JESUSLIVET - INDGANGEN TILL LIVET SOM EN KRISTEN.

Indgangen til livet som en KristenDu finder Bibelen på www.Bibelen.dkGud har en plan med dig.

Det er en af de aller bedste nyheder, jeg nogen sinde har hørt, og det bedste er. Det er virkelighedens liv. Er du ivrig efter, at dit kristenliv skal blive en virkelig succes? Det er jeg sikker på, at du er. Fat da mod, for Gud ønsker det samme for dig. Derfor har han lagt en plan for dig. Som alle Guds øvrige gerninger er det en fuldkommen plan, som er praktisk gennemførlig. Og du får ingen virkelig fremgang uden om den. Der er et vigtigt skriftafsnit for kristne i l. kor. 2:14 til 3:4. Her gives en beskrivelse af tre slags mennesker. Først har vi det „naturlige" menneske, som endnu er ufrelst og lever for sig selv og denne verdens ting. Den næste slags er det „kødelige" menneske, som nok er en kristen, men som stadig er optaget af verdslige ting. Han beskrives med ordet „kødelig", fordi han lever på det kødelige plan. Skønt han er frelst, og i realiteten er et himmelsk menneske, lever han et jordisk liv. Du kender sikkert den type, og måske har du mødt mange af den slags. De er kristne, uden at andre nogensinde opdager det.Den tredje slags beskrives i det nævnte skriftafsnit som det „åndelige" menneske. Han er ikke alene frelst, men står helt under Åndens kontrol. Han er gået ind under Guds plan. Han modtager ordrer fra den iboende Kristus i hans hjerte. Han er Guds ideal for dette liv.


Hvorfor bliver enhver kristen ikke en åndelig kristen?

Svaret er: Gud venter, indtil den nye kristne overgiver sig selv helt. Der vil aldrig blive øvet tvang mod din vilje. Helligånden vil aldrig på voldelig made „overtage" ledelsen af dit liv. Han venter hele tiden på, at du skal bede ham om at overtage styret. Din gerning består i at „fremstiller dit legeme" for ham og gå ind under hans vidunderlige ledelse (Rom. 12:1—2). Men det er uhyre værdifuldt at gøre dette. Gud Helligånden ved alt, mens vi ikke ved ret meget. Helligånden har al magt til at gennemføre alting. Vor styrke og autoritet står næsten på nulpunktet. Og dertil kommer, at Helligåndens kærlighed er lige så stor og ren som Kristi kærlighed til os. Med ham kan vi ikke andet end sejre. Uden ham er vi som et skib uden sejl eller ror. Uden ham er vi magtesløse, håbløse og hjælpeløse. Med ham udfyldes alle vore behov. Med ham står den almægtige Guds hjælpekilder til vor rådighed. Er du ivrig efter, at dit kristenliv skal blive en virkelig succes? Det er jeg sikker på, at du er. Fat da mod, for Gud ønsker det samme for dig. Derfor har han lagt en plan for dig. Som alle Guds øvrige gerninger er det en fuldkommen plan, som er praktisk gennemførlig. Og du får ingen virkelig fremgang uden om den.


Der er et vigtigt skriftafsnit for kristne i l. kor. 2:14 til 3:4. Her gives en beskrivelse af tre slags mennesker. Først har vi det „naturlige" menneske, som endnu er ufrelst og lever for sig selv og denne verdens ting. Den næste slags er det „kødelige" menneske, som nok er en kristen, men som stadig er optaget af verdslige ting. Han beskrives med ordet „kødelig", fordi han lever på det kødelige plan. Skønt han er frelst, og i realiteten er et himmelsk menneske, lever han et jordisk liv. Du kender sikkert den type, og måske har du mødt mange af den slags. De er kristne, uden at andre nogensinde opdager det. Den tredje slags beskrives i det nævnte skriftafsnit som det „åndelige" menneske. Han er ikke alene frelst, men står helt under Åndens kontrol. Han er gået ind under Guds plan. Han modtager ordrer fra den iboende Kristus i hans hjerte. Han er Guds ideal for dette liv.Hvorfor bliver ikke enhver kristen en åndelig kristen?

Svaret er: Gud venter, indtil den nye kristne overgiver sig selv helt. Der vil aldrig blive øvet tvang mod din vilje. Helligånden vil aldrig på voldelig made „overtage" ledelsen af dit liv. Han venter hele tiden på, at du skal bede ham om at overtage styret. Din gerning består i at „fremstille dit legeme" for ham og gå ind under hans vidunderlige ledelse (Rom. 12:1—2). Men det er uhyre værdifuldt at gøre dette. Gud Helligånden ved alt, mens vi ikke ved ret meget. Helligånden har al magt til at gennemføre alting. Vor styrke og autoritet står næsten på nulpunktet. Og dertil kommer, at Helligåndens kærlighed er lige så stor og ren som Kristi kærlighed til os. Med ham kan vi ikke andet end sejre. Uden ham er vi som et skib uden sejl eller ror. Uden ham er vi magtesløse, håbløse og hjælpeløse. Med ham udfyldes alle vore behov. Med ham står den almægtige Guds hjælpekilder til vor rådighed.Men, spørger du måske, hvor findes den plan?

o Ser du ikke, at Helligånden selv er planen. Planen er en person. Nar du er overgivet til Guds Ånds vilje, virker denne plan allerede i dit hjerte og dit liv. Se dig ikke om efter en række bud eller nogle etiske forskrifter. Dit ansvar består i daglig at indrette dit liv efter Guds Ånds kærlige ledelse (Rom, 8:16).

Guds Ånd vil betjene sig af mange instrumenter og undervise ved hjælp af de forskellige omstændigheder. Han arbejder altid i overensstemmelse med Guds ord, Bibelen. Han påtager sig det fulde ansvar for dig, hvis du er villig til at følge ham. Kender du noget til Guds Ånds person og gerning? Den bereder os mange velsignelser. HelligÅnden er den tredje person i guddommen. Han er fuldt ud så meget en person som Gud Fader og Gud Søn. Han besidder de samme egenskaber: almagt, alvidenhed og allestedsnærværelse. Helligånden var altid aktiv i Det gamle Testamente. Men hans særlige tjeneste over for de kristne, Og dermed også for dig, tog sin begyndelse på pinsefestens dag (Ap.g.2). Han opslog sin permanente bolig i de første kristnes nyligt rensede hjerter. Det var i sandhed en stor dag. Den dag begyndte Ånden sin mangeartede gerning i de kristnes hjerter. De, der havde overgivet deres hjerter til Guds Søn blev genfødt, taget i besiddelse, døbt og beseglet. Der er meget at lære her. Men fra den dag og indtil nu er der, for dem, der begærer dette, en yderligere altomfattende betjening. Den kaldes Åndens „fylde" (Efes.5:18). Denne oplevelse består, som ordet siger, i at den kristne bliver fyldt med Ånden. Han bliver ligesom Ånden selv; hans vilje falder sammen med Åndens vilje. „Planen" bliver virksom i hans liv.Hvordan bliver man fyldt?

Det er ikke noget mysterium. Der er ikke nogen hemmelig indgang. Ånden ønsker at fyld os gang på gang. Vor del er, at vi begærer dette og fremstiller os selv, renset for synd (1. Joh. l:9) og udtømt for vort selv (Gal. 5:16), for at Ånden kan fylde os. Dette er den kristnes normale erfaring. Når således er normale i livet med Gud i Hans Ånd og hånd. Vil Guds plan øjeblik for øjeblik blive gennemført i og med os.
Du er nu blevet frelst

Før vi gå videre skal vi lige se på ordet frelst. Hvad indebærer det i grunden?

Frelse kommer iflg. Grundteksten af ordet ZOZO som betyder. Gøre hel, helbrede, gøre rask. At rede, befri. Dvs. Du er nu, efter din omvendelse og tro, blevet befriet fra alt. Din Synd (lovovertrædelserne), din syndebyrde, dine selv anklager. Ja al den straf du skulle have haft er du frikøbt fra. Du er frelst og har nu dit navn indskrevet i Guds livs bog og den kan ingen komme og viske navne ud af igen. Du er fri, en hel ny skabning i troen på Jesus. Halleluja for det. (Halleluja= priset være Gud Herren). Du er nu blevet frelst, altså født på ny af Gud og der med en hel ny skabning i Jesus Kristus. Gud være lovet for det. Du forstår vel nok, at det er et øjeblikoplevelse, at blive frelst, og der med født på ny. Da du oprigtigt, helhjertet, besluttede at modtage Jesus Kristus som din Frelser, lod Gud i et nu, i øjeblik en række mirakler ske i dit liv, hvormed du netop erfarede Frelsens mirakel, ske i dit liv. Næsten hurtigere end du fik sagt, ja tak, jeg modtager Jesus Kristus som min Frelser og Herre i mit liv, var denne Guddommelige fødsel sket i dit liv. Og du kunne hverken fatte eller forstå den glæde og fred der vældede fem i dit indre.Men, det hører vel noget mere til for at leve det kristne liv?

Mens frelsen er en punktoplevelse, er selve det kristne liv en fortsat proces, der varer hele livet igennem. Man kan jo sammenligne det lidt med en fødsel her på jorden. Da bliver barnet jo kun født en gang og så må det være i vækst hele livet, vokse op til mandsmodenhed, udvikle sig med alt det fik i sin fødsel. Sådan også med dit nye liv som frelst. Du skal nu til at vokse i troen og blive i stand til at arbejde for Herren Jesus, i den gerning Han har givet dig. Og dermed bære Guds frugter, som Han selv vil fremelske i dig, gennem Jesu Kristi vækst i dig.Frelsen (kristenlivet) er meget vidtspændende.

Vi begynder som små børn i Jesus Kristus" og vokser op til Åndelig modenhed, og denne vækst fortsætter i det uendelige. Der er faktisk ingen ende på, hvad man skal lære, og hvad man skal gøre. Derfor er det også meget vigtigt, at man far den rigtige start! Det hele går ud på, at man i dette nye Kristus liv kommer til at forherlige Kristus. Ingen vil nøjes med, bare at være en kristen. Vi vil da alle gerne høre til de mest oprigtige, trofaste og effektive kristne. Fordi Kristus har givet sig selv helt til os, vil vi til gengæld leve helt for ham. Problemet er, hvordan det skal lykkes fuldt ud for os? Vi siger, at starten betinger farten, og det kan der ikke være nogen diskussion om, når man vil være en virkelig kristen. Bibelen, Guds Ord, understreger klart, at der fra begyndelsen af må lægges en solid grundvold, og hele vort liv må lægges om, så vi straks får nye og Åndelige vaner. Det gælder nemlig også her, at godt begyndt er halvt fuldendt. Det er grunden til, at det her er blevet skrevet. Vi vil gerne pege på nogle kristne grundretninger, som må præge en kristens liv lige fra begyndelsen, og de bygger alle sammen på kristne erfaringer. De er blevet gennemprøvet i kristne mænds og kvinders liv ned gennem tiden. De er værdifulde og i mange tilfælde aldeles uundværlige i den kristnes liv, hvis det skal gennemføres på den rigtige måde. Nemlig, leves i Ånd og i Sandhed. I Jesu Kristi Ånds liv. Husk på. Som kristen er det ikke længere dig der lever men Jesus Kristus lever nu i sit sted, vel at mærke om du giver ham lov til det fuldt ud, uden din indblanding. Vi håber at du vil tro på vore ord, ja, ikke bare på hvad vi siger, men på Jesu Kristi Ord, Bibelen, som bør være din eneste lygte på din vej til Himmelen. Og mere end det. Vi håber på. Det her vil komme dig i hænde umiddelbart efter din omvendelse. Eller du må have fået noget tilsvarende af vejledning, til begyndelsen på din vandring med Jesus som dit hoved for hele dit liv.Må Gud dog velsigne det for dig, så det bliver til levende liv og opbyggelse, samt Åndelig belæring og vækst. Bliv i Jesus, ved tro og handling og Han bliver da i dig.

Kap 3.Sådan gik det til

Din frelse er helt og fuldt Guds værk i dig. Hvor er vor Gud og Skaber dog stor. Tag for eks. den sfære vi kalder vort hjem, planeten jorden. Ikke alene vejer den 6000 trillioner tons, men den er hjemsted for millioner af underværker, som vi først er begyndt at katalogisere. Ved du for eksempel, at der er 50.000 forskellige billearter? Eller at der er 1.000 rejearter? Ved du, at bierne har lommer i deres knæled til transport af den pollen, de bringer med sig hjem til kuben? Eller har du nogen sinde prøvet at forestille dig den naturkraft, der udløses ved en tornado eller en brintbombe? Vi ved i dag, at jordkloden i hele sin udstrækning kun er et støvfnug i universet. Den er en ubetydelig prik i vor egen galakse, som kaldes mælkevejen, og som rummer milliarder af stjerner, man ved ikke engang hvor mange. Det ser ud til, at hvert nyt og større teleskop finder endnu flere millioner til.Hvor stammer alt det dog fra?

Vi standser ikke ved vor egen mælkevejgalakse. For uden for den er der hundreder af dem, det svimler for én, når man hører, at der faktisk er 100 milliarder galakser uden for vor egen, nogle større og nogle mindre end mælkevejen.Hvem står bag alt det?

Før jeg fortæller det, lad mig da tilføje, at så langt bort, som vore observationer når, fungerer dette umindelige og umålelige univers med en ufattelig nøjagtighed. Hele det væld af sole, måner og stjerner bevæger sig med en matematisk punktlighed, og intet er overladt til tilfældigheder. Milliarder af solsystemer indordner deres bevægelser i forhold til hverandre med den største lethed. Hvilken enorm visdom, der styrer alt det! Hvem tilhører denne visdom? Det ved du allerede. Alle tingenes store Skaber og opretholder, er vor almægtige Gud. Han alene har bragt det uendelige univers til eksistens. Han opretholder det dag for dag og time for time. Og selvfølgelig er Gud større end summen af alt, hvad han har skabt, og det er ham, der har frelst dig! Du er skabningen, Gud er skaberen. Du er Hans skabning, skabt i Guds billede til at ligne Ham.Bag ved alt dette ligger det en endnu større magt.

Skabelsen af det uendelige univers er ikke Guds største bedrift. Bag ved denne umindelige kraft og visdom, af dette geniale skaberværk, ligger der en endnu større egenskab. Jeg tænker her på Guds store, og uforlignelige kærlighed. Men, skabelsen og opretholdelsen af dette mesterværk et kun et middel til opnåelse af et mål. Formålet med alt det skyldes en endnu større drivkraft. Universet som sådan et blot et led i en plan, men det er ikke midtpunktet. Gud har skabt alle disse synlige ting for at kunne give udtryk for sin kærlighed og nåde. Gud har altid været til. Han har aldrig haft nogen begyndelse. Han var til, før himlen og jorden blev skabt. Men, hvor underligt det end lyder, så var Gud, ensom. Han ønskede at have fællesskab med nogle skabninger, skabninger som dig og mig. For at have nogen til at udøse sin kærlighed over lagde Gud sin enestående plan. Formålet hermed drejede sig om os, de kristne. Det et en lang historie. Først skabte Gud verden med dens vidunderlige og hensigtsmæssige omgivelser. Derefter fulgte Adam og Eva og deres syndefald og den efterfølgende dom. Vi kan slet ikke forstå Guds plan i alle dens enkeltheder. Men, vi ved, at Gud i det rette øjeblik sendte sin eneste, højt elskede Søn herned til verden. Man kan se oprigtigheden og alvoren i Guds plan ved at følge Jesu liv, død og opstandelse, alt sammen fordi, gud elskede os først, gjorde Han alt for at frelse os. Derved blev frelsen muliggjort for alle der omvender sig og tager imod Ham i tro. Ved at Kristus døde, og opstod for os, blev Guds nåde åbenbaret/synliggjort. Han kan nu ødsle sin kærlighed ud på hver og en, der tror på ham. Dette er Guds største gave til os. For nu frelser og retfærdiggør Han enhver som tror på Han Søn Jesus Kristus. Og her ligestiller Han alle, som i tro modtager hans gave. Hvor ubegribeligt det end kan være, er og bliver det sandt, ellers ville Gud jo være en løgner om Hans Ord ikke var sande. Guds nåde er virkelig ny hver morgen, og du som nu er frelst, født på ny, er under Guds nåde hver morgen. Du står altså som modtageren fra giveren Gud selv af alt dette. Gud har gjort. alt for dig. Der er virkelig al god grund til at glæde sig både nu og i al evighed. Passer det ikke? Lad for øvrigt ikke modløsheden stjæle din glæde i Jesus.Tænk engang på hvad dette medfører.

Dit helt nye liv i Kristus er en skatkiste, fuld af guddommelige juveler. Gud har virkelig sprængt alle grænser for at give os alt i og med Jesus Kristus, og har i sin nådes kærlighed givet os den mest vidunderlige frelse. Af nåde blev vi frelste, ved tro, ikke pga. noget vi selv gjorde, men fordi. Gud elsker os blev vi det. Man har opregnet 33 deciderede mirakler, som foregår i et menneskes liv i det øjeblik, det modtager Kristus. Lad os se på nogle af disse mirakler. Vi får fuldstændig tilgivelse for enhver synd. Denne tilgivelse er uigenkaldelig, for ikke alene tilgiver Gud, men Han glemmer vore synder i al evighed. Dvs. Selvom vi ind i mellem selv husker vore synder, godt hjulpet på vej til det af anklageren (Djævelens tanker). Så har Gud altså glemt det hele og slettet samtlige anklager ud med Sin første fødte Søns blod. Dette gælder også dig. Netop du er elsket af Gud og tilgivet af Gud din Far og skaber. Fordi du tog imod Ham, tog Han også imod dig. I Ham, ved tro på Jesus, har vi fået forløsning fra alle vore synder. (Kol. 1:14); og lige som Gud har tilgivet dig i og med Jesus Kristus. (Efes. 4:32 b). Du er blevet et sandt (ægte) Guds barn. Frelsen omtales som den helt nye fødsel. Du fødes simpelthen ind i Guds familie, og her findes der altså ikke nogen stedbørn eller tilsidesatte børn, alle er vi lige børn. I elskede. Nu er vi Guds børn. (1. Joh. 3.2a.). Alle dem, også dig, som tog i mod Ham, gav Han magt til at være Hans børn. (Joh.1.12). Fordi. Alle, også dig, som drives af Guds Ånd er Guds børn. (Rom.8.14.) Dertil kommer den herlige sandhed om retfærdiggørelse. Det betyder, at Gud har erklæret os for retfærdige. Det er bestemt noget, du skal glæde dig over. For ikke alene er dine synder borte; men Gud betragter dit liv som værende retfærdigt på samme basis som vor Frelsers, Jesu Kristi, skønne liv. Husk også på, du er altså også Jesu broder eller søster. Da vi nu er retfærdiggjort har vi fred med Gud. (Rom.5.1). Det er nok muligt du ikke synes du har fred med dig selv, dine tanker enten anklager dig eller forsvarer dig. Måske synes du nærmest det er borgerkrig inden i dig. Men derfor har Jesus alligevel stiftet fred med Gud, og Han er din fred i Jesus midt i dine storme truer Han selv af dem og får dem til at være stille. 'Tænk på alle disse Guds nådegaver Han har givet dig og fortsætter med at give dig. Er dette ikke nåde over nåde? Og så husk, at takke Ham for alle Hans vidunderlige gaver til netop dig, ja, til enhver som tror på Ham. Fra Gud modtager du et vidunderligt evigt liv. Læg mærke til. Alt det du får fra gud er evigt. Dvs. det er ikke noget Han tager fra dig igen. Vandrer/lever du i Lyet, i troen på Jesus, så er alt Guds også dit for evigt. I sær er det vidunderligt at du også har fået evigt liv. Tænk lige engang. Du skal leve evigt, skønt ikke? En million år fra nu af, og er stadig i live og levr i bedste velgående. I sammenligning med denne, alsidige gave er alle andre gaver af underordnet værdi. Dette evige liv får du ikke engang på tærskelen til døden; du ejer det helt og fuldt fra det øjeblik, du overgiver dit liv til Jesus Kristus. Enhver, også dig, som tror på Ham skal ikke fortabes men have evigt liv. (joh.3.16) Læs lige 5:16 b). Gud giver altså evigt liv og det liv er i Hans Søn, Guds eget offerlam som bærer al verdens synd og skam på sit legeme, ved sin død og opstandelse. (1. Joh. 5:11 b). Jeg giver dem evigt liv, og de skal ikke blive til skamme. (joh. 10:28 a).Kronen på værket, kan måske betegnes med at HelligÅndens Personlighed kommer ind i dit hjerte. Han er den almægtige tredje Person i den ophøjede treenighed, han er lige så meget Gud som Gud Fader og Guds Søn. Dette er en stor hjælp for dig. Tænk et øjeblik på, hvilken inderlig forbindelse Herren Jesus havde med sine disciple. Han var alt for dem under sin 3-arige tjeneste her på jorden. Intet behov var for stort til, at han kunne afhjælpe det. Kan du virkelig fatte, at dit samfund (fælles liv) med HelligÅnden ligger På samme Plan? Jesus Kristus fortalte sine disciple, som du for øvrigt også er blevet ved din nye fødsel, derfor gælder Jesu ord også for dig, at Faderen, ville give dem en anden talsmand, og trøstermand. HelligÅnden vil være alt det for dig, som Jesus Kristus var for sine disciple. Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden. (1. Kor. 6:19). Og af dem kender vi at vi bliver i Ham. Men vi ved, at Guds søn er kommet, og at han har givet os forstand, så vi kan kende ham, som er den Sande; og vi er i den Sande, i hans søn, Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv. (1. Joh. 5:20 ). Nært forbundet med sandheden, nemlig i Sandheden, født af Sandhedens Ånd, i den iboende HelligeÅnd som er den vidunderlige lærer/Mester som taler til os om helliggørelsen. Bliv nu ikke bange for dette storladne udtryk; det betyder i virkeligheden blot at være sat til side med et helligt formal for øje, nemlig Guds hellige formål. Du vil forstå, at ikke alene renser Gud dig hvid som sne i hans Søns dyrebare blod men han ønsker at bruge dig til fuldbyrdelse af sin vilje. Netop derfor bliver du helliggjort eller udvalgt til at leve et nyttigt liv for Gud.I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. (1. Kor. 6:11). Læg mærke til det står ikke i skal engang blive Hellige, nej, I er Hellige. En anden bemærkelsesværdig ting er, at du automatisk er blevet medlem af Gud Herrens usynlige menighed. Denne menighed består af alle Guds børn, både de levende og de døde, hele verden over. Medlemslisten befinder sig i Himlen; men der består et levende fællesskab med alle sande troende overalt. Vi har nemlig alle samme Ånd, os som er fødte på ny. Dog er det ordnet således at vi har forskellige hjem/kirker/menigheder verden over, som er den synlige del af Jesu Kristi legeme, Hans menighed på jorden. Han er hoved for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. (Kol. 1.18). Dette liv varer i tid og evighed; for i Himlen er du allerede blevet sikret en ny bolig, som er bygget specielt til dig af alle tiders arkitekt, Jesus Kristus selv. Skødet er oprettet i dit navn, og dit navn star på der på den. Det er helt ubeskrivelig herligt. Jeg Jesus, går bort for at gøre en plads rede for jer. Joh. 14:2 Vi har en bygning, som kommer fra Gud, en bolig, ikke gjort med hænder, i himmelen (2.Kor. 5:1 b). De vers, som her er blevet citeret fra Bibelen, giver dig en idé om, at frelsen er den almægtige Guds største værk, og alt dette er blevet dit i samme øjeblik, som du modtog Jesus Kristus som din personlige Frelser. Halleluja!Lad os se på hvad du har i vente

Jeg vil være ærlig over for dig. Selvfølgelig er kristenlivet en glæde og en fryd, og det bliver endnu bedre hen ad vejen, eller som den lille pige udtrykte sig: det bliver goldere og goldere i deres." Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at der også mange problemer for den kristnes liv kan sammenlignes med et væddeløb, et slag eller en strid. Der er opmuntringer, men de er også vanskeligheder. Bibelen er ganske klar på dette som på alle andre punkter. (Læs om troens fulde rustning i Efs. 6) Lad os lige slå fast, at der er sket et forbavsende mirakel i dit liv, Du har fået et nyt liv, livet fra Gud. Du er blevet født På ny. Du er ikke længere en dødsdømt synder på vej til fortabelsen, du er altså ikke længere et barn af Satan. Du er blevet en helt ny skabning på vej til Himlen, og det evige liv er plantet ind i dig. Gud er nu din himmelske Far, Kristus er din Frelser, og HelligÅnden er din altid nærværende Vejleder. Det er, hvad evangeliet siger herom. Ganske naturligt vil du forvente at mærke virkningerne af denne forvandling. Det, du for foragtede, begærer du nu. Mange af de mennesker, du før foragtede som gammeldags og fanatiske, anser du nu for at være kloge. De steder og fornøjelser du for eftertragtede, har nu mistet deres attraktion, og nu væmmes du ved dem. Alt dette er ganske normalt, fordi du er blevet en ny skabning i Jesus Kristus (2. Kor. 5:17).Du finder, at nogle helt nye og meget elskværdige egenskaber er kommet ind i dit hjerte. Kærligheden er blevet en ganske ny dimension. Du er blevet fuld af forståelse, sympati og hengivenhed over for mange, som du ikke engang lagde mærke til før. Du opdager, at du er kommet til at elske dem, som er mest uelskværdige. Det bør slet ikke overraske dig, for det er ,,Åndens frugt", som i henhold til Gal. 5:22-23 begynder at vise sig, og denne frugt findes i mange variationer. Du ejer en kraft, du aldrig for turde drømme om; dine bønner bæres frem af Guds kraft. Ved hjælp af bønnens enkle middel får du svar på utallige behov både hos dig selv og andre. Din Himmelske Far vil med glæde besvare dine bønner. Du vil blive overrasket over sandheden i Joh. 14:12. Dog skal du huske på. Gud giver dig svar på den måde Han ved er til dit bedste, ofte kan du ikke selv se, hvad der tjener dig eller din næste bedst, og du vil få nogle svar som du vil undres over. Vær klar over Gud er giveren og du må modtage hvad Gud din giver, giver dig. Men, det største, det mest glædelige og tilfredsstillende for dig er dog Helligåndens fællesskab/fælles liv, fordi Guds Ånd bor i dit hjerte 1 Kor. 6:19-20). Det er aldeles ubegrænset, hvad han kan gøre for dig og gennem dig.Lad mig også pege på den anden side af sagen. Som et nyskabte Guds barn har du også flet en ny fjende; for Guds fjende er på en meget virkelig måde også blevet din fjende. jeg refererer her til Djævelen. Han er i alle måder en virkelig person Han har en vældig magt, er ond og lumsk som ingen anden. Han hader Gud, og han hader dig. Han vil sætte fælder for dig for at til at falde. Han er en løgner og løgnens far. Han kommer aldrig ærligt, men forsøger på enhver måde at bedrage dig. Men bliv ikke bange. Du er i fuldkommen sikkerhed, nar du vandrer hånd i hånd med Jesus Kristus. Men du skal ikke blive overasket over at du får modstridende tanker, som ikke altid stemmer i overens med Bibelen, Guds Ord. Ofte bruger Satan dine tanker til at forvirre dig med, netop ved at så tvivl i dine tanker. Men du skal slet ikke være bange for ham fordi Jesus Kristus som ved sin Ånd er i dig er langt stærkere end Satans løgne tanker. Jesus Kristus har afvæbnet samtlige magter og myndigheder for dig, og du er ikke under Satan herredømme længere, du er under Guds Herredømme og der har Satan ikke nogen magt over dig længere.Her er en anden sag, der sikkert vil overraske dig. Da du modtog Kristus, fik du en ny natur, Guds egen natur. Men ved du, at Gud ikke dermed fjernede din gamle naturs vilje. Den er der stadig, og det skal du være klar over. Måske ville vi, hvis vi skulle have gjort arbejdet på Guds vegne, have tilintetgjort den gamle naturs vilje, for at den nye natur kunne vokse frem uden hindringer; men det viser blot vor mangel på virkelig visdom. Guds plan går ikke ud på udryddelse af den gamle naturs vilje, men at den skal stilles under kontrol; dog ikke i vor egen styrke.Hvis du ikke har opdaget det endnu, vil du snart komme til at mærke, at den gamle naturs vilje lever i bedste velgående. Det vil nok blive forbavset, og tilmed forskrækket over, at den gamle natur stadig indbyder og inviterer dig til at gøre det onde. Men, derfor bør du ikke betvivle din frelses ægthed; det er en følge af den gamle kamp mellem Gud og Satan. Altså er livet en kamp mellem det kødelige og det Åndelige. (Mellem gamle Adams natur og den nye Åndelige Kristus natur). Det skal få dig til at stole på Helligåndens kraft og formåen, fordi, Han er nemlig kommet ind i dit hjerte for blandt andet, at tage sig af hele denne situation (Gal. 5:16). Det er Jesus Kristus i dig der bør vokse og du bør blive mindre. Din gamle natur må dø ud eller dø bort efterhånden som HelligÅnden gør sit arbejde færdigt i dig.Livet som kristen tilbyder dig nye venner.

De er selvfølgelig ikke fuldkomne, og jo før du indser dette desto bedre. Mange af dem oplever de samme kampe og sejre, også nederlag som du selv. Derfor er de i stand til at forstå dig, og kan bed for og med dig. Men pas på, at du ikke kommer til at forme dit liv efter disse venner, lige meget hvor eksemplariske de måtte være. Dit ufejlbarlige forbillede er Jesus Kristus selv. Du må aldrig begynde at kopiere andres liv ved at du selv bliver en kopi af andre end Jesus Kristus selv. Du mister sikkert nok dine tidligere venner, det er ikke, fordi der er noget forkert ved dig. Den virkelige grund hertil er, at dit nye liv i Kristus er blevet en omvandrende Prædiken. Nogle mennesker kan ikke fordrage prædikener; tag derfor ikke det som en personlig fornærmelse. Tag det på en venlig made, og lad dit flag gå helt til tops. Måske vil dine tidligere venner med tiden opsøge dig for i enrum at spørge dig ud om din nyeste og største ven, vennen Jesus. Og da må være i stand til at elske dem lige så meget som Jesu elsker dig. Uden fordomme og fordømmelse skal du elske din næste så højt at du er villig til selv at gå i døden for næsten. Jesus siger at større kærlighed har ingen, end det menneske der sætter livet til for sin næste. Her er vigtig at du ikke bærer nogen form for nag eller fornærmelse over deres evt. opførsel og hån mod dig. Glem aldrig hvor meget du selv er tilgivet for. Derfor er du også skyldig at elske og tilgive alle på din vej.Her har du din del.

Vi må have lov til at sige, at Guds plan er den største og den mest fuldendte, som nogensinde er blevet opfundet eller ud1F;tænkt. Det er forbavsende at tænke på, at han elsker os så højt, så han har udarbejdet en plan, på vore vegne. Men det er ikke desto mindre sandt, og Guds plan er ned gennem tiden blevet virkeliggjort i utallige kristnes liv.Ved du, hvilken delagtighed du har i Guds plan?

Det begynder med, at du accepterer den guddommelige visdom
i Guds vilje med dig: Gud elsker dig. Kristus er død for dig. Du er nu et Guds barn. Din himmelske Fader forventer, at du lever dit liv som et Guds barn. Han har lagt en plan for dig, der gør det muligt at leve som hans barn. Han er rede til øjeblikkelig at føre denne plan ud i livet, og han garanterer for resultatet. Det er let at se, at virkeliggørelsen af denne plan næsten ude1F;lukkende kommer an på Gud. Det er hans ansvar at skabe betingelserne, at beherske omstændighederne og udvirke resultaterne. Du ved udmærket, at Gud er i stand til at gøre alt dette til fuldkommenhed. Men du har også en andel, en meget vigtig andel heri. Gud tvinger dig ikke til at gå ind på hans plan. Han venter på, at du indvilliger heri. Din andel er, at du alvorligt ønsker Guds plan gennemført i dit liv. Du skal fremstille dig selv. Husk på. Gud tvang heller ikke Jesus, Hans Søn, til at komme til jorden, og dø og opstå i vores sted. Jesus havde også sin frie vilje, lige som vi har. Jesus tog et helt bevidst valg, nemlig at tjene Sin Far og Gud og give sig frivilligt hen for os alle. Så at alle der tror, kan få lod og del i Hans livs vilje.Gud understreger dette i et vigtigt skriftafsnit:

„Så formaner jeg jer da, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende, helligt, Gud -velbehageligt offer; dette er jeres åndelige gudsdyrkelse" (Rom. 12:1). Dette vil medføre et liv i tillid og fortrolighed. Når du har fremstillet dig selv, kan du med rette forvente, at Gud vil gennemføre sin fuldkomne vilje. Det er ikke det du selv mener, er Hans vilje, som Han gennemfører ved sin HelligeÅnd i dig. Det er Hans egen vilje.. Vel at mærke, om du overgiver din egen vilje til Gud og underlægger dig Ham i alle ting, også når du ikke selv forstår Guds handling med dig.Kan jeg da alt det?

Vælt din vej på Gud Herren, stol på ham(Jesus), så griber han ind (Salm. 37:5). Stol du kun på Gud Herren af hele dit hjerte, men stol nu ikke kun på din forstand; hav altid Gud i dine tanker på alle dine veje, så jævner Gud alle dine stier (Ordspr. 3:5-6).Foretag dig dog intet i hast.

Mange kristne får stress og kører ned i deres nerver pga. De forhaster sig. De hører og læser om hvordan de skal gøre og farer så straks ud, uden de selv har fået den nødvendige udrustning på plads(Efes 6. siger noget om rustningen, læs selv). Det er meget vigtig du tillader Gud at arbejde i dig, og gøre dig i stand til at udføre Hans tjeneste/arbejde. Giv Gud tid til at arbejde. Giv ham ret til at vælge veje og midler. Hav hele tiden fuld tillid til hans visdom og formåen. Betvivl ikke det endelige resultat her af. Gud har aldrig svigtet, og han vil heller ikke svigte dig. Det er ikke dig der skal have et resultat af dit arbejde. Det er Gud der skal have sit resultat af Hans arbejde i og igennem dig. Det er Hans Ånd der fremavler de frugter, som bør være i alle kristnes liv, og det gøres uden din indblanding. Vær du helhjertet og stol du kun på Gud Herrens Ord, som ved din tro i dig bor ved Hans Hellige Ånd.Lad os se på nogle praktiske ting.

Verden er fuld af halvhjertede kristne. Sørg for, at du ikke hører til dem. Beslut i dit hjerte, at du vil være ligesom de mest indviede kristne, du kender. Beslut dig til, at hvis verden forventer at se et menneske, der er helt overgivet til Guds vilje, så vil du være det menneske. Beslut af hele dit hjerte, at du vil leve som et Guds barn, der gør din himmelske Far al mulig ære. Ær Gud i dit legeme, tilbed og tjen Ham i hele din styrke. Lad hele dit liv være overgivet i Guds viljes liv.¨


Da du blev en kristen, begyndte du som et spædbarn i Kristus (1. Kor. 3:1). Du blev født på ny, kom du ind i Guds familie, Det behøver du slet ikke at skamme dig over, for alle begynder på samme måde. Men, du ønsker jo ikke at forblive et spædbarn. Du ønsker at vokse i nåden og i kundskaben om Jesus Kristus. Du ønsker at nå frem til åndelig modenhed. Det er ganske normalt; men det er unormalt ikke at vokse. Husk. På et barn, skal lære at kravle før end det kan gå. Derfor bør du drage fordel af enhver anledning, som Gud giver dig for at vokse.Vi vil pege på en hel del ting, som du bør gå i gang med fra begyndelsen, og som du bør fortsætte med gennem hele dit kristenliv. Men, bag alle disse åndelige vaner, skikke og øvelser bør der ligge et ønske om at gøre noget for Gud. Din brændende ambition bør være den at nå frem til åndelig storhed, ikke for din egen æres skyld, det forbyde Gud, men til ære for vor Herre og Frelser Jesus Kristus.


Dette medfører et afgjort brud med al verdslighed. Som noget af det første bør du lade alle, særlig dine tidligere forbindelser, vide, hvor du står. Dertil kræves et vist mod, men Gud vil vide at hjælpe og styrke dig. Lad flaget gå til tops straks, så alle ved, hvor de har dig, og lad din bekendelse lyde: Jeg elsker Herren Jesus af hele mit hjerte, og jeg ønsker at tjene ham hvert eneste minut og med hver eneste fiber i min krop, og det vil jeg, at enhver skal vide.

Denne klare bekendelse af Kristus vil spare dig for meget besvær senere hen.

Nogle mennesker vil ikke kunne forstå dig. De ler måske ad dig bag din ryg, for de har jo stadig uigenfødte hjerter. Det skal du ikke bebrejde dem for. De ugudelige lo også ad Jesus. Kan vi da vente at blive spottet mindre? Måske får piben en anden lyd hos nogle af disse en skønne dag, om de da også alvorligt ønsker at eje det samme, som du har.Lad det blive en hjertesag for dig.

Tænk engang på, at Gud har udarbejdet og åbenbaret (synlig gjort) den mest vidunderlige plan, som virkelig kan gøre dit liv vellykket som en kristen.

Nu når vi bruger ordet. Kristen, skal du vide at kristen betyder Kristi efterfølger, når du kalder dig for kristen er du altså forpligtet til at leve et andet liv, end du gjorde før. Ikke i kraft dig selv og dine evner, men i kraft af den Guds nåde du nu, som født på ny står i. I kraft af Jesu Kristi Ånd, den HelligeÅnd, i dig og du i Ham. Før levede du i dig selv, i tomt liv, nu lever du ikke længere hverken for eller i dig selv, nu lever Jesus via. Sin Ånd i dit sted, så det skulle i grunden ikke være så svært at få det hele lært fordi. Jesus er nu din vejleder via. Sin Ånd i dig. Og Han vil vejlede dig til og i hele Guds Sandheds liv. Er det så ikke det mest rigtige og fornuftige, du kan gøre, helt og fuldt at acceptere Guds plan? Selvfølgelig er det det. Tag for eksempel din frelsesoplevelse, som i et og alt skyldes din modtagelse af Jesus Kristus i dit hjerte. Da du modtog ham, blev du en kristen, og ikke et øjeblik før. Med andre ord er en kristen en, som er kommet i livs forbindelse med Jesus Kristus. Du har fået en hel ny ånd i dig, nemlig HelligÅnden som er samme Ånd som Jesus har i sig. Du gør måske visse ting, som en kristen almindeligvis gør. Du ser ud som en kristen, du taler som en kristen, du klæder dig som en kristen, eller du dufter som en kristen. Men hvis ikke Gud Herren bor i dit hjerte, med sin Hellige Ånd, er du ikke nogen kristen.Hele din frelse er afhængig af én person, og denne person er Jesus Kristus. På samme måde er dit kristenliv afhængigt af en person, ikke af bud eller moralske forskrifter, ikke af bestemte ritualer, men helt og fuldt afhængigt af en elskelig person. Og denne gang er denne person Guds Helligånd. Hele din fremgang eller dit neder1F;lag kommer an på, i hvilken grad du lader dig lede af ham. (Igen din egen viljes beslutning om, hvor langt du vil gå sammen med Jesus?)Det er derfor af største vigtighed for dig at vide, hvem denne person er, og hvad han er kommet for at gøre, og hvordan dit liv nøje kan blive indrettet efter Hans vilje og formål. Vel at mærke, om du bevidst vælger at gå i Hans fodspor på Hans smalle vej. Lad os engang for alle slå fast, at Helligånden lige så meget er en person som Faderen og Sønnen. Det er ikke alene en stor misforståelse, men det kan få alvorlige følger, hvis man ikke anerkender Helligåndens personlighed og position. Lad os igen gøre os helt klart, at Helligåndens særlige tjeneste i dag består i at udføre de ting, vi her taler om. Han er kommet for at virke i dig og gennem dig, og du behøver ikke at vente på ham. Han er her, i dig, og er både rede og villig, og lad mig sige det i al ærbødighed, ivrig efter at gøre dit liv hundrede procent vellykket for Gud og for dig.Helligånden har været i verden altid.

Alle Det gamle Testamentes kampe blev udkæmpet og sejre blev vundet ved hjælp af hans uforgængelige kraft. Men, der kom en dag, da Helligånden kom til denne verden i en ny forstand. Det var på pinsefestens dag (Ap. g. 2:1-47). På denne betydningsfulde dag skete der en række mindeværdige begivenheder. Helligånden indtog sin bolig i genfødte menneskehjerter for første gang. Helligånden døbte og forenede alle de troende til at være ét legeme, Kristi legeme eller menigheden. Og samtidig fik disse troende en overnaturlig kraft til at vidne om den opstandne Kristus. Og alt dette har også gyldighed den dag i dag. Hvad dit eget personlige liv angår, har du oplevet Helligånden som en iboende personlighed. Han kom ind i dit hjerte i samme øjeblik, som du ærligt tog imod Jesus Kristus og dermed blev født på ny. Han vil aldrig forlade dit hjerte igen, før du sikkert er landet på herlighedskysten. Du blev også købt til Jesu Kristi legeme, da du blev frelst. Det vil sige, at du er kommet i livsforbindelse med Hovedet, som er Jesus Kristus, og med alle de millioner af kristne både på jorden og i Himlen. Dette intime fællesskab vil aldrig blive brudt. Du er i Kristus, og han er i dig. Og det er Helligånden, som har gjort dette til en realitet. Alt dette er et resultat af Guds suveræne vilje. Måske kender du den endnu ikke af erfaring; men Guds ord siger sådan, og så gælder det blot om at tro. Men, du kan i vid udstrækning komme til at opleve Åndens kraft, nærværelse og ledelse, når du lader dig „fylde" af Ånden.Kun de kristne, som virkelig begærer dette, oplever denne fylde, der er en følge af fuld overgivelse. Det er også derved, vi finder vor plads i Guds store frelsesplan. Det er kun ved at blive fyldt af Ånden, vi kan leve et sejrende liv.


Hvordan kan du opleve denne fylde? Som før sagt, er der ikke noget mysterium forbundet hermed. Bered dig selv ved at be1F;kende dine synder, så du oplever Guds tilgivelse og renselse (1.Joh.1:9). Vend dig bort fra enhver form for verdslighed, og bed i enfoldig tro, med fast tillid til Gud Herren, om at Han vil fylde dig, ikke kun én gang, men hele tiden. Og du skal selv erfare. Den der beder, i tro, får rigeligt af Åndens fylde, så Guds arbejde kan blive udført af Ånde i gennem digBliv fyldt af begejstring.

Begejstring er sådan et godt ord. Dets oprindelige betydning er inspiration fra Gud. Man ser billedet for sig af de første kristne, der var tændt af begejstring efter et møde med Gud, hvorefter de med strålende ansigter og øjne gik ud for at vinde verden for Jesus Kristus. Læg mærke til. Det er for Jesus Kristus vi skal vinde mennesker og ikke hverken for os selv eller en organnation, hvor det gælder om at kunne prale med flest medlemmer, om hvor mange store og mægtige gerninger vi selv har formået at præstere. Hvis der er nogen egenskab, der belønner sin ejermand tusind foldigt, er det denne vi-kan-ikke-lade-være-mentalitet. Begejstringen overvinder hundredvis af forhindringer. Den kan hjælpe dig til at bestige de højeste bjerge og svømme over de mest vende floder. Den vil give dig mange sejre i arbejdet for din
Herre. Den vinder dig venner og skaber indflydelse hos andre for Jesu Kristi evangelium. Den er et sejrsvåben, som du bør benytte dig af.Hvad har vi at være begejstret for?

Lad os lige se, for vi ønsker ikke at bygge på en falsk grundvold. Ingen kan stride troens gode strid uden at vide; at han er på sikker grund. (Efeser.6)Er vi, er du det? Jo, vi har Kristus! Den gamle salmedigter siger: Mit håb er bygget på intet mindre end Jesu blod og retfærdighed. Er Jesu blod og retfærdighed blevet en realitet for dig? Er det virkningsfuldt, og er det varigt? Svaret findes i det mirakel, som Jesu Kristi opstandelse fra de døde er. Jesus Kristus havde talt og gjort vældige undere som ingen anden. Men, en dag blev han fængslet, forhørt, dødsdømt og mishandlet som en forbryder. Andre religiøse ledere havde været udsat for det samme; men der er en afgjort forskel på Jesus og dem. Opstandelsen fra de døde er Guds overbevisende svar til hele verden, og dermed havde han bevist, at alt, hvad Jesus sagde og gjorde, var og er sandt. Alt, hvad Jesus havde lovet og forudsagt, var ægte, for Gud Far havde sat sit guddommelige segl derpå. Der har aldrig været nogen som Jesus Kristus. Han var og er det største menneske, den mest vidunderlige lærer, det enestående eksempel, den dygtigste hjælper. Og overalt er dette, at han naturligvis er Guds Søn. Hvilken underfuld forret at være hans efterfølger og hans sendebud. Aldrig har nogen kunnet finde nogen som helst fejl hos ham. Hans liv er fuldkomment, strålende, skønt. Du bør på ingen måde skamme dig over Jesus Kristus. Han vil aldrig svigte eller forlade dig. Han har aldrig kendt til nederlag. Ham kan man virkelig være begejstret for.Se på din egen stilling.

Du er for nylig blevet en kristen, og du har oplevet en frelse, der bygger på sunde principper og en sikker grundvold. Hvis Bibelen kan tages som et kriterium, indtager du den sikreste position i verden. Gud selv har sørget for din frelse, og alle hans hjælpekilder er stillet til din rådighed, for at du kan blive bevaret. Lad os opstille et regnskab. Du var en synder, og syndens løn er død. Gud borttog alle dine synder og lagde dem på sin egen elskede Søns skuldre. Jesus døde på dine vegne, som din mellemmand og dit offer. Men er det nu det hele? Afgjort nej! Den samme Jesus Kristus, som døde for dig, blev oprejst fra de døde som Guds besegling på, at hans værk var fuldbragt. Det vil altså sige, at dine synder ikke eksisterer mere. Kristus betalte løsesummen, og den blev modtaget af Gud. Du er altså fri! Ingensinde, hverken i tid eller evighed, kan du kræves til regnskab for dine synder. Det har Gud lovet. Derfor bør du proklamere denne vidunderlige frelsesplan overalt, hvor du kommer hen. Samme øjeblik, som du blev frelst, begyndte et nyt liv i dig. Du følte, at hele din tilværelse var blevet anderledes; du så helt anderledes ud, din væremåde var anderledes. Den gamle tilværelse var forbi, og en ny var kommet for at blive. Nu anvender du din tid og kraft på noget, der har evigheds værdi. Selv den mindste tjeneste du uselvisk gør for Jesus Kristus vil engang få sin rigelige belønning. I Himlen har du ikke alene en bolig, men du vil fa en krone, som aldrig i evighed vil miste sin glans.Du kan se kristenlivets herlige mirakel i andre troende. Mennesker, som engang vaklede mod graven under syndens byrde, er blevet sat i frihed på et øjeblik. Kvinder, som var nedværdiget og dybt faldne, har oplevet en herlig forløsning. Familier er blevet genforenet, børn har fået nye forældre alt sammen på grund af Jesus Kristus og hans kors. Du indtager den herligste stilling i universet. Gud er din Far, Jesus Kristus din Frelser, og Helligånden er din ufejlbarlige Vejleder. Du har fået sejr i Kristus for tid og evighed.

Du har al god grund til at være begejstret, ikke på en tåbelig og fjoget måde, men i ordets allerbedste betydning. Bibelen er sand, Gud lever, og du er hans barn, for tid og evighed.Indret dit liv således.

Lige fra begyndelsen af dit personlige kristne liv er der nogle vigtige ting, du bør lægge dig på sinde. Bla. Er der nogle gode venner (kristne) som du straks bør tillægge dig. På andre områder drejer det sig om, om en hel ny indstilling. Alt dit det gamle er nemlig forbi, du er en hel ny skabning i troen på Jesus, og derfor skal du nu også til at leve et helt nyt liv hvor dine gamle tanker og vaner brydes. Og der vil altså være ting du ikke længere kan deltage i. Og nye forbindelser bør knyttes. Lad os nu se lidt nærmere på disse ting. Først og fremmest er der vanen med den daglige læsning og studium af Bibelen. Du vil aldrig blive en sund kristen, medmindre du daglig vender dig til Guds ord. Bibelen er din åndelige mad og drikke. Uden den bliver du sørgelig underernæret, og mangler kraft i dit daglige liv. Du bliver let irriteret, mut og hård at have med at gøre. Grunden er simpelt hen åndelig vitaminmangel. Lad det aldrig ske for dig! Gør straks den daglige bibellæsning til en fast vane. Læs først og fremmest for at få føde fra Den hellige Skrift (Jer. 15:16).Læs både i Det gamle og Det nye Testamente flere gange daglig. Hav en Bibel eller Det nye Testamente hos dig i lommeformat. Du kan sagtens finde en ledig stund, hvor du kan læse et lille afsnit. Læs Bibelen efter en fast plan. Måske kan din præst eller forstander hjælpe dig her. Bibelen bør være en bog, du er hjemme i. Du kan også følge et bestemt emne såsom „blodet", „ofringerne", „troen" eller „Kristi genkomst" for at nævne nogle vigtige punkter. Anskaf dig en god Bibel med en bred margin, hvor du kan gøre dine notater. Understreg de vers, som har en særlig betydning for dig. Forbind de korresponderende vers med hinanden. Lad Bibelen på enhver måde blive din trofaste følgesvend. Nu når vi taler om læsning af bibelen. Er det jo mange der har stor besvær med dette. I dag kan vi få bibelen på cd oplæst. Eller du kunne evt. Spørge dine troende kristne venner om de ikke ville læse sammen med dig, evt. et par gange om ugen, så kunne I samtidig snakke om de forskellige ting og bede for og sammen med hinanden. Det enormt godt at være fælles i liv og tror. Sørg også for, at lære nogle af de centrale skriftsteder udenad eller skriv dem ned i en lille notesbog, som du kan have i lommen og slå op i, når du skal bruge pågældende vers til dig selv eller andre. Øv dig i meditation. Tag et bestemt vers og grund/tænk nøje over det i nogen tid, for at du kan forstå dets indhold og mening. Forbind det med andre vers og andre tanker. Lad din forstand blive mættet af Bibelens ord. Følg Paulus' råd til Timoteus i 2. Tim. 2:15, og lad det være et motto for dig. På den måde begynder dine tanker at tænke som Guds Ord siger og du får mange gode tanker i stedet for dine egne onde tanker. Du skal vide. Alt det du ser, læser, hører bliver du selv en del af. Det du beskæftiger dig med i dine tanker går ned i dit hjerte/sind og derfra udgår dit liv. På samme måde som bibellæsning bliver din faste føde, skal bønnen være dit åndedræt. Det er din himmelske Fars mening, at du skal leve et liv i vedholdende bøn. Det er en helt vidunderlig tanke, at du kan „tale" med din himmelske Far når som helst, du ønsker det. Han vil altid være parat til at lytte til din bøn, og selv om det udvikler sig til en timelang samtale, bliver Gud aldrig træt af at høre på dig.

Men, gør ikke som når du telefonerer til nogen. Du ringer op, der bliver svaret i den anden ende. Og du siger en hel masse, kommer frem med dine sorger, bekymringer og hvad du ellers ønsker og så, inden den anden når at svare lægger du på. Du skal lære at lytte til hvad Gud via, sin Hellige Ånd svarer dig på dine bønner, og ikke kun lire en hel masse af overfor Gud, og så sige nu har jeg bedt så er det jo i orden.Vær klar over ofte får du en hel del tanker, når du har bedt eller snakket med gud dig Far, men det kan godt være andre tanker end Guds der kommer til dig. De aller bedte du kan gøre er at tænke efter om det du tænker stemmer i overens med Guds Ord Bibelen, eller gå til en ældre i troen og få lys over om det er Guds tanker eller dine egne. Bønnen er det mest naturlige og fornuftige element, som et Guds barn kan betjene sig af. Alle kristne trænger til mere kraft og visdom. Vi forstår ikke ret meget, men Gud er almægtig og al kærlig. Det er så, at vi lærer at stole på ham altid. Og høre efter hvad Gud vor Far siger vi skal, ved at gøre det Han har sagt i tro på Jesus. Hvis der er flere troende i din familie, er det gavnligt at holde familieandagt i jeres hjem. Fastsæt en bestemt tid morgen og aften, hvor I kan bede højt sammen, og husk også at praktisere bordbøn ved hvert måltid. Dette er velbehageligt for Gud og til gensidig opbyggelse, for ikke at tale om de opmuntrende bønnesvar, I vil få.Husk på, som født på ny kristen, med en levende tro på Jesus. Lever du ikke alene. Du er sat ind i en Guds familie til fælles gavn og opbygning. Du har brug for andre og de har brug for dig. Faktisk bør hele din dag være gennemtrængt af bøn. Bibelen taler om at bede uden ophør. I alt, hvad vi gør, bør vi indhente vor himmelske Fars sanktion, og vi bør ikke glemme at takke Ham for al hans nåde og velsignelse. Det er slet ikke for meget, om vi beder 50-100 gange om dagen. Bønnens store rækkevidde er vidunderlig. Den kan nå over verdenshavene på et øjeblik. Man kan bede for store skarer i samme åndedrag, som man beder for en enkelt. Man kan bede om helbredelse for en af sine kære, som lægerne har opgivet. Man kan bede om fremtidige velsignelser, længe før tiden kommer.Intet er svært for Gud.

Ønsker du at flytte bjerge? Gud formår. Er dine vanskeligheder uoverstigelige, og alle andre midler har slået fejl? Guds hjælp slår aldrig fejl. Bønnens muligheder er eventyrlige. Den besidder mirakuløs kraft. Forbind den nøje med dit bibelstudium. Bed altid i overensstemmelse med Guds vilje og i Jesu navn.Lad dig døbe.

Lad dig døbe i vand, ved først kommende lejlighed. Her kommer det ikke an på hvor længe du har været født på ny, og troende. Den som tror og bliver døbt heder det og ikke om hvor lang tid man har været troende. Hvad er dåb og hvorfor er det så nødvendigt? Før vi svarer på det, lad os da klart fastslå. Vor frelse er helt og fuldstændigt bygget på vor Herre Jesu Kristi benådning ved Hans blod. Vi er frelste (redet fra fortabelsen) udelukkende ved Hans blod, af Guds nåde er vi det vi er. Vi frelses ikke pga. vor gerning, heller ikke pga. vor dåbs handling. Det er Gud der benåder en synder, og ikke dåben som sådan, dåben er nemlig en god samvittigheds pagt vi indgår med Gud. Vanddåben har i den her henseende intet med vor frelse og evige liv at gøre Gud frelser os ganske og aldeles af bare nåde. Da Jesus råbte: Det er fuldbragt! Forløste Han os. Se lige forløste. Jesus Kristus frelste os og løste os på forhånd fra alle vore syndebyrde, tog vor straf og betalte vor skyldner brev til Gud. Han fastnaglede det til lidelsens pæl med sit blod og tilbød alle som tager i mod Ham i tro frelse fra fortabelsen. Han sagde ikke. At betingelsen for at komme ind i Himmelen er At I alle først skal døbes og derefter bliver I i kraft af dåben Guds børn og der ved født på ny. Den nye fødsel sker kun alene ved Guds Ånd og på ingen andre måder.


Hvad er så da dåb, og hvorfor skal vi døbes?

Den mest enkle definition, jeg kender, er, at dåben er det ydre tegn på en indre forvandling. Den er vort offentlige vidnesbyrd om, at vi er blevet frelst. Den er en bekendelse af, at vor tro og tillid for evigt er bygget på vor Frelsers fuldbragte værk. Dette erklærer vi over for Gud, vore venner, menigheden, verden og vort eget hjerte. Dette vidnesbyrd går som den røde tråd gennem hele Apostlenes gerninger. Efter det vældige mirakel på pinsefestens dag, da ikke mindre end 3000 blev frelst, var den næste akt en lydighedshandling, hvorunder de alle blev døbt (Ap. g. 2:41). Efter at være ført til Kristus af Filip bad den etiopiske hofmand øjeblikkelig om at blive døbt (Ap. g. 8:38). Det samme var tilfældet med den store apostel Paulus (9:18), hedningen Kernehus og hans venner (10:48), bla. Lydia (16:15), fangevogteren i Filippi og hans familie (16:33).Hvordan så?

Gå til præsten/lederen for den menighed, du ønsker at tilslutte dig, og bed ham om at blive døbt. Besvar de spørgsmål, han stiller dig angående din frelse, og erklær dig villig til at aflægge dit vidnesbyrd herom. Bed ham om at arrangere en dåbshandling snarest muligt. I nogle kirkesamfund er dåben en betingelse for medlemskab. I andre er det en selvstændig handling. I Guds rige er frelsen i kraft af Hans nåde frit tilgængelig. Gud kræver ikke du skal døbes før du er medlem af Himmelsamfundet, dog om du virkelig ønsker at gøre Guds vilje og følge Jesus i alle, bør du adlyde Guds Ord og lade dig døbe til Jesus Kristus. Du bør gives en vejledning om de regler og den praksis, der er gældende i den menighed, du ønsker at tilslutte dig, tillige med en undervisning om Vanddåben.Tilslutte dig en menighed.

Dette bør stå dig klart fra begyndelsen. Menigheden er til for dig, og Gud vil, at den skal blive en hjælp for dig. Det er for målet med den. En af dine første handlinger som en nyfødt kristen er at søge kontakt med Herrens menighed. Hvad er menigheden for noget? Der er flere sikre kendetegn ved udvælgelsen af en menighed. Det første spørgsmål er, om denne menighed fuldt ud tror på Bibelen som Guds inspirerede ord? Tro man på at Jesus Kristus som Guds Søn og verdens eneste Frelser? Bygges der på Jesus Kristus som hovedet og grundvolden for menigheden? Tror menigheden, at alle mennesker er syndere i Guds øjne, men at enhver kan blive frelst ved en enfoldig tro på Jesus Kristus? Tror menigheden på apostlenes lære, med både helbredelse, Ånds dåb, dåb i vand ved tro og er nådegaverne i funktion som er aktiv del af menigheden. Er menigheden aktiv i misonering? Er dens medlemmer i virkelig nød for de ufrelste, ikke blot dem, de bor dør om dør med, men også for den store hedningeverden? Er nogle af menighedens unge draget ud for at blive missionærer? Sandheden er, at arbejdet for verdensmissionen må være den åndelige drivkraft i enhver kristen menighed. Den sande menighed er præget af Guds kærlighed, som klart genspejles i dens medlemmers ansigter og væremåde. Når et lem lider, bør alle de andre lemmer lide med ham, og nar et lem æres, bør alle de andre lemmer glæde sig sammen med ham. Alle bør være med til at fremme Guds store sag, og der må ikke lægges vægt på rangforordninger, da alle står på lige fod over for Gud Herren. Ingen menighed er fuldkommen, for den består af pilgrimme og fremmede, som alle er på rejse til fuldkommenhedens stad. Man bør ikke gøre sig afhængig af menneskelige ledere, for de kan skuffe. Husk blot på, at vi alle er svage og let begår fejlgreb, mens Herren er stærk og aldrig kan fejle. Fæst derfor dine øjne på ham. Slut dig af hele dit hjerte til menigheden. Kom trofast til møderne. Stil dig til rådighed for præsten og de andre ledere. Og bliver du betroet et arbejde, så udfør det godt og trofast Din tjeneste er ikke for mennesker, men for Gud. Han vil rigeligt belønne dig til sin tid. Bed for menigheden og dens ledere og støt dem på enhver måde. Bliv et forbillede på, hvad Jesus Kristus formår at gøre gennem en fuldt overgivet kristen.
Vær et trofast vidne.

Enhver kristen er et vidne, og det gælder også dig. I skal være mine vidner, var et af Jesu Kristi sidste ord før sin himmelfart (Apg.1:8). Det er faktisk den af Gud forordnede metode til udbredelse af evangeliet. Uden du hørte om Jesus blev du jo slet ikke selv interesseret i at kende Ham, Hvor havde du selv været henne om ingen havde fortalt dig om Evangeliet, til din personlige frelse? Derfor. For din næstes skyld er det så vigtig du altid er parat til at fortælle andre om Jesus og være Hans troværdige, trofaste vidne i alle ting. Det at vidne er en meget enkel ting. Gud har ikke bedt os om at gøre noget, der er for svært. At vidne vil simpelt sige at fortælle, hvad vi personligt selv har set og oplevet. Hvad var du, før du mødte Kristus? En fortabt og hjælpeløs synder. Du var tynget ned af syndens uafrystelige byrde. Du gik rundt med en konstant dårlig samvittighed over for både Gud og mennesker. Så mødte du Jesus Kristus. Han indbød dig til at komme til ham og lovede, at han ville fjerne din byrde af skyld og gøre dig til en ny skabning i ham selv. Og det vidunder1F;ligste er, at han holdt sit løfte. Og det herlige liv, du lever i dag, skyldes udelukkende Kristus. Har du da ikke noget, der er værd at vidne om? Ja, og det at vidne består i, at du fortæller din historie. Verden er fuld af syndige og syge mennesker. Gud ønsker at lette dem for denne forfærdelige byrde. Men synderen/lovovertræderen må selv personligt vende sig til Jesus Kristus. Og det er her, du kommer ind i billedet. Når du fortæller, hvad Kristus har gjort for dig, vil du vække et begær hos synderen om at opleve den samme tilgivelse og fred. Gud vil gøre denne gerning, men det er hans plan at gøre dette igennem dig. Der er forskellige måder at vidne på, og det er vigtigt med den rigtige rækkefølge. Dit liv er nu blevet et virkeligt aktiv for Gud. Hvis det er tydeligt, at man kan se en vidunderlig forvandling i dig, så er du blevet et talende vidnesbyrd uden at sige et ord. Hvis Gud Herrens nærværelse kan ses så klart i dine handlinger og i hele din adfærd, vil det ikke vare længe, før andre også indser deres behov for Herren Jesus. Men, dine læber bør også vidne. Du må åbne din mund for Jesus Kristus. Helligånden vil vise dig hvordan og give dig de rette ord. Og når lejligheden byder sig, er det din store forret at fortælle andre om Guds store kærlighed i Jesus Kristus.


Der er også visse metoder, som Gud har velsignet. Mange deler traktater og andre åndelige skrifter. Nogle har gjort det til en regel at vidne ved at skrive breve. Andre besøger hospitaler, fængsler og sanatorier. Alt dette er ypperligt. Husk, at frugten vort vidnesbyrd er sjæles frelse, og disse mennesker vil takke Herren og dig i al evighed. Der gives ingen større glæde, end at tjene Jesus i Hans Ånd i Hans Sandhed, med hver de evner og talenter vi alle har fået en del af.Indstil dig på fristelser.

Troede du, at når du først var blevet en kristen, ville enhver fristelse til synd være forbi. Tværtimod! Det er en kendsgerning, at Satan nu fordobler sine snu anstrengelser for at få dig til at synde. Vær forberedt på det! Fristelsen kan komme fra tre kilder. For det første fra din egen gamle natur, som Bibelen kalder for kødet eller gamle Adam. Alt, hvad du var og gjorde, før du mødte Jesus Kristus, har sin rod i kødet, i sær hænger tanke vanerne godt ved dit kød. Derfor er meget vigtig du nu fylder dine tanker med Guds Ord og alt andet Åndeligt. Alt lurer i dit kød, så som begæringer, tilbøjeligheder, karaktertræk og temperament. Som tidligere nævnt gav Jesus Kristus dig på en vidunderlig måde de nye naturs gave, da du blev frelst, og den rummer alle Guds velsignede og højt kvalificerede egenskaber. Men selv om Gud har gjort alt det for dig, har han ikke dermed fjernet den gamle natur vilje. Hvorfor ikke? Fordi Gud i stedet for at udrydde den gamle natur har åbnet mulighed for en stadig sejr ved hjælp af den nye. Vi skal anse den gamle natur for at være korsfæstet med Kristus. Ja, død sammen Jesus, begravet i dåben sammen med Jesus og opstået igen fra det gamle døde liv til et opstandelses liv med og i Jesus. Den anden fristelses-kilde er, hvad Skriften betegner som verden. Dermed menes verdenssystemet, eller hvad vi kalder den kommercielle verden, den sociale verden og fornøjelsernes verden. Alt dette er kommet ind under Djævelens og hans tjeneres kontrol. Og han har en base i vor gamle natur. Vor redning ligger at beskæftige os med de åndelige ting. Den tredje fristelses-kilde er Djævelen selv. Bliv ikke forfalden til den opfattelse, at Djævelen er uvirkelig. Han er både virkelig og magtfuld, og han har under sin kommando en hærskare af onde ånder, der hjælper ham i hans djævelske arbejde. Han er en underfundig og grusom fjende, der fryder sig over at kunne forlede de kristne til fald. Han dukker op fra de mest uventede kanter. Jesus siger et sted. Ven skal forråde ven. Selv dine nærmeste venner kan Satan finde på at bruge i mod dig, såfremt de da ikke også er under blodets beskyttelse.Men der er hjælp for dig her. Med bolig i templet, vort menneskehjerte, og sind, har vi den uendeligt magtfulde og vise talsmand. Guds egen Helligånd. Han vil give os sejr. Du vil aldrig lide nederlag, hvis du lærer den vigtige lektie om, hvordan du kan modstå Djævelen og bekæmpe fristelsen i Guds uovervindelige styrke. Fristelse er enhver kristens lod, og det er ved at sejre over den, vi har vor styrke og tillid i Gud. Sejrens hemmelighed er stund for stund at forlade sig på Kristi uforlignelige magt.Vær bestemt over for synd.

Det er muligt for en kristen at falde i synd, og man vil aldrig nå dertil på jorden, at det er umuligt at synde. Men man kan nå til konstant at leve på et plan, hvor man altid sejrer over synden. Tag aldrig let på synd. Den medfører altid fordømmelse og ulykke. Synd er roden til al elendighed i verden, og den ruinerer og holder menneskeheden i fangenskab. Synden vil undergrave dit vidnesbyrd som en kristen og gøre det virkningsløs! Du bør forstå syndens sande karakter. Den består ikke kun i de ydre, grove handlinger som mord, tyveri og hor osv. Den karakteriserer også vort hjertes indstilling. Her er en klar definition af den: Synd er ethvert ønske om at overtræde Guds lov, og man bør lære at modstå den, hade den og undfly den. Som Jesus også selv siger. Synd er at de ikke tror. Og netop sådan synder vi. Vi tror ikke på at Gud mener det Han siger når vi overtræder Guds vedtægter. Vær overbevist om, ved Guds nåde og tro, at synd i dit liv aldrig kan berøve dig din frelse. Frelsen er Guds evige sikre gave. Men synden kan berøve dig din fred i sindet, din glæde i Kristus og anledningen til frugtbar tjeneste for Gud. Hele dit kristenliv kan blive lammet af frygt og fordømmelse og gøre dig øde og gold. Vær bestemt i din indstilling til synd. ( Læs evt. lige i Romerbrevet kap 8. Det er dit).Guds ord anviser to måder til behandling af synd.

På den ene side kan man undfly den. Synden tilbyder sig ved enhver lejlighed, men Gud har skabt en underfuld udvej for os. Ved helt og fuldt til enhver tid at stole på Guds Ånds kraft, får vi styrke til at sejre (Gal. 5'.16-21). Vi bør regne med, at vi tilhører Gud, og synden ingen ret har til os. Vi er ikke under syndens magt og herredømme længere. Vi er nu under Guds i Jesu herredømme. Vi er sat med Ham i det Himmelske og er lysets børn. Hvad fællesskab er det mellem lyset og mørket. Intet. Her kan vi kun sejre om vi vel at mærke, ved tro bliver i Jesus. Gud giver os sejr over synden ved at fylde os med sig selv, så der ikke skabes noget begær efter syndige ting. Når vi er i Jesus og Han i os har vi Guds Ånds bistand, og når vi søger ham og hans retfærdighed er dette selv et præventivt middel mod synd (Gal. 5:22-23 og Efes. 5:18- 19). Den anden måde, på hvilken Gud hjælper os i kampen mod synden er, at han renser os fra den. Hvis eller når vi synder, vil Helligånden bringe dette til vor kundskab, og giver os anledning til at bekende synden (l. joh. 1:9)- At bekende er at se synden, som Gud ser på den, så vi kommer til at hade og afstå fra den. At bekende er at erklære over for vor Far, at vi er ulydige. Når vi gør dette, vil han øjeblikkelig tilgive og rense som han har lovet. Man bør aldrig tøve med bekendelsen; Ja,man bør øve sig i daglig at bekende synden og vor egen magtesløshed. Derved holder vi os konstant rene.Giv ædelmodigt.

Det kristne offersind er en af de vidunderligste hemmelig der i en kristens liv, og den vil berede dig megen glæde velsignelse. Gud har nemlig forordnet det sådan, at en vokse: ædelmodighed hos dig vil åbne for hans velsignelsers strømme alle områder i dit liv. Når du lærer at give Gud stadig større gaver, vil Gud også give dig flere midler at øse ud af (2. Kor. 9). Lad det stå dig ganske klart, at Gud ikke er afhængig af noget menneskes finansielle støtte. Han har overflod hos sig selv. Al sølvet og guldet hører ham til (Hag. 2:8). Selv om alt dette ædle måske slap op, kunne Gud skabe kloder fulde deraf på et øjeblik. Men Gud ønsker, at du skal lære at give, for derved at bede dig om at blive uselvisk og optaget af andres behov, så du i højere grad kommer til at ligne Jesus Kristus. At ofre er en nådegave i kristenlivet, som må fremelskes (2. Kor. 8:7). Frygt ikke for, at du skal komme til at lide økonomisk så du til sidst må gå fra hus og hjem, fordi du giver hvad Guds er, giver Gud også fuldt ud hvad Hans er. Gud har i virkeligheden lovet at give alt, hvad vi trænger til (Filip. 4:19), endog før vi har givet Ham en øre. Han vil sørge rigeligt for dig, og selv om du er syg, det er ingen forskel. Gud har titusinder af måder, på hvilken han tage sig af dig, bortset fra at det er ham, der sørger for din l eller indkomstSagen har også en anden side.

Hvad du besidder som en kristen, tilhører faktisk ikke dig selv. Du er blevet løskøbt af Jesus Kristus. I virkeligheden tilhører du ham i dobbelt forstand, for han har både skabt dig og købt dig (1. Kor. 6:19-20). I denne sammenhæng kalder Det nye Testamente dig for en husholder (1. Kor. 4:1-2). Dette udtryk er græsk af oprindelse og blev brugt om datidens „husførelse". Husholderen var en tjener, der havde ansvaret for familiens finanser. Husherren betroede ham et vist grundbeløb, hvoraf han skulle bestride udgifterne til varer og tjenesteydelser som for eksempel fødevarer, klæder og husholdningsartikler. Han betalte også for sine egne fornødenheder af husherrens penge. Med visse mellemrum skulle han aflægge regnskab over for ham for sin husholdning. Han måtte begrunde hvordan og hvorfor, pengene var givet ud (Luk. 16:2). Denne analogi er både klar og alvorlig. Ved Kristi domstol skal du aflægge regnskab for din husholdning (Rom. 14:10-12). Intet kan holdes skjult eller vil blive overset her. Du vil sikkert gerne vide i praksis, hvor stor en del af din indkomst, du bør ofre. ! Det nye Testamente gives der ingen regler for, hvor stor en procentdel du skal give. I Det gamle Testamente fik Israels folk påbud om at give en tiendedel, hvilket almindeligvis betegnes som „tiende". Dette skyldtes, at Det gamle Testamentes pagtsfolk levede under loven, og tiendeydelsen var Guds vise forordning for hans tjenere. Men i Det nye Testamente er du blevet et Guds barn, og her tilhører ikke kun en tiendedel Gud; men det er et godt princip at basere din offerydelse på (Mal. 3:8). Faktisk er alt, hvad du har mulighed for at give til Gud allerede hans ejendom, så du bør bruge alle ti tiendele til Guds ære. Guds økonomiske plan står i skærende modsætning til denne verdens plan. Når det gælder investering af vore penge, opfordrer Gud os til ikke at samle os skatte på jorden, men i Himlen (Mat. 6:19-21). Dine midler er i virkeligheden et depositum fra Gud, som du skal holde nøje regnskab med. Med hensyn til at give penge ud er der tre enkle regler: Du kan give i forhold til, hvad Gud allerede har givet dig lykke til at tjene (l. Kor. 16: 1-2) ; du kan give på basis af dine ugentlige indkomster, og du kan systematisk sætte penge ind på en særlig konto, som du kan yde af, når særlige behov i menigheden melder sig. Gud elsker som bekendt en glad giver (bogstaveligt oversat en rundhåndet giver). Du kan selv blive en af den slags, og det vil berede dig megen glæde selv, når du ser. hvilken taknemmelighed det afføder hos dem, der er genstand for dit offer. Det er virkelig spændende at give. Når vi tænker på billedet om en bondes marker, siger Herren, ar vi kan forvente en overvældende host (både åndeligt og økonomisk), hvis vi sår en rigelig sæd med vore kroner og oret. Du forsir jo nok, at Gud ikke kan finde sig i at stå i gæld til dig. Når du derfor giver rigeligt, vil han belønne dig rigeligt Brug bare en ekstra del af dine midler til Herrens vingård, og se så, hvad der sker. Selvfølgelig ønsker Gud ikke, at du skal salte dig selv og din familie for at give til Herrens sag. Du bør leve og klæde dig som et Guds barn, der ikke bruger mere end rimeligt på sig selv. Du må heller ikke ødsle med Herrens penge på en tåbelig og ubetænksom måde. Der gives en god middelvej, som Herren vil hjælpe dig at finde.Giv Gud din tid

Det er blevet hævdet, at en syvendedel af en kristens tid og en tiendedel af hans penge tilhører Gud. Sandheden er den, at da Kristus døde for dig, løskøbte han dig fuldstændigt. Du var bestemt i en temmelig elendig tilstand, før du mødte ham (Efes. 2:1-2). Du tilhører derfor Kristus helt og holdent din tid, dine evner, dine penge og alt, hvad du har. Men på den anden side er det også vidunderligt at vide, at han tilhører dig. Vil det sige, at jeg skal tilbringe al min tid i menigheden, med at læse Bibelen og være i bøn? Det var jo en smuk, ærværdig måde at anvende sin tid på, men Gud har også bestemt dig til at gøre andet end dette. Du er faktisk bestemt til at være missionær" på din arbejdsplads og virke blandt „hedningerne" på dit kontor, i din forretning, din skole eller din gård. Mange af dine venner hører intet om Jesus andet end gennem dig. Din hovedopgave i livet er at vidne om din Frelser. Alt andet kommer i anden række, både din forretning og din stilling. Betyder det, at du hverken får tid til at spise, sove eller adsprede dig? Selvfølgelig ikke! Gud ved da udmærket, at du også trænger til disse ting. Han er ikke nogen grusom slavefoged. Sandheden er, at Jesus Kristus er mere interesseret i vort selskab end i vor tjeneste. Han er interesseret i indviede hjerter og tjenende hænder, Hver dag byder på værdifulde anledninger til at vidne. Men hver dag kommer kun én gang. Vi må stå på spring for at tjene Gud, men vi skal ikke lade os plage af bekymringer på grund af, at vi nu og da kommer til kort. Overlad hver dag og time i din almægtige Faders hænder, så vil han bruge dig til Kristi forherligelse og hans evige planer. Noget af det alvorligste, Bibelen belærer os om, er, at vi skal gøre regnskab for al vor tid som kristne. Ved Kristi domstol skal vi gøre nøje rede for den tjeneste, vi har udført i hans navn. Her er der ikke tale om synd og straf, men om tjeneste og belønning. De, der har tjent trofast, vil modtage deres belønning herfor. Dette skulle også gerne blive et lykkeligt øjeblik, for dig!Også dine evner.

Bibelen fortæller om den inderlige forbindelse, der nu er mellem Herren og dig og mellem dig og alle andre troende. Kristne til alle tider og alle vegne udgør ét stort legeme, hvis hoveder Kristus selv. Vi har alle fået delagtighed i Kristi liv, og alle søger vi nu i fællesskab at gøre hans vilje (Efes. 5:23; l. Kor.12:12). Sammenligningen af alle troende med et menneskes legeme er ypperlig, for vi ved jo, hvordan vort eget legeme fungerer og at det består af mange lemmer - faktisk trillioner deraf, men hvad Gud allerede har givet dig lykke til at tjene (l. kor. 16: 1-2); du kan give på basis af dine ugentlige indkomster, og du kan systematisk sætte penge ind på en særlig konto, som du kan yde af, når særlige behov i menigheden melder sig. Gud elsker som bekendt en glad giver (bogstaveligt oversat en rundhåndet giver). Du kan blive en af den slags, og det vil berede dig megen glæde selv, nar du ser hvilken taknemmelighed det afføder hos dem, der er genstand for dit offer. Det er virkelig spændende at give. Når vi tænker på billedet om en bondes marker, siger Herren tak og forventer en overvældende høst (både åndeligt og økonomisk), hvis vi sår en rigelig sæd med vore kroner og ører. Du forstår jo nok, at Gud ikke kan finde sig i at stå i gæld til dig. når du derfor giver rigeligt, vil han belønne dig rigeligt. Brug bare en ekstra del af dine midler til Herrens vingård, og se så, hvad der sker. Selvfølgelig ønsker Gud ikke, at du skal ødelægge dig selv og din familie for at give til Herrens sag. Du skal leve og klæde dig som et Guds barn, der ikke bruger mere end rimeligt på sig selv. Du må heller ikke ødsle med Herrens penge på en tåbelig og ubetænksom måde. Der gives en god middelvej, som Herren vil hjælpe dig at finde. Stadigvæk gælder det kun om at give Gud sin tid, som før nævnt. Er det blevet hævdet, at en syvendedel af en. kristens tid og en tiendedel af hans penge tilhører Gud. Sandheden er den, at da Kristus døde for dig, løskøbte Han dig fuldstændigt Du var bestemt i en temmelig elendig tilstand, for du mødte ham (Efes. 2:1-2). Du tilhører derfor Kristus helt og holdent: din tid, dine evner, dine penge og alt, hvad du har. Din hovedopgave i livet er at vidne om din Frelser. Alt andet kommer i anden række, både din forretning og din stilling. Sandheden er, at Jesus Kristus er mere interesseret i vort selskab end i vor tjeneste. Han er interesseret i indviede hjerter og tjenende hænder. Hver dag byder på værdifulde anledninger til at vidne. Men hver dag kommer kun én gang. Vi må stå på spring for at tjene Gud, men vi skal ikke lade os plage af bekymringer på grund af, at vi nu og da kommer til kort. Overlad hver dag og time i din almægtige Faders hænder, så vil han bruge dig til Kristi forherligelse og hans evige planer.Noget af det alvorligste, Bibelen belærer os om, er, at vi skal gøre regnskab for al vor tid som kristne. Ved Kristi domstol skal vi gøre nøje rede for den. tjeneste, vi har udført i hans navn. Her er der ikke tale om synd og straf, men om tjeneste og belønning. De, der har tjent trofast, vil modtage deres belønning herfor. Dette skulle også gerne blive et lykkeligt øjeblik, for dig! Bibelen, Guds Ord, fortæller om den inderlige forbindelse, der nu er mellem Herren og dig og mellem dig og alle andre troende. Kristne til alle tider og alle vegne udgør ét stort legeme, hvis hoved er Kristus selv. Vi har alle fået delagtighed i Kristi liv, og alle søger vi nu i fællesskab at gøre hans vilje (Efes. 5:23; l. kor.12:12). Sammenligningen af alle troende med et menneskes legeme er ypperlig, for vi ved jo, hvordan vort eget legeme fungerer og at det består af mange lemmer - faktisk trillioner deraf, men at de alle er f øjet sammen i et livsfællesskab. Vi ved også, at ikke to slags lemmer på vort legeme har samme funktion; men skønt de er vidt forskellige, er de alle lige nødvendige (1. Kor. 12: 14-20). Sådan er det også med Kristi legeme. Det er Helligåndens gerning at placere dig på det rette sted i Kristi legeme, og samtidig giver han dig de nødvendige egenskaber. Skriften kalder enhver af disse en „gave", og den gives os,for at vi kan fungere på bedste måde i Kristi legeme. Måske har den forbindelse med dine naturlige talenter/evner, måske ikke. Men hvori den end består, giver denne gave dig muligheden for at tjene til ære for Hovedet. Nogle af de gaver, som Helligånden tildeler, kan have en særlig karakter. Det kan være gaver til at tale, synge eller lede, til at prædike og undervise. Andre gaver er mere almindelige og anvendes til bøn, sjælesorg eller personlig evangelisk aktivitet. Men Gud ved nøjagtig, hvor du skal placeres, og i sin store og aldrig svigtende visdom giver han dig den nødvendige åndelige udrustning.Det er både din ret og pligt at bruge din gave.

Hvis du ikke er sikker i din sag, kan du altid bede Herren om anvisning. Det er tåbeligt at gå ud fra, at du ikke har nogen gave, for alle legemets lemmer har fået tildelt en gave. Det er lige så tåbeligt at forsømme den gave, du har fået, for derved hindrer du hele legemet i at fungere effektivt, og du går glip af din evige belønning, Du skal ikke misunde de andre på grund af deres gaver, for Helligånden tager aldrig fejl ved tildelingen heraf. Og som det er tilfældet med det menneskelige legeme, er der nogle funktioner, der ikke betragtes som lige så værdifulde, som den, hvis virke kan iagttages daglig. Alle gaver er givet os til nyttig anvendelse, ikke i personlig henseende, men til ære og værdighed for hele legemet og dets hoved. At leve er en ansvarsfuld opgave. Bibelen antyder, at det varer 70-80 år, men giver dog ingen garanti herfor. Det bedste råd, der kan gives, er, at man arbejder flittigt for Gud hver eneste dag. Der ligger en stor sandhed i det lille slogan: „Kun ét liv, som hastigt farer; kun det, Kristus har gjort gennem dig, varer." En vismand har udtalt: „Lev, som om Kristus døde i går, stod op i dag og kommer igen i morgen!" Erindringen om vor taknemmelighedsgæld til Kristus og muligheden af, at han snart kommer igen, bør være drivkraften i enhver af vore tanker og handlinger.Hvordan skal vi da leve for Kristus?

Lad først og fremmest hele dit liv være overgivet til Kristus (Sal. 37:5). Lad der derefter være en daglig overgivelse til Helligåndens ledelse (Rom. 8:16). Lær at se på enhver begivenhed og hændelse i dit liv ud fra den synsvinkel: Hvordan benytter jeg bedst dette øjeblik for Gud? Ikke sådan at forstå, at denne udnyttelse er afhængig af din egen dømmekraft. Gud vil give dig både evner og visdom. Men en meget nødvendig ingrediens er din egen viljes tilslutning dertil. Forvent, at Gud giver dig anledninger til at vidne om ham. Lær at åbne din mund for Gud. Vær ikke nervøs, selv om dine ord ikke er veltalende og afpudsede. Husk på, at det ikke er din overtalelsesevne eller klogskab, som gør arbejdet for Gud. Gud kan bruge en sten eller en stok bedre end nogen af os. 'Det vigtigste er din villighed til at lade dig bruge af Gud. Fat mod i henhold til det løfte om, at hvis du åbner din mund i virkelig tro, så vil han fylde den. Fyld dine lommer med gode traktater. De vil give dig en anledning i tilfælde, hvor du ikke selv kan komme til orde. Du kan da give en traktat under bøn om, at Gud vil bruge den. Sæt nogle penge til side til brug for indkøb af Bibler, Nye Testamenter, Johannes-evangeliet eller gode åndelige bøger. Træd i forbindelse med bibelselskaber eller forlag, der udgiver åndelige bøger. Vis levende interesse for verdensmissionen. Indstil dig på at vidne dagligt. Måske bliver du da den, der fører en eller anden til Kristus. Ofte sår du blot ordets sæd og vander den. Lyt villigt til Helligåndens røst, så vil han føre dig ind i et lykkeligt åndeligt sjælevinderarbejde. Guds Ånd taler tydeligt nok til den, der er villig til at høre.Lad det være dig en glæde.

Tro endelig ikke, at fordi du nu er en kristen, må du sige farvel til alle livets glæder. Faktisk bør du som en kristen være det lykkeligste menneske i verden. Hele din syndebyrde er borte, og i stedet for har Gud givet dig uudsigelig glæde og et herligt liv at leve. Du bør imidlertid lære at skelne mellem de forskellige former for glæde og underholdning. Satan er en mester i at appellere til vore fysiske sanser med tvivlsomme fornøjelser, der er indsvøbt i en uskyldigt udseende emballage. Og hans store glæde er at bedrage og fortrylle os. Men du lærer snart at se igennem verdslig underholdning, så du ikke giver efter for dens lokkende toner. Bag al verdens flitter-stads ruger tomheden, og den giver blot en eftersmag af væmmelse og utilfredshed. På den anden side er de glæder, Gud bereder dig, fyldt af opmuntring og tilfredsstillelse. De er aldrig forbundet med fortrydelse, og efter en glad aften i et åndeligt selskab kan du fred-fuldt lægge dit hoved på puden og sove ind. Hvis du vil have et kriterium for, om dine glæder stammer fra Gud eller Satan, kan du blot spørge: Er min bedste ven, Herren Jesus Kristus også inviteret med og budt velkommen? Visse vaner og forlystelsessteder er stærkt omdiskuterede i dag; men visse kristne ser ikke noget ondt heri og tager intet anstød heraf. Der er kristne, der både går i biografen og til bal, og som drikker alkohol og ryger tobak. De forsvarer sig med, at Bibelen ikke nedlægger noget specielt forbud herimod. Selv om vi må indrømme hinanden en vis frihed, og den enkelte kristne må træffe sin egen afgørelse i disse sager, må der dog gives en vis standard for den kristnes adfærd, da en troende jo ikke kan leve for sig selv. Han lever for Kristus, og alt, hvad han foretager sig her i livet, må bedømmes ud fra dette synspunkt. Det er ikke bare et spørgsmål om, hvorvidt disse ting er skadelige; man må også gøre sig klart, om de kan være til nogen nytte. De gør dig måske ikke til en dårligere kristen; men bliver du bedre af at tage del heri? Der er også en anden synsvinkel, disse ting må betragtes ud fra. Der kan være andre, måske svagere kristne, som iagttager dig. Kan din adfærd lede dem på vildspor? Vil din eftergivenhed også gøre dem eftergivende - til deres egen fortræd? To skriftsteder, som kan afgøre mange spørgsmål i denne forbindelse er 1. Kor. 10:31 og Kol. 3:17.Et resume i al korthed.

Det er selvfølgelig umuligt at berøre alle områder i dit nye liv.
Kristenlivet er som en juvel eller ædelsten med mange facetter. Men Helligånden er i sin alvidenhed altid rede til at vejlede dig. Der er også mange gode bøger, du kan læse. Gud vil også gennem gode venners levemåde og læber vejlede dig. Vort inderste ønske er at give dig en håndsrækning, som kan sætte dig i gang i det nye liv, du har fået.


Venner.

Sørg for at få mange gode venner, for det er en af de største velsignelser fra Gud. Men også her er der et bestemt kriterium. Standarden må være den, at enhver af dine venner også må være en ven af Jesus Kristus. Fortæl enhver af dem, at du har ingen bedre ven end Jesus.


Uddannelse.

Søg al den lærdom og kundskab, du kan få, og sæt dig grundigt ind i alt, hvad der har med sandheden at gøre. Læs og mediter flittigt. Søg ind på en skole og få en god uddannelse og en afsluttende eksamen. Men lad grundlaget for det hele være, at „Herrens frygt er visdoms begyndelse". Husk på, at Jesus Kristus erklærede, at han er Sandheden. Lad al din undervisning have sit udgangspunkt i hans enestående liv.Ægteskab.

Det er Guds plan, at livet skal fortsætte. Livet er ikke fuldkomment, før du får indrettet dit eget hjem. Men forvis dig endelig om, at den, du skal leve livet sammen med, er en virkelig kristen. Lad dig ikke nøje med mundtlige forsikringer, men benyt de kommende måneder til at få fastslået, at din livs-partner bærer det kristne livs frugter. Og tag en fast beslutning om, at det ægteskabelige livs glæder og fornøjelser ikke skal hæm1F;me - men derimod fremme - dit arbejde i evangeliets tjeneste (1. Kor. 7:7). Gud vil både lede og belønne dig.Tankelivet.

Intet andet område i livet er så uberegneligt. Igen og Igen vil du komme ud for, at dine tanker vil vandre ind på steder, hvor du ikke ønsker, at de skal komme. Hvis du er helt ærlig, vil du også indrømme sandheden af Guds ord (1. Joh. 2:16). Men også her kan der blive sejr. Guds Ånd er mægtig til at fylde dit sind med alt, hvad der er rent og godt (Fil. 4:8), så du får en praktisk erfaring af, hvad der siges i 2. Kor. 10:5.Radio og fjernsyn.(i dag også pc).

De er virkelig store opfindelser. At udsende den menneskelige stemme og et væld af billedet tusinder af kilometer bort uden anvendelse af ledninger er fabelagtigt. Men. det er sørgeligt at måtte sige, at disse moderne mirakler hovedsagelig bruges i Djævelens tjeneste. Meget af det, der udsendes gennem disse medier, er uegnet for en kristens øjne og ører. Men heldigvis er der en afbryder på disse apparater, så man ikke tvin1F;ges til at lytte eller se. Men her gælder det i høj grad at have en fast karakter, så man ikke flyder med strømmen.Musik.

Musikken er en af Guds største gaver til menneskeheden. Det var Gud, der skabte harmoniens love. Det var Gud, der indbyggede kapaciteten i os til at nyde og blive opflammet af musikken. Men sørgeligt nok er denne vidunderlige nydelse for vore ører blevet forvrænget af Satan. Der er en forfærdelig galskab og forførelse i megen moderne musik. Hele denne undertone af løsslupne lidenskaber er som lyden af en jungle uden lys, uden harmoni og uden Gud. Befat dig ikke med den. Den guddommeligt inspirerede musik derimod skaber glæde, opmuntring og kærlighed.Tungen.

Et helt kapitel (Jakob 3) er helliget de muligheder og farer, som tungen rummer i sig. Mere ondt er udgået fra dette lille lem end fra alle de andre lemmer tilsammen. Sæt en sikker vagt for dine læbers dør. Udsted et totalt forbud for al sladder, bagtalelse og kritik. Forbyd al løs og vovet tale, alle tåbelige hentydninger og tendentiøse formodninger. 'Dette gøres bedst ved, at dine læber er fyldt af lovprisning til Kristus, ved at dvæle ved hans underskønne personlighed og ved at synge om vor store Guds forunderlige nåde.Sygdom.

Måske kommer sygdommen som en budbringer til dig eller dine kære. Hvordan vil du da reagere? Vil du gå i rette med Gud? Sygdom kan undertiden være en velsignelse i forklædning. Til tider kommer den fra Gud for at give os en meget værdifuld lektion. Den kan også være en følge af din egen skødesløshed eller dårskab/tåbelighed. Men hvad grunden end måtte være, bør du tage den som et sendebud fra din. himmelske Fader. Bekend enhver åben eller skjult synd for ham. Bed om hans helbredelse. Søg at forstå Guds mening med den. Brug tiden, du må tilbringe under dynen, som et middel til at vokse åndeligt.Vækst.

Kristenlivet er et liv i vækst. Med hvert år, der går, bør du nå til større åndelig modenhed. „Barnagtigheden" skulle gerne være i aftagen, så du niere og mere når frem til de voksnes stade. Vækst foregår helt automatisk, hvis du følger bestemte regler. Ransag dig selv med visse mellemrum. Følg mottoet i 2. Pet. 3:18: „I skal derimod vokse i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi nåde og erkendelse."Lad Jesus Kristus være dit livs ideal.

Som en kristen bør Jesus Kristus altid have førstepladsen i dit liv. Det er farligt for dig, hvis du lader nogen anden indtage denne plads, og det er absolut forkasteligt. Vi bør aldrig fæste vort blik på personer, organisationer eller foretagender, lige meget hvor værdifulde de måtte være. Fra start til afslutning bør vore øjne være fæstet på vor Herre Jesus Kristus, og på ham alene.Kristus er det sande ideal.

Han er ideel som person. I hele hans liv på jorden var hver eneste tanke, ord og gerning absolut ren, ædel og guddommelig. I ham forenedes alle guddommens ubegrænsede egenskaber. Dog står han os inderligt nær, for han er også et menneske. Mere end om nogen anden kan det med sandhed siges, at han er helt igennem elskelig.Hans tale var også ideal.

Aldrig har nogen talt som han. Om nødvendigt talte han med autoritet. Han stillede stormen og oprejste de døde. Og dog talte han også med ubegrænset ømhed, for han havde medlidenhed med kvinden, der var grebet i hor, og de små børn velsignede han. Hans ord er manna og balsam for vore sjæleHans gerninger var og er også ideelle.

Bibelen siger klart, at det var ham, der bragte hele universet til eksistens. Og den dag i dag er hvert græsstrå, hver dråbe i havet, hver skabning, der lever, resultatet af hans ubegrænsede magt.Jesus Kristus er også ideel i sit fællesskab.

Underet er, at han begærer dig som sin partner. Han begærer inderligt dit samfund. Han vandrer med dig, taler med dig, vejleder dig, opmuntrer dig til enhver tid, så længe du selv ønsker det. Du kan ikke være sammen med ham uden at blive rigt velsignet. Han vil undervise dig om de dybe ting hos Gud. Det er ganske umuligt at kende og rumme hele Jesu Kristi storhed. Det ser ad til, at jo mere man ved om ham, desto mere er der, man ønsker at vide. Det er en selvfølge, at vi indbyder Kristus til at være centrum i alt, hvad vi har med at gøre. Der vil komme fristelser til at give andre eller andet førsteplads. Men vort liv som kristne kan aldrig blive hverken lykkeligt eller nyttigt, hvis vi ikke insisterer på, at han skal sidde på vort hjertes trone. Nu er du altså kommet i gang. Gud velsigner dig til at fortsætte og vokse op til åndelig modenhed. Dette er Guds ideal for dig. Og han er hele tiden rede til at hjælpe og støtte dig, så længe du vandrer på hans vej og bliver i hans vilje. Og vi vil bede for dig om, at du, når dit livs rejse er slut, må høre Mesterens velsignede ord: „Vel, du gode og tro tjener.


 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 347701

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,39365196228027sekunder