JESUSLIVET - GUDDOMMELIG HELBREDELSE.

Guddommelig helbredelse.År 1973.


Du finder Bibelen på www.Bibelen.dk
Mange kristne har det svært med sygdom og helbredelse. Årsagen til dette kan være, manglende undervisning, vantro, manglende vilje til at acceptere det, Guds ord lærer os. Denne artikel besvarer langt fra alle spørgsmål om guddommelig helbredelse; men jeg tror, den berører noget af det, som Gud ønsker, Håber denne artikel må hjælpe mange som har det svært med. Hvorfor sygdom som kristen.Der er nogen, der mener, at guddommelig helbredelse ikke finder sted i vor tid, for nu har vi jo lægerne til at tage sig af de syge. Det her er ikke skrevet for at underkende lægernes enestående gerning, for jeg tror, Gud bruger lægerne, men samtidig er jeg overbevist om, at Gud gang på gang griber ind uden lægers bistand, og at lægerne mange gange har stået magtesløse over for en eller anden sygdom, hvor så Herren har grebet ind og ved et mirakel oprejst den syge.Jeg tror også, i det ved jeg, at mange kristne læger vil støtte mig, at om de syge først og fremmest ville søge Herren og gøre, som Han siger, ville mange hospitalssenge blive tomme.Jesus er den samme som før.

Vi siger, vi tror, at Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja, til evig tid. Hvis det virkelig er sandhed for os, tror vi også, at Jesu helbredende magt er den samme, at der stadig er mere helbredende kraft i Fligen af Jesu klæde, end i alle hospitaler og apoteker verden over. Det vil være af stor betydning for os kristne at få øjnene op for den kendsgerning, ved vi tror på det, at da Jesus udslettede det anklagende skyldbrev med alle dets lovbestemmelser, og alt det, som var imod os, tog Han det bort ved at nagle det til korsets Kol. 2:14, ved samme fuldbragte værk tog Jesus også vore svagheder og bar vore sygdommen Matt.17. 1.Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for HelligÅnden, som er i jer, og som I har fået fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv. I er jo købt og prisen betalt, ær derfor Gud i jeres legeme!1. Kor 6:19-20. Her fejler mange. Det tempel, Gud har givet os, som bolig for HelligÅnden, er vi ofte selv med til at nedbryde.I, 2. Moseb. 20:9-10 siger Herren: I seks dage skal arbejde og gøre al din gerning, men den syvende dag skal være hviledag for Herren din Gud. Gud har givet tid til arbejde og tid til hvile, men nutidens jag griber let, sa vi glemmer Guds ordning. Vi har så travlt, sa med det vi skal gøre for Herren, at vi bliver både fysisk og psykisk overbelastede, og i en sådan tilstand vi et let bytte for Satan, som gør alt for at forhindre HelligÅndens værk i os.Overdreven brug af medicin (spec. nerve og sovepiller) og visse nydelsesmidler såsom tobak o.l. kan også være med til at nedbryde vort tempel. Lad os i tro tilegne os den hvile og fred, som Jesus lover i Matt. 11:28 Johs. 14:27. Også bordets glæder har været med til at ødelægge mange af Guds templer. I Gal. 5:19-21 (gl. overs.) bliver mad-frådseri sidestillet med hor, afgudsdyrkelse, trolddom, ondskab, kiv/skænderier, partier, avind/utroværdig tale, mord, drukkenskab m.m. der bliver sagt, at de, der udøver sådant, skal ikke arve Guds rige. Det er alvorligt, og er vi på grund af vellevned blevet overvægtige og må døje med de deraf følgende sundhedsmæssige følge sygdomme , skal vi i stedet for at bede Gud om at helbrede os, bede Ham om kraft til at afstå fra det, der racer os.Vi må samarbejde med Gud og ikke modarbejde Ham, ved at nedbryde det tempel, Han har givet os. I


I Jakobs brev 5:14 læser vi. Er nogen syg iblandt jer, skal han kalde menighedens ældste til sig, og de skal bede over ham, efter at de i Herrens navn har I salvet ham med olien. Mange adlyder det ord uden derved at opnå helbredelse, selvom det i vers 15 loves, at troens bøn vil frelse den syge, og Herren skal rejse ham fra sygelejet. Mon ikke årsagen hertil findes i vers 16: Bekend derfor jeres synder for hverandre, og bed for hverandre, for at I må blive helbredt; en retfærdigs bøn har en mægtig virkende kraft. Det er en retfærdigs bøn, der Har en mægtigt virkende kraft. Det er ikke nok kun at udføre de foreskrevne handlinger, vi må samarbejde med Gud. Først når vi har bekendt synderne for hverandre, står vi på løftets grund: Og Herren skal rejse ham fra sygelejet, og har han begået synder, skal det tilgiver ham- Jakob 5:15.Troen udløser Guds kraft!

Den blod-plagede kvinde, som vi hører om i Markus 8. 25-34 og Lukas 8:43-48, havde den tro, der kunne udløse Guds kraft til lægedom. Jeg er overbevist om, at Jesus i langt højere grad, end det er tilfældet i vor tid, ønsker, at der skal udgå helbredende kraft fra Ham, på samme måde som det skete den dag, da den blod-plagede kvinde rørte ved Ham. Det bliver klart understreget, at det var kvindens tro, der udløste Jesu kraft, men lad os også understrege, at det var Jesu kraft, som virkede i kvindens legeme til helbredelse. Jesus siger til hende: Datters din tro har frelst dig, gå bort med fred, og var helbredt for din plage!« Markus 8. 34. Der skete et dobbelt mirakel, kvinden oplevede åndelig og legemlig helbredelse på samme tid. Hun fik ikke ålene liv, men liv i overflod. Alt for mange kristne slår sig til ro med det første. De tror, at Jesus kun kom for at give dem liv, evigt liv; de har tro til frelse fra fortabelse, men de har ikke tro til et liv i overflod, og derfor er der så mange syge iblandt os.Lad os som en illustration forestille os, at vi boede et sted, hvor der ikke var indlagt elektricitet En dag blev den indlagt, men i stedet for at gøre brug af den, fortsatte vi med at bruge petroleumslampen og stearinlys. Ved blot at-trykke på en kontakt kunne vi udløse en kraft, der var i stand til at oplyse hvert rum og hver krog i huset på en måde, vi aldrig tidligere havde oplevet. Vi kunne have haft lys i overflod, men havde stadig kun lys. Det er et billede på mange af os; kraftens kilde er lige for hånden, men i stedet for at vandre i det fulde lys, vandrer vi i halvmørke. Vi har liv, men ikke liv i overflod. Ah, om vi dog i dag måtte få en ny åbenbaring af alt det, Gud har skænket os ved sin Søn Jesus Kristus. Kvinden tænkte: Hvis jeg får rørt, om det så kun er Id Hans hl eder, bliver jeg frelste Mark. s:28. Hun hav· hørt tale om Jesus, og det, hun havde hørt, var tilstrækkelig til, at hun troede, at Jesus ejede guddommelig, : bredende kraft, og hendes tro blev ikke til skamme. I mange år, havde hun døjet meget og brugt alt, hvad hun de til lægehjælp, uden at det havde hjulpet. I det øjeblik, hun rørte ved Jesu kappe, skete der noget ganske l underligt; hun blev helbredt. Det skete i et nu som den helbredende kraft, der strømmede til hende fra Jesu legeme. Er du syg, kære ven, så lad mig anbefale dig at gå til Jesus med din sygdom, gå til Ham på den samme enfoldige måde som den kvinde:Gå til Jesus!

Da du modtog Jesus Kristus og blev frelst, fik du magt at blive et Guds barn (Johs.1:12). Den Jesus, som du g imod, og som nu bor ved troen i dit hjerte (Ef. 3:17), den samme, som Uddrev ånderne ved sit ord og helbredte alle lidende, for at det skulle gå i opfyldelse, som talt ved profeten Esajas, der siger: Kari tog vore svagheder og bar vore sygdomme. Matt. 8:16-17. Han har baret vore sygdomme, det er en del af korts fuldbragte værk, og det eneste, vi skal gøre, er i tro t række vor band ud og tage imod det fra Ham, som er al made formår med sin kraft, der virker i os, at øre langt ud over det, som vi beder om eller forstår f. 3:20. Hans kraft virker i os langt ud over et, som vi beder om eller forstår. Læg mærke til, at den kvinde ikke bad, hun kom kun til Jesus, og derved oplevede hun langt ud over det, som hun kunne bede om eller forstå.Der er en tid til at bede om helbredelse, men der er også en tid til at række ud etter det, som Herren allerede ar beredt for os ved den kraft, der virker i os, som tror. Lad mig lige understrege, at jeg tror, der er mennesker, som har fået den nådegave at bede for syge, og disse mennesker er til stor velsignelse, men samtidig vil jeg også understrege, at der nogle gange bliver bedt for syge ved Jesu navn, uden at Han vil kendes ved den bøn eller dens resultat. Jesus siger selv: Mange skal sige til mig på hin dag: 'Herre, Herre! har vi ikke profeteret ved dit navn, og bar vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn?' Og da vil jeg sige dem rent ud: 'leg har aldrig kendt jer; vig bort fra mig, 1, som øver uret' Matt. 7:22-23. De gjorde det ved Jesu navn og ikke i Jesu navn. De var ikke i Jesus, og Jesus var ikke i dem (Johs. 15:4). Den kraft, som helbredte, var ikke Hans, men tilhørte en anden åndsmagt. Der er ingen tvivl om, at denne udtalelse af Jesus afholder mange mennesker fra at opleve guddommelig helbredelse,for de er bange for at komme ind under onde magter og dæmoners indflydelse. Spørgsmålet er så, hvordan man kan undgå at blive bedraget af falske profeter og andre åndelige kvaksalvere, hvis man søger guddommelig helbredelse. Lad os understrege det igen: Gå til Jesus! Han siger selv: Søg først Guds rige og Hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift Matt. 6:33, og opkom hid til mig, alle 1, som er trætte og tyngede af byrder. Matt. 11:28.Ven, er du syg, da søg Ham, kom til Ham, Som tilgiver alle dine misgerninger og leger alle dine sygdomme, som udløser dit liv fra graven og kroner dig med miskundhed og barmhjertighed, som måtter din sjæl med godt, så du bliver ung igen som ørnen!- Salme 103: 3. Ja, kom til Ham, som siger: Jeg Herren er din lege! 2. Moseb. 15:26.Guds vilje!

Der er mange mennesker, som på en made tror, at Herren kan helbrede i dag, men de siger altid: Kun hvis det: er Guds viljen Gud viser os ganske tydeligt, hvad der er Hans vilje i denne sag - blandt andet i Jakob 5:14. Her ser vi, at Herren vil, at vi skal komme til Ham med vor sygdom. Såvidt jeg kan se, er der ikke noget sted i Bibelen, hvor Herren nægter at helbrede dem, som kommer til Ham i tro og forventning om, at Han kan helbrede. Leg vil. var Jesu svar til den spedalske i Matt. 8. Han på at Jesu kunne rense ham, hvis du vil, kan du rense mig. Vi læser også om vantro, som, kunne forhindre Jesus I at gøre kraftige gerninger (Matt. 13:58).


Det er fuldbragt!

Det er min overbevisning ifølge Guds ord, at Jesus ikke kun ønsker at helbrede os, men at Han allerede har gjort det. Hans sonende død på korset gælder ikke blot vor synd, men også vor sygdom, og har vi i tro tilegnet os Johs. 3:16, kan vi også i tro tilegne os Matt. 8:17. Jeg ved, der er nogen, der siger, at Es. 3:4 taler om sjælens sygdom, om lægedom for den sjæl, der er syg af synden. Lad os se, hvad Guds ord siger om dette. I Matt. 8:16 læser vi: Da det var blevet aften, førte de mange besatte til Ham; og Han uddrev ånderne ved sit ord og helbredte alle lidende; i vers 17 bliver det understreget hvorfor: Efor at det skulle gå i opfyldelse, som er talt ved profeten Esajas, der siger: 'Han tog vore svagheder og bar vore sygdommen Her er ikke plads til tvivl og bortforklaringer, for Jesus tog vort anklagende skyldbrev og naglede det til korset for over 2000 ar siden, og samtidig tog Han vore svagheder og bar vore sygdomme. Det er sket! Det er fuldbragt!Ah, venner! kunne vi dog bare tilegne os denne vidunderlige sandhed i tro, hvilken triumf ville det ikke være over for Satan. I stedet for er det i dag en triumf for Satan, at han holder så mange bekendende kristne bundne i sygdommens lænker. Om vi dog kunne skue ind i frihedens fuldkomne lov og se, at Hvis altså Sønnen far frigjort jer, skal I være virkelig frie. Johs. 8:36. Jesus ønsker, at vi skal være fri fra syndens og sygdommens trældom, for Han siger: bleg er kommen, for at de skal have liv og have overflod« Johs. 10:10. Måtte ordet fra profeten Esajas: Khan tog vore svagheder og bar vore sygdomme gå i opfyldelse for os, og matte vore liv være liv i overflod, levende vidnesbyrd om korsets fuldbragte værk.Hvem sender sygdom og hvorfor?

Gud tillader da sygdom, siger nogen, og det er rigtigt, det beviser beretningen om Job. Gud tillod Satan at slå Job med sygdom, men Gud tillader ikke blot sygdomme, Han sender dem også, det kan vi fa stadfæstet ved at læse 2. Moseb. 15:26; 5. Moseb. 7:15 og 28:21-61; 2. I 1. Krøn. 21:15, 18 og 19. I Overtrædelse af Guds bud, ulydighed mod Guds ord i og manglende gudsfrygt kan være Årsag til, at Gud sender sygdom. Hvis du ikke omhyggeligt handler efter alle denne lovs ord, som star skrevet i denne bog, og frygter dette herlige og forfærdelige navn, Herren din Gud, sa skal Herren sende uhørte plager over dig og dit afkom, svare og vedholdende plager og ondartede, vedholdendeI 1. Kor. kap. 11 angiver Paulus en anden grund til sygdom: Den, som spiser og drikker uden at anse, at det er Herrens legeme, spiser og drikker sig selv en dom til. Derfor er der mange svage og syge iblandt jer, og adskillige sover hent 1. Kor. 11:29-30. Det er også derfor. Paulus i vers 28 formaner os: Enhver må prøve sig selv og så spise af brødet og drikker af kalken/vinen, I den forbindelse må vi også lytte til et andet formaningsord: Jer selv skal I ransage, om I er i troen; jer selv skal I prøve! Mærker I ikke på jer selv, ét Jesus Kristus er i jer? ellers består I ikke prøven 2 . Kor. På løfternes grund!Det første, vi skal gøre, når vi bliver ramt af sygdom, er at spørge Herren: Hvad vil du lære mig igennem det her? Hvis årsagen til sygdommen er en af de forannævnte, vil det ikke vare længe, før Gud taler til os om den, og sa snart vi er villige til at genoprette det, vi har forbrudt, angre og bekende vor synd eller gøre det godt igen, som vi eventuelt har gjort forkert over for andre mennesker, står vi på ny på 1øfternes grund og kan tilegne os korsets hele sandhed i tro. Hvis vi bekender vore synder, er Han trofast og retfærdig, så Han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed. 1. Johs. 1:9. Han tog vore svagheder og bar vore sygdommen Matt. 8.:17.Da Job erkendte, at Herren magtede alt, og at intet var umuligt for Ham, og da han begyndte at bede for sine venner i stedet for at strides med dem, vendte Herren Jobs skæbne. tog Herren gav Job alt, hvad han havde ejet, tvefold igen« Job 42:10.


Herren ønsker at velsigne tvetold. Han ønsker at rense os fra al uretfærdighed og at læge alle vore sygdomme. Det er ikke sikkert, at helbredelsen følger umiddelbart efter bekendelsen, men nar vi star på 1øfternes grund, kan vi forvente, ar Herren selv lægger troen ned i vore hjerter, og i den tro kan vi begynde at sige Ham tak for det, Han vil gøre for os (1. Johs. 5:14-15).Jeg vil gerne fortælle om et tilfælde, hvor Guds kraft til lægedom blev udløst samtidig med bekendelsen: Da jeg sidste ar var i Canada og fik lov til at være med i vækkelsen, overværede jeg et møde, hvor Guds And virkede usædvanlig stærkt på mennesker bade til syndserkendelse og lægedom. Der var nogle mennesker, der vidnede om, hvordan Gud havde talt til deres hjerter om synd, og om, at de var blevet helbredt for sygdom, da alt var kommet frem i lyset. Mens de vidnede, begyndte Guds And at tale til flere i forsamlingen, og nogle knælede ned rundt omkring i lokalet, mens andre gik ind i de tilstødende lokaler for at tale ud med Gud. Ånden talte også til en mand, som led af en rygskade og kun kunne gå ved hjælp af to stokke. Han var meget sønderknust, og der var adskillige ting i hans liv, der skulle bekendes og bedes om tilgivelse for, men pludselig rejste han sig op og råbte: Jeg kan gå, jeg kan gå!« Gud havde tilgivet ham og renset ham for synd, han var blevet tømt for alt sit eget, men nu fyldte Gud ham med sin kærlighed og sin kraft, sa han fik lægedom bade for sjæl og legeme. Gud er god.Guds ord siger, at når vi ydmyget os, beder og søger Hans åsyn og vender om fra vore onde veje, så vil Han høre det i Himmelen og tilgive vor synd og læge vort land (2. Krøn. 7:14). Kvinden sagde hele sandheden til Jesus, og hun blev frelst og helbredt på samme tid.


Gud kan gøre mirakler iblandt os, nar vi står på 1øfrernes grund. Nar sygdomme er fra Satan( Viser det sig, at sygdommen ikke er sendt af Gud, men fra Satan, har Herren selv givet os den rette kur mod en Han har vist os, hvordan vi skal bekæmpe den onde, ved at sige, i tro og fast overbevisning: Der står skrevet: 'Du må ikke friste Herren din Gud. Matt. 4:7.


Det bedste våben, vi har faet i kampen mod løgnerens fristende løgne, er sandheden, Guds eget ord. Jo større kendskab vi har til Guds ord, til det, som står skrevet, des større kraft har vi til at bruge Åndens sværd. Jesus Kristus afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem åbenlys til skue , da Han førte dem i sejrstog ved Kristus Kol. 2:15. Lad os derfor stå fast på sandheden; Guds ord er sandhed og vi vil få lov til at opleve, at Satan må vige fra os. Nar Satan forsøger at friste os til synd, er det bedste at afvæbne ham med Gal. 2:19-20: med Kristus er jeg korsfestet, og det er ikke 1ængere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Satan har ingen magt over os, nar vi bekender os som døde og begravede med Kristus, vel at mærke ved troen. For Jesus har dødens og dødsrigets nøgler (Johs. Åb. 1:18).At for ofte må vi erkende, at vi falder for Satans mange lumske angreb, fordi vi ikke har tilegnet os denne inderlige hemmelighed i tro: I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Kol. 3:3. Og det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Hvis denne sandhed gælder sejr over synd, gælder den også til sejr over sygdom. Når Satan plager os med sygdom, må vi stå på Ordets Klippefaste Sandhed i tro, og sige det Til Satan. I Jesu Kristi navn, vig bag mig. Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig, og det liv, jeg nu lever i kødet, det lever jeg i troen på Guds Søn (eller i Guds Søns tro), som elsker mig og gav sig selv hen for mig. Satan, hørte du det? Jesus gav sig selv hen for mig. Han har taget mine svagheder og båret mine sygdomme. Jesus kom, for at vi skulle have liv og have overflod. Og jeg skal leve om jeg end dør.
Guds tanker og veje er højere end vore (Es. 55:8-9).

Det sker, at Gud lægger os på et sygeleje, fordi. der er noget, Han vil lære os, som Han ikke kan lære os på anden made. Han har maske en tjeneste, som vi kun kan udføre på den made. Måske er det den eneste made, hvorpå Han kan få os ind i stilhed og ind i forbønnenstjeneste. Når lektien er lært, eller gerningen gjort, vil Gud røre ; ved os, så vi på ny kan gå omkring og prise Ham. Vi må Ikke lade os forlede til at tro, at et menneske er en stor synder, fordi det menneske er sygt; det kan være tilfældet (Es. 33:24), men er det ikke altid. Lad os i den forbindelse minde hverandre om beretningen om den blindfødte i Johs. 9. Jesus siger om ham: Hverken han, eller hans forældre har syndet; men det er sket, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham. Gud ønsker, at Hans gerninger skal åbenbares. Han I virker r .at alle ting samvirker til gode for dem,som elsker Gud, dem, som efter Hans beslutning er kaldede. Rom. 8:28 Det gælder også i modgang, vanskeligheder og sygdom.Lad os igennem det alt sammen have vore øjne rettet mod Ham, som er i går og i dag, ja, til evig tid den samme, Jesus Kristus, som ønsker at være den samme for dig og mig, som Han var for den kvinden.Jesus ønsker at sige det samme til dig, som Han sagde til kvinden: Din tro har frelst dig; gå bort med fred, og vær helbredt for din plage. Tror du på Jesus? Så kan alle ting ske også en helbredelse af dine sygdomme.

Amen.


 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 362702

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,49502491950989sekunder