrelsens arbejde:


Leder og repræsenterer foreningen.


Foretager dispositioner, der er bindende for foreningen som tilmeldinger til turneringer i ind- og udland..


Udarbejder og ajourfører foreningens mål.


Tilvejebringer ressourcer, både fysiske og økonomiske så målene kan opfyldes, herunder at skaffe sponsorer til aktiviteter.


Etablerer og vedligeholder relationer til omverden, såvel kommunale som erhvervsmæssige.


Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren er ansvarlig for foreningens midler og kan disponere sammen med formanden på foreningens konti, som placeres i et pengeinstitut.


Foreningen kan IKKE optage lån eller pantsætte foreningens inventar.


Bestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang om året eller efter behov.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når de 3 medlemmer er mødt.


 


§11 Revision: Foreningens regnskab revideres ved intern revision af på generalforsamlingen valgt medlem en gang årligt. Kasserer fremlægger årets regnskab.


 


§12 Ekstraordinær generalforsamling:


Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, og skal afholdes senest 4 uger efter at mindst 5 medlemmer, der er stemmeberettiget, har indgivet skriftlig begæring derom til bestyrelsen medsamtidig motiveret angivelse af dagsorden.


 


§13 Foreningens opløsning:


Foreningen kan ikke opløses, så længe 5 medlemmer ønsker den opretholdt.


I tilfælde af opløsning deponeres foreningens midler på lukket konti til bestyrelsen har truffet beslutning om videre senest 3 måneder efter opløsning.


 


Holstebro Vandpolo


 


Stiftet d. 1.5.2017


 


Underskrevet af


 


 


 


Michael Christensen                                 Carsten Nielsen                       Jan Hein


Formand                                                   Kasserer                                   Bestyrelsesmedlem


 


 


 


Bestyrelse:                          Michael Christensen, formand


                                Hornshøjparken 147


                                7500 Holstebro


 


                                Carsten Nielsen, kasserer


                                Chopinsvej 68


7500 Holstebro


 


                                Jan Hein, bestyrelsesmedlem


                                            Parkvej 11


                                7500 Holstebro


   
 


 
Panel title
Antal besøg: 12919

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.14689493179321sekunder