JESUSLIVET - DET CENTRALE ER KORSET.

Korset er det centrale i enhver troendes liv.


Du finder Bibelen på www.Bibelen.dkDet er ved tro på korset og dets dårskab for mange, vi begynder sammen med Jesus. Det er ved tro på korset du frelses. Du kan ikke selv læse om korset og så bare tro på det. Det er noget Den Hellige Ånd vil kaste lys ind i vore hjerter om. Så vi får Ånds åbenbarelse om korsets virksomhed i vore liv. På den måde bliver vort kristne liv et levende liv og ikke teoretisk uden praktisk liv. Bed om hvad som helst du vil og du vil få det såfremt du beder troens bøn.Ofte går det sådan for kristne.

Man går til møder, man hører prædikener, og det er så hele formålet med vor Guds tjeneste. Fordi, så er vi jo da med. Vi tjener da i kirken, og kommer og hører Ordet. Men Gud vil langt mere end det. Gud vil Hans Ord kommer ind i vore hjerter/sind og bliver hele vort liv. Man kan sige Ordet opsluger os så vi ikke længere lever i vor egen forstandsmæssige tro og viden. Ikke bare sådan at jeg har en forstandsmæssig forståelse, ikke bare sådan at jeg nu mener nu kan jeg gøre brug af det fordi, nu ved jeg så og så meget. Det må blive hele din forståelse, hele din bekendelse, hele dit liv.

Du må blive opslugt af Ordet totalt indhyllet i det først da kan det virke ud igennem dig fordi, da går det helt uden du gør noget. Du kan bare ikke lade være med at tale om Gud og Jesus fordi du er fyldt af det Guds Ord og ikke din egen forstands tro og viden. Først der kan vi sige at Kristus bor i os til fulde og korset har gjort sin virkning. Hvor ser jeg det allermest? Det gør jeg lige nøjagtig i den situation hvor jeg står i den mest håbløse situation af alle, der hvor der intet menneskeligt håb er længere og hvor alt synes at gå under og jeg ikke har nogen løsninger eller udvej længere. I den allerstørste trængsel ser jeg det. Der hvor alle mine følelser har lyst til at gå en helt anden vej, hvor jeg synes, rent menneskeligt. Nu må både Gud og mennesker da kunne forstå mig. Og så er det da klart at lige nu behøver jeg ikke at leve, det kan jo ikke kræves af mig, at jeg skal leve dette Kristus liv lige præcis nu. Når tågerne letter og byrderne er taget af mine skulder, har jeg stor lyst til at leve dette Kristus liv. Hvornår skal jeg virkelig være glad? Når trængslerne er aller størst., Glæd dig altid i Herren igen jeg siger dig glæd dig. Fordi glæden er ikke af mig selv, men af Gud.Træning er nødvendig.

En boxer træner og træner, hvorfor? Fordi, ellers kan man ikke stå mål når hovedkampen kommer. Men mange kristne ønsker slet ikke at træne, når så hovedkampen kommer, så må Gud da kunne forstå os og hjælpe os enten uden om eller igennem den. Fordi. Jeg har jo tabt på forhånd. Jeg kan jo ikke vinde den. Det er da klart. Fordi, jeg havde jo slet ikke øvet mig i at kæmpe i den tid jeg havde til at øve mig i det. Vandringen med Gud er jo sådan en slags indøvelse, og samtidig kommer der jo kampe undervejs. Jesus siger jo også selv kæmp I for at komme ind, mange skal forsøge, men få er de der når frem. VI står altså i en virkelig kamp. Indsat dertil af Gud. Han vil at, vi skal kæmpe og sejre. Fordi, Gud vil, vi skal stå mål i disse kampe og vise hvad vi har lært i livet.Han har friet os ud.

Vi læser i Kolossenserbrevet 1 vers.13. Vi skal leve i Ordet, som er det lys som lyser for os på vores vej. Han som friede os ud af mørkets magt, og overførte os til Sin elskede Søns rige. Det er en åbenbarelse, det er en virkelig åbenbarelse. Det er noget der skal komme ind i dit liv, som et lys, så du ud fra det lever og forstår. Vi skal leve i Ham, dvs. i Ordet i det ord som blev kød og tog bolig i os ved Hellig Ånden som bor i enhver som er født på ny. Han som friede os ud af mørkets magt og førte os over i Sin elskede Søns rige.Mørkets magt.

Mørkets magt er Djævelens(Luzifars) rige. Det er Djævelens anklage over mennesket, der i har mørket sin magt. Mørkets magt er syndens og sygdommens område. Det er der hvor synden og sygdommen virkelig har fat. Det er peprisionens og sindssygens område. Alle som lever i dette liv lever under mørkets magt. Det er verdens og kødets område, det er mørkets magt. Alt i denne verden af tidsåndens fristelser og begæringer i kødet hører ind under mørkets magt. Og så står der. Han som friede os ud af mørkets magt. Friede mig ud af Djævelens rige, friede mig ud af mørkets fyrstes herredømme, friede mig ud af sygdommens og sindssygens fyrstes rige, friede mig ud af depressionens område, friede mig ud af verdens og kødets område, og overflyttede mig til Hans elskede Søns rige i stedet for. Det er det, vi skal forstå. Han som friede os ud. Det er altså sket. Det er jo det der står. Vi er friet ud af det. Men ikke alle tager imod det i tro. Mange nægter at det er sket. Vi er frie.Som en flue.

Men, ofte er vi mennesker jo som en flue der er fanget i et edderkoppespind. Du kan godt forestille dig fluen der sidder der i edderkoppespindet. Og pludselig kommer edderkoppen løbende og den erklærer kamp imod fluen. Fluen har ikke en chance. Edderkoppen går løs på fluen, og fluen forsøger på at bevæge sig og fluen kommer længere og længere ind i edderkoppespindet. Hvis denne flue skal redes skal der komme en ude fra og tage den ud af edderkoppespindet, for at rede den. Pludselig kommer der en mand forbi og ser det, og mandens finger går ned, for at tage fat om fluen for at rede den ud. Men nu kommer det store øjeblik. Tror du nu fluen overgiver sig til sin redningsmand? Eller tror den begynder at kæmpe både mod edderkoppen og sin redningsmand? Eller forsøger på selv at hjælpe til? Hjælpe sin redningsmand ved rigtig at spjætte med benene og så indvoldere sig endnu mere i spindelvævet. Se, det er ofte sådan det går med os. At vi nu rigtig skal til at hjælpe vor Frelser med at frelse os mod Djævelen, (i mod edderkoppen.) Og så bliver det endnu værre for os.Kampen er forbi.

Der stod. Som friede os ud og førte os over. Halleluja! Kampen er forbi! Det er slut. Vi er frelste. Halleluja! Jesus Kristus har sejret over alt det onde. Vi skal ikke kæmpe en kamp som Jesus har vundet. Men, det sådan at mange kristne har det man kalder kistrauma, og drømmer og fantaserer om krigen med Satan. Nøjagtig som på krigsmarken. At efter at krigen er vundet og slut, og der er sluttet fred. Er der mange soldater der ligger der hjemme med krigstraumer. Drømmer og fantaserer om at de stadig er i krig, at der stadig er kamp, at de stadig kan tabe. De har taget stor, stor skade under krigen. De nægter at tro at sejren er vundet, det kan simpelthen ikke rigtig gå op for dem, de har været så længe i krigen, og kæmpet mod fjenden med stor fare for deres liv, at de slet ikke forstår at den er overstået, og fredspagten er indgået. Men krigen er forbi. Krigen er slut. Man fandt jo nede i Japan, for nogle år siden, en soldat der stadigvæk var i krig, han var på vagt, det var på trods af det var 45år siden krigen sluttede. Han nægtede at tro at krigen var slut, det var der aldrig nogen der havde fortalt ham, og han lod sig først overbevise da man fik hans øverst befalende til at komme og overbevise ham om at krigen for længst var slut. Sådan kan det også være vanskelig at tro på at krigen er slut for over 2000år siden. Jesus har vundet. Han har friet os ud af mørkets magt og Han har sat os over i sin elskede Søns rige.Hvad skal vi nu gøre.

I 1 Peter 9.10 står der. Hvad er det nu vi foretager os ud fra Hans elskede Søns rige? 1.Pet.9.10. Den der glemmer dette er i sin kortsynethed blind og har glemt at han er blevet renset for sine tidligere synder. Derfor skal I meget mere stræbe efter at gøre jeres kaldelse og udvælgelse urokkelig. Om I gør det vil I aldrig snuble. Vi er blevet renset ved Jesus Kristi blod fra alle vore tidligere synder og vi skal slå vor kaldelse og udvælgelse urokkelig fast, det er nemlig med til at så skal vi aldrig snuble. Det fortæller at Guds Ord er ikke noget, jeg bare skal høre overfladisk, Ordet er noget jeg skal tage ind, og gøre til mit liv, så jeg bliver urokkelig under alle forhold og situationer i mit liv. Så jeg bla. Ikke længere følelsesmæssigt kører op og ned. Fordi. Jeg har mit liv i Gud. Jeg har mit liv i Kristus. Mærker du at du stadigvæk er i troen på Kristus? Jeg har mit liv i Guds Ord Halleluja! Og det vokser op fordi, jeg har brugt min tid til at gøde det. Ved at studere Guds Ord vokser mani Gud, ved at bede i tro får man dette liv i Kristus, af Guds nåde ved tro på Evangeliet til min sjæls frelse.Skammer mig ikke.

I Romerne 1.16 står der. Jeg skammer mig nemlig ikke ved evangeliet fordi. Det er en Guds kraft til frelse, for enhver som tror, først for Jøderne og så for Grækerne. Vi er kaldede til at forkynde evangeliet. Vi er kaldede til at leve evangeliet. Og vi skammer os ikke ved det evangelium fordi, det er blevet mere end tanker. Det er blevet liv. Måden at leve på er blevet evangeliet. Frelsen er ikke at jeg forstår at jeg er frelst og har evigt liv. Frelsen er at det leves af dig og mig i vores hverdag. Det er det som er forvandlingen. Det er det liv der har forvandlet manges liv helt dybt nede fra. Jesu begynder nemlig ikke med at bygge fra oven af først. Tænk på man bygger jo heller ikke vore huse med bare at lave en skorsten sådan ud i det fri og så bygge man ellers ned af, det kan jo bare ikke lade sig gøre ve! Sådan gør Jesus. Han bryder alle vore egen tankers fæstninger ned først, får det gamle ruin bort og derefter bygger Han os, Han hus som Han vil have det bygget, og det er helt fra bunden af, med Ham selv som hovedhjørne stenen. Den forvandling får vi lov til at se og vi får lov til at se ved væksten i forvandlingen. Hvor ser vi den? Jow i livssituationerne. Hvis du i livssituationerne stadig reagerer som da du var en ufrelst kødelig så er der jo ikke sket nogen forvandling, så har evangeliet jo ikke fået lov til at forvandle, og det ved du jo også nok selv. Om du virkelig kender evangeliets kraft i dit liv, så ser du jo også at nu handler du jo anderledes end du før gjorde når du kommer i de forskellige situationer. Og du oplever jo også en vækst efterhånden som livet skrider frem. Alle disse følelsesmæssige kampe du havde før hen ophører fordi, evangeliet Guds Ord kommer jo før de kødelige følelser, det er frelse. Det er den frelse vi er tilbudt i evangeliet. Vi frelses simpelthen fra os selv. Oh hvilken befrielse er ikke det at være fri for sine egne tanker, kødets lidenskaber og begæringer.Vi skammer os ikke ved dette evangelium fordi vi ved dybt inde i os at dette evangelium har virket frelse i os. Også når vi står over for dem der aldrig har mødt evangeliet til frelse og ikke forstår kraften i evangeliet, så kan vi sige med frimodighed uden at vi skammer os over det, at vi ved evangeliet virker Halleluja! Det er klart dem vi står overfor ikke forstår os om de aldrig har oplevet det, og når de så går imod os med deres tvivls spørgsmål så betyder det ingen ting for os ikke engang så meget som et vindpust fordi, vi har jo set evangeliet virker, ja vi har selv erfaret det. Halleluja! Jeg skammer mig nemlig ikke ved evangeliet fordi det er en Guds kraft til frelse, for enhver som tror. Tak og lov Jesus! Frelse er ikke bare at jeg skal hjem i Himmelen engang, eller nu er jeg taget ud af en verden og sat ind i en menighed og vi er de frelste, de andre er bare de fortabte. Frelse er noget langt mere gennemgribende, det er sindsforvandling. Guds evangelium er kraft til sindsforvandling så vi ikke lever i det gamle sinds uværdige tanker og handlinger længere. 1.kor. 1.18. Ordet om korset er vel for dem der fortabes, men for os som frelses er det en Guds kraft. Tak og lov Jesus for det. Kraften i evangeliet, det var lige det vi læste før, det er korset. Det er korset det er den virkelige kraft i Evangeliet til fuldstændig frelse fra vore egne liv og fra de synder der førhen er begået.Den enfoldige farer ikke vild.

Nok er det rigtigt det står at den enfoldige ikke skal fare vild. Men, hvis du oversætter det med at den enfoldige er lidt halv dum så oversætter du det forkert. Den enfoldige er den der begrænser sig i det at se på Jesus og når du ser på Jesus og udelukker andre ting, mennesker siger de er så kloge og de har sat sig ind i al verdens ting, og når de så møder dig som kun kan snakke om Jesus, så siger de du er et sådant lille enfoldigt menneske hvad forstår du i grunden af verden og livet! Hvad ser og oplever du i grunden i livet, når vi ser dig snakker du jo kun om Jesus, er du sådan så er du rigtig enfoldig. Det er sådan nogle enfoldige Bibelen taler om. Halleluja! Og når vi er enfoldige på den måde, så forstår vi at der skal virkelig lys og åbenbarelse til for at forstå korset.Vi trænger til mere.

Vi trænger til at vide mere end at Jesus bar vore synder på korset. Vi trænger også til at vide hvad korsets virkning og kraft er i vort eget liv. Vi trænger til mere end at få det at vide, vi trænger til at det bliver et liv hvor korset virker inden i vore liv hele tiden. Korset er for dem som fortabes en dårskab, men for os som frelses, som kender livsforvandlingen, da er det en Guds kraft til vor fulde frelse og forløsning fra os selv. Det er nemlig Guds kraft i det der forvandler mit liv indefra. Så kan vi jo meget passende stille spørgsmålet til os selv. Søger vi kraften til at vi kan blive forvandlede i vore liv? Det er jo mange kristne der søger Guds kraft men det er HelligÅndens kraft de søger så de kan gøre tegn og mirakler, Men, det er en kraft som kommer før fordi. Selve HelligÅndens kraft udspringer nemlig af korset. Fordi hele HelligÅndens baggrund er hvad der skete på Golgatas kors. Så kraften er altså i korset, det kors som så mange fornægter kraften af, også blandt de kristne, den virkelig forvandlende kraft, og søger vi korsets forvandlende kraft i vore liv så skal vi virkelig forstå korset.Mennesker er krævende.

1.Kor. 1.22-24 står der. Jøder kræver tegn Grækere søger visdom, vi der imod prædiker Kristus som korsfæstet. For Jøder en forargelse og hedninger en dårskab. Sådan var det På Pauluses tid sådan var det også på Jesu tid. Jesus mødte ikke andet end de der kaldte sig Guds folk (Jøderne er Guds første fødte folk.). De sagde lad os se dig gøre tegn i sol og måne så vil vi tro på dig. Og når Paulus kom ud til hedningerne havde de fået masser af visdom, de søgte visdom, når de søgte Gud, de ville have visdom, logisk tankemåde, en forklaring på alt, uden deres logik kunne ting ikke lade sig gøre alt sammen for at finde Gud. Og så kommer Jesus og Paulus og forkynder noget helt andet. Frelse ved korset. Thi. Jøder kræver tegn. Græker søger visdom. Ja men er verden da så forskellig i dag som den gang? Er forskellen så stor i dag? Mennesker har altid villet være kloge. Kloge i egne tanker men korsets enfoldige dårskab vil de fleste ikke kendes ved. Som før så nu. Ved du hvem det er de moderne Jøde kristne i dag? Det er dem der kalder sig for Guds folk og hvad kræver så de i dag? De søger visdom vi har jo teologer nok, de kræver tegne og mirakler. Guld tænder, engle besøg åbenbarelser, olie der flyder fra hænderne, kraft der på en speciel måde udfolder sig så man kan se den. Er det så stor forskel på Guds folk i dag som dengang Jesus og Paulus var på jorden? Nej, det er stort set det samme. Hvad kræver hedningerne så i dag? De kræver jo visdom. Hedninger er jo alle de ufrelste, som ikke vil være med i Guds folk. Healing, livsfilosofi, det er jo masser af mennesker der godt kan sidde og filosofere over livet, Rudolf Stener teori, de har store okkulte templer hvor du kan komme ind og afprøve det hele. Er forskellen da så forfærdelig stor nu som da Jesus var på jorden? Nej.Der er et folk der fandt.

Midt i blandt alt dette er der et folk som har fundet kraften i korset. Halleluja! Som har fundet kraften fra korset i deres liv. Har du den kraft til din frelse? Det var også dengang kun et lille folk der fandt kraften i korset. Det samme er det jo også i dag, ikke alle der kommer i en menighed/kirke i dag har fundet denne kraft til frelse og fuld forløsning. Fordi det var en dårskab dengang for mennesker og det er også i dag en dårskab for menneskerne. Kraften er i korset. Der står i Filip.3.18. Mange vandrer som fjender af Kristi kors. De er jo optaget af alt det ovennævnte. Korset er skredet ud af deres liv til fordel for andre ting. Det behøver ikke at være skredet ud af deres tanker men det er skredet ud af deres liv som en kraft til forvandling. Det er kun igennem korsets kraft til frelse at vi forvandles til at ligedannes med Jesus, og det er en indre forvandling.De har sejret.

Åbenbaringen 12.11 siger. Og de har sejret over ham pga. Lammets blod, og pga. deres vidnesbyrd og de havde ikke deres liv for kært til at gå i døden. Jeg skammer mig nemlig ikke over evangeliet det er en Guds kraft til frelse for jøder først og så for Grækere(hedninger)


Er det du her læste om, det liv du er i og lever?

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358445

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,50411105155945sekunder