JESUSLIVET - OM AT VINDE KRISTUS.

Om at vinde Kristus


www.Bibelen.dk'Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Jesus Kristus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus.'Fil. 3:8


At et menneske har 'vundet Kristus', er i Skriftens betydning det samme som 'allerede opnået,' og 'allerede perfekt.' Derfor er Kristus emnet, 'at vinde Kristus.' Hvorfor, nu, forsøge at behandle så stort et emne? Vi søger at blive i stand til ved Nåden og Guds Ånd at vise hvilken bestræbelse det er, for at enhver selv kan engagere sig deri. Den Alpine Vejviser kan bringe den rejsende til et punkt, fra hvilket han kan se den storslåede udsigt; men den kan ikke påtage sig at se for den rejsende. Hvis jeg havde været en hyrdedreng i Betlehem, den dag Kristus blev født, kunne jeg have gjort, hvad stjernen gjorde for de vise mænd. Jeg kunne have sagt, 'Der er stedet, hvor den nyfødte Jødernes Konge ligger', og så have overladt det til dem selv at gå ind og kigge og indsuge guddommens mysterium foran dem. Det er alt, hvad vi vil gøre, når vi nu skal tale om at 'vinde Kristus'.


At vinde Kristus' er ikke at finde Kristus, ej heller er det at blive fundet i Kristus. Det er de to yderpunkter. Det ene er begyndelsespunktet, det andet - at blive fundet i Ham - er målet. Men mellem disse to ligger at 'vinde Kristus. ' Paulus, som bruger udtrykket i Filipperne 3:8, havde på det tidspunkt han skrev været omkring tredive år i Kristus. Tredive år før havde han fundet Kristus, og Kristus havde fundet Ham på vejen til Damaskus. Han havde været selv-retfærdighedens hovedmand, en mand som af alle verdens syndere var den mest målbevidste fjende af Jesus, den Retfærdige. Hvordan han blev standset på vejen til Damaskus, hvordan han i tre dage lå i mørket og følte han var en synder, er kendt af alle. Enhver som gik op gennem den gade, der kaldtes Den Lige, kunne fra det hus høre sukkene, som fra en dødeligt såret mand. Det er Saulus fra Tarsus, i hvis sjæl Guds pile er boret. Men efter de tre dage behagede det Gud at afsløre Sin Søn. Han opdagede Kristus, sådan at han aldrig fra den time fjernede sit blik, men levede sit liv, mens han 'så hen til Jesus'. Han så i Ham det, der fik ham til at miste alle de illusioner om, hvad han havde set i verden.


Har der været sådan et tidspunkt i dit liv? Kan alle, der læser disse linier sige, 'der har i mit live været en periode, hvor jeg blev bragt til at se, at jeg hidtil havde været blind, og så blev bragt til at se at Herren Jesus var al min retfærdighed, al min styrke?' Efter den dag var det Paulus' konstante mål at fortsætte i Kristus; så han kunne blive fundet i Ham, når Herren ville kalde på ham. Han fortsatte denne jagt på Jesus, hvor han aldrig fjernede blikket fra Ham. Hvis du havde mødt ham den tredje dag efter denne vidunderlige forandring, ville du have fundet ham i færd med at betragte Kristus og ved at opdage ny herlighed ved Ham. Havde du mødt ham tredive år senere, da han skrev de ord, Helligånden gav ham, 'at jeg må vinde Kristus', ville du have set ham betragte den samme Kristus. Han havde ikke taget blikket bort fra sit objekt, og han havde til agt at fortsætte sådan, til han blev fundet i Kristus.'

Det sker meget ofte, at troende, der løber dette løb, opdager, at de går fejl, efter få år af at se, hvad Paulus så i Kristus. Nogen gange begynder de at se til siden mod ting, de har gjort. Meget ofte finder du et troende menneske, ligegyldigt, sløvt, stolende på sig selv. En anden bliver åndelig stolt, skønt han ikke er klar over det - han fantaserer om at have opnået en større nåde, og er ikke længere tilfreds med, hvad han begyndte med. Han er ikke helt tilfreds med at se det samme i Kristus som i begyndelsen, - 'Kristus der blev gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i Ham.' - 'Kristus blevet en forbandelse for os,' for at velsignelsen kunne komme ned til os med rund hånd. Han begynder at dreje sig en smule væk fra sandheden. Ligesom hvis den fortabte søn, som efter at have været lidt ved Faderens bord og haft den bedste dragt på, og levet af fedekalven, var begyndt at ønske, at han ved siden af hvad hans fader havde skaffet, havde et side-bord, der var hans eget, uden at bekymre sig om at han skyldte faderens gavmildhed og kærlighed alt. Der er sådan en tendens i os alle. Den viser sig på forskellige måder; og derfor er det sådan, at vi troende behøver at 'vinde Kristus' hver dag, og hver time på dagen, hvis vi vil flygte fra den tendens. Det var fordi, Paulus altid 'vandt Kristus', at han aldrig veg fra den lige vej.

Om ordet 'vinde'.


Hvis et menneske skulle vinde hele verden.' Det er også brugt om købmænd, der tjener på deres erhverv; så betydningen af 'at vinde Kristus' er, at tjene de rigdomme der er i Ham, den rigdom der er oplagret i Ham. Det er et interessant faktum at i Wales og Skotland i minedistrikterne, er at 'udvinde' kullet, eller mineralet, et almindeligt udtryk, ved hvilket man mener at bore en skakt dybt ned for at få åren frem i rigt mål. Lad os bruge den idé. Den dag Paulus først opdagede Kristus, fandt han, at han selv var ejer af en stor formue. Han stod så at sige ved indgangen til denne mine, og han så noget af den værdifulde åre. Han kunne ikke fjerne blikket fra det han så; men jo mere han så, jo mere opdagede han af de uudtømmelige rigdomme der. Han behøvede bare at grave ned, at bore skakter i alle retninger, og der var ingen ende på, hvad han kunne bringe op af den mine, og derfor var det et ønske gennem hele hans liv, 'at kunne vinde Kristus'. Da han havde fået noget af den åre, var han opflammet af et ønske om at få mere. Han ville stå midt i sine gulddynger og sige, 'at jeg kan vinde Kristus. 'Dette er mit hjertes ønske, mit livs ende og mål.'Er det dit? Har du opdaget, at der er sådanne rigdomme i Kristus, som dem vi taler om?


Dr. Conyers, i sin tid en meget dygtig prædikant, begyndte sin tjeneste uden at være i Kristus. Kristus var ukendt for ham, undtagen af navn. Men ved en lejlighed, da han læste dagens lektie, læste han ordene 'de uransagelige rigdomme i Kristus.' Uransagelige rigdomme! Disse to ord fangede hans opmærksomhed under gudstjenesten; og da han var kommet hjem, åbnede han sin græske Bibel, så han kunne se om de ord faktisk var vendingen - om disse engelske ord virkelig udtrykte originalen. Han så, at de gjorde; at ordet 'uransagelig' var et ord, der betød, 'kunne ikke ransages'. Tanken fødtes i hans hjerte, 'Så har jeg været i uvidenhed om Kristus hele min livstid.' Gud gjorde dét til begyndelsen af hans undersøgelse af Kristus; og ikke længe efter fandt man ham løbende rundt i værelset, mens han klappede i hænderne af glæde og udbrød, ' Jeg har fundet Ham! Jeg har fundet Ham!' 'Blodet fra Jesus Kristus, Hans søn, renser os fra al synd!' Der ser du en mand, der vinder Kristus- som får fat i de uransagelige rigdomme.


Vi har set, hvor ivrig Paulus var i denne sag. Men lad os se på det igen. Det er ikke kun at vinde noget ud af Ham. Paulus har så store ambitioner, at han siger, 'Jeg ønsker at vinde Kristus, 'hele Kristus'. Han ville gerne have Ham fuldt ud, med alle Hans rigdomme. Og er det nogen sinde syntes jer mærkeligt, at Paulus ikke ville sige 'så jeg kan vinde sjæle?' Mange, tør jeg godt sige, ville have kunnet lide, hvis Paulus havde sagt noget mere udtrykkeligt, at han levede for at vinde sjæle. Men Paulus foretrækker at sige, 'så jeg kan vinde Kristus.'Hvis et menneske vinder Kristus og får Hans uransagelige rigdomme, er der ingen tvivl om, at han opdager meget om sig selv og synden.


Da profeten Esajas så Kongen, Hærskarers Herre på tronen, visnede selvet på et øjeblik ind til ingenting. Hvem har ikke bemærket, at når de, der leder møder og først har været meget velsignede, senere mister deres kraft, er det næsten uden undtagelse, fordi de ikke har vundet Kristus? De har givet ud, hvad de engang havde, netop den samme ting igen og igen, men uden at gøre fremskridt, uden at få frisk indsigt i Kristus, og derfor falder deres ord uden kraft. Tilhørerne ved snart, uden at de kan definere hvad forskellen er, at der er en forskel. Der kan ikke være den samme salvelse og kraft, når et menneske ikke vinder Kristus, ikke bringer frisk malm ud fra minen, og lægger den frem for tilhøreren. Derfor hvis vi ville være mere nyttige, er der ingen anden vej end vor teksts. Det er den hurtige metode. Vind Kristus hver dag, og Helligånden vil velsigne, hvad du fortæller om Ham, for Han har fryder sig over at forherlige Kristus.


Men hvordan skal vi fortsætte med at vinde? Hvordan skal vi hver dag fortsætte med at vinde Kristus? Vi må uvægerlig begynde med Kristi person. Lad os søge at lære om mest vidunderlige mysterium - Gudsmennesket. Hvis vi nogensinde begynder at tro, at vi har set alt, hvad der er at se i Kristi Person, har vi begået en meget stor fejl - en fejl, der vil påvirke hele vores senere vækst. Nej, i hele evigheden skal vi udforske Kristi person. For i den person mødes alt, der er vidunderligt. Der har du Skaberen og skabelsen i ét, det endelige og det Uendelige, det synlige og det Usynlige. Der har du menneskeligheden viet til Guddommeligheden. Det mest vidunderlige mysterium er Kristi person, Gudsmennesket. Lad os altid tage Kristi person med os, lige meget hvilket emne i forbindelse med Ham, vi skal til at udforske. Og med det foran os, se så hvad følger. Jeg ønsker at se på Kristi lydighed for mig - den lydighed ved hvilken jeg er blevet gjort retfærdig; for 'ved én enestes lydighed skal også de mange blive gjort retfærdige.' ( Rom. 5:19). Her adlyder Kristus loven - Gudsmennesket adlyder den - Gudsmennesket kaster alt det lys på den lov, som sådan en Persons lydighed kan kaste på den; gør den større, gør den ærværdig. Og når denne lydighed er efterlevet for vores skyld, og jeg regnes for retfærdig i den Ene Retfærdige; har jeg en rigdom af lydighed at vise frem for Gud. Jeg har Gudsmenneskets lydighed. Så kan intet af min ulydighed på nogen måde stå mellem mig og min ret til den fulde belønning.


Så ser vi på Hans lidelse - Hans lidelse hele livet igennem - og fuldendelsen af den i Hans død, da Han tømte bægeret til bunden og ikke lod noget ligge tilbage. Den mest forfærdelige pine, de mest uudsigelig store lidelser, som ord kun kan antyde - alle disse smerter havde en betydning i sig, som overhovedet intet andet kan have.


Hvert suk og hver tåre fra Guds-mennesket havde en dyb betydning. Der var en alderstegen præst i Skotland, da jeg var dreng, som ved én lejlighed fik menigheden til at synke ned i fuldstændig stilhed med en meget enkel bemærkning. Efter at have læst ordene, 'Jesus græd,' så han rundt om sig og sagde; 'ved I, hvad gråd betyder?' Så så han på dem igen, og sagde, 'Ved I hvem Jesus var?' 'Jesus græd.' En tåre fra Gudsmennesket, hvilken betydning havde den ikke! Sikken kraft til at sone! Sæt alt det Han gav til Faderen, sæt det foran dig, og du har uendelig oprejsning for lovens straf. Og nu ser du betydningen af, at Han blev 'gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i Ham' - (2. Kor.5:21) - 'at Han blev blev til en forbandelse for vor skyld.' (Gal 3:13). Hvilken retfærdighed! Hvilken velsignelse!, siden Han var Personen, gennem hvilken det kom til os. Er der ikke uransagelige rigdomme her! Ingen fejl kan være større end at tro, at vi har udtømt betydningen af disse ting, som vi lærte i begyndelsen. De skal være et studium for livet.


Så kalder vi vores forening med Ham frem i hukommelsen. Vi er Hans lemmer. For at være fuldstændig kan Kristus ikke undvære et af Sine lemmer, så fuldstændigt er vi ét med Ham. Min Mægler - tænk hvem Han er - alt i Ham er givet til mig. Så er det intet under, at jeg er glad. Underet er, at jeg ikke flyder over med herlighedens glæde. Så er det intet under, at jeg har fred; det eneste under er, at jeg har noget som helst andet end 'fred der overgår al forstand'. Al den solskin, der falder på vinranken, falder på grenene, og hvis jeg er en gren, har jeg Faderens kærlige solskin. Og saften fra vinranken tilhører mig. Alt, hvad der er i Kristus, tilhører mig. Troende, skulle vi ikke dagligt undre os over, at vi tager så lidt fra Ham, at vi vinder så få sejre gennem Ham! I stedet for at undre os over at vi siges 'at mere end sejre,' skulle vi hellere sige, det altid skulle være sådan, fordi vi er ét med Ham.


Endnu en ting. Når vi fortsætter med at undersøge og udforske minen, lad os aldrig glemme at se på Ham, som Han skal åbenbares. Vi skal vinde Kristus, som Han skal åbenbares. Se på Ham i Hans kommende herlighed! Vi tager med glæde, hvad Hans kors har købt. Vi tager med glæde, alt hvad Hans Opstandelse og Himmelfart bringer os. Vi ser med glæde op til en Frelser, der går i forbøn.


Men se på den Frelser, der kommer, Hans komme i herlighed som Brudgommen - som kongernes Konge og herrernes Herre. Hvad stiller Han os i udsigt til den dag? Han siger, Jeg er den lysende morgenstjerne;' og siger Han ikke samtidig til os, 'Jeg vil give jer morgenstjernen.'(Åb.2:28) Jeg vil give jer mig selv i min herlighed? Al den herlighed, som jeg skal åbenbares i den dag, tilhører jer! Hvilke udsigter åbner dette ikke for os! For kaldes Han ikke 'vores liv', når Han viser sig! - ' Kristus, vores liv, bliver åbenbaret, og da skal vi også blive åbenbaret med Ham i herlighed.'(Kol.3:4). Livets fylde og herligheden synes at høre sammen. Skulle vi ikke søge efter at vinde mere i denne henseende? Der er ingen grænser for den rigdom, vi således kan vinde ud af Kristus. Jeg besøgte engang en familie, som, vidste jeg, tidligere havde boet i en del af landet, hvor der var miner. Jeg sagde, 'Hvordan kan det være, at I er rejst bort fra det sted, I boede så længe?' Svaret var, 'der var ikke mere malm,' - og derfor havde de begivet sig til et andet sted, for der var ikke mere at få i den mine. Vil det nogensinde være tilfældet med Kristus? Alligevel, ser det ikke ud til at nogle troende tænkte at, i det mindste i nogen henseender, at de havde fået alt det de kunne få? Hvilken mærkelig ide at tro at uudtømmelige rigdomme er udtømte! Endnu er du kun lige begyndt at kende meget lidt til Kristus.


Og her er det vigtigt at tale om at 'granske skrifterne.' Det er i dem, du har det evige liv fremstillet - det er dem, der vidner om Jesus (Joh.5:39). Hvis du er i tvivl om du endnu er omvendt gransk i Skrifterne for at finde den skjulte skat. Dette er Kristi eget forslag, for lyt til Hans lignelse Matt 13:44. Der er der en mand, travl og flittig, hoved og hænder fulde af arbejde. Han tænker ikke på nogle rigdomme, men på hvad hans egen pløjen og graven og såning kan bringe. En dag, imidlertid, opdager han noget, der glitrer under overfladen - det er sølv! det er guld! Her er en ny måde at nå sit mål! 'Dette er en helt ny slags skat, og lad mig gøre den til min! 'En tanke om Kristus er skudt ind i hans sjæl - tanker om en anden verden, og om Ham, der alene er hele vor frelse, alt hvad vi begærer, har fået indflydelse. Han ser, hvor den sande rigdom er, og hvordan han kan blive rig nu, simpelthen ved at tage, hvad Kristus har vundet for ham.


Og hvis du er troende, gransk Skrifterne for at finde flere skatte. Det er i Ordet, Han møder os; det er ved hjælp at Ordet, Han åbenbarer os Sine rigdomme. Vi må daglig begive os til marken, hvor skatten ligger, og udforske hvad der kan findes der- hvad Skrifterne redegør for i Det Gamle Testamente og i Det Nye, ved ord og tegn, ved belæring og lignelse, ved billede og modbillede, ved profeti og opfyldelse, ved historie og sang og ved breve. Glem aldrig, at Josva (se kap 1:8) blev fortalt at hans fremgang i alt, hvad han foretog sig, ville afhænge af 'om han grundede over lovbogen dag og nat;' og at det råd blev udtrykt i den første af Davids Salmer (Salme 1:2-3). Studer Bibelen; de seks og tres hellige bøger givet til os af Helligånden. Studer hver side og linje af Guds brev til menneskenes sønner. Hvem kan sige, hvad du vil vinde daglig?


Det er helt indlysende, at sjælen, som hver dag fortsætter med at vinde, ikke er en sjæl, der falder tilbage. Hvis Helligånden dag efter dag gør dig i stand til at fortsætte denne jagt, vil du helt sikkert blive bevaret fra at falde tilbage. Enhver ny opdagelse af Kristus er en sikkerhed mod at dreje af. Vi begynder at falde tilbage, når vi lader en tåge komme over vore øjne, når vi ser på Kristus. Vi lader Ham ude af syne, og vi begynder at falde tilbage. Hvis du ønsker at dit åndelige liv skal være frodigt, så vind Kristus; hvis du vil være nyttig, så vind Kristus; hvis du vil være lykkelig, så vind Ham hver eneste dag. Hvis du vil vokse, så vind Kristus. Det er på en måde som astronomi. Enhver opdagelse, som er gjort, hjælper os til større opdagelser. Du vil aldrig høre en astronom sige, 'vi stopper nu udforskningen af himmelrummet,'når en stor opdagelse er gjort. Tværtimod tilskynder det ham til at fortsætte endnu mere ivrigt end nogensinde. Lad det også være sådan med Guds børn.

Skal vi ikke bestandig lade de ufrelste vide, at vi har noget, de godt kunne misunde? De ville helt sikkert blive lokket til, hvis de så os vinde Kristus, og finde hvad der glædede os og fik os til at søge videre. Hvis de så, vi havde en rig hemmelighed, de intet kendte til, ville det tiltrække nogen, som tror, at når de hører et par få almindelige ord om Kristus, som ofte bliver gentaget, at der er meget lidt i Kristus.


Ufrelste sjæle, kom og undersøg sagen. Begynd, hvor Paulus begyndte, ved korsets fod. Begynd med at opdage Kristus som din frelser fra skyld og vrede, ved at se Kristus gjort til synd, gjort til en forbandelse for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i Ham (2.kor 5:21). Kom og se dette og se det nu. Du har ingen tid at spilde. Missionæren Judson talte engang til en burmesisk prins, som virkede meget alvorlig med hensyn til frelse, og pressede ham til straks at gøre fordring på Kristus, Guds Søn. Den tænksomme prins sagde, at han ville overveje. Det var værd at overveje, sagde Judson. 'Men beslut dig nu: det er for alvorlig en sag blot at overveje.' Prinsen sagde, 'det er for stor en sag at overvej lige med et'. Judson spurgte, 'Hvornår har du så tænkt dig at beslutte dig?' Han sagde noget i retning af, at han ville tale om det igen næste uge. Judson så på ham og svarede, 'Hvad så hvis du i mellemtiden skifter verdener?' Med-synder, ufrelste sjæl, du kan have skiftet verdener før i morgen. Beslut dig nu til at tage imod denne Frelser, denne Kristus, og brug tid og evighed på 'at vinde Ham.'

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 366645

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,35042095184326sekunder