JESUSLIVET - GUDS ORDS KRAFT
Guds ords kraft.Www.bibelen.dk


Forsømmelse af Guds ord er årsag til, at mange bliver offer for falske lærdomme, som djævelen i vore dage søger at bringe ind i menigheden. Hvis du ønsker fylde af kraft i dit liv og din tjeneste, må du leve af Guds ord. Du må stadig grunde omhyggeligt over Ordet for at opnå og bevare kraft i dit liv og din tjeneste for andre. Josua 1: 7-8.


Magten er Guds" Salme 62:12.

Guds store kraftkilde er i Hans eget ord. Hvis vi ønsker at få del i Hans kraft, må vi vende os til Hans ord. Alligevel er der masser af kristne, som forsømmer at læse i Bibelen, skønt de til stadighed beder om kraft. Mennesker længes efter kraft for at kunne leve et frugtbærende liv, og alligevel glemmer de, at Jesus har sagt: Sæden er Guds ord. Luk. 8:11. De længes efter en kraft, som kan smelte det kolde hjerte og bryde den hårde vilje, og dog glemmer de, at Gud har sagt: Er ikke mit ord som ild, som en hammer, der knuser fjelde? Jer. 23:29. Hvis vi ønsker at opnå fylde af kraft i liv og tjeneste, må vi leve af Guds ord. Ingen anden føde er så styrken de. Ligesom vort fysiske liv svækkes, hvis vi ikke sørger for nærende kost, således vil vi også være uden Åndelig kraft, hvis vi ikke giver os tid til at grunde over Guds ord.


Guds ord har magt til at overbevise om synd

Ap. G. 2:37 læser vi: Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de sagde til Peter og de øvrige apostle: Brødre! Hvad skal vi gøre? Ved at læse det forudgående og undersøge, hvad det var, de hørte, og som skabte denne dybe synds erkendelse, vil vi opdage, at det ganske enkelt var Guds ord. Hvis du vil give dig tid til at læse Peters prædiken, vil du bemærke, at en er en af de mest Bibelske prædikener, er nogen sinde er holdt. Han talte skriftens ord fra først til sidst. Det var Guds Ord, bragt frem i Åndens kraft, som stak em i hjertet. Guds ord har magt til at genføde Jakobs brev 1:18 læser vi: Af egen fri vilje fødte Han os ved sandhedens ord l at være en førstegrøde af Hans skabninger. Og Peter skriver: Genfødte som I er, ikke af forkrænkelig, men af uforkrænkelig sæd, ved Guds levende og blivende ord. l. Pet. 1:23. Fra vor side er genfødelsens proces en mest enkle sag i verden. Fra Guds der derimod er den gådefuld, men med den side af sagen har vi intet at gøre. Sagen er simpelt hen denne: menneskets hjerte er jordbunden, og du og jeg er sædemændene. Guds ord er den sæd, vi lægger i jorden. Ved sin And giver Gud den liv og vækst.1.Kor. 3: 6. Hjertet griber Ordet i tro, og det nye liv fødes. Den nye fødsel består i, at vi får skænket en ny natur, Guds natur.


Hvordan får vi del i Guds natur?

Læs 2. Pet. l: 2-4. Her får vi at vide, at Gud har skænket os sine dyrebare og største forjættelser, for at I ved dem skal få del i guddommelig natur. Guds ord er den sæd, som frembringer den nye natur i hjertet.


Guds ord har magt til at skabe tro.

Så kommer da troen af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft· af Kristi ord. Rom. 10: 17. Du kan ikke tilegne dig tro ved bøn alene. Tro er heller ikke et resultat af nogen viljes-anstrengelse. Du kan aldrig oparbejde tro; den er en følge af en bestemt årsag, og denne årsag er Guds ord. Sådan forholder det sig for eksempel med frelsende tro. Hvis du ønsker at lede mennesker til tro, behøver du blot at give dem noget konkret fra Guds ord at bygge på og hvile i. Fangevogteren i Filippi spurgte: I herrer! hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Apg. 16: 30. Paulus og Silas svarede ham: Tro på Herren Jesus, så skal du blive frelst, du og dit hus. v. 31. Men de nøjedes ikke med denne opfordring. I vers 32 læser vi: Og de talte Herrens ord til ham samt til alle dem, som var i hans hus. De opfordrede ikke blot fangevogteren til at tro på Herren Jesus for derpå at efterlade ham i mørke uden at give ham noget at tro eller noget, hans tro kunne bygge på. De gav ham det, som Gud har foreskrevet til at virke tro. Her fejler vi ofte. Vi siger til mennesker: Tro, tro, tro, men vi viser dem ikke, hvordan de skal komme til tro; vi giver dem ikke noget konkret at tro. Præsenter den søgende for Es. 53: 6 og fremstil Kristus som korsfæstet, eller læs 1. Pet. 2: 24 for ham. Disse vers indeholder noget, som troen kan hvile på. Tro må have en grundvold.


Guds ord har magt til at skabe sejrende tro.

Det er ikke blot den frelsende tro, som kommer gennem Guds ord. Også den sejrende troens bøn hviler på samme grundvold. I Mark. 11: 24 læser vi: Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om - tro, at I har fået det, så skal I få det. Jeg plejede at sige: Vejen til at få, hvad jeg ønsker, er at tro, at jeg vil få det. Jeg brugte at knæle i bøn, idet jeg forsøgte at tro; men jeg fik ikke, hvad jeg bad om. Jeg havde ingen virkelig tro. Virkelig tro må have noget at holde sig til. For i sandhed at kunne tro, at jeg får, hvad jeg beder om, må jeg have et konkret løfte fra Guds ord eller en klar Ån­dens ledelse, hvorpå min tro kan hvile.


Vi kommer ind for Guds ansigt. Deler et eller andet, vi ønsker. Nu er spørgsmålet, om der er noget løfte i Guds ord vedrørende det, vi ønsker. Vi vender os til Bibelen og finder et løfte. Det eneste, vi nu har at gøre, er at fremholde dette løfte for Gud. Vi kan for eksempel sige: Himmelske Fader, vi længes efter Helligånden. Du har sagt i dit ord: Når da I, som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke Faderen fra Himmelen give Helligånden til dem, som beder Ham! Luk. 11: 13. Du har også sagt i Ap. G.2:39: Fordi. Jer gælder forjættelsen, jer og jeres børn og alle dem, som er langt borte, så mange som Herren vor Gud vil kalde. Jeg er kaldet; jeg er frelst. Og her har jeg dit ord for, at du har lovet s mig Helligånden. Jeg beder dig nu om at du fylde mig med din And. Lad os så vende os til ordet i 1. Johs. J 5: 14 - 15 og sige: Fader, dette er den tillid, jeg har til dig, at når jeg beder om noget efter din vilje, hører du mig; og når til jeg ved, at du hører mig, så ved jeg også, at jeg allerede har fået opfyldt, hvad jeg bad dig om.» Rejs dig så og stå fast på Guds løfte, idet du siger: » Det er mit.» Og det vil være dit. Den eneste måde, hvorpå du kan få den tro, der sejrer i bøn, er ved at studere din bibel, at kende løfterne og lægge dem frem for ,Gud, når du beder. George Müller var en af de største bønnens mænd. Han forberedte sig altid til bøn ved at studere Guds ord. (Johs. 15: 7).

Forestil dig, at du taler med en skeptiker, og du ønsker at lede ham til tro. Hvad vil du sige til ham? Læs Johs. 20: 31 n for ham. »Men disse (tegn) er nedskrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds Søn, og for at I, når I tror, skal have livet h i Hans navn.» Af dette vers fremgår det tydeligt, at Gud har givet os Johannes - Evangeliet med det formål, at dets budskab skallede mennesker til tro på Jesus Kristus, Guds 1 Søn, og for at vi, når vi tror, skal have livet i Hans navn. Læs endvidere Johs. 7: 17, hvor Jesus siger: » Hvis nogen vil gøre Hans (Guds) vilje, skal han erfare, om læren er fra Gud, eller jeg taler af mit eget.»


Den tro, som sejrer over verden, kødet

og djævelen i; den tro, som vinder mægtige sejre for Gud, skabes også ved Guds ord. (Læs 1. Johs. 5: 4; Ef. 6: 16; Hebr. 11: 33 - 34). Meget tidligt i min præstetjeneste læste jeg en prædiken af Moody. l den stod der noget i retning af, at en mand, der ikke havde tro, aldrig ville blive til noget. Jeg tænkte: » Den prædiken er sand, jeg må have tro.» Og så gik jeg i gang og prøvede at oparbejde tro, men det lykkedes ikke. Jo mere jeg forsøgte, jo mindre tro havde jeg. Dette fortsatte, indtil jeg en dag stødte på ordet: » Så kommer da troen af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord.» Rom. 10: 17. Nu blev jeg klar over troens hemmelighed, en af de største hemmeligheder, jeg nogen sinde har opdaget. Fra det øjeblik begyndte jeg at nære min tro med Guds ord, og idet jeg fortsat har sørget for næring til troen, er denne stadig vokset. Vi ser altså, at det gælder i enhver henseende, at troen kommer af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Guds ord. Hvis vi skal have en mægtigt virkende tro, må Guds ord være vor daglige og stadige kost; troen må have rigelig næring.


Guds Ord renser.

Guds Ord har magt til at rense. Guds Od har ikke Kun magt til at fjerne, hjertes urenhed, men det formår også at rense det ydre Hvis du ønsker at være. ren i hele din færd, må du ofte renses, idet du bringer dit liv ind under Guds ords indflydelse. Hvis du lever i en storby, hvor luften er forurenet af røg, kan du ikke færdes på gaden uden at blive snavset, og du må ofte vaske dig, hvis du vil holde dig ren. l Ef: 5: 25 - 26 læser vi: » I mænd! elsk jeres hustruer, ligesom Kristus elskede kirken og gav sig selv hen for den, for at Han kunne hellige den, idet Han rensede den i vandbadet ved ordet.» Vi lever alle i verden, hvis atmosfære er forurenet, en meget snavset verden. Og vi kommer hver dag i kontakt med denne snavsede verden. Det et derfor absolut nødvendigt, at vi så ofte vi har et ledigt øjeblik bader os i Guds Ord, om vi skal holde os rene. Vi må hver dag give/ tage god tid, til at læse Guds Ord, Grunde på Ordet nat og dag, ved at vi opøver vore tanker i at holde fast i hvad Guds Ord siger, det er den eneste måde, vi kan holde os rene på. (Se Salme 119: 9).


Guds ord har magt til at opbygge.

I Apg. 20:32 siger Paulus: Så overgiver jeg jer nu til Herren og til Hans nådes ord, som formår at opbygge Vi hører meget om karakterdannelse. Guds ord er det eneste, som virkelig kan opbygge karakteren. I 2.Pet. 1 :5-8 har vi et billede på en kristen i vækst. Det store problem i vore dage er, at mange kristne ikke er i vækst, og årsagen hertil er forsømmelse af Guds ord. Hvis vi skal vokse, må vi have sund og nærende kost. Vi må som nyfødte børn hige efter Ordets uforfalskede mælk, for at vi ved den kan vokse. (1.Pet.2:2). Ligesom et lille barn ikke kan vokse op og blive stærk, om det ikke får god og nærende mad, således også med en kristen.


Guds ord har magt til at gøre os vise.

Tydes dine ord, så bringer de lys, de giver enfoldige indsigt.» Salme 119:130. Der findes mere visdom i Bibelen end i al anden litteratur tilsammen. Den mand, som studerer Bibelen, vil - selvom han ikke læser andet - kende noget til virkelig visdom. Han vil kende den visdom, som har evighedsværdi, en visdom, som døende verden har behov for, og som hungrige sjæle længes efter. Den mand, som studerer Bibelen og forsømmer alle andre bøger, vil have mere kundskab end den, som. læser enhver anden bog og forsømmer sin Bibel. Fornuftige folk vil hellere lytte til den første, som har mere at sige af værdi end den, om studerer alt andet og forsømmer Bibelen. De mænd, som har haft størst indflydelse på det åndelige liv i denne verden, mænd, som har bragt reformation i enighedens liv og lære; de mænd, som er samlet store tilhørerskarer og hvis man har haft tillid til, har være mænd, som i enhver henseende har bygget på Bibelen. I mange tilfælde var Bibelen næsten deres eneste kilde til visdom. Jeg har set primitive mænd og kvinder, som næsten ingen skolegang har haft, en som kender deres Bibel. Jeg vil hellere sidde ved deres fødder og lytte til det som, de er i besiddelse af, end jeg vil lytte til en mand, som ved meget om filosofisk, videnskab, ja endog teologi, men som ikke har noget sandt kendskab til Guds ord. Der er en forunderlig kraft i de ord. Paulus skriver til Timoteus: Hvert skrift, indblæst af Gud og gavnligt til at belære, til at irettesætte, til at genoprejse, at optugte i retfærdighed, så at Gudsmennesket kan blive fuldt beredt, velskikket til al god gerning. 2. Tim. 3: 167. Hvordan? Ved at grunde over Guds Ord.


Guds ord har magt til at give vished om evigt liv.

»Dette har jeg skrevet til jer, for at I skal vide, at I har evigt liv, I, som tror på Guds Søns navn.» 1. Johs. 5:13. Altså kommer visheden om evigt liv gennem det, som er skrevet (Guds ord). Hvad skal vi sige til et menneske, som ikke har frelsesvished,? Skal vi opfordre ham j, til at bede mere? Nej! Vis ham for eksem- l Johs. 3:36, hvor Jesus siger: »Den, som tror på Sønnen, har evigt liv.» Forhold ham dette løfte, indtil han tager Gud på ordet; og han vil få vished om evigt liv, fordi han tror på Guds Søn, og fordi Gud siger, at den, som tror på Sønnen, har evigt liv.


Guds ord har magt til at give hjertet fred.

I Salme 85:9 læser vi: »Jeg vil høre, hvad ». Gud Herren taler! Visselig taler Han fred s til sit folk og til sine fromme og til dem, der vender deres hjerte til Ham.» Mange mennesker går i dag rundt og søger efter fred, længes efter fred, beder om fred. Men dyb hjertefred opnås kun ved at læse Guds ord og tilegne sig det. I Læs for eksempel Rom. 8:28, hvor Paulus siger: »Og vi ved, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud, dem, som efter Hans beslutning er kaldede.» Gentag dette ord hver eneste dag, indtil hjertet virkelig griber det, og du vil erfare, at det fordriver al uro og ængstelse. Vi kan ikke blive stillet over for noget, som ikke kommer ind under begrebet »alvorlige ting». Hvis vi virkelig tror dette ord og lader det gælde i enhver situation, vil intet kunne forstyrre vor fred.


Guds Ord har magt til at fylde jeres hjerter med glæde.

Dine ord blev fundet og jeg slugte dem, og dine ord var mig fryd og til mit hjertes glæde.» (efter den Hebr. tekst). Og Jesus siger: »Dette har jeg sagt til jer, for at min glæde skal være i jer, og es glæde kan blive fuldkommen.» Johs.:11. Den fuldkomne glæde kommer gennem Guds ord. Ingen jordisk glæde kan sammenlignes med den glæde, som fylder troendes hjerte, idet han grunder over Guds Ord, og idet Ordet ved HelligÅnden bliver levende for hans hjerte/sind. Guds ord har magt til at bringe udholdenhed, trøst og håb. Alt, hvad der forhen er skrevet, er jo skrevet, for at vi kan lære deraf, så vi ved holdenhed og ved den trøst, skrifterne er, kan bevare vort håb. Rom.15 :4.


Guds ord har magt til at bevare fra vildfarelse og synd .

Ap. G. 20: 29- 32 advarer Paulus de ældste i Efesus imod falsk lære, som vil blive fremført af folk fra deres egen midte. Og slutter sin formaning med at overgive alt, til Herren og til Hans nådes ord. Og til Timoteus, som er denne menigheds overhoved, skriver Paulus: »Men selvom mennesker og bedragere kommer længere og længere ud i det onde; de fører/lærer i og farer vild. Du derimod, bliv ved det, som du har lært og er blevet overbevist om. Du ved, hvem de er, du har lært det af, og du kender fra barndommen af de hellige skrifter, som kan gøre vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.»


  1. Tim. 3: 13-15. Den der bliver ved med at leve af Guds Ord, er fuldt ud beskyttet, imod alle slags vildfarelser, som er den dag i dag alle vegne. Det skyldes forsømmelse at Ordet, at så mange er blevet et nemt bytte , for falsk lære, som ved djævelens list har sneget sig ind i Kristi menighed. Guds ord har ikke kun magt til at bevare fra vildfarelse, men også fra synd. I Salme 119:11 læser vi: »Jeg gemmer dit ord i mit hjerte for ikke at synde imod dig.» Når vi daglig lever af Guds ord, vil djævelens fristelser ikke have nogen magt over os. Men hvis vi en dag forsømmer vores bibellæsning, åbner vi en dør for Satan, og vi kan være sikre på, at han vil trænge ind i vore hjerter og liv. Endog Guds Søn I mødte og overvandt fjendens fristelser I med Guds ord. Hver fristelse blev modstået med ordene: »Der står skrevet.» Matt. 4:4, 7, 10. Satan forlod arenaen fuldstændig besejret.


Vi kan ikke opnå fylde af kraft i liv og tjeneste, hvis vi forsømmer Bibelen. Denne kendsgerning bliver overset i meget af det, som skrives og tales om kraft. HelligÅndens gerning bliver ophøjet, men det redskab, gennem hvilket Helligånden virker, bliver for en stor del glemt. Dette resulterer i en flygtig begejstring og aktivitet, men ingen stabilitet og ingen voksede kraft og brugbarhed. Hvis vi ikke til hele tiden grunder over Guds ord og søger at trænge dybere ind i det, kan vi ikke opnå og fastholde kraft i vore egne liv og i vor tjeneste for andre. Hvis vore »blade» ikke skal visne, og hvis vor tjeneste skal lykkes, må Herrens lov være vor lyst; vi må grunde over den dag og nat. (Salme l: 2-3). Det er naturligvis meget lettere og mere behageligt at gå til et stævne eller et vækkelsesmøde og søge en »fylde af Ånden», end det er at granske i Guds ord dag efter dag, måned efter måned, år efter år, og forsøge at trænge dybere ind i det. Men en »fylde af Anden», som ikke bliver holdt ved lige med stadig bibellæsning, vil I snart forsvinde.

Det er værd at lægge mærke til, at r nøjagtigt de samme resultater, som Paulus i Ef. 5: 18-22 beskriver som en følge af at lade sig fylde af Anden, beskriver han i Kol. 3: 16-18 som en følge af, at Guds ord i rigt mål bor hos os. Dette viser tydeligt, at Paulus ikke kendte til en l fylde af Helligånden, uden at der samtidig var en dyb og stadig hunger efter Guds ord.


Sagt kort og godt. Enhver, som ønsker en stadig fylde af kraft i liv og tjeneste, må til stadighed/hele tiden leve af Guds Ord.


                          Lev i Ordet.

  
 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 362091

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,29908180236816sekunder