JESUSLIVET - PINSE.

Pinse.


År 1880


www.Bibelen.dk


Emnet er udgydelsen af Helligånden på pinsedagen, den 50. dag efter påskefesten. Det kunne være interessant og udbytterigt en anden gang at tage dette spørgsmål op: "På hvilken måde afveg Helligåndens gerning i Det gamle Testamente fra Hans gerning i de helliges hjerter i Det nye Testamente?" Nogle gange kunne de anvendte ord synes at antyde, at gerningen i Det nye Testamentes hellige var så stort for at overskygge Hans gerning i Det gamle Testamentes hellige. "For Ånden var der ikke endnu," siger en passage (Joh 7:39) "fordi Jesus endnu ikke var herliggjort,", som om der så at sige næppe havde været noget at nævne om Åndens arbejde i tidligere tider. Men lad os huske at dette blev sagt, fordi Helligånden ønskede at indprente os fylden af den velsignelse, der kom, efter Jesus var herliggjort. Det er lige som passagen i Rom 8:23, hvor det siges at vi, Guds børn, sukker i forventning om "barnekår"- det er de fulde barnekår på opstandelsens morgen.Vi har allerede barnekår, men vi har endnu ikke modtaget alt det, der er indeholdt i det barnekår. På samme måde var Helligånden i dem, der troede i Det gamle Testamente, men Han var ikke givet i Sin fylde; Hans salvelse blev givet til de hellige i Det gamle Testamente, men ikke i samme udstrækning som i Det nye Testamente.


Der er et andet emne, der kunne have optaget os. Enhver af os, der tror, har i øjeblikket Helligånden boende i sit hjerte; og Han vil forblive der for altid. Og et spørgsmål, bliver nogen gange rejst i den forbindelse - nemlig, er det rigtigt at bede for Hans udgydelse, når Han allerede er i Kirken? Til det spørgsmål svarer vi: Enhver uomvendt sjæl er en sjæl, i hvilken Helligånden vil komme ind i omvendelsesøjeblikket, eller med andre ord, over hvem Han vil blive udgydt, for den sjæl er en udtørret jord, der behøver bygen. Vi har Bibelens bemyndigelse til at bede om Ånden på de betingelser. I forbindelse med de sidste dage siger profeten Esajas: "Jeg udgyder min ånd over dit afkom og min velsignelse over dine efterkommere." (44:3) Zakarias siger også i kap 12:10. " men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd."


Men nu, efter vi har set på disse punkter, lad os komme til pinsedagen. Lad os læse Apostlenes Gerninger 2. 1-4. Jeg vil bede dig på besøg to steder i Jerusalem, Moria Bjerg og Sions Bjerg. Vi tager til Moria, Tempelbjerget på pinsedagen, den 50. dag efter påske, og hvad finder vi om morgenen, da vi går ind i tempelgården? Overalt omkring os er førstegrøden af den færdige høst lagt frem. Du kan næsten forestille dig spionerne, der lige er ankommet fra Eshkoldalen. Se, hvilke dejlige klaser af druer og granatæbler, se hvilke figner og oliven og alle andre slags frugt og blomster i massevis, båret ind af tilbedere ved solopgang den morgen og stablet op i templets gårde. Dette er førstegrøden af den færdige høst, på den dag bragt ind i templets, Guds Hus' gårde, en gave til Ham; og der er intet der ligner Kains offer, for allerførst er offerblodet udgydt, ikke bare morgenlammet, men syv lam sammen med to tyre, en vædder og et gedekid. Blodet var udgydt for at forkynde at vi modtager alt gennem det forsonende blod.


Se nu godt på førstegrøden.

Det var, om jeg så må sige, som om alle disse afgrøder var typer eller billeder på noget. Som du ser på alle disse forskellige frugter, kan du prøve at erindre Helligåndens frugt : kærlighed, glæde, fred, godhed, tålmodighed, mildhed, troskab, ydmyghed, selvbeherskelse, venlighed, gudfrygtighed, visdom, barmhjertighed og andre sådanne himmelske nådegaver, repræsenteret i disse gårde af denne førstegrøde. Lad os imidlertid forlade dette sceneri og besøge Sions bjerg. Vi går på besøg på Sions bjerg.


Jeg vil ikke her bruge tid på at vise grunde til at tro, at de 120 disciple mødtes i den gamle sal ovenpå, hvor Mesteren så ofte mødtes med dem. Jeg kan ikke tro at de kunne være noget andet sted, da de ventede på, hvad Faderen havde lovet. Det var en "stor sal ovenpå" (Luk 22:12), og hvis de på den tid ikke kunne se grunden til, hvorfor der var indrettet så stort et værelse, blev det klart nu, hvorfor Mesteren sagde " en stor sal". De skulle mødes der, efter Han var borte, i større flokke end da Han var hos dem. I ved, hvordan de fortsatte med at mødes der for at bede i ti dage. De var blevet lovet Ånden, men løftet overflødiggør ikke bønnen; det stimulerer bønnen i de ti dage. De havde fortsat med at bede disse ti dage.


Uden tvivl ville den tid gå meget hurtigt. I biografien om missionæren David Brainerds liv fortælles det smukt om hans menighed, at ved en lejlighed, hvor han har fortalt dem, at han skal forlade dem den søndag eftermiddag for at tage til et fjernt sted, men ønskede de ville samles og fortsætte med at bede resten af dagen, gik de ind på det, og idet de begyndte om eftermiddagen, bad én, og så en anden - kort sagt blev bønnens kraft givet dem i sådan en grad, at tiden gik meget hurtigt, så indtil en person kom ind og fortalte dem at Morgenstjernen var på himlen, havde de overhovedet ikke tænkt på, hvor lang tid der var gået. Sådan har det uden tvivl også været i den sal rum ovenpå, hvor de 120 disciple bad om det, Faderen havde lovet.

Men nu var den tiende morgen kommet, det var den velkendte pinse, den halvtredsindstyvende dag. Jeg er tilbøjelig til at tro, at de må have ventet at noget særligt ville ske. De var begyndt at få en ny indsigt i skriften, som I kan se af Peters ord i det første kapitel af Apostlenes Gerninger. De var blevet ledt til at tro at det var slut med at vente, antydet ved at høsten var forbi. I hvert fald var de mødtes den morgen alle som én. De var fuldtallige, ingen Thomas var fraværende; og hvad enten de ventede noget særligt på denne dag eller ej, var de mødt fuldtalligt op. Vi kan se dem for os - kan I ikke det, kristne venner, forestille jer dem - intenst se op mod den opstandne Frelser og opfordre Ham til nu endelig at sende den lovede Ånd. Se på de 120 på knæ, og oh, lyt til deres indtrængende råb. Engang i året 1519, i Leipzig, var der et stort protestantisk møde. Der var nogle sager af yderste vigtighed, der skulle diskuteres, men først blev det foreslået, at alle skulle samles i bøn. Det blev de enige om, og den store forsamling besluttede at de ikke ville gå videre, før de havde bedt om Helligåndens nærvær. De faldt på knæ og sang sammen en salme, den velkendte salme, som begynder " Veni Creator Spiritus"


Kom til os Skaber, Helligånd, at gæste dine egnes Sind
Guds Åndepust og Himmelvind, nyt Liv med Nåden gyd dem ind! Du, som er Talsmand kaldt ved Navn, og Gaven som fra Gud udgår Livskilde, Flamme, Mildheds-Favn, en salve god for Sjælesår. Du syvfold gavmild, nådefuld, Guds Hånd, Guds Finger til os rakt lad ske, som Faderen har sagt: Berig vor Mund med Sandheds Guld. Giv os om Faderen besked, at kende Sønnen, Gud af Gud, Ånd som går fra begge ud, at tro i Tid og Evighed.


Da de var færdige med sidste vers og alle stadig knælede på gulvet, begyndte de alle som én at synge igen, " Veni Creator Spiritus" og da de var færdige for anden gang, følte alle det som om, de endnu ikke kunne rejse sig, men sang for tredje gang den samme salme, idet hele forsamlingen var fyldt med længsel efter Åndens mægtige arbejde. Det må have været en scene som denne, der er bevidnet på pinsedagen.


Som den opgående sol sendte sine klare stråler ind i salen ovenpå på Sions Bjerg, mens disciplene igen råbte på deres opstandne og opfarne Herre for at sende dem "Han som Faderen havde lovet", kom der "med ét" en lyd fra himmelen. "Med ét", bemærk det, for Han kom fra Gud, og når Gud arbejder, gør Han det med det samme. Den lyd, som så pludselig bragede i deres ører, var Åndens nærvær - Talsmandens ankomst. Hvem kan nogensinde fortælle hvad disciplene følte, da den gave, de havde ventet så længe på, nu var blevet givet! Det siges, at der var "en lyd." Peter siger om stemmen på Forklarelsens Bjerg, ( 2.Pet. 1:17), at det var " sådan en røst!"* og uden tvivl ville han have sagt om det, de hørte den dag, at det var "sådan en lyd". Det var en lyd som af en en ruskende mægtig vind, # , men ikke en vind i den normale betydning af ordet, men en vind som den der nævnes i Ezekiel 37:9 "Kom livsånde, fra de fire verdenshjørner, og blæs ånde i de dræbte, så de bliver levende." Det er ordet, der er brugt i Skabelsesberetningen, " Da formede Herren mennesket af jord, og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen." Det var lyden af et mægtigt åndedrag, og det var lige som en flod, der bruste eller flød af sted. Det var Guds levende åndedræts flod. Den udgød Ånden. Det var, som Joel havde forudsagt, "jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker." Ånden udgydes, og det er over " alle mennesker". For, se rundt i rummet! ildtunger kan ses. Tunger! hvorfor tunger? fordi ethvert land skal høre nyheden om den store frelse. Det er Ånden, der udgydes over "alle mennesker." Det er et sprog, som gives, så de kan være vidner om det herlige evangelium for alle folkeslag.


Men vi må skynde os videre for at se resultaterne.

Tidspunktet for morgenbønnen (den tredje time) var nu nær, og de 120 disciple begiver sig til templet. De kan ikke holde for sig selv, hvad de har fået. Nogle tror at folkemængden kom samlet til dem i bygningen hvor salen ovenpå lå, men det er mere sandsynligt, at de gik til templet. Under alle omstændigheder bliver de omringet af jøder fra alverdens lande, alle fulde af forbavselse og forvirrede af overraskelse. Men lad os se bort fra dem og betragte de tolv. Peter, rejser sig op i deres navn; sikken fattet tapperhed der er i ham; han er rolig og dog fuld af nidkærhed og inderlighed; han taler og intet kan være mere klart end det sprog, han bruger. De anvendte ord kan enhver forstå. Men oh, hvor autoritativt og sikkert giver han ikke vidnesbyrd om den opstandne og opfarne Kristus, og kalder alle til at lytte og adlyde, og den store skare bliver fyldt med ærefrygt, mens han taler. Oh, gid vi havde sådan en kraftens dag hos os! Gid Helligånden kom sådan til hver præst og hver arbejder! Vi længes efter det. Vi ser frem til det. Og i forbifarten, bemærk, at der ikke er en stavelse i Skriften, der antyder at når Ånden fylder et menneske, så råber det. Når Ånden fylder et menneske, bliver det stille. Bemærk det. Hvad gjorde Kristus? Han skreg ikke, han råbte ikke, han løftede ikke sin røst i gaderne (Es 42:2). For Ånden kommer stille og mildt, skønt med overvældende kraft og gør et menneske i stand til at bære vidnesbyrd om Herren. Der er ærefrygt over den mands ånd, som Helligånden fylder, og den dybeste hengivenhed; for han føler Jehovas nærhed. Men se på folkeskaren som Peter og hans med-apostle taler til, hvordan bliver den påvirket? Så snart som Peter har givet sit vidnesbyrd - " Det er herlighedens Herre, som I naglede til korset, men som Faderen har ophøjet til Sin højre hånd" stikker overbevisningen i deres hjerter. Herren har sagt ( Joh 16:8), Når Talsmanden kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Dette er begyndt at ske. Som Peter taler, gennembores folk i deres hjerter. Hvad skal vi gøre? råber de. De har gjort den opdagelse, at Han, som de korsfæstede, er Guds evige Søn, Herlighedens Herre. Som John Newton formulerer sin opdagelse af egen vantro.


Ak,hvad jeg gjorde ved jeg ej og gråd gi'r ikke fred; hvor skal min sjæl nu skjule sig for Herren slog jeg ned.

Men straks ændres scenen.

Tre tusind sjæle, mænd, kvinder og børn bliver vakt, mens Peter færdiggør sin appel; og da han ændrer sin stemme og fortæller de glade nyheder om nåde, hvor hurtigt trænger nyheden så ikke ind i deres hjerter. "De modtog hans ord med glæde" &. Hvor hurtigt trænger frelsesbudskabet ikke ind og åbner hjertet, så det hører. Vi har ikke tid til at dvæle ved nogen særlige, men se nu på pinsens førstegrøde. Se det gudfrygtige selskab, tre tusind sjæle. De går bort for at prise Gud. De går hjem for at spise deres måltid med glæde og hjertets oprigtighed. Se deres broderlige venskab, deres fællesskab med apostlene, deres fordomsfrihed og uselviskhed og andre nådegaver. Og der er én ting angivet nærmere, som vi er overraskede over. " De holdt fast ved bønnerne".


De havde fået, hvad de havde bedt om gennem de ti dage. Alligevel bliver de ved med at bede! Tre tusind sjæle er en god begyndelse, men det er bare en begyndelse. De bliver ved med at bede, og det næste vi hører er at sjæle, som skulle frelses, dagligt blev tilføjet til Kirken. Og arbejdet fortsætter. Hvad hører vi efter Peters næste prædiken? De beder stadig, og resultatet af denne bøn er at " fem tusind " (kap 4:4) tilføjes til Kirken. Åndens flod flyder videre. Hvad følger så? Snart efter hører vi at floden har bredt sig og har nået templet. "En stor gruppe af præster bliver lydige overfor troen." Så hører vi (kap 8:5), at floden stadig flyder, for gamle Samaria modtager Guds Ord, og der er stor glæde i den by. Og nu kommer en anden vidunderlig nyhed. Ynglingene, som sad ved Gamaliels fødder, er blevet nået af floden. Saul fra Tarsus, en af de mest talentfulde studenter i Jerusalem, sidder nu ved Kristi fødder, og nu kommer han frem med al sin lærdom og alle sine talenter for at udråbe Kristus i hele Mellemøsten. Åndens flod er hældt i hans sjæl så rigeligt at han er i stand til at skrive sådanne ord og sandheder, som vi finder i Efeserbrevet.


Vi kunne fortsætte, men dette er bare en prøve på, hvad Ånden gjorde, da Han blev udgydt fra det høje. Vi kan få det samme. Husk, at dette bare var en begyndelse. Floden flyder stadig. Det var kun en begyndelsen på resultaterne, men lad Herrens folk huske på, at vi må bede om at Ånden må blive udgydt, og der er nogle ting, vi ikke får, når vi beder en eller to gange, skønt vi beder i tro. Vi må bede ofte om dem, før vi får dem. Elias behøvede kun at bede én gang, da han bragte ilden ned på Karmel, men om eftermiddagen var det nødvendigt for ham at bede syv gange med hovedet mellem knæene, før han fik rigeligt med regn.


Har du bemærket, at Daniel ved en lejlighed satte sig til at bede for sin by og sit folk, og han var næppe færdig med at bede, før Gabriel var ved siden af ham med svaret, men i det tiende kapitel satte han sig til at bede igen, og han måtte bede i enogtyve dage, før han fik sit svar. Vi må fortsætte med at bede, hvis vi skal have en udgydelse af Ånden. Kristus siger, at der er nogle ting vi ikke vil få, hvis vi ikke beder og faster, ja, "beder og faster". Vi må kontrollere kroppen og afstå fra alt, der forhindrer et direkte følgeskab med Gud. Vi må lade andre ting urørte, så vi kan give os selv til at bede en tid. Gør det tit og høst velsignelse. Opgiv anden læsning. Opgiv andre beskæftigelser. Opgiv noget af dit arbejde, og bed Ånden herned, så vi kan få en stor pinse-velsignelse.


Vort eneste håb er.

Vort eneste håb er Helligånden. Veltalenhed vil ikke røre et menneskes samvittighed, ej heller intellektuel styrke. Det er Ånden vi behøver, udgydelsen af Helligånden. Oh, tænk, hvis der kom sådanne dage. Når Ånden er blevet udgydt, og vi rejser os for at prædike Ordet, har vi næppe talt til folk, før det er bevæget og blødgjort:" Omvend jer. Den, der synder skal dø." Det blev sagt om en vækkelse i gamle dage, at folk var som "læsket kalk", da prædikanterne opfordrede dem til at flygte fra vreden, der skulle komme; og når vi siger til ængstelige sjæle, " Kom til Mig," siger Kristus, "og jeg vil give jer hvile" vil de om et øjeblik rejse sig og gå til Ham. Når vi råber, se, Han kommer i skyerne! vil ethvert øje se mod den frelser, der skal komme og glæde sig over den herlighed, der skal afsløres. Og hvis Ånden arbejder, mens vi siger til de troende "I skal være hellige, for jeg er hellig," vil der følge "en lyd som af et kraftigt vindstød", som vil fylde hele sjælens tempel.

Amen

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 366323

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,40944004058838sekunder