JESUSLIVET - ÅRSAGEN TIL SÅ MEGET ONDT.

Årsagen til så meget ondt.


www Bibelen.dk
År 1945


Ligesom Paradisets porte stænges den dag, Satan/Luzifar (den faldende engel) forførte vore første forældre, således skal dets porte igen slås op på vid gab, den dag Satan er blevet uskadeliggjort. Alt det ondes egentlige ophav er »ham, der hersker over luftens riger. (Ef 2, 2). Den gamle slange, Djævelen og Satan. (Åb. 20,2). Og det er nødvendigt, at vi fastholder, at gennem syndefaldet er menneskeslægten kommet i Djævelens vold, noget som tilstanden i Verden jo da også viser med al tydelighed. Kun det djævelske herredømme i Verden kan give nøjagtig forklaring på alt det, som vi de sidste årtier har været vidne til.Lovløsheden tager stærkt til i styrke, formidlet af lovløshedens hersker, Satan underkuer og får folk til at udøve de værste vederstyggelighed vi nogen sinde har set. Verden kan håne, så meget den vil, og intelligensen kan protestere, så meget den vil, men vi holder fast ved, at det ondes problem kun kan løses ved at tro på Sandheden om en personlig Djævel, som Jesus Kristus engang skal binde i tusinde år.Om Satans stilling i denne Verden siger vor Frelser Jesus Kristus: verdensfyrsten kommer, og i Mig er der intet, som hører ham til.« (Joh. 14,30). Denne Verdens Fyrste er dømt.« (Joh. 16,11). På helt samme måde er det for enhver genfødt kristen der ved tro er skjult i Kristus. Der er intet af denne verdens fyrste, som allerede er dømt der tilhører den den tror. Fordi. Denne verdensfyrste er dømt af Jesus på korset er det fuldt bragt til en afslutning med han magt og hersken i de troendes liv, det på trods af, vi kan se, høre, og mørke Satans pust i nakken. Jesus har afvæbnet ham gjort ham til intet i kraft af sit eget offer blod.


Det er også bemærkelsesværdigt, at ved fristelsen i ørkenen viser Satan Guds Søn Jesus Kristus alle Verdens riger og herligheder og siger, at »Dig(Jesus) vil jeg give magten over alt dette tillige med dets herlighed,fordi til mig/Satan er den overgivet, og jeg giver den til hvem jeg vild (Luk. 4, 6). Og vor Herre Jesus Kristus bestrider ikke Satans magt og myndighed, Han blot afslår tilbudet ved at svare: »Du skal tilbede Herren, din Gud, og tjene Ham alene.« Jesus vidste så vel, at Han gennem sin fødsel til jorden, var trådt ind i den stærkes hus, og at Hans opgave var at fravriste den stærke de våben, som han stolede på.


Men, Satans indflydelse strækker sig ikke alene til denne Verdensorden, men han gør endvidere sin myndighed gældende overfor Gud i den himmelske Verden. Derom læser vi i vor Bibel: Nu skete det en dag, at Guds Sønner kom og trådte frem for Herren, og iblandt dem kom også Satan. Gud Herren spurgte Satan: Hvor kommer du fra?« Satan svarede Gud Herren: »Jeg har, gennemvandret Jorden på kryds og tværs. (Job 1, 6”7). Satan= brødre og søstres anklager. Men der står i Romerbrevet 8. at der ikke er nogen fordømmelse eller anklager for de der er Kristus. Dette gælder også når vi kommer ind i mange forskellige slags anfægtelser. Jesus er vores nye pagt mellemmand, som står mellem den onde og os.


På sin vandring ud over hele Jorden havde vor store modstander og anklager, Satan, nøje studeret alt. Også Guds tjener Job havde været genstand for hans interesse, og på Guds vidnesbyrd om Jobs retsind og Gudsfrygt svarer Satan, at ægtheden af Jobs Gudsfrygt kunne ikke konstateres uden derved, at Job blev berøvet alt, hvad Herren havde velsignet ham med. Hele Jobs lidelseshistorie må ses på denne baggrund.


Også hos Zak. 3,12 ser vi Satan som anklager overfor Gud: »Derpå lod han mig se ypperstepræsten Josua, og han stod foran Herrens Engel, medens Satan stod ved hans højre side for at anklage ham. Men Herren sagde til Satan: Herren true dig, Satan, Herren true dig, Han, som udvalgte Jerusalem. Er denne ikke en brand revet ud af ilden?« Og i Luk. 22,31”32 er Satan på spil igen: »Simon, Simon se Satan forlangte at få jer i sin vold for at sigte jer som hvede. Men jeg bad for dig, at din Tro ikke må glippe « Dette sted minder meget om Jobs tilfælde. Satans forlangende kan ikke afslås, men Frelserens forbøn bærer Apostelen Peter igennem prøvelsen.


I Åb. 12, 9-11 læser vi: »Så blev den store drage nedstyrtet, den gamle Slange/Luzifar, som kaldes Djævelen og Satan, hele verdens forfører. Han blev nedstyrtet på jorden, og hans engle blev nedstyrtet sammen med ham. Og jeg hørte en høj røst i Himmelen sige: »Fra nu af er Frelsen og Kraften og Riget vor Guds, og Magten Hans Salvedes/Jesus, fordi nedstyrtet er vore brødres anklager, som anklagede dem for vor Gud dag og nat.««Disse Bibelsteder viser os tydeligt, at efter syndefaldet stå mennesket brødefuld, anklaget og fordømt overfor Gud, og anklageren kan gøre sin, ret gældende i den himmelske Helligdom for Guds trone. Og han bliver ved at trænge sig frem for Guds trone, lige indtil førstegrøden er indhøstet i Guds Helligdom. (Se Åb. 12, 1 – 6). At Frelseren Jesus Kristus, Guds enbårende Søn, var sig bevidst, at Hans kamp inderst inde var en strid mod denne verdens fyrste, fremgår tydeligt af flere udtalelser.


Da de 70 Disciple vender tilbage glade over resultatet af deres første missionsrejse, siger Jesus: »Jeg så Satan falde ned som et lyn fra Himmelen. Se, Jeg har givet jer myndighed/autoritet til at træde på slanger og skorpioner og over hele fjendens magt, og han skal slet ikke kunne gøre jer nogen skade.« (Luk. 10, 18 – 19). Med profetisk blik så Jesus den dag, da Satan skulle nedstyrtes fra Himmelen. Disciplenes oplevelse var som et præludium til det store sammenstød mellem fyrsterne i åndeverdenen. Endnu klarere taler Jesus i Joh. 12,27-32: »Nu går der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste kastes ud. Og når Jeg/Jesus er blevet ophøjet fra jorden”vil Jeg drage alle til Mig.« Så du der stod dommen over denne verdens fyrste? Det er ikke os som kristne Jesus har sat til doms, det er den onde som forårsager alt det onde, Jesus dømmer til evig undergang sammen med hans håndlangere.


Gennem sin død skulle Jesus tilintetgøre den, som havde dødens vælde/magt, Djævelen, og gøre. alle dem frie, som er under dødsfrygt hele livet. Fristelsen i ørkenen viser os at Satan sætter alt ind på, i denne fristelse at lokke Jesus bort fra lidelsesvejen. Det samme gentages i Getsemane have. Der stormer alle Helvedes magter ind på Ham, der gik i døden for os. Satan gjorde virkelig alt for i et sidste stormløb at slå vor Frelser ud af kurs, så Han forlader Korsets vej. At Kampen i egentlig forstand drejede sig om dette, fremgår af Frelserens bøn: Far, alt er Dig muligt. Tag denne kalk fra Mig! Dog ikke som Jeg vil, men som Du vil. Derfor lærer Jesus os også Fadervor så det er Faderens vilje der skal ske i vore liv og vor egne viljer også selvom vore liv går gennem lidelser vil Gud skabe en vej ud af dem alle, så vi når målet vore sjæles Frelse.


Det er ikke så underligt, at Djævelen ville føre Jesus bort fra den vej, fordi, Frelserens sejr på Golgata nåede både til Himmelen, jorden og dødsriget. (Hebr. 9, 12”14; 1. Joh. 2,2; Gal. 3,13; Hebr. 2,14”18). Derfor. Skal vi heller ikke være bange når vi kommer ud for fjendens snigløb i alle mulige afskygninger. Satan ved, nok bedre end mange kristne, at han er afvæbnet af Kongen Jesus. Men, kan han ødelægge os, så vi i det mindste tier stille med Jesus og Evangeliet til alle menneskers frelse, og så tvivl i vore hjerter har han dog fået en del af Guds plan ødelagt. Derfor er det nødvendigt vi står urokkelig faste i vor overbevisning og tillid til Gud Herren som i kraft af Jesus har besejret alt det onde. Ved sejren på Golgata trængte Jesus ind i den stærkes Hus og frarøvede ham de våben, han mente at kunne klare sig med. Mod Golgata kors stormede alle Helvedes magter for at besejre Ham, som gik i døden i vort sted. Derfor, skal vi som tror på Jesus leve om vi end dør. Da den strid nåede sit voldsomste punkt, led Guds egen hellige Søn, i stedtefor os en Gudsfoladt smerte, som vi ikke kan forestille os. Jesus gennem gik en dyb smerte for os som ingen smerter i verden kan opveje. Og da var det, Han råbte: »Min Gud! min Gud! hvorfor har Du forladt mig?« Da tømte Han som vor stedfortræder lidelsens bæger til sidste dråbe, og derved blev Han en forsoning for hele verdens synd. I denne Kamp sejrede Han for hele slægten over synd og død og Satan. Da brast alle Lænker, og fængselsportene åbnede sig. For pagtsblodets skyld vil Jeg Gud også slippe dine fanger ud, ja ud af den vandløse brønd.« (Zak.9, 11). Vi fik af Guds nåde frihed, fra vore tørre brønde uden levende vand, blev hevet op af hver vor brønd og sat over i en anden brønd i Jesus med det levende Guds Vand.


Hele templets forhæng flængedes i to stykker. Normalt revner noget fra nederst til øverst men her var det fra øverst til nederst. Det beviser det var Gud der flængede templets forhæng fra øverst til nederst, og hele jorden rystede og klipperne revnede, og gravene åbnede sig, og mange af de hensovedes legemer opstod(Mat. 27, 51 - 52). Derfor har vi i dag også fået fuldstændig fri adgang helt ind i det alle Helligste, foran Guds egen trone. Men, desværre står alt for mange kristne kun lige i forgården og ser ind i det aller Helligste.


Hvad Jesu Kristi sejr på Golgata betød i forhold til denne verdens fyrste og hans hære, viser flere skriftsteder. Netop fordi. Han ved sin død skulle gøre det af med ham, som har dødens vælde/magt, nemlig djævelen.« (Hebr. 2, 14). Han/Jesus Kristus afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem åbenlyst til skue, da Han førte dem sejrstolt ved Kristus« (Kol. 2.1 -5). Så du kristne stridsmand og kvinde at. Magterne er stillet åbenlyst til skue? Dvs. Du behøver ikke at være bange for at de skal snigløbe dig, såfremt du er skjult med Kristus i blodet, du vil kunne se magterne/det onde før de kommer dig i møde, og de er afvæbnet. Nok brøler Satan efter os, som en brølende løve, men han har ikke nogen våben at slå os med. Jesus Kristus Har afvæbnet ham og hans hær har nu kun deres egen dom i vente.


Gud oprejste Kristus fra de døde og satte Ham ved sin højre hånd i den Himmelske verden, højt over alle magterne og myndigheder og kræfter og herskere og hvert navn, der nævnes kan, ikke kun i denne verden, men også i den kommende.« (Ef. 1, 20 - 21).


Frygt ikke! Jeg, Jesus, er den første og den sidste og den, som lever; og Jeg var død, men se, Jeg lever i Evigheders Evigheder, og jeg har dødens og dødsrigets nøgler i Min hånd. (Åb. 1, 18). Hvorfor frygter så mange så døden, når Jesu har afvæbnet dødens hersker, og har nøglerne til Satans dødsrige i sin hånd?


Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod? Dødens brod er synden, og syndens magt eller kraft er loven og dens krav. Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus Jesus.(1. Kor. 15, 55-57). Vi har fået en evig sejr, også over de sår, smerter som synden forvoldte os. Vi har fået fuld lægedom ved Jesu Kristi sår. Det er fuldbragt hvad mere skal vi gøre andet end fryde os i Ham? Jesus tog alle de uretfærdigheder der har overgået os med sig i sin grav og Gud oprejste Ham igen som SejersFyrsten over alt og alle. Det der går galt for os mennesker er når vi ikke tror på Jesu Ord i Bibelen. Når vore tanker lader sig styre af de udefrakommende tanker, som skydes efter enhver troende kristen af Satans hær. Derfor må igen og igen hele tiden medens vi kan lade vore tanker blive fyldte af Guds Ord, som gør at tankerne ikke længere kredser om vor fortids minder som gør så ondt indeni os. Vi har kun en eneste vej og det Jesus Kristus som er Vejen gennem alle sorger og smerter. Det er ikke os selv som sådan der er skyld i alle vore pinsler det er syndens herredømme, vi før også selv var underlagt som giver os alle disse smertelige problemer som mange kristne går og bære på. Jesus anklager ikke nogen. Vi skal også holde op med at tro på anklagerens tanke pile som skydes ind i vore tanker og stedet for tro på Gud i Jesus og lære at tænke Hans tanker i stedet.


Verden har altid været et ufatteligt ondt sted at være. Jesus måtte selv her ned før os, og tage brodden af den ondes pile så vi som tror på Ham kan være her på jorden og ikke blive slået omkuld af Satans ondskabsfuldheder. Død. Hvor er din brod? Smerte hvor er dine våben dog små i forhold til Guds søn som afvæbnede jer alle ved sin korsdød og opstandelse.


Sejren er altså vundet for hele menneskeslægten.

Det er sandt, som alt andet i Bibelen er. At Jesus Kristus har vundet vor evige sejr, men for at få lod og del i den er der noget vi skal gøre, vi skal vælge. Fordi, denne sejr opleves kun gennem et personligt valg foran Kristi kors. Korset er rejst som en redningsplanke og et sejrstegn for hele slægten. Foran Korset sker valget til Frelse eller fordømmelse. Salige er de, som har renset deres klæder, for at de kan få adgang til Livets Træ og gennem portene (perleportene) gå ind i byen.« (Åb. 22,14). Derfor hedder det atter og atter i Skriften: I Kristus. Gennem Kristus. Til Kristus. Af Kristus. Alt afhænger af vor Indstilling til Kristus. Derfor beror også det ondes Magt i Verden på Slægtens frivillige Indstilling overfor Kristi Kors. Djævelen har efter Frelserens Sejr på Golgata ingen Ret til den enkelte Sjæl, men han beholder Magten over den, så længe den ikke har taget imod Jesu Kristi Sejr i Troen. Det er af den samme årsag, at Djævelen stort set har Magten over vor Slægt. Han taber kun sin Magt over Sjælene der, hvor Mennesker ved Troen løftes ud af Mørkets Magt og sættes ind i Guds elskede Søns Rige. Men da det kun er en lille Flok, der er gået over fra Mørket til Livet, så er det Djævelen, der i videste Udstrækning har Herredømmet i Verden. Han er den usynlige åndemagt, som behersker den mod Kristus fjendtligsindede Slægt, og han skal tilsidst organisere den endelige Krig mod Gud og Hans Salvede. Denne Krig går ind i sin afgørende Fase, når Bruden er blevet Fortrykket. Da er Førstegrøden bjerget ind i Bryllupssalen, alle Satans Anslag til Trods.


I Forbindelse med brudens bortrykkelse føres krigene vi har i verden, helt ind i den himmelske verden. Satan nedstyrtes fra Himmelen og koncentrerer nu sin magt på jorden i et frygteligt angreb på Guds folk. Og den slægt, som ikke har villet høre og adlyde Guds kald gennem Jesus Kristus, ophidses nu til satanisk trods mod Gud og Hans Salvede. Det er det afmægtige og sindssyge rasen hos den djævel/Luzifar, som nu ser sig håbløst besejret. Og raseriet får udløsning gennem det sidste stormløb mod Sejrherren fra Golgata. Men, nu er Guds time inde, nu slår Han slægtens fjende i et knusende slag, der uskadeliggør ham for lang tid. I tusinde år holdes han bundet i afgrunden. (Se Åb. 20, 1 - 3).


Gennem den antikristlige trængselstids forskellige faser er slægten blevet modnet for det guddommelige Indgreb, der gør Satan uskadelig. Endelig er slægten gennem ubeskrivelige lidelser og nød og skuffelser blevet beredt for den store og herlige sejersstid for Guds Rige.


Det er ikke Guds skyld, vi har al den ondskab, og nød som vi alle mærker en del af og mange er mærket af. Det er Luzifars sidste krampetrækninger af ondskab han/Satan udøser over meniskerne for at ødelægge så mange som muligt inden Herren Jesus kommer. Giv aldrig Gud skylden for dine lidelser. Snart kommer Jesus tilbage i sin magt og Majestætiske Herlighed og da skal den sidste fjende lægges som en fodskammel under Hans føder.


Midt i det hel står Jesus fast som Klippen

Midt i en ond verden står Jesus, fast som klippen og siger. Kom. Kom til Mig Jesus, jeg ønsker I alle skal finde hvile for jeres trætte sjæle og få lægedom for alle jeres sår ved mine sår som Jeg, Jesus fik på Golgatas træ. Vejen til Gud er frit tilgængelig, som vi gennemgik. Forhænget ind til Guds det aller Helligste er revnet så du og jeg kan gå lige ind og der finde nåde og trøst for alle vore smerter. Os til fred kom al Guds straf over Jesus, vi har fået lægedom ved Jesus sår. I kraft af den Guds nåde vi nu står i kan vi have Guds fred i vore hjerter på trods af verdens ondskab bliver stærkere og stærkere. Vi kan frit gå ind under Jesus nådes vinger og der gemme os som kyllingerne gemmer sig under hønen.


Jesus som er i os som tror er langt stærkere end alt det onde Satan kan komme stormende mod os med. Krig, nød, smerte alt skal holde op når Jesus snart, meget snart kommer for at hente de der i tide rensede deres klædedragter i Hans blod og i tro løftede troens skjold hvormed alle fjendens pile bliver slukket. (Efes.6). Tag du som er kristen derfor Guds fulde rustning på så du kan holde stand mod fjendernes snigangreb som kommer i mange forskellige slags skikkelser. Våg, bed, vær ædru. Jesu Kristi komme står os nærmere nu end da vi kom til tro.

Amen.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 362967

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,42848610877991sekunder