JESUSLIVET - MENIGHEDEN PÅ ORDET KLIPPEGRUND..

Menigheden på Ordets Klippegrund.År 1948.


www.Bibelen.dk


Mat.16:18.

På, denne Klippe vil jeg bygge min menighed. Dødsrigets porte skal ikke få overhånd over den. Disse Ord har talt til mit hjerte, og fyldt mig med stor glæde. Det er sin menighed, han vil bygge, og ikke nogen persons menighed, nej, det er Jesu Kristi menighed, som dødsrigets porte skal ikke få overhånd over, det har han selv sagt. Jeg har hørt dette forkla ret som at alt menneskeværk, og menneskelig visdom og kundskab ikke skal få magt i Guds menighed det er fra Satan og skal ikke ødelægge Jesu menighed. Det værste der kan ske for en menighed er, at begynde at glide ud på det menneskelige skråplan, og tage verden ind, ved at begynde at gøre som dem.


Vi ved. Der er gået mange storme over, den Bibelske menighed. Men vi takker Gud for at Jesu Ord står urokkelig fast. Intet formår at ødelægge Jesu menighed. Den menighed der er bygget på Bibelen vil Gud fuldt ud bevare. Det er på trods af. Mange skuffelser, nederlag og bespottelse er overgået Guds menighed, med ydmygelser til følge. Men Satans ondskab og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Og alle de falske efter ligninger vil dø hen og forgå. De vil gå til grunde og blive opløst. Men. Jesu menighed vil bestå til evig tid. Den rokket ikke er bygget på Ordet. Og er ikke en efterligning af Apostlenes gerning, men den er. Født der til af Gud og fremelsket af Hellig Ånden.


Her i Apg. 2, 41. Her har vi grundtegningen til den menighed, som Dødsrigets porte ikke fik overhånd over. Den består af troende og Ånds døbte og bygger alt efter Guds Ord. Lukas siger, at de, som tag imod Frelsen, blev døbte til Jesu Navn .og blev lagt til menigheden, hvor Gud mødte dem med Hellig Åndens Gaver. De, som havde ventet og biet 8 håbet med fast overbevisning) efter Hellig Åndens dåb; De, som havde ventet, med udholdenhed, i tro, efter Hellig Åndens dåb og de som lod sig døbe, holdt trofast sammen i alle ting. De havde alt fælles bar som noget helt naturlig hinandens byrder, var glade sammen, grad sammen og var enige i deres bønner. De var et i troen på Jesus Kristus og de levede i Jesu kærlighed. Alt dette, var ikke ved magt eller styrke eller overleveringer, men ved og i Guds Ånd alene. Når vi skal se efter i Ordet, hvad Guds Menighed bygges på, så ser vi, at det er af troende som er døbte til Jesus Kristus og fyldt med Hellig Ånden, at Jesu menighed er bygget af. Af dem, der a holdt fast ved Apostlenes lære, brødsbrydelsen, nadveren, og troens bønner.


Det er de folk der er af Gud der har hele Kristi liv og er Jesu menighed. De har et Helligt fællesskab med hverandre. De er et i Kristus livet. I samme grad som menigheden nu kæm per sig igennem til den stilling, de første kristne havde, i samme grad vil kraften åbenbares iblandt os. Det er vigtigt for dig og mig, at det bliver os klart, at vi skal tilbage til de gamle stier, bygge alt i vort liv i menigheden på Guds Ord og holde alle Guds befalinger, da elsker vi Jesus, og han kan åbenbare sig iblandt os med sin Kraft og dele sine gaver ud til den enkelte. Det er sildigregnens Tid, hvor Guds Regn falder overalt på Jorden, og hvor Menighederne skal tilbage til den samme Kraft, men så må vi bygge på Guds Ord.


Herren stad fæster hele sit Ord for os, når vi lever efter, hvad han har sagt, og forkynder Evangeliets Ord. De første skulle begynde i Jerusalem og så ud til Jordens ender, og vi. skal begynde i menigheden. Skal vi få en stor og herlig vækkelse i vort land, må vi i Menigheden begynde at bygge nøje efter Guds Ord, og da skal Herren lade Ånden falde og velsigne os efter sine løfter. Ef. 3, 1. Det er forunderligt stort at tænke sig, at Guds mangfoldige visdom og kundskab/indsigt skal forkyndes for mag terne og myndighederne i det himmelske ved menigheden. Det er Guds slagplan, Guds store krigsplan i Åndens verden, at menigheden skal gå frem og forkynde Guds visdom og sejr, så Satans magt brydes og kastes tilbage.


Når vi ser dette, ser vi, hvor underfuldt det er med en Bibelsk Menighed I og hvilken nåde at måtte tilhøre den. Her er Guds værksted, hans store planer skal udføres igennem den; her har Satan intet at gøre, men så længe vi ikke ser dette' klart arbejder Satan stærkt for at hindre Guds planer/vilje i at ske.


I, menigheden bygger og bor og arbejder Herren blandt sit Folk, der åbenbarer Han sig. (synliggørelse af tegn, undere og de forskellige tjenester) Han gør sig synlig ved Ånden og bringer frygt over magterne og myndighederne.


Der uddeler han sine Gaver og Velsignelser. Måtte Gud åbne dit hjerte/sind til at forstå, hvad Gud vil gøre med sin menighed.


Når vi er ad skilt fra alle andre folk, og verdens fornøjelser er blevet os fremmede, da vil han give os noget forunderligt på jorden et Åndeligt hjemsted, hvor vi omsluttes af Guds kærlighed og visdom og stærke arme, som bærer de svage. Har du lagt mærke til, hvilken kraft der ligger i, at du går til en menighed, og siger: Bed for mig! Når de begynder at bede i samlet flok, så sker der noget, du mærker kraften strømme igennem dig til lægedom, eller hvis du har vanskeligheder og bekymringer, får du hjælp, og det letter for dig.


Menigheden i samlet trop, i enheden i Jesus Kristus, har en særlig velsignelse over sig ind for Gud. Den er Hans tempel på jorden i Dag. Jeg er så glad, når jeg hører bønnerne stige op, og taksigelser komme frem, lige fra hjertet til Gud Faders ære, det viser, at Gud arbejder iblandt, os, og når fremmede betror deres sor ger, for at vi skal bede for dem, viser det, at de forstår og regner med at, vi t tror på Gud.


Der er stor kraft, når en retfærdig beder, hans bøn formår me get, siger Jacob, men når, så en menighed af mennesker, retfærdiggjorte ved Jesu Blod, beder sammen, da vil der ske endnu større ting. Fordi. Hvad to eller tre bliver enige om at bede Om, det skal gives dem.


Måtte Gud åbne dit hjerte til at se, hvor underfuldt det er at, have et Åndeligt Hjem, på Jorden. Det skønneste af alt på jorden er en Bibelsk menighed, bygget lige efter Guds Ord, hvor Gud selv vil åbenbare sig med sin kraft og alle sine gaver til den lidende og tørstende og forrevne menneskeslægt.


Vi ser i. Kol. 1, 24. at Paulus var med til at lide meget ondt, for Kristi Legeme på jorden, hvilket. Er menigheden. Oh, hvilken skare, der 'findes, som i årenes løb er med til at lide for menigheden for at føre disse Sandheder frem overfor magterne og Myndighederne i det at elske. De bliver ringeagtede af mennesker, foragtede og oversete, de ingen Plads i det synlige, mennesker der strider og kæmper, for Jesus

Mennesker får en plads i den Åndelige verden, hvor de der og strider og kæmper, for at Jesu Legeme skal samles og helliges ved, Guds Ord og kraft. Det Lys, Gud i sin nåde har givet os, som vi skal stå for i sandhed og kæmpe frem. Læs lige om din Åndelige rustning i. Efs.6. Det er den rustning Jes menighed er i klædt.


Det koster det koster livet, men det giver Hans liv igen til menigheden, og den enkelte, i menigheden, på Jesu Kristi legeme, indsat der på af Gud. Det er det, venter på i dag, at Jesu legeme menigheden, som skal stå i Hans kraft efter Hans Ord. Og sejren kommer da i kraft af Jesu Ord, som menigheden stå urokkelig fast på.


Nehemias 4,7. Da Fjenderne så, at der var en Revne i muren, som var ved at lukkes, fordi der arbejdedes på at udbedre skaden, blev de sårede, og begyndte at stride imod dem, der ville bygge muren op igen om Guds tempel. Det er Sandhed, at Satan strider imod Guds murs opbygning; han raser i stor vrede for at den ikke skal blive færdig.


Men. Guds visdom åbenbares igennem menigheden for magterne og myndighederne den sandhed, at Sa tans hele magt er brudt, og Jesus har besejret ham i alle ting. Den skal menigheden forkynde og leve ud på jorden. den. Jo flere, vi står sammen og bygger på muren, des større bliver kraften fra Guds Ånd, og des mere bliver satans nederlag synligt på jorden. Men. Hvem vil stille sig i gabet for Herrens ansigt, og sætte sit liv til for vennerne/menigheden? Og være med til at samle, i stedet for at sprede.


Den Splittelse, som er iblandt de Kristne i Dag, den er Satans værk. Det er ikke Guds plan er, en menig hed i hver by og intet andet. Men vi står og strides om småting i stedet for at bøje vore tanker og meninger og viljer ind under Guds Ord og blive en menighed - Sandhedens Søjle og Grundvold. Alt sammen i Jesus Kristus. Med Ham som hovedet for Hans menighed.


Guds Ord har sagt, at Satan og dødsrigets porte ikke skal få over hånd over Hans menighed. Når Han kommer i skyen, henter Jesus Kristus, menigheden, sin brud hjem. Det går opad til Himlen det nye Jerusalem, for Jesu menighed. Men, har du lagt mærke til, når der var et svagt punkt i muren, så satte de yderligere vagt der, både dag og nat havde de vagt på muren. De arbejdede med murskeen i den ene hånd og sværdet i den anden. Således byggede de dag og nat og kom ikke af klæderne, imens de byggede.


Fjenden lo, hånede dem og sagde: De usle Jøder, kan de bygge sådan en mur op? Men de stod fast sammen og arbejdede. Andre Jøder fristede dem: »Gå tilbage til jeres hjem, det nytter ikke noget!« Men så stod Nehemias frem og sagde: »Tænk på den store, almægtige Gud tænk på jeres hjem, jeres børn, koner og slægt.


Måtte vi få samme nød for at bygge det Åndelige hjem op på jord, til at våge og bede og stride, ikke få Klæderne af kroppen, før Guds mur er bygget og hjemmet samlet til sjælenes frelse.


Adam og Eva lavede sig selv Klæder, da de var faldet i ulydighed, men da. Herren kom, gav han dem an dre klæder; de var til arbejdet og de holdt. Jeg tror ikke, de lavede de Klæder om. Hvad med dig har du taget en anden klædning over din arbejdsklædning?


Frelsens klæder, skabt af Jesus selv, de holder. Tag ikke dine Klæder af dig. l Prøvelsernes Stund skal du se, at de holder. Bruden får Hans retfærdig heds klædestykke, at iføre sig, det dækker hende med nåden som et skjold og gør hende rede til at gå opad med Jesus Kristus i skyen. l Åb. 16, 15 advarer Ånden imod at stå nøgen - ikke iført ret færdigheden klædning, så skal man se Skammen på Jesu dag.


En menig hed uden Frelsens klædning er nøgen og står skamfuld i Guds øjne. Ja, de havde også Sværdet ved hånden, Åndens Sværd, som er Guds Ord, det skal vi altid have fast i hånden, at Herren kan stride for os imod Satans hærs magter. Mange kalder os de stakkels mennesker. De foragter os, fordi vi ikke har andet at bygge med, intet af egen visdom og dygtighed eller menneskelige værdier. Men om vi lader Guds Ord blive til Liv i os og Ånden åben barer disse Sandheder om menigheden, da skal de se, revnerne i vort eget liv og i menighedens liv tættes, og muren bliver stærk.


Der står, at disse Jøder holdt på at arbejde nat og dag, indtil muren blev færd ig. De stod og sagde »Tak og Lov og Pris« hver gang, de lagde en ny sten i muren, og muren voksede. Til sidst måtte fjenden sige: »Det går aldrig for os, fordi, Gud er med dem!« Vi vil holde ud og stride dag og nat og kæmpe os frem i arbejdet på muren, indtil Gud sejrer for os, og de andre må sige: »Gud er med dem!« Vi vil våge dag og nat, koste hvad det vil. l Jesus får vi sejren i menigheden. Jo mere vi står samen for Sandheden om Guds menighed og bøjer vore viljer og stive nakker og tager fat på arbejdet Bønnens Kamp og Strid, jo stærkere står Guds værk, gående fremad, og Muren vil live bygget op af levende Sten.

De hånede dem også, for at de tog e forbrændte mursten ud af grus dyng erne og byggede med dem. Kan der live noget stærkt ud af forbrændte murbrokker? Ja, Tak og Lov.


Det er syndens forbrændte murbrokker, som blev taget ud af Grus dyngen og sat ind muren og som nu, med al ære til Jesus, vir er deres liv til at bygge muren færdig og selv lader sig indbygge, som en levende offersten. Det er sådanne, der er med til at muren om Templet bliver opbygget i dag. Der sidder mange forbrændte murbrokker imellem os, der er gået ud af den brændende ovn, ud af det brændende helvede ude i verden, og nu er indsat i mure. Nok er de blevet svedne af, livet uden Gud, men de har fået ny kraft, i menigheden så det svage is sig selv, nu er blevet stærkt og kan være med til at bygge menighedens mur op igen. taget ud og sat ind. Nu priser og lover de Gud ud i bøn og takkesang ved dag og nat for, at de blev reddet ud af ilden. Måtte vi holde ud i midnattens mørke og lader Evangeliets lampe sprede sit Lys ud over jorden, indtil Jesus kommer og henter os. Måtte menigheden se sit kald og sit ansvar og våge dag og nat, at hans brud bliver rede til hans Komme.

Amen!


 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 359322

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,33694195747375sekunder