JESUSLIVET - GRUNDVOLDEN
Grundvolden.


Www.bibelen.dkDer er kun en grundvold, at bygge sit hus/liv på. Det er Jesus Kristus, og med Ham som hovedhjørnestenen i vort liv.


Som kristen, som for øvrigt betyder. Kristus ens. Bliver vi lige dannet med Ham. Kristus vokser i os, vi dør mere og mere bort fra os selv. Dette kaldes for en troens vækst. Vi bliver som de levende stene formet og tilpasset så vi passer ind i Hans bygningsværk.


Denne vækst er en process vi er i hele livet, så vi hele tiden bliver mere ligedannet med Jesus, ved at vi holder op med ting som Jesus ikke ville have vi gør længere. Og i kraft af HelligÅndens vejledning, begynder at gøre ting Jesus ville have gjort.


Et kristent liv vil kun lykkedes om vi frivilligt underlægger os Guds vilje ved, i tro, at bygge på grundvolden Jesus Kristus og nøje følge bygmesterens byggeplaner, mange kristne kender ikke til Guds byggeplaner og tegninger som er i Kristus, de bygger på andre grundvolde en Kristus.


Når vi skal bygge er det nødvendigt vi først får den gamle bygning revet ned. Den gamle bygning er os selv. Det hø og strå vi selv byggede med, som alligevel ikke holder når stormene raser.


Efeserbrevet 4:22-24 siger. I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed.


Efeserbrevet 4:15 men sandheden tro i kærlighed skal vi i et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus.


Vi skal bygges op som enkeltmenneske, og vi skal bygges sammen med andre kristne sådan at vi i fællesskab, i menigheden, kan blive til et tempel som kan bære Guds herlighed. Paulus siger til Kolosserne at de skal være "...rodfæstede, opbyggede i ham og grundfæstede i troen (Kolosserne 2:7).

Kolosserne 1:23 hvis I da forbliver grundfæstede og faste i troen uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium.


Gud ønsker at vi skal være grundfæstede i det vi tror på, og ikke lade os drive af enhver lærdoms vind. Derfor er det vigtig at sørge for et godt fundament som gør at vi ikke så nemt bliver forført af forskellige læresætninger og filosofier.


Efeserbrevet 4:14-16 Da skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdoms vind, ved menneskers terningkast, nar de med snedighed fører os på lumske afveje, men sandheden tro i kærlighed skal vi i et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Ud fra ham føjes hele legemet sammen og holdes sammen, idet hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet (menigheden) vokser og opbygges i kærlighed.


Petersbrev2:4-5 Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbarfor Gud, og lad jer selv som levende stene bygges op til et åndeligt hus til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud.

Efeserbrevet 2:22 I ham bliver også I sammen med os bygget op til en boligfor Gud i Ånden. Læg nøje mærke til der står sammenmed os. Du kan ikke blive opbygget ved ikke at være med i en kirke/menighed. Det er altid til fælles gavn og opbyggelse, med Jesus Kristus som hovedet for Hans menighed.

Grundvolden

Det aller vigtigste når der skal bygge en bygning, er at grundvolden bliver rigtig, for er grundmuren skæv, så bliver hele bygningen skæv. Derfor var Paulus meget nøje med at lægge en rigtig grundmur/grundvold når han underviste mennesker.

1.Korintherbrev 2:1-5 Og da jeg kom liljer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, og m in tale og m in prædiken blev ikke fremført m ed overhalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft.


1.Korintherbrev 3:9-10 For vi er Guds medarbejdere, og er Guds mark, Guds bygning. Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. Enhver bør se til, hvordan han bygger. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus.


Når man har en god grundmur kommer man ikke så nemt forkert af sted når man skal bygge resten af bygningen, men om grundmuren er forkert så kommer man garanteret forkert af sted. Har man en solid grundmur kan stormen blæse, men huset står stødt. Derfor vil din kristne vandring heller ikke bliver stærkere end din åbenbaring af de grundlæggende ting.

Grundvolden sørger for at det bliver nemt at placere alle de andre elementer og den fungerer som en rettesnor som hjælper os til at se om noget passer til bygningen eller ej. Om nogle kommer og fortæller os noget som ikke passer med grundvolden, så ved vi det er forkert og ikke fra Gud.


Det er ikke nok at kun kende til de grundlæggende ting, men vi må lade dem blive til åbenbaring for os. I det vi modtager dem i tro, og handler i kraft af den Guds nådes gave Han giver enhver. Da bliver de en solid grundmur vi kan bygge resten af vores liv på jorden. Men, vi har brug for at Guds byggeplaner bliver åbenbaret for, her er undervisning en god hjælpekilde.


Hvordan bliver undervisning til åbenbaring?

For at det vi hører skal blive til åbenbaring så er det vigtig at vi prøver det af, ved at handle/gøre i tro ud fra det vi lærer. Før vi har prøvet det af, i praktisk liv, de teorier vi har læst og hørt om, er de kun teorier, men når vi flere gange har testet dem ude i vort hverdags liv, bliver disse teorier til erfaring.


Teorier kan diskuteres, men når man har erfaret noget står man meget stærkere. Derfor er det vigtig at man handler på Guds ord, og ikke kun læser det.

Mattæus 7:24-27 Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormens suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tabe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormens suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort «


I Markus 4:1-13 fortæller Jesus lignelsen om sædemanden. Her forklarer han at de som bar frugt var dem som hørte ordet, tog imod og så bar frugt. Det er vigtigt at tage imod Guds ord i tro, og ikke med en skeptisk holdning, men det er lige vigtig også at handle på det. Hebræerbrevet 4:2 For vi har fået det glædelige budskab forkyndt ligesom de; men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det.


Skal vi bare sige ja til alt vi hører og springe ud i alt?

At vi ikke må være skeptiske når vi hører Guds ord, betyder ikke, at vi ikke kan stille spørgsmål til det vi hører. Man kan godt stille spørgsmål om det er ting man ikke forstår, men om man stiller spørgsmål fordi man er kritisk og ikke tror på det man hører, så er ikke det så godt. Maria stillede spørgsmål til engelen som kom med bud om at hun skulle føde Jesus, og hun fik svar uden at engelen blev irriteret. Zakarias fik også besøg af en engel og han stillede spørgsmålstegn til det engelens sagde, fordi han ikke kunne tro det, og han blev stum helt til hans kone fødte Johannes (Lukas 1). Vi må godt overveje om det vi hører er noget vi personligt skal handle på eller om vores opgave er noget andet. Kun en ting må vi ikke stille spørgsmål ved. Det er bygmesteren Jesus Kristus, som hovedet for menighedens grundvold som enhver kristen skal bygge på.


Hvad er så grundvolden som vi bygger på?

Grundvolden for den kristne tro er: Jesus Kristus, som Gud, kommet i kød, for at sone verdens synd. Mange anerkender Jesus som profet, lærer, en som opnåede Kristus bevidsthed og meget andet, men ikke som Gud. De har det ok med at Jesus var et unikt menneske, men godtager ikke at han var syndfri og på lige linje med Gud.


Johannes 17:3 Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.

Johannes 6:44 Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag.

Når Peter i Mattæus 16 kommer med bekendelsen af Jesus som Messias, siger Jesus at denne åbenbaring ikke noget man kunne tænke sig frem til, men noget som måtte gives en af Gud.


Mange finder ikke Gud, og der med ikke fodfæste på grundvolden, fordi de først ønsker at forstå Gud. De tror det handler om religion, læresætninger eller filosof, og teologi. De undersøger Jesu lære, men finder ikke svaret fordi de går glip af at det faktisk er Jesus selv som er svaret.


Mattæus 16:13-17 Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: »Hvem siger falk, at Menneskesønnen er?« De svarede: »Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem: »Men, hvem siger 1, at jeg er?« Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far i himlene.


Denne åbenbaring gives ved:

1.Et personlig møde med Jesus

2.En personlig erkendelse af ens behov for frelse (Jesus som Kristus)
3.En offentlig bekendelse af Jesus som Kristus.


Disse tre elementer er de elementer som udgør grundvolden for den kristne tro. Alle ideer og filosofier som ikke passer sammen med denne grundvold er ikke fra Gud. 1.Johannes 4:3 men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden.


2.Johannes 1:7 For der er gået mange bedragere ud i verden; det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød. Det er bedrageren og Antikrist.

I dag er det mange som siger, de tror Jesus er Kristus, fordi de ikke forstår hvad de siger. At sige at Jesus er Kristus er at sige, at Han er den eneste vej til Gud. Det er ikke nok at kun udtale ordene: "Jeg tror Jesus er Kristus", om man ikke forstår hvad man siger. Man må forstå hvad det går ud på og tro at Jesus er den eneste vej til Gud. Dette gør man ved selv at gå ind gennem døren som er Jesus Kristus og Hans kors, uden troen på korsets livs Evangelium, er man som en tyv og røver den springer over andre steder der hvor gærdet er lavest. Og ingen tyv eller røver kommer nogen sinde ind i Guds rige.


Når vi siger. Jesus Kristus er Vejen. Sandheden og Livet, ingen, kommer til Gud far, uden gennem Ham. Er det ikke kun noget vi siger, så er det fordi, Gud har forordnet det sådan. Gud har bestemt at Hans eneste søn Jesus Kristus skal være hovedet for Hans menighed/kirke på jorden, vi kan ikke bygge på andre grundvolde eller grundsandheder end det Gud siger.


Vi kan heller ikke, ved at læse og hører om Guds gaver selv tage dem. Det er kun Jesus der via HelligÅnden giver de gaver til os, som Gud Fader forud har bestemt vi hver i sær skal have. Mange kristne tror, når de læser om noget i Bibelen så kan de straks gå ud og gøre lige det de læste, det er ikke rigtig. Vi får ikke andre gaver end de Gud giver os. Vi kan ikke sige. Vi er gode til det her, og egnet til den og den tjeneste, og selv begynde på noget tilsvarende som andre. Vi har hver vor egen opgave at udføre, her skal vi ikke begynde at bygge på egne grundvolde, og mene vi er en anden sten på bygningsværket end den sten Gud ved Jesus Kristus bestemte os til at være. Derfor er det også vi er hinandens lemmer på Jesu Kristi legeme, i menigheden/kirken. Hvad ville du gøre om din fod evt. løb en vej og din arm hang og flagrede ud luften og gik den anden vej?


Ordet Kristus" er græsk og betyder "Den Salvede" og ordet "Messias" er Hebraisk og betyder det samme. At være "Salvet" betyder at være udrustet, så når man siger at Jesus er Kristus, sige man at Han er den som har udrustet til at frelse os.


Bibelen lærer at det kun er en som er Kristus eller Messias og det er Jesus. Det vil sige at det kun er Jesus som er salvet, eller er udrustet til frelse os. Ingen menneske kan frelse andre og langt mindre sig selv, ved fx de såkaldte gode gerninger, der hvor folk går ud alene og føre sig frem uden at have fået de gaver, de påstår at have, fra Gud. Det er bla. Også derfor, vi ofte ser nogen der begynder på et arbejde indenfor Guds rige men det stopper igen og bærer ikke nogen Åndelige frugter, man ser ikke nogen mirakler, tegn som ellers følger de der går ud i Guds Ånd med Hans gaver som deres udrustning. Ingen kan for øvrigt komme til Herren Jesus uden Faderen drager det menneske til Hans søn Jesus Kristus.Johannes 14:6 Jesus sagde til ham: Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Så du dette? Jesus er Veje, Sandheden og Livet. Ingen mennesker kan siger. Kom og følg mig, her er vejen, jeg/vi har hele Sandheden, det er os der har hele Evangeliet, I skal tilslutte jer os ellers går det ikke godt for jer. Nej, vi skal kun tilslutte os et hoved og det er Kristus, som er og bliver hovedet for alt og alle ting, Hans menighed på jorden.

Apostlenes Gerninger 4:12 Der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.«

Når Paulus skulle lægge en grundvold i de kristne i Korinth så var det netop Jesu død og opstandelse, som den eneste vej til frelse han underviste. Korset er for de der fortabes en idioti, men for os som frelses ved Jesu Kristi liv er det en guds kraft til frelse for alle der tror på Jesus.


1.Korintherbrev 2:1-2 Og da jeg kom tilder, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet.

Hvis du læser i Apostlenes Gerninger, ser du deres budskab bestod af fire elementer.

1.Jesus som Messias

ApG. 4:8-12 + 8:4-8,35-39 + 9:20-22 + 13:16-41 + 17:2-7 2.

2. Jesus som opstået fra de døde

ApG. 5:29-32 + 9:34-43 + 13:16-41 + 17:2-4 3.

3.Omvendelse og tilgivelse for synd

ApG. 2:14-39 + 5:29-32 + 13:16-41


4.Den kommende dom

ApG 9:34-43 + 13:16-41 + 17:22-34


Bekendelsen af Jesus som Messias, den levende Guds søn, som blev korsfæstet for vores synd, og stod op igen efter tre dage er ikke kun grundvolden for dit personlige liv med Gud, men det er også grundvolden Guds kirke. Mattæus 16:16-19 Simon Peter svarede: Kudu er Kristus, den levende Guds søn. « Og Jesus sagde til ham: usalig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.


Hvordan bygges der på grundvolden?

Hvordan bygge på grundvolden En bygning består jo af mere en kun en grundmur. Man må jo have bade vægge og tag, men man må have vægge og tag der passer til grundmuren.


Hebræerbrevet 6:1-2 giver os en liste over ting der hører med til begynder undervisningen for Kristne, altså som er fødte på ny af gud og har Hans Hellige Ånd i sig. Mange siger jo de er kristne men de har ikke Jesu Kristi Ånd i sig. Derfor er betingelsen for en kristen selvfølgelig at de også er født af Ånd og lever i Ånden med Jesus ellers bygger de forkert og forgæves.

Hebræerbrevet. 6:1-2 Derfor vil vi nu lade begynder undervisningen om Kristus ligge og gå videre til en undervisning for voksne og ikke en gang til lægge grunden med omvendelse fra døde gerninger og tro på Gud, med lære om dåb og håndspålæggelse, om dødes opstandelse og evigt liv.


Når man har bygget på grundmuren/grundvolden med Jesus Kristus som byg-Mesteren, med Ham som hovedhjørnesten, vil vi have en solid bygning som tåler tidens tand. Da bliver vi som den kloge mand der bygget huset på klippen, som er Kristus. Om ikke vi bygger på Kristus som vor personlige troens grundvold vil vort hus (vort livs værk) falde sammen med et brag, når livets storme også når os, og det hus vi bygger.


Byg kun på Kristus som er Klippen der altid står fast.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 347121

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,33114910125732sekunder