JESUSLIVET - KOMENTAR UD FRA 1 MOS
 

1 mosebog.


Jan Lund Nissen. 2010.


Du finder bibelen på www.Bibelen.dkNår vi læser i 1 mosebog, om hvordan Gud skabte alt i begyndelsen, ser vi med det samme at der hersker en vis orden i Guds rige. Gud bestemte nogle ting helt fra begyndelsen af. Man kan sige at i 1 mosebog ser vi Guds rene naturlov.Vi ser at alt er rent i Guds øjne. Alt er perfekt skabt af Ham selv. Men, vi mennesker har i kraft af vor frie vilje fået ødelagt en hel del af det Gud skabte, derfor har vi den verden vi har i dag. Det er ikke Guds skyld det er som det nu er. Gud ville skabe det bedste for os, men vi valgte at være klogere end Gud på mange områder. Alt sammen pga af de første menneskers ulydighed og oprør mod Gud kom synden og døden ind i verden. Gud vil vi skal leve og ikke dø. Det er syndens løn der er døden. Men, om vi tror på Jesus Guds Søn ophæves syndens og dødens lov.Læs det selv.

I 1 Mosebog siger Gud at Han i begyndelsen skabte himlen og jorden. Det var helt uden vi mennesker blandede os, vi var jo slet ikke skabt endnu derfor kunne Gud frit skabe alt. Da Gud selv skabte alle ting, skabte Gud fuglene ifølge sin art, Gud skabte træer efter hver sin slags, Gud skabte alt liv i havet såsom fiskene efter hver deres egen art. Læg lige mærke til. Gud skabte mennesket, som det sidste, i overensstemmelse med Hans viljes billede.Har du nogensinde tænkt på hvorfor vi blev skab til sidst?

Jeg personlig tror det skyldes. Vi skulle være Guds krone på Hans skaberværk. Men, ak hvor sørgeligt at se hvordan vi mennesker har behandlet Guds skaberværk. Mange nægter endda at tro på at det var Gud der i begyndelsen skabte alt. De prøver af alt magt ved deres videnskab af bortforklare Guds skabelse. De nægter at tro på at der en Gud, en Herre og hersker. Selv mange som kalder sig for kristne er vældig fasineret af videnskabens resultater. Her skal vi passe på at vi ikke tillader videnskabens såkaldte beviser at blive det vi tror på. Gud lader sig ikke spotte. Han er nidkær og tåler ikke at vi forsøger at bortforklare Hans perfekte skabelse af alt.Gud har gjort alt for os i dyb kærlighed til os som Sine skabninger. Vi er alle nøje planlagt i Guds billede. Men mange nægter at de er elsket af en Gud Far. De mener, alt mere eller mindre er tilfældigt og vi vel alle bare lever og så dør vi bagefter, altså uden noget håb for opstandelse. Derfor ser vi så mange der nok lever men ikke har nogen egentlig meningsfyldt indhold i deres liv. De er som døde uden Guds Ånd HelligÅnden i sig.Gud er svoren kærlighed.

Ja, du så rigtig, jeg skrev og bevidner at Gud er svoren kærlighed. Gud har endda i sit skaberværk planlagt en evig frelse , helt fra begyndelsen, for enhver som tror på Jesus. Fordi. Jesus har nemlig været med i skabelsen helt fra begyndelsen. Her vil jeg sige. De der udelukkende siger. Hvad skal vi med alt det fra Det Gamle Testamente, vi tror på en Nyt Testalmentelig Gud og Jesus. Har ikke set Sandheden endnu og går glip at en hel del af Guds vidnedsbyrd og Sig selv, Sønnen og HelligÅnden som også har været til og med længe før verden/jorden blev til.Om vi lige går til NT. I. 1 Petersbrev kap 1. vers.19-20. Hvor der står. Men med Jesu Kristi dyrebare blod som af et lam uden plet og lyde; dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer. Så du hvad der står? Dertil var han/Jesus bestemt, før verden blev grundlagt. Gud havde planlagt vor frelse længe før Han skabte verden. Det gjorde Gud fordi. Han elsker os alle. Og ikke ønsker noget menneske skal dø og gå fortabt pga. vore synder og ulydighed med Gud. Gud skabte faktisk fred med sig selv inden Han skabte noget som helt på jorden fordi. Han vidste hvordan vi ville synde helt fra Adam og Evas første faldt.Så meget elsker Gud os at Han da Hans tid var inde til det sendte os sin Søn til vor frelse (Johev.3.16 Nt.)Frelsens var allerede planlagt i kærlighed fra Guds side af, Han vidste allerede der hvilke tanker Han har for os alle. Fred og ikke ulykke. Gud ønsker virkelig af hele sit hjerte at frelse os alle fra syndens frugters løn. Men, vi har været ulydige lige siden det første syndefald. Ingen af os er uden synd. Adam og Eva var blevet advaret af Gud at de ville dø om de spiste den forbudte frugt. Vi er blevet advaret af Gud via Hans sendebud at vi vil dø om vi bliver ved med at spise de forbudte syndens frugter.Derfor kom forbandelsen.

Pga. af de første menneskers utilfredshed med Guds forbud. Og denne forbandelse rækker helt ind i fremtiden på jorden. Derfor blev alle mennesker ramt af forbandelsens, døden. Og denne død er meget vidtrækkende den når endda dig og mig. Det bevidner Paulus også i Romerbrevet for os i kap 5. vers. 12-14. 12. Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. 13. For vel fandtes der synd i verden før loven, men synd kan ikke opregnes, når der ikke er nogen lov; 14a. men døden herskede fra Adam til Moses også over dem, der ikke havde syndet ved en lignende overtrædelse som Adam. (Det ville være godt for dig, om du selv læste dette kap). Her ser du hvorfor synden kom ind også dig som siger du kun vil have med Ny Testamente at gøre kommer ikke uden om disse ord, som udspringer fra Gammel Testamente.Guds frelses plan for os har altså været forudbestemt af Gud selv.

Gud viser os, hvordan han vil redde menneskeheden gennem tøj af hud. Her kan vi godt sige. Det er et forbillede på Jesus Kristus. Hvordan vi kan blive iklædt en ny klædning ved at blive født på ny og renset fra alle vore synder.Du ser i mosebøgerne at der skulle et offer til før de på den tid kunne få deres synder sonet og bliver renset for deres uretfærdighed mod Gud. Gud selv skabte dyrene som Adam og Eva kunne bruge. Gud skabte det første lam som er et billede på Jesus Guds første fødte offerlam. Gud tilbød os en klædning som skulle skjule vor nøgenheds skam. Nemlig Jesus Kristus selv, som er nøglen til al tilgivelse for enhver slags synd, gjort i ulydighed.Så stor er Guds kærlighed til os mennesker at Han forberedte os alt. Gud skabte alt for vi skulle frelses fra vore synder og blive fri for syndens og dødens lov. Helt fra før verden blev til havde Gud dig og mig i sine tanker. Sådan en Gud Far tilhører vi som tror på Jesus.Gud blev menneske blev vor ligemand.

Er du klar over hvor inderlig Gud elsker dig? Er du klar over hvor meget du har kostet Ham? Gud gjorde alt for at redde os mennesker fra den evige død og fortabelse. Ikke fordi vi elskede Ham først men fordi, Han elskede os alle før verden blev ti gjorde Han alt rede for vor frelses skyld. Han tilbød os mennesker Hans Søns egen krop som et betalingsmiddel for alle vore synder. 1 Tim 3.16 siger det sådan her. Uendelig stor er gudsfrygtens hemmelighed: Han blev åbenbaret i kødet, retfærdiggjort i Ånden, set af englene, prædiket blandt folkene, troet i verden, taget op i herligheden.Gud sendte sit eget offerlam Jesus i vort sted. Men, mange ser det ikke fordi, de ikke vi tro på det. Derfor er det for uigenfødte som en hemmelighed, skjult for verden (ikke troende) men fuldt ud synligt for alle der tog imod Jesus og tror på Ham. Også det har Gud sørget for inden verden blev til. Har har gjort det sådan at kun de der ved genfødsel fik Hans HeigeÅnd kan se Hans rige og dermed også se Guds hemmelighed nemlig Hans Søn Jesus.Vi kan lige se på et par skriftsteder

(John 1:1-14) I begyndelsen var en ord og ordet var hos Gud, og Ordet var Gud og i V-14 og Ordet blev kød. Og det var profeteret af Gud selv (Esajas 7:14) En jomfru skal blive gravid og føde en søn og hans navn skal kaldes Emanuel hvilket betyder Gud med os. (Mattæus 1:21-23) Og hun (Mara) skal føde en søn ved navn Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder, fordi vi alle er født syndere ( Salmerne 51:5) Det er derfor, Gud også skabte Jesus Hans første fødte Søn i sit billede, netop for at nå hele verden, med sin udrakte frelsesarm, for at redde alle der vi modtage Jesus, som deres Frelser gjorde Gud det i sin kærlighed. Men, kun i kraft af At Han elskede os før verden blev til gjorde Han det som var umuligt for mennesker men muligt for Ham, nemlig frelste os og skænkede os friheden fra syndens slaveri og der med afskaffede Han syndens og døden lov, så enhver der tor ikke skal fortabes med have evigt liv.Hvis ikke Guds evige arme kunne nå het her ned gennem Hans frelsesplan, ville vi alle dø i vore synder og gå evig fortabt. Den forbandelse, som Adam og Eva var skyld i har vi alle arvet fra dem. Men Jesus Kristus skaffede os fuldstændig soning for den og forliget os ved sig selv med Gud.


Det er også grunden til, jeg der også tror på Jesus, tror på Bibelens Ord. Netop fordi jeg ønsker at kende Guds plan med mit liv og ikke ønsker syndens og dødens vej bruger jeg Bibelens Ord som min vejviser til Himmelen. Og det er både det Gamle Testamente og det nye testamente jeg bruger. Jeg personlig får liv af at læse og høre Guds Evangelium talt. Men, uden Guds Ånd Helligåndens lys, åbenbarelse og overbevisning om tingene kan jeg ikke fatte eller forstå noget som helst af Bibelens Ord. Også det havde Gud tænkt på inden Han skabte jorden. Han vidste vi måtte have en talsmand. HelligÅnden til at forklare os Hans viljes vej og plan. Han vidste vi ikke på nogen måder kunne selv. Derfor har vi HelligÅnden som et pant, et Guds nådes bevis på vort evige livs frelse.Hvilken Bog (Bibel) er så den bedste?

Jeg ser der har været utallige bud på det, og de siger alle vi har fundet den helt rigtige oversættelse, den Bibel vi har er den der ligger nærmest grundteksten. Dertil vil jeg sige. Hvad med de der aldrig har læst i Bibelen med kun har hørt om Jesus? Hvad med alle de der kun kendte til en gammel oversættelse af Bibelen? Hvad med de der ikke kan læse i Bibelen pga. deres handicap eller måske aldrig har lært at læse? Hvad med alle de der ikke har helt samme oversættelse? Skulle de gå fortabt af den grund? Nej og atter nej. Gud har ordnet det sådan at alle der vil tro på at Han har oprejst Jesus fra de døde og taget imod Sønnens forsoning på Golgata også har fået evigt liv. Ved hvad? Ved tro på Jesu Kristus og ikke ved at kunne, så at sige samtlige grundtekster eller Bibler uden ad. Når man er født på ny taler HelligÅnden også et sprog som den enkelte selv kan forstå. Gud har ordnet det sådan at Han taler hverdags Dansk eller på det sprog folket kan forstå.Ingen udgaver af Bibelen er fejlfrie og uden steder hvor man, om man vil være ordkløvere, altid kan komme med påstanden om den er forkert oversat.Men, uanset udgave af Bibelen, er Guds evige frelsesplanen der stadig, og vi kan ikke ignorere denne plan. Vi kan ikke bruge vores intellekt, teologi, som forsvar over for netop den oversætesse vi selv bruger. Guds plan er mere end ord og skriftkloges mange diskussioner.Guds Ord er Liv og Sandheden for enhver der tror på Jesus. HelligÅnden vejleder selv til hele Guds Sandhed.

amen


 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 338564

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,52411890029907sekunder