JESUSLIVET - RENSELSE EN BETINGELSE FOR ÅNDENS FYLDE

Renselse en betingelse for Åndens fylde.


År 1986


www.Bibelen.dk


Lad jer fylde af Ånden. Ef. 5:18. En betingelse for at blive fyldt af Ånden er, at vi er renset for synd og tømt for alt selvisk.

» Bedrøv ikke Guds Helligånd, som I blev beseglet med til forløsningens dag. Ef. 4:30. Ordet bedrøve, har med kærlighed at gøre. Du kan ikke bedrøve en, som ikke elsker dig. Du kan ikke såre eller gøre Helligånden vred, men du kan bedrøve Ham. Helligånden er en person, som elsker os inderligt, så når vi bedrøver Ham, gør vi en, som elsker os, ondt.

Hvordan kan vi vide, at vi bedrøver Ånden?


Guds Ånd er sandhedens Ånd(Johs. 4: 17), så alt, som er falsk, bedragerisk, hyklerisk, bedrøver Ham. Ved afslutningen af et møde, som jeg holdt, blev der givet deltagerne anledning til at aflægge deres vidnesbyrd. En kvinde stod op og bekendte en løgn, som hun havde skjult i tolv år. Hendes veninde havde haft et skørt, som hun ønskede at få mage til, men hendes mor ville ikke give hende penge til at købe et for. Hun stjal så et smykke fra sin mor, solgte det og købte et skørt for pengene. Derefter løj hun for sin mor. Findes der løgn i dit liv? Tro ikke, at du kan blive fyldt af Ånden, før du har bekendt og fået dit hjerte renset.


Troens Ånd

Guds Ånd er troens Ånd(2. Kor. 4:13), så tvivl, vantro, mangel på tillid, bekymring og ængstelse bedrøver Ham. Tvivler du på Hans ord? Kan du ikke tro de fundamentale sandheder i Kristi frelses værk? Er du bekymret for din forretning, dine børn, dit helbred? Da bedrøver du troens Ånd, og Han kan' ikke fylde dig.


Nådens Ånd

Guds Ånd er nådens Ånd(Hebr. 10:29), så hvis du er hård, bitter, uvenlig, utaknemlig, ondskabsfuld eller ikke kan tilgive, så bedrøver du Ånden. Er der nogen, som du ikke kan tilgive, eller som du ikke vil tale med? Er der nogen, du skændes med? Er der bitterhed i dit hjerte over for Gud? Tilbringer du dagen med at klage over din situation? I så fald skal du ikke bede om at blive fyldt af Ånden, hvis du ikke er villig til at blive renset.

Helligheds Ånd.


Guds Ånd er Helligheds ånd(Rom. 1:4). Alt, som er urent, simpelt og vanærende, bedrøver Ånden. Huser du urene tanker? Læser du urene bøger? Har du urene billeder hængende på din væg? Lytter du til simple historier? - Da bedrøver du Ånden.


Visdoms Ånd

Guds Ånd er visdoms Ånd(Ef. l: 17). Uvidenhed, selvtilfredshed, overmod og tankeløshed bedrøver Ånden. Helligånden er rede til at undervise os og vise os de dybe sandheder i Guds ord. Vor uvidenhed om Guds ord, vor stolthed over, hvad vi selv ved, og vor ærgerrighed bedrøver Ånden.


Kraft, kærlighed og besindigheds Ånd.

Guds Ånd er krafts og kærligheds og besindigheds Ånd(2.Tim. 1 :7). Vor svaghed, modløshed og mangel på selvbeherskelse bedrøver Ånden. Der er tusinder af mennesker omkring os, som endnu er ufrelste, og som ikke kender evangeliet. Måske har du nogen i din familie. Hvorfor bliver de ikke frelst? Fordi kanalen, som Hans kraft skulle flyde igennem, er tilstoppet af synd. Er du bitter, fordi du er blevet uretfærdigt behandlet? Er dit liv forgiftet af had? Giver du stadig efter for dine lyster og for din svaghedstilstand? Alt dette bedrøver Helligånden.


Livets Ånd.

Guds Ånd er livets And(Rom. 8:2), så alt, hvad der har med ligegyldighed, lunkenhed og magelighed at gøre, bedrøver Ånden. Går der dage, hvor du ikke åbner din bibel? Vil du hellere deltage i fornøjelser end i bedemøder? Dette bedrøver livets Ånd.


Herlighedens Ånd.

Guds Ånd er herlighedens And(l. Pet. 4:14), så alt, som er verdslig, jordisk og kødelig, bedrøver Ånden. Er du kødelig sindet, elsker du verden? Er dit hjerte bundet til de jordiske ting? Dette bedrøver Helligånden. Guds Ånd bor i os for at sætte os i stand til »at vokse op til Kristus«, og for at vi dag for dag skal blive ligedannet med Hans billede,så alt, som vil hindre Ånden i at udføre sin gerning, bedrøver Ham. At du bevidst holder fast, ved noget, som er Ånden imod, må betyde, at du elsker synden mere, end du elsker Anden. En sådan troløshed bedrøver Anden.


Åndelighed betinges af et harmonisk forhold til Helligånden. Hvis vi går med skjult synd, går vi med en bedrøvet Ånd. Vi må derfor have alt renset bort, før vi kan blive fyldt. Gud spørger ikke efter guld kar eller sølv kar, men Han må have rene kar. Udsluk ikke Ånden. l. Tess. 5:19. Vi bedrøver Ånden, hvis vi siger ja til Satan, når han frister os til synd.


Vi udslukker Ånden, hvis vi siger nej til Gud, når Han vil drage os ind i helliggørelse og tjeneste. Helligåndens vanskeligste opgave er at få den troende til at give sig helt over og ind i Evangeliet. Egen viljen ligger dybt i os alle og den vil altid gøre oprør. Det eneste, som kan hjælpe os, er frivilligt at vælge Guds vilje i alle ting - altid - koste, hvad det koste vil. Det betyder at have Guds vilje som en ledetråd for vort daglige liv og ikke tillade nogen undtagelse fra reglen.


At bedrøve og udslukke Guds Ånd er synd .

Guds Ånd bor i os for at rense os. I en stue med dunkel belysning kan der være meget støv, som ingen ser, men åbner vi vinduer og døre og lader sollyset strømme ind, så lægger man mærke til støvet. Helligånden bringer vor synd frem i dagens lys, og jo mere fyldt vi bliver af Ånden, jo klarere vil vi se vor synd. Jo nærmere vi kommer Gud, jo mere fintmærkende bliver vi over for synden. Ting, som du for et år eller for en måned siden ikke ville have kaldt synd, vil du nu se som synd.


Renselsesmidlet

For syndere såvel som for de hellige er der kun et renselsesmiddel, og det er Jesu blod, som renser fra al synd (l. Johs. 1:7). Den troende kommer stadig i berøring med synd, og vi kan aldrig komme så langt, at vi ikke trænger til renselsen i Jesu blod. Helligånden vil vise os, hvad der bedrøver Ham, og Han vil vise os hen til. Johs. 1:9, og der ligger vort ansvar. Gud kræver kun en ting af os: en fuld og åben bekendelse fra et angrende hjerte. »Hvis vi bekender vore synder, er Han trofast og retfærdig, så Han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed.« l. Johs. 1:9.


Gud accepterer ingen erstatning for denne bekendelse, og Han opdager straks al efterligning. Er den tanke nogen sinde kommet til dig, at Gud måske ville tage imod en større pengegave, en bedre indsats i kristent arbejde eller længere bønner i stedet for en bekendelse? Eller bedrager du dig selv ved at kalde den anger, du føler, når du mærker syndens følger, for en bekendelse? Lader du en nødtvungen bekendelse over for et menneske, du har fornærmet, være nok, skønt du ikke føler virkelig sorg over det skete?


Det hænder undertiden, at vi, flår vi tror, vi bekender synd, bekender et andet menneskes synd og retfærdiggør os selv. Ofte er en bekendelse kun en delvis bekendelse. Vi bekender det, der er kommet frem i dagens lys, men selve syndens rod bekender vi ikke.


Ved et mindre møde for kristne kvinder blev der givet anledning til at bekende synd.


En bibelkvinde sprang straks op - tilsyneladende for at vise et godt eksempel. Hun bekendte sin dovenskab. Men netop fordi hun rejste sig så hurtigt, var jeg klar over, at det ikke var den synd, hun havde størst behov for at bekende. Om natten bad jeg Gud vise hende hykleriet og få hende til at komme med en sand bekendelse. Næste dag bekendte hun med et sønderknust hjerte, at hun havde hadet præstens kone og ikke talt til hende i otte år.


Renselse .

Der er synder, vi blot skal bekende for Gud, for mod Ham alene har vi syndet (Salme 51). Andre synder må vi bekende for mennesker, som vi har syndet mod (Jak. 5:16), og atter andre må vi bekende offentlig, fordi vi har syndet mod hele Guds menighed.


Renselsesgraden .

Vi må renses fra al urenhed på kød og ånd. Alt, som er urent, må bort. Det er Guds krav. »Da vi nu har disse forjættelser, mine elskede! så lad os rense os fra alt, som besmitter legeme og ånd, og gennemføre hellighed i gudsfrygt.« 2. Kor. 7:1. Gud kræver en renselse, som strækker sig fra vore inderste tanker og begæringer til de mindste handlinger. Renselsen må gennemtrænge hele vort væsen. Han kræver, at vi ser på synden, som Han ser på den. Et begærligt blik er for Ham lige så syndig som en begærlig handling.


Du er vel ikke som de farisæere, der lignede kalkede grave, udvendig pæne, men indvendig fulde af alskens urenhed? (Matt. 23:27).


Gud kræver renselse såvel udvendig som indvendig. Er der i dit hjerte en syndens rod, som har været der i mange år? Rødder plejer at sprede sig, og de efterlader et synde-spar, som mærker din livsvej. Du må gå helt tilbage til denne. synd og kræve renselse .for det alt sammen.


I Israels historie ser vi tydeligt, hvordan Gud tilbageholder sin kraft og velsignelse, indtil synden er fjernet. Jeg tænker på Akans synd (Josua 7:1). Gud havde sagt, at de intet måtte tage af det bandlyste gods, når Jeriko faldt. Men Akan fik lyst til det og stjal guld og sølv og en babylonisk kappe, som han gemte i sit telt. Kun Guds alt-seende øje kunne se det. Lige efter led Israel et vældigt nederlag ved At. Josua faldt på sit ansigt og bebrejdede Gud for dette ydmygende nederlag. Men Gud befaler Josua at holde op med at bede, idet Han siger, at Han ikke kan vise sin kraft iblandt sit folk, før de har fået det bandlyste gods af vejen. Den mand, som havde stjålet, måtte bekende sin synd.

Er der en Akan i din menighed i dag?


Er det dig, som er Akan? Har du bedt inderligt om Åndens fylde, skønt der hele tiden har været en bevidst synd i dit liv, en synd, du ikke har bekendt - en ulydighed mod Gud? I så fald siger Gud til dig: »Stå op! Hvorfor ligger du på dit ansigt? Du har syndet, jeg vil ikke være med jer, hvis I ikke udrydder bandet af jeres midte.« (Josua 7:10-13). Så længe du lever med en bedrøvet og udslukket Ånd, kan du ikke blive fyldt.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358157

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,85909295082092sekunder