JESUSLIVET - HELBREDELSE I FORSONINGEN.
 

HELBREDELSE I FORSONINGEN.År 1976.


Du finder Bibelen på www.Bibelen.dk
Vidnesbyrd om helbredelse er trosstyrkende, men de er ikke grundlaget for troen. Troen er Jesus Kristus ved Guds HelligÅnd i dig.En reklame kan give et fristende billede af en vare og dens indhold, men den kan ikke mætte; tilskueren vil dø af sult, hvis han ikke tager næring til sig. Et vidnesbyrd kan sammenligne med en reklame.Det må altid være Guds ord, der er grundlaget for vor tro. Så kommer da troen af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Jesu Kristi Ord. Rom. 10.17. Jesus siger til os i Jog. 6.63.Det er kun Ånden, der kan gøre dette levende for jer; de ord, jeg lige har talt til jer, er ånd og liv, og mennesker vil aldrig kunne fatte dem i egen kraft. Gud har sendt os Sine Ord for at helbrede os. Det er slet ikke noget nyt i det at Gud Herren helbreder folket. Vi ser Gud også gjorde det på Davids tid. Hele Bibelen lige fra Gt til Nt. Er et stort vidnesbyrd om Guds godhed og helbredelser af folkets sygdomme og synder og sår. Der stå i Salme. 107.19-20.I deres nød kaldte de på Herren, og han greb ind og befriede dem. Han talte et ord - og de blev helbredt, han rev dem ud af dødens gab. Læg i sær mærke til det sidste. Gud rev dem ud af dødens gab.Når man bliver klar over, at helbredelse er knyttet til og tilvejebragt i kraft af Guds forsoningsværk ved Jesu Kristi forsoning, har man et solidt grundlag for sin tro. Dette gives i kraft af Guds Åndsåbenbarelse, som alle troende får. Om de da har bygget deres tro på Klippen Jesus.Der er mange, som har en eller anden svag forestilling om, at Gud, Herren vil gribe ind og helbrede. De tror, hvis de beder, hvis Gud er dem nådig, vil Han udføre et mirakel. Og mange bliver helbredt, fordi deres tro på Gud er så afgjort, fast og urokkelig, at de kan tilegne sig denne helbredelse. De har set, ved Åndens Lys, at uanset om de bliver helbredte eller ikke hører de Gud Herren til, de tror fuldt ud på. Uanset om vi lever eller dør hører vi Gud Herren til. Også selv om de ikke helt tror den sandhed, at helbredelse for legemet også er inkluderet i korsets Evangelium, og er med i Jesu Kristi forsonings værk, gør Gud Sine mirakler for mange. Alt sammen for at herliggøre Hans Søn Jesus Kristus, så mange må komme til tro gennem det de ser og hører.I sandhed, Gud læger os, uanset om vi forstår, at helbredelse for hele legemet er indbefattet i Guds forsoning. Han stiftede fred med Sig selv ved Jesu offer, derfor har vi også fået adgang til alle Guds gaver, her i også helbredelse. Han helbrede os ikke fordi, vi tror en læresætning, men fordi vi tror på Ham. Alligevel bliver troen på helbredelse ved korsets forsoning, af mange betragtet som sværmeri (overtro eller fantasi). Mange, også kristne, lever i sandhed som var de fjender af korset. Det er som om Kristus er blevet dem en anstødssten, de forarges når de ikke lige her og nu kan få deres vilje også hvad angår helbredelse.Lad os først blive klar over, hvad helbredelse ved korset i Jesu forsoning betyder. Det betyder ikke, at alle vil blive helbredt. Der spørges ofte: Hvorfor bliver ikke alle helbredt? At sige, at helbredelse er i forsoningen, er ikke ensbetydende med at sige, at alle vil blive helbredt; i så fald kunne vi lige så godt sige, at fordi Jesus Kristus døde for alle, vil alle blive frelst.Da Jesus Kristus gik her på jorden, var der sikkert mange syge, lige som i dag, som ikke mødte Ham eller rørte ved Ham. Alligevel står det skrevet i Esajas.53 vers. 5. Han blev gennemboret for vore synder og lemlæstet for vore overtrædelser. Straffen ramte ham, for at vi kunne få fred. Han blev såret, for at vi kunne blive helbredt. Jesus blev såret for vore overtrædelsers skyld, knust for vor vi fik helbredelse ved Hans sår. Der står Jesus blev knust for vore synders skyld, vi fik fred med Gud ved Jesu forsoning offer på korset. Vi skal ikke gå og være syge af skyld og anklager. Det er nemlig ofte syndebyrdens skyld der tynger menneskerne så meget at de går rundt med konstant dårlig samvittighed overfor Gud at de til sidst bliver syge i deres sind og det kan give fysiske sygdomme. Det er alle disse syndens sår og bylder som gud ved Jesus Kristi forsoningsværk først og fremmest giver helbredelse for. Men det kræver at vi tror på korset og det Jesus allerede har gjort for vor skyld ellers vil vi aldrig finde helbredelse ved Hans forsoning.Vi ser i Bibelen at Jesus kom til Betesda dam, hvor der lå mange syge, og ventede på at blive helbredte. Men, Jesus Kristus gik kun hen til en af dem. Hvorfor Han kun gik hen til den ene af de mange ved vi ikke helt. Sandsynligvis, skyldes det det samme som i dag, den store procentdel af manglende helbredelse skyldes mangel på tro. Troen på korsets kraft, troen på Gud er den samme som altid, troen på at Gud helbreder i kraft af Jesus Kristus også i dag.Vi ved, og tror det er sandt. Når Jesus Kristus mødte en syg på Sin vej, blev det menneske helbredt, sådan er det også i dag. Spørgsmålet kan stilels er vi så lige der hvor Jesus Kristus kommer, er vi troen? Uden vor tro er det umuligt at erfare noget som helst fra Gud. Gud vil gerne give os alle ting, men ikke uden vi har troen til, at Han gør det, om det så først bliver om evt. 10år så vil Gud gøre det, om vi dog bare ville være udholdende i troen på Jesus Kristus.For troen kan vokse frem, må vi blive ved med at se hen ti Ham og stråle af glæde. Vi må blive ved, som israelitterne så på kobberslangen, at fastholde vor øjne på korset og Jesus Kristus. Vi skal ikke se på det de mislykkede, vi skal ikke leve i vore evt. sygdomme men udenfor legemet, udenfor os selv, i en andens liv og Ånd nemlig I Jesus Kristus. Få dine øjne bort fra dig selv og tro på Evangeliet så skal du blive frelst, ja også helbredt for alle dine sygdomme tog Jesus Kristus med sig i Hans død. Mange kristen lever i sig selv og alt drejer sig om deres sygdom, deres liv, deres ensomhed, deres modgang. De dør i deres selvynk om de ikke vender om til Jesus Kristus i tro.Hvad ville du tænke, om en kristen medarbejder, mens han forsøger at lede et søgende menneske til tro på Jesus Kristus, drager eksempler frem på frafaldende, der engang har fulgt Herren Jesus, men som nu er langt borte fra Ham? Og samtidig drager en masse eksempler frem fra sit eget liv hvor hårdt man har haft det og har det. Ville en sådan fremgangsmåde tilskynde den søgende til selv at tro på Gud og tage imod frelseren Jesus Kristus? Ville det menneske ikke sige. Hvor er det hele modsigende. Hvordan kan du påstå Gud findes når du siger det stik modsatte? Hvordan kan du sige jeg skal tro på Jesus Kristus når du ikke selv gør det?I forbindelse med helbredelse er der ting, vi ikke forstår, og Gud beder os ikke om at forklare dem. Men Han har givet os tilstrækkeligt lys, så vi har mulighed for at tilegne os Hans løfte om helbredelse.At troen på, at Gud har tilvejebragt helbredels i forsoningen, er ikke ensbetydende med, at vi aldrig kan blive syge. Der er tider, hvor Gud bruger sygdom for at lutre sine børn. Der kan også være godt at ligge i sin seng og få tænkt efter om man tror sådan som Jesus siger vi skal. Sådan var det i Jobs tilfælde. Dog skal vi ikke underkaste os sygdommen, men snarere bøje os for Guds tugten: Så Han kan give os Sin Helbredelse og den ledsagende åndelige sejr, som Han har tiltænkt os.En tårn i kødet?

Nogle har problemer angående det at Paulus havde en tårn i sit kød. De tror, fordi Paulus havde en tårn har de også ret til at have en eller endda flere, nogle er ligefrem stolte over de er blevet syge, de siger. Tænk vi er fundet værdige til at have denne tårn i vort kød, vi er jo lige som Paulus. Er du da født som Paulus, har du samme tjeneste? Hvem er du siden du sammenligner dig med Paulus og gør dig til et med Ham, er det ikke Jesus Kristus du er et med ? Er det Paulus liv eller Jesus Kristi liv du tror på og lever i?Jeg tror, det var en ganske bestemt grund til Paulus havde denne tårn i sit kød. Han havde været bortrykket til den tredje himmel. Han sige det selv. For jeg ikke skal hovmodige mig over de overmåde høje åbenbaringer, blev der givet mig en tårn i mit kød. Gud gav ham denne torn for at bevare ham i balance. Har du også været bortrykket indtil den tredje Himmel? Så er din torn på sin plads, og du kan rose dig af den.Endvidere må vi lægge mærke til, at Paulus bad igennem angående sin torn. Tre gange bad han Gud Herren om at tage den bort, men svaret lød: Min nåde er dig nok. Gud sagde til ham: Jeg vil virke et andet mirakel. Jeg vil løfte dig op over din torn og give dig en sådan nåde, at du endda kan glæde dig over tornen. Har du bedt igennem vedrørende din torn, og bedt Gud om at fortælle dig om du skal beholde den eller om Han vil fjerne den?Endelig er det et spørgsmål, om Paulus' torn var af fysisk art. Skriften antyder, at den bestod i magtesløshed, mishandlinger, nød, forfølgelser, ængstende kar for Kristi skyld (2. Kor. 12:10). Enten hans torn var en sygdom eller noget andet, kan enhver af os fa Guds svar i vor egen situation. Når vi har Hans svar, kan vi handle derefter.Troen på helbredelser i forsoningen er i ikke en undervurdering af lægernes gerning. Millioner står i gæld til dem. Mange læger gør med deres hengivenhed og opofrelse os forkyndere til skamme. Men vi må skelne mellem helbredelse ved lægens hjælp og Guddommelig helbredelse.


Guddommelig helbredelse sker på et højere plan. Her kommer Gud selv ned, og i sin mirakler ved HelligÅnden, som er fulde af nåde og åbenbarer Han kraften i Jesu navn; og vi oplever at i den Guds nåde i Jesus Kristus ved HelligÅndens kraft, er den lægende berøring af vor velsignede Herre.Troen på helbredelse i forsoningen betyder ikke, at vi kan være overmodige. Vore legemer er HelligÅndens templer, og derfor ønsker vi ikke at misbruge dem. Vi siger ikke: Se lige her hvilke chancer jeg har, og kan tage. Se hvor kraftfuld og modig jeg er. Se jeg kan gøre ting som andre ikke kan fordi. Bliver jeg syg af det eller kommer til skade bliver jeg da bare helbredt af Gud igen. Fordi. Jeg tror på helbredelse lægedom i forsoningen har jeg ikke ret til at stille mig hovmodig op og vise mig frem som var jeg et super menneske. Jeg er stadig i kroppen som har sine begrænsninger og jeg må ikke misbruge Guds hus, og vrage den sunde fornuft gave Gud gav mig. Noget af det bedste ved guddommelig helbredelse er forøvrigt den åndelige fornyelse, der følger med.Hvad betyder det, at vi har lægedom i forsoningen?

Det betyder netop, hvad det siger. Jesus helbredte alle lidende, for at det skulle i gå i opfyldelse, som er talt ved profeten Esajas, der siger: 'Han tog vore svagheder og bar vore sygdomme. Matt. 8:16-17. Det er et citat fra Esajas 53 4, hvor det klart siges os, at vi har lægedom/helbredelse i forsoningen.Måske vil nogle sige, at løftet i Es. 53:4 var opfyldt, da Mattæus skrev om det. Nej, på igen måde. Ordet i Mat. 8:16-17. Hvor der står. Samme aften blev flere dæmonbesatte mennesker bragt til Jesus. Han behøvede bare at sige et ord, så flygtede dæmonerne, og alle, der havde smerter eller var syge, blev helbredt Dermed opfyldtes profeten Esajas' forudsigelse:
Han bar vore smerter og tog vore sygdomme.
Det er ikke stadfæstet, og at være opfyldt er ikke det samme som at være opbrugt. Udtalelsen hos Mattæus er simpelt hen en tilkendegivelse af, hvori det værk, der omtales i Es. 53:4Vi troede, at han led under Guds straf for sine egne synder. Men det var vore sygdomme, han tog på sig - vore sorger og lidelser, han bar. Mattæus budskab består i at at føre os tilbage i tro til grundvolden eller grundsandhederne, og det fører os lige tilbage til det mægtige kapitel 53 i Esajas' Bog ”forsikringens kapitel” og forbinder Jesu helbredende gerning med Hans gerning på korset.Hvis vi siger, at udtalelsen hos Mattæus er opfyldt (færdig), begrænser vi dette ord og har i virkeligheden slet ikke forstået det. Så tror vi ikke at Gud og Jesus Kristus er den samme i går i dag, til evig tid. Vi kan og må ikke begrænse Guds Ord, ved at være utro og ikke tro på Ordet.Læs for eksempel Matt. 12:18-21 hvor der står. Se min tjener, min udvalgte.
Han er den, jeg elsker, og som min sjæl har behag i. Jeg (Gud) vil give ham (Jesus Kristus) min Ånd, og han skal dømme nationerne. Han strides ikke med nogen; han råber ikke op, ingen hører hans røst i gaderne. Han knuser ikke den svage og slukker ikke det blafrende lys. Nej, han skal bringe retten til åbenlys sejr, og på ham skal hele menneskeheden håbe. S
om er et citat fra Es. 42:1-4.Se min Tjener, som får styrke fra mig - min Udvalgte, som jeg glæder mig over! Jeg lader min Ånd komme over ham, han skal herske retfærdigt over jordens nationer. 2Han er stilfærdig og mild, han råber og skriger ikke i gaderne. 3Han river ikke det brækkede rør i stykker; han slukker ikke den flamme, som brænder svagt. Han støtter den fortrykte og opmuntrer den fortvivlede, han behandler den undertrykte retfærdigt; 4han giver ikke op, før retfærdigheden og sandheden sejrer på jorden - før fjerne lande har hørt hans ord.Vi begrænser ikke denne udtalelse hos Mattæus til kun at gælde hans samtid, derimod opfatter vi dette ord som en åbenbaring af vor medlidende og elskede Herre Jesus, der heller ikke i dag bryder et knækket rør eller slukker en rygende tande. Vi har ingen ret til at betragte det som Han har overdraget sine, som noget der var og ikke er mere. Vi sætter på ingen måder Guds Ords løfter ud af kraft. Guds ord gælder stadig den dag i dag.Begge disse ord taler om Ham, som er den samme i går og i dag, ja, til evig tid”de viser os Hans gerning og natur.Tænk på en pengeseddel. Den har ingen egenværdi, men er kun et stykke papir. Dens værdi består i, at der er påtrykt noget på den, som siger mig, at der er deponeret guld eller andre værdier for den i Nationalbanken. Der er dækning for den.På samme made er det med Guds løfte om helbredelse. Jesu Kristi forsoning er den værdi, der står bag ved løftet. Derfor behøver jeg ikke at gå til Gud i usikkerhed og bede Ham om at helbrede mig, fordi Han er nådig. Jeg kan bede om helbredelse ved at minde Gud om, at der er sørget for den på Golgata. Jesus Kristus har betalt, der er fuld dækning. Det er grundvolden.Alligevel har vi vendt op og ned på tingene. Vi har Ofte bedt: Herre, gør mig rask, hvis det er din vilje! Men, har vi behov for at spørge: Herre, er der værdier bag dit løfte? Værdierne er der allerede. Det er grundvolden for vor tro, og giver stabilitet i troen. Jesus Kristus er vor aktiv værdi. Derfor skulle vi hellere bede: Herre, du har allerede sørget for helbredelse; på det grundlag tager jeg imod den. Men hvis du har en højere hensigt med mig, beder jeg dig om at åbenbare den for mig. Du vil måske blive overrasket over, hvad Gud åbenbarer dig. Det er muligt, at Han helbreder dig, for vi har grundvolden for helbredelse lige foran vore fødder.Alt har vi fået i Jesus Kristus, fra Gud.

Vi har i Jesus Kristus fået helbredelse og fuldstændig frelse, på grund af det fuldbragte værk på korset. Men ved at minde os om, at Jesus Kristus bar vore sygdomme, har HelligÅnden på en særlig måde peget på netop den velsignelse: Helbredelse i forsoningen.Helbredelse er noget, som ligger i selve Guds natur, for Guds navne åbenbaret. Hans natur er også synlig, det ser vi gennem Jesus Guds Søn som er Guds udtrykte billede på jorden så vi fatter og forstår at Gud er god på alle måder. Et af de sammensatte navne for Gud er »Jehovahrapha«. Jeg vil ikke bringe nogen af de sygdomme over dig, som jeg bragte over egypterne, men jeg Herren (Jehovah-rapha) er din lage! 2. Mos. 15:26. Af sammenhængen fremgår det tydeligt, at dette navn er knyttet til fysisk lægedom.Når helbredelse er åbenbaret i Guds navn, så er der lægedom i Guds natur, i samme natur som Sønnen Jesus Kristus har. Vi har ikke vanskeligt ved at anerkende de andre sammensatte navne for Gud. Vi siger: Jehovahnissi« = Herren er mit banner. Vi siger: Jehovah-tsidkenu« = Herren er min retfærdighed. Og sikkert er det, at »Jehovah-ro'i« = Herren er min hyrde, er for mig. Hvorfor så ikke også tilegne os navnet; Herren læger?Da Jesus så hernede, knyttede Han fysisk helbredelse og frelse sammen. Den dag, de bragte den lamme mand til Jesus på en bare, sagde Han: Over frimodig, søn, dine synder forlades dig! (Matt. 9:1-8). Jesus gik så om bord i en båd og tog over til den anden side af søen, til Kapernaum, hvor han boede. Kort efter kom nogle mænd hen til ham med en lam mand, som de bar på en båre. Da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme: Vær ikke bange, unge mand! dine synder er tilgivet. Det er jo gudsbespottelse, tænkte de skriftlærde. Denne mand optræder, som var han Gud selv. Men Jesus, der var klar over, hvad de tænkte, sagde: Hvorfor tænker I ondt? Hvad er lettest i dette tilfælde: at tilgive manden hans synder eller at helbrede ham? Men for at I ikke skal være i tvivl om, at jeg har magt til her på jorden at tilgive synder, så siger jeg: 'Rejs dig op og gå hjem!' Dette sidste sagde han henvendt til den unge mand. Manden rejste sig da og rullede sin båre sammen og gik hjem. Da folket så det, blev de først grebet af frygt. Men så begyndte de at lovprise Gud for, at han havde givet en sådan magt til mennesker. Hvis du blev spurgt, på hvilket grundlag Jesus kunne tilgive synd, ville du svare, at det må have været på grund af Golgata. På det samme grundlag kunne Han sige til den lamme: Stå op, tag din bare og gå hjem! De to mirakler, frelse og helbredelse, er knyttet sammen ved det samme Guds offer Lam.Da Jesus Kristus, sendte de tolv apostle/udsendte ud (Mat. 10:1-15)Jesus kaldte sine tolv disciple til sig og gav dem fuldmagt til at uddrive onde ånder og til at helbrede alle slags sygdomme og skrøbeligheder. 2Dette er navnene på de tolv apostle: Simon (der senere kom til at hedde Peter), Andreas (Peters bror), Jakob (Zebedæus' søn), Johannes (Jakobs bror), 3Filip, Bartolomæus, Thomas, Mattæus (skatteopkræveren), Jakob (Alfæus' søn), Taddæus, 4Simon (et medlem af Zeloternes revolutionære parti) og Judas Iskariot (som senere forrådte Jesus). 5Jesus sendte nu disse tolv af sted med følgende instrukser: »I må ikke gå til hedningerne eller samaritanerne; 6kun til de bortløbne og adspredte får af Israels folk. 7Gå ud og forkynd for dem, at Himmeriget er nær. 8Helbred de syge, oprejs de døde, gør de spedalske raske og driv dæmonerne ud. Giv det videre på samme måde, som I selv fik
det - som en gave. 9I skal ikke tage penge med. 10Ingen taske med ekstra tøj og sko - ja, ikke engang en stav. Den, der arbejder, har lov til at forvente, at der bliver sørget for ham.
11Når I kommer ind i en by eller en landsby, så søg efter en, som vil tage imod jer. Bliv i hans hjem, indtil I tager videre til den næste by. 12Når I kommer ind i et hus, skal I sige: 'Fred være med dette hjem!' 13Hvis det viser sig virkelig at være et gudfrygtigt hjem, så vil jeres fred komme over det. Hvis ikke, så vil freden vende tilbage til jer. 14Men hvis en by eller et hjem ikke vil tage imod jer, så ryst støvet fra det sted af jeres fødder, når I forlader det. 15Sodoma og Gomorra med al deres ondskab og ugudelighed vil stå sig bedre på dommens dag end disse. Og de 70 i (Lukas 10:1-16),Herren udvalgte nu 70 andre disciple og sendte dem to og to i forvejen til de landsbyer, han selv ville besøge. Han sagde til dem: Bed høstens herre sende flere arbejdere ud for at hjælpe jer. Høsten er stor, men arbejderne er få. Tag I nu af sted. Jeg sender jer som lam blandt ulve. Tag hverken penge eller oppakning med og heller ikke ekstra sko. Spild ikke tiden ved at falde i snak med dem, I møder undervejs. Når I kommer ind i et hus, skal I straks velsigne det ved at sige: 'Fred være med dette hjem!' Og hvis der bor nogen, der som fredens børn modtager den gave, som jeres fredshilsen er, skal velsignelsen blive over dem; hvis ikke, skal velsignelsen vende tilbage til jer selv.Det at helbrede de syge en del af deres opgave. Igen i Mark. 16 siger Jesus: På de syge skal de lægge hænder, og de skal blive raske. Apostlenes gerninger bekræfter denne helbredelsens tjeneste. Peter og Johannes helbredte den lamme ved porte til helligdommen (Ap. G. kap. 37. Da de senere ble krævet til regnskab for, hvordan de havde gjort det, svarede Peter: Det er ved navnet Jesus Kristus fra Nazaret, at manden her står rask for jeres øjne « Og han til føjede: Der er ikke frelse i nogen anden. Ap. G. 4 10-12. Såvel frelse som lægedom var knyttet til det samme navn. Ikke længe efter bragte folk de syge ud på gaderne og lagde dem på barer og senge, for at Peters skygge kunne falde på dem (Ap. G. 5:15). Også Filip, som ikke hørte med blandt apostlene, havde en lignende tjeneste i Samaria (Ap. G. 8:5-7).I Jak. 5:14-16 ser vi, at denne tjeneste er blevet overdraget til menigheden. De, som blev kaldet til at bede for de syge og salve dem med olie, er ikke nødvendigvis jøder, men ældste i kirken, hvor der hverken er jøde eller græker. Og det er ikke olien, men den retfærdiges bøn, der frelser den syge. Også i Jesu opstandelse har vi grundlaget for vor tro på helbredelse i forsoningen. Hans Ånd, der oprejste Jesus Kristus fra de døde, skal også levendegøre jeres dødelige legemer ved sin Ånd, som hor i jer Rom. 8:11. Når Paulus siger: dødelige legemer, tænker han ikke på døde legemer. Ordet Dødelige er her brugt på samme måde som i Rom. 6:12: Glad derfor ikke synden have herredømmet i jeres dødelige legemer.Tydeligvis taler Paulus ikke om en død, for der er ingen grund til at formane en død. Lægedom i forsoningen er en forsmag på vor legemlige opstandelse. Guds eget liv strømmer ind, og sygdom for- | svinder. Dette er en meget dyrebar sandhed. Den bliver ikke fremsat som en sag til debat, men som et højt privilegium.Hvis vi ikke fatter denne sandhed, i tro, om helbredelse i forsoningen, hvorfor så ikke gå ind under ordet i Rom. 8:32: Ham, som jo ikke sparede sin egen Søn, men gav Ham hen for os alle, hvor skulle Han kunne andet end give os alt med Ham?

Amen

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358491

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,37060499191284sekunder