JESUSLIVET - BJØRNEN GØRE SIG REDE.

Bjørnen gør sig rede.


Du finder Bibelen på www.Bibelen.dk


Fra 1978.


Alle som beskæftiger sig med Ezekiels profetier er enige om, at Persien er vor tids Iran. Vi ved, at Iran er meget fjendtligsindet over for Israel. Rusland har behov Iran som forbundsfælle, idet det vil være nemmere for russerne at føre deres motoriserede hære igennem Iran end over Kaukasusbjergene, som grænser op til Tyrkiet. Det anses dog også for sandsynligt, at Tyrkiet vil blive brugt som transitland for Ruslands hære.


Ætiopere: Ætiopien er en oversættelse af det hebraiske ord Kusj. Kusj er navnet på en af Kams sønner. (1. Mos. 10:6). Kusjitterre var sorte og bosatte sig blandt andet i d området ved Tigris og Eufrat, men gik også over Det røde Hav til områder syd for Ægypten. Vi kan fastslå, at de sorte folk i Afrika er efterkommere af Kusj, og er det folk, som Ezekiel kalder ætiopere. I den forbindelse I er det værd at lægge mærke til, at mange af de afrikanske lande i de senere år har vendt sig til kommunismen.


Putæere: Put var Kams tredje søn, og hans efterkommere søgte til lande vest for Ægypten, det, som vi i dag kalder Nordafrika. Her har vi lande som Libyen, Algeriet, Tunesien åg Marokko. Vi ved, at disse lande er på Ruslands siae.


Genier med alle dets hobe: Goder var Jafets ældste søn, og der er almindelig enighed om, at hans efterkommerne drog til Nordeuropa. I dag lever de fortrinsvis i landene bag jerntæppet bl. a. Østtyskland, Polen, Tjekkoslovakiet, Rumænien og Bulgarien.


Togarmas hus: Tagarma var Jafets sønnesøn søn af Gomer. Hans efterkommere nåede frem til det yderste nord. Det er hem2rkelsesv2rd4gt, at Ezekiel i kap. 27 v. 14 siger: Togarmas hus gav dig køreheste, rideheste og muldyr for dine varer. Man mener, at Togarmas hus ii dag blandt andet omfatter det sydlige Rusland, hvor de kendte kosakker har deres hjemsted. Vi ved, at kosakkerne altid har været kendt for deres store kendskab til Heste. De har ord for at være nogle af verdens dygtigste ryttere, og det forlyder, at de i dag har adskillige divisioner kavaleri til rådighed.


Militære iagttagere mener, at der vil blive brugt store enheder kavaleri i forbindelse med Ruslands invasion af Israel. I Ez. 39:4-5 læser vi: spå Israels bjerge skal du falde, I du og alle dine hobe og folkeslagene, der følger dig; jeg j gitter dig til føde for alle hånde rovfugle og markens -vilde dyr. I åben mark skal du falde, så sandt jeg har talt, lyder det fra den Herre Herrens Og endvidere læser vi i 39:20: BI skal Mette eder -red mit bord med køreheste i og rytterheste. i Uden tvivl vil mange flere lande, end dem Ezekiel har ! nævnt, blive impliceret, men de nævnte er nok til at give os et lille indblik i, hvor omfattende en invasion det vil , blive.


Guds plan.

At denne mægtige invasion er et led i Guds store plan, er der ingen tvivl om. Dette fremgår tydeligt af Ez. 39:1, hvor Gud siger: Se! Jeg kommer over dig. Gud handler. Han lader et eller andet ske, som tvinger Rusland til at gå imod Israel. Det fremgår også af kapitel 38, hvorfor Gud vil samle disse mange fjender af Israel og af Ham på et sted. For det første vil Han give sin vrede luft (v. 18), og for det andet vil Han vise sig stor og hellig og give sig til kende for de mange folks øjne, og de skal kende, at Han er Herren (v. 23).


Gud vil på forskellig made vise sin vrede, storhed og almagt.

Et vældigt jordskælv skal komme over Israels land. Det skal være så voldsomt, at havets fisk, himmelens fugle, markens vilde dyr og alt kryb på Jorden og alle mennesker pa jordens flade skal skælve. Bjergene skal styrte, klippevæggene falde og hver mur synke til jord (38 20). Gud griber ind med en sådan voldsomhed, at ingen vil være i tvivl om, at overnaturlige kræfter er sat i gang, og dette vil skabe komplet forvirring imellem de angribende panter. Jeg nedkalder ådsler over ham, lyder det fra den Herre Herren; den enes sværd skal rettes mod den anden. 38:21. Der vil ske det samme, som da Gideon med sine 300 mand gik imod midjanitternes talrige hærs Herren satte den enes sværd mod den andens. (Dom. 7:22).


Jeg går i rette med ham med pest og blod, med regnskyl og haglsten; ild og svovl lader jeg regne over ham, hans hobe og de mange folkeslag, som følger ham. Ez. 38:22. Ja, Gud går i sandhed i rette med sit folks fjender, som jo også er Hans fjender. Dette er straffen over den hudløse kommunisme. Gud viser sig stor og hellig for dem, for at de skal kende, at Han er Herren. Som en sky skal du drage op mod mit folk Israel..« 38:16. Kæmpehæren fra det yderste nord og dens allierede vil drage op for at tilintetgøre Israel, men de møder Gud og deres skæbne der. Som en stor sky vil flyverne antagelig komme ind over landet, og faldskærmstropper i massevis vil utvivlsomt blive sat ind. Og medens de hære, som forsøger at forcere Israels bjerge, falder der, vil de formåede faldskærmstropper falde i aben mark (39:4 og 5).


Også på fjendernes egne lande vil Gud hævne sig.

Og jeg setter ild på Magog og på de fjerne strandet trygge indbyggere; og de skål kende, at jeg er Herren 39:6. Rusland og mange andre kommunistiske lande vil blive genstand for Guds vrede. Det er meget sandsynligt, at Gud vil sætte ild på et land som Cuba. I forhold til Israel hører det til de fjerne strande, og er så langt fra krigsskuepladsen, at dets indbyggere kan føle sig trygge. Men der kan være adskillige andre lande, som vil blive ramt af Guds vrede, fordi de har vanhellige Guds navn ved deres gudløse ideologi. Når alt dette er forbi, vil Ruslands magt uden tvivl være brudt. Rusland vil ikke længere være en trussel for andre stormagter, og dette kan være medvirkende til, at Antikrists magt som verdenshersker bliver fuldstændig. Vi ved, at alle nationer skal følge Antikrist, for, der star om dyret, tog der blev givet det magt over alle stammer og folk og tungermål og folkeslag. Johs. Ab. 13:7-8.


Hvad nu? Hvor står viserne på det profetiske ur?

Alt tyder på, at vi nærmer os midnat, og at uret snart vil falde i slag. Endnu er brikkerne dog ikke faldet fuldstændig på plads. Israel bor ikke trygt i dag. Dette vil formentlig først blive en realitet, nar Antikrist i begyndelsen af sin regeringsperiode slutter (befæster) en pagt med dem. (Se . Dan. 9:27 gl. overs.). Men vi ved, at når Guds time er inde til at sætte kroge i Gogs kæber og trække ham frem med hele hans hær, vil forholdene skabe en situation, som tvinger hærene til at gå mod Israel. Spørgsmålet er så, hvad disse forhold vil blive. t Med hensyn til De forenede Stater ved vi, at landets indre krise har lommer dets ydre slagkraft, og våben mæssig synes USA at være Rusland langt underlegen. Endvidere giver præsident Carter indtryk af at være veg I og ubeslutsom. Hans popularitet er stærkt dalende, ikke , mindst på grund af, at han synes at være mere antizionistisk end tidligere præsidenter. Udviklingen i USA kan I være en af de kroge, Gud vil bruge, til at få Rusland og dets allieredes hære på march.


Det europæiske Fællesmarked er under stadig udbygning. Da Dammark for ca. 4 år siden (1978) blev medlem af denne union, var den almindelige opfattelse, at den kun i var en handelsunion. Det varede dog ikke længe, før det blev helt klart, at den også er en politisk union. Mindre end et år efter Danmarks indtræden var der stærke røster fremme om, at der skulle dannes en europashær inden for EF, og medens dette skrives, formodes det, at der kan blive enighed om en europæisk atommagt. Betydende mænd såvel i Bonn som i England går ind for denne tanke, og en tysk militærmand har udtalt, at en slagkraftig europahær vil være en kendsgerning inden 1980. (radioen 23. okt. 73). En sådan europahær vil naturligvis blive en torn i øjet på Rusland, om omstændighederne vil tvinge Kreml til at gøre et eller andet. Rusland har længe Været interesseret i Israels naturlige rigdomme og vil også gerne have kontrollen over oliehanerne i de arabiske lande, og nu viser chancen sig maske til at tage Mellemøsten rigdomme i besiddelse. Amerika er til dels ude af spillet, og Vesteuropas hær er endnu ikke fuldt etableret, sa nu gælder det om at handle, inden et stærkt forenet Europa gør Rusland rangen stridig. Ved at have kontrol over oliehanerne vil Rusland have gode politiske kort på hånden over for Vesteuropa og De forenede Stater. At Rusland vil gå imod Israel på et tidspunkt, hvor Amerika er svækket og europahæren ikke er fuldstændig udbygget, ses tydeligt af, at der ikke bliver talt store ord i anledning af Ruslands overfald på Israel. Dette skildrer Ezekiel ved at sige: Sablerne og dedanitterne, Taris købmænd, og alle dets handelsfolk skal sige til dig. Kommer du for at gøre bytte, har du samlet din skare for at røve rov, for at bortføre sølv og guld, rane fæ og gods og gøre et vældigt bytte? 38:13. Mange mener, at de folk, der her er nævnt, er vestlige allierede og andre handelsfolk, folk, der står i handelsforbindelse med hverandre eller som sympatisører med Israel. Deres protest har ingen nævneværdig vægt, og det skyldes sikkert, at de ikke har tilstrækkelig militær magt til at sætte Rusland stolen for døren. De protesterer ganske lidt, men prøver ikke at gribe ind for at standse Rusland og dets allierede i deres fremrykning. Menneskeligt set kommer Israel i en helt umulig situation, men det er en situation, Gud bruger. Vi ved, hvornår alt dette vil ske, nemlig ved årenes ende (38:8), og vi er overbeviste om, at vi lever ved årenes ende. Det profetiske ur tikker mod midnat og viser, brikkerne er ved at falde på plads. Dramaet nærmer sig sin afslutning; de sidste kulisser stilles op. Snart vil antikrist træde frem og med ham følger den store trængsel, som kulminerer i slaget ved Harmagedon. Da vil Kristus, kongernes Konge og herrernes Herre, pludselig ise sig med de himmelske hærskarer (Johs. Åb 19 :11-16). Jesus vil oprette sit fredsrige på jorden.


Men der er en begivenhed, som vil finde sted, inden de sidste ting sker, nemlig bortrykkelsen. Den kan ske nar om helst. Fordi Herren selv skal stige ned fra Himmelen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun. Og først skal de døde i Kristus opstå; derefter skal vi, som lever og bliver tilbage, bortrykkes tillige med dem i skyerne for at møde Herren i luften; og så skal vi altid være sammen med Herren. Så trøst hverandre med disse ord! 1. Tess. 4:16-18.


Så lad os da ikke sove som de andre, men lad os våge og være ædru. 1Tess. 5:6.


Tiden er fremskreden - ER DU REDE?


Tillæg.

Læg mærke til årstallet. Se så lige selv, hvor nær vi nu er på Herren Jesu komme. Lad være med at sige. Alt det gamle”skidt” hvad skal vi med det. Han kommer jo når Han kommer. Du skal vågne op og gøre dig parat til at blive hentet af Jesus.

J.L.N.2011.


 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 362432

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,36328101158142sekunder