JESUSLIVET - HERREN JESUS KOMMER TILBAGE TIL OS..


Herren Jesus kommer tilbage til os.


Du finder Bibelen på www.Bibelen.dkJesu Kristi andet komme til denne verden er den helt sikre begivenhed, vi har i vente. Den samme Jesus, der kom som et barn, født i Betlehem for mere end 200år siden, kommer igen personlig, bogstavelig og synlig. Dette er Bibelens ubrudte vidnesbyrd og Jesu egen klare tale. Jesus sagde lige før sin bortgang: Når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at hvor jeg er, der skal også I være. Johannes. 14:3. Dette er også det tydelige indhold af det første budskab, Jesus sendte fra Himmelen, løftet op for øjnene af sine disciple, og med det samme forsikrer Han dem om, at Han kom mer tilbage.I Ap. G. 1: 9 læser vi: Da Han (Jesus) havde sagt dette, løftedes Han op, medens de så på det, og en sky tog Ham bort fra deres øjne. I samme skikkelse, i hvilken Han var oprejst, blev Han helt synligt for disciplenes øjne optaget til Himmelen. Dette er Bibelens beretning om Jesu himmelfart. Vi skal derfor tage de følgende vers lige så alvorlig, som resten af bibelen ord: Som de nu stirrede op imod Himmelen, medens Han for bort, se, da stod der hos dem to mænd i hvide klæder, og de sagde: I galilæiske mænd, hvorfor står I og ser op imod Himmelen? Denne Jesus, som er optaget fra jer til Himmelen, Han skal komme igen på samme måde, som I har set Ham fare til Himmelen. Ap. G. l: 10-11. Havde der end ikke i hele Bibelen været andre vers, der henviste til Kristi tilbagevenden, ville dette ene være fuldt tilstrækkelig til at fastslå kendsgerningen om Herrens genkomst. Ordene er ikke til at tage fejl af. Denne Jesus, som de lige havde set blive taget bort, op til Himmelen, komme igen på samme måde. Samme Jesus, i samme skikkelse, gennem samme atmosfære, til samme bjerg(Oliebjerget), synlig, bogstavelig, nøjagtig som Han blev taget bort.Det er en kendsgerning

Jesus Kristus vil komme Igen! Det er menighedens velsignede håb, det er Israels håb om forløsning, og en vaklende verdens eneste håb. Da Jesus havde betroet sine disciple, at Han skulle gå bort, var deres hjerter bedrøvede, men Herren forsikrede dem straks om, at Hans fravær ikke er noget blivende, men at Han vil komme igen.Han bad dem ikke spejde efter en forvandlet verden eller forvente, at forholdene ville blive bedre og bedre, ej heller, at en stor vækkelse ville føre til verdensfred. Tværtimod sagde Han, at forholdene ville blive værre og værre, men samtidig bød Han dem ikke at tabe modet. De skulle fortsat se fremad og forvente Hans komme. Det er med ordene i Johs. 14: l, at Jesus beroliger og trøster sine disciple. I Johs. 13:21 havde Han tilkendegivet, at Han ville blive forrådt, og i Johs. 13:33 fortæller Han om sin bortgang.Derefter følger ordene: »Jeres hjerte forfærdes ikke! Tro på Gud og tro på mig. I min Faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, havde jeg sagt jer det; fordi, jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at hvor jeg er, der skal også I være. Johs. 14:1-3.Forsømt sandhed

Fra første til sidste side af Bibelen fremgår det, at Jesus Kristus vil komme igen, og alligevel er det nok den mest oversete og ignorerede sandhed. De to mest presserende budskaber til os i dag er: Jesus Kristus, kom for over 200år siden, Han levede, Han døde, og Han opstod fra graven for at frelse mand og kvinder fra Helvede, og Jesus Kristus kommer igen for at forlige skabningen, herliggøre menigheden, velsigne nationerne og føre sit udvalgte folk Israel tilbage til deres pagts land. Uden dette andet komme er det første ufuldkomment.Bibelen taler langt mere om Kristi andet komme end Hans første. Dermed vil vi ikke sige, at Jesu første komme ikke var lige så betydningsfuldt. De er lige vigtige. Det ene uden det andet er mangelfuldt. Hvis vi afviser de hundreder af forudsigelser om Jesu herligheds-rige, hvordan kan vi så tro vidnesbyrdene om Hans første komme? De er begge omtalt i samme bibel.

Bibelen indeholder mere end tre gange så meget om Jesu andet komme for at regere som om Hans første komme. Skriften indeholder langt mere om Jesu kommende rige end om menigheden. Profeterne i Det gamle Testamente taler langt mere om Kristi herligheds-rige end om Hans lidelse og død, og dog er der tusinder af kristne, som er fuldkommen uvidende om denne kendsgerning. Mærkeligt er det, at da Jesus kom første gang, forventede enhver, at Han ville oprette sit rige; de havde ganske overset forudsigelserne om Hans forkastelse og korset. De var så opfyldte af håbet om Messias' herligheds-rige, at de overså den forudgående fornægtelse og Hans tilbagevenden til Himmelen.I dag er situationen fuldstændig modsat. Mange er så optaget af Jesu første komme, at de ganske overser det salige håb om Hans andet komme. Begge er lige betydningsfulde, de hører sammen Det ene uden det andet har ingen mening. Vantroen og Golgata kræver den retfærdiggørelse som Hans andet komme indebærer.Fra 1. Mosebog til Johannes' Åbenbaring

Vi vil derfor først understrege, at det er Bibelens klare tale, at Jesus Kristus kommer igen. Før vi har denne kendsgerning slået fast, vil det være til ingen nytte at læse om Noas dage og studere tidernes tegn. Begyndende ved l. Mosebog kan vi gennem hele Skriften trække en ubrudt linje omhandlende håbet om Kristi komme. Det ligger skjult i det første løfte til det faldne menneske. »ætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem din sæd og hendes sæd; den skal knuse dit hoved, og du skal hugge den i hælen!« l. Mos. 3:15.Disse ord blev talt til djævelen angående to forskellige konflikter mellem kvindens sæd (Kristus) og slangens sæd (Antikrist). Først skulle Satan knuse hælen af kvindens sæd. Dette skete bogstaveligt p? Golgatas kors; men profetien inkluderer også, at slangens hoved skal knuses, dette er stadig fremtid og vil ske ved Kristi andet komme.(Bogstaveligt er dette stadig fremtid (Johs. Åb. 20: 10), men Åndeligt talt blev Satans magt brudt ved Jesu fuldbragte værk på korset, og ved sin opstandelse triumferede Han over magterne og myndighederne (Kol. 2:14-15).Enok troede på Kristi andet komme. I Judas' Brev vers 14 og 15 læser vi: »Dem var det også, Enok, Adams efterkommer i syvende led, profeterede om og sagde: 'Se, Herren kommer med sine hellige titusinder for at holde dom over alle og straffe alle de ugudelige for alle de udugeligheders gerninger, de har øvet, og for alle de formastelige ord, de har talt imod Ham, de ugudelige syndere. Job, som levede før Abraham, troede på Kristi andet komme. Han siger: Men, jeg ved, at min løser lever, over støvet vil en forsvarer stå frem. Når min sønderslidte hud er borte, skal jeg ud fra mit kød skue Gud. Job 19:25-26. David skuede fremad og så herligheden i Messias' andet komme, og i flere af salmerne ophøjer han Kongens storhed, når Han kommer for at regere. I SI. 24 vers 7 og 10 siger han: Løft eders hoveder, I porte, løft jer, I oldgamle døre, at ærens konge kan drage ind! Hvem er Han den ærens konge? Herren, Hærskarers Herre, Han er ærens konge! Sela.Esajas så både Herrens første og andet komme. Vi læser i Esajas 9:6: Et barn er født os, en søn er os givet.« Dette ved vi alle peger tilbage til Jesu fyrste komme, men Esajas fortsætter: »Stort bliver herredømmet, endeløs fred over Davids trone og over hans rige, at det m? grundes og forstenes ved ret og retfærd fra nu og til evig tid. Hærskarers Herres nidkærhed gør det. Es. 9:7.Tiden ville ikke slå til, om vi skulle citere fra alle de øvrige profeter: Joel, Amos, Mika, Nahum, Habakkuk, Jeremias, Ezekiel, Zefanias og Zakarias. Vi vil kun nævne det vers fra Zakarias' Bog, som bekræfter løftet, de to mænd gav diciplene på Oliebjerget ved Jesu Himmelfart. Zakarias siger om Kongen Jesus: på den dag står Hans fødder på Oliebjerget øst for Jerusalem, og Oliebjerget skal revne midt over fra øst til vest og danne en vældig dal, idet bjergets ene halvdel viger mod nord, den miden mod syd. Zak. 14:4. Og Zakarias fortsætter i vers 9: Herren Jesus, skal være konge over hele jorden. På den dag skal Herren være en og Hans navn et. Fra disse og hundreder af lignende steder ser vi, at emnet i Det gamle Testamentes profetier er Messias, Jesu komme i kraft og herlighed.Efter 4.000 år kom Han. Hans samtidige forstod imidlertid ikke Hans første komme fordi, de forventede Ham kun i magt og herlighed for at regere.

Dette skal ikke overraske os, for profetierne i Det gamle Testamente taler meget mere om Hans herlighedsrige end om fornedrelsen ved Hans fyrste komme. Derfor begyndte disciplene også at stille spørgsmål, da Han gik til korset. Hvad med de mange profetier angående Hans regering? Vil de blive opfyldt, eller har vi taget fuldstændig fejl?Jesu svar

Da er det, Jesus åbenbarer for dem, at Han vil komme igen, og at alle profetierne om Hans herligheds-rige til den tid vil blive opfyldt ord til andet. Netop for at gøre dette klart for sine disciple bruger Jesus næsten hele sin tid de sidste få dage før sin død for at forvisse dem om, at Han vil komme igen. Læs omhyggeligt Matt. kap. 24 og 25, Mark. kap. 11-13, Luk. kap. 21, og du vil se, at det, Jesus fortrinsvis talte om, var Hans andet komme og tegnene p? de sidste tider. Det var svaret på det spørgsmål, disciplene stillede i Matt. 24:3: »Fortæl os så lige hvornår alt det du snakker om skal ske? Og hvad er tegnet på dit komme og verdens ende? Nogle af Jesu sidste ord, før Han gik bort, var: »Jeg kommer igen,« og Hans første løfte efter himmelfarten lød således: »Denne Jesus, som er optaget fra jer til Himmelen, Han skal komme igen på samme måde, som har set Ham fare til Himmelen.« Ap. G. 1:11.Alle brevene

Det er derfor ikke så mærkeligt, at Jesu andet komme bliver hovedtemaet for alle apostlene i resten af Det nye Testamente. De to første bøger, der blev skrevet af Det nye Testamente er 1. og 2. Tessalonikerbrev. Læs dem og se, hvad apostelen følte, var nødvendigt for disse nye kristne at vide. I Det nye Testamente findes omkring 320 henvisninger til sandheden om Herrens komme. Så godt som hver bog i Det nye Testamente omtaler det salige håb om Kristi andet komme. Paulus siger i Romerbrevet: »Thi skabningen venter i inderlig længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Vi ved jo, at hele skabningen tilsammen sukker og er i veer endnu i denne stund.« Rom. 8: 19 og 22.Og i sit første brev til korinterne bruger han et helt kapitel til omtalen af de helliges opstandelse ved Jesu komme. Se, jeg siger jer en hemmelighed: vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu! i et øjeblik, når den sidste basun lyder; fordi, basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforkrænkelige, og da skal vi forvandles. 15: 51-52.De sørgende troende i Tessalonika trøster Paulus med ordene: »Herren selv skal stige ned fra Himmelen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun. Og først skal de døde i Kristus opstå; derefter skal vi, som lever og bliver tilbage, bortrykkes tillige med dem i skyerne for at møde Herren i luften; og så skal vi altid være sammen med Herren.« 1. Tess. 4:16-17 I brevet til Titus erklærer Paulus: »Guds nåde blev åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige begæringer og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i den nuværende verden i forventning om det salige håb og den store Guds og vor Frelsers Jesu Kristi herlige tilsynekomst.« 2: 11-13.Johannes siger: Mine elskede, nu er vi Guds børn, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi engang skal blive. Men vi ved, at når Han åbenbares, skal vi blive Ham lige, thi vi skal se Ham, som Han er. Og enhver, der har dette håb til Ham, renser sig selv, ligesom Han er ren.« 1. Johs. 3:2-3. Jakob formaner med ordene: »Så vent da tålmodigt brødre! indtil Herrens komme. Se, bonden venter på jordens kostbare afgrøde og venter tålmodigt på den, til den har fået tidlig regn og sildigregn. Vent da også tålmodigt, styrk jeres hjerter;fordi Herrens komme er, når.« Jak. 5:7-8.Peter opmuntrer også Guds tjenere med løftet om det andet komme og siger: »Og når Overhyrden åbenbares, skal få herlighedens uvisnelige sejrskrans.« 1. Pet. 5:4. Vi kunne nævne mange steder i Skriften for at vise, hvilken fremstående plads Kristi andet komme har såvel i Det gamle som i bet nye Testamente. Som et højdepunkt kan nævnes, at Bibelens sidste bog, Johannes' Åbenbaring, handler - med undtagelse af de tre første kapitler udelukkende om de begivenheder, der følger Jesu Kristi komme i skyen efter sin menighed.Fra disse steder blandt hundreder af andre må vi konstatere, at Helligånden anser sandheden om Kristi komme som den mest betydningsfulde sag. Man har ofte spurgt os: »Hvorfor taler I så meget om Herrens andet komme?« Vort svar er ganske enkelt: »Fordi Bibelen, vi forkynder, indeholder så meget om det.« Vi kunne lide at spørge mangen en prædikant: »Hvorfor taler du ikke mere om denne velsignede sandhed, som er omtalt så ofte i Bibelen?« Det er et budskab til vor tid.Bibelen slutter med et løfte og en bøn om Herrens komme: »Han, som vidner om dette, siger: Ja, jeg kommer snart! Amen. Kom, Herre Jesus!« Johs. 22:20. Ja, Kristus kommer igen, hvad enten du vil tro det eller ej. En dag vil du blive stillet ansigt til ansigt med Ham enten som din frelser eller som din dommer. Han kan komme hvert øjeblik, og derfor gentager vi Jesu advarsel i Luk. 12:40. vær I også rede; fordi, Menneskesønnen kommer i den time, I ikke tænker jer.Ja. Herre! Kom Herre. Kom snart.

Amen. 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 359241

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,73415684700012sekunder