JESUSLIVET - SALIGHEDEN

Fjord Christensen.

 

Det allerværste, der kan ske for et menneske her på jorden, er at komme i en stillling, hvor alt håb er ude. Tænk på den syge, hvor lægen lige har afsluttet undersøgelserne. Den syges øjne hænger ved hans læber. Han venter spændt på at høre lægens dom, der afgør spørgsmålet om liv eller død. Og dommen falder, der er intet håb. Hvem kan sættes sig ind i den smerte af fortvivlelse de fire ord har lukket ind i menneske hjerter? Alligevel er der en nød, der er tusinde gange støre, at leve uden håb for evigheden. Der er sagt om Helvedets fortabelse, at det er stedet hvor alt håb er ude. At leve uden et levende Guds håb for evigheden, er helvedets forgår her på jorden. Derfor ved skriften/Bibelen, ikke noget stærkere udtryk for hedningernes ulykkklige tilstand, end at de er uden Gud, uden håb i verden. (Efes.2.12.). Og intet stærkere udtryk for deres sorg, at de de søger fordi, de ikke har noget håb. (1.Tess.4.13.)

 

Fordi vi der tror på Jesus Kristus, har Guds levende håb i os. Er hovedindholdet af Guds fredstanker, med sit folk netop dette, at give os fremtid og håb. (Jer.29.11).

 

Gud blev ved Jesus Kristus i os, og vi i Ham, vort levende Guds håb, Den gave fik vi da vi kom til tro på Jesus Kristus Guds Søn.

 

Herlighedshåbet.

Det er dette levende Guds håb for evigheden, Jesus Kristus ved HelligÅnden, der kaster solglans over alle mørke skyer. Det er Guds håbet, der holder os oprejst, når de tumge byrder vil trykke os til jorden. Det er dette levende håb der får os til at løfte hovedet over alle trængslens vande (problemer), der elelrs truer med at overskylle og drukne os.

 

Det er dette levende Guds håb Jesus Kristus, Skriften/Bibelen, kalder for et levende håb, et godt håb, et saligt/velsignet og et herligheds håb. Vi taler ikke om flere forskellige håb, men et eneste levende guds håb. Jesus Kristus. Alle navne vidner om, hvilke rigdomme det levende guds håb indeholder. Det er guds ønske, at alle Hans børn skal være rige i håbet, ved HelligÅndens kraft og ikke i noget menenskes kraft.

 

Men, mange er fattige i håbet, og trænger til at bede om. At vor Herre Jesu kristi Gud, herlighedens Far, må oplyse vore hjerters/sinds øjne, så vi forstår hvilkethåb vi er kaldet til. (Efes.1.17-18.) De fleste har kun en svag forstilling om indholdet af det levende håb, det er måske en af grundene til kristnes fattigdom, nederlag, manglende trosmod.

 

Hvilke salige/velsignede virkeligheder, dækker udtrykket. Det salige håb da over? Vi skal her nævne 7.

 

Vi får en ny bolig.

Her på jorden spiller boligen er stor rolle. Ofte gøres der meget for at gøre vore boliger så perfekte som mulige. Men, selv ved de aller bedste klæber der mangler, og tidens rand gnaver på dem, og forfgænglighedens mærker begynder snart at vise sig. Der hjemme bliver det helt anderledes. Vor bolig der hjemme beskrives i Joh.Åb. Kap 21. ( Læs det selv) Læs om den skønne by med ædelstens grundvolden, de tolv perleporte, jaspismuren, guldgaderne. Livets flod med livets rene klare vand som ren krystal, og Guds og lammets trone midt i byens gade. Og byen behøver ikke hverken sol eller måne til at skinne, fordi. Guds herlighed har lyst den helt op, og Lammet er dens lys. Og mens du læser om dit evige hjem og by fyldes dit hjerte af bævende fryd og længsel efter snart at kunne tage det strålenede hjem, som Gud har beredt for alle der elaker Ham, i besiddelse.

 

Vi får nye legemer/kroppe.

(2.Kor.5.1-5.). Vi forventer nemlig sønneudkårelse, vor legemes forløsning. Og det borgersamfund vi tilhører, af Gud nåde ved troen på Jesus Guds søn, er ikke på jorden men i det Himmelske som Gud har sat os ind i.Nøjagtig som der står her i Fil. 3,20. Det borgersamfund vi tilhører er i Himlene, og derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrelseslegeme. Hvilken dag vil det ikke blive, når vi skal vinke farvel til vor jordiske teltbolig, og bytte den om med vor evige bolig fra himmlen! Hvor ofte har vi ikke drømt, sukket i veer i denne faldefærige bolig vi er. I længsel efter vor evige bolig. I vore lidelser har vi længtes efter at blive iført vor nye legeme, og pludselig en dag, måske før vi aner det er det virkelighed. Vi længes efter den dag hvor al uretfærdighed, smerte, sorg og problemer for evigt er forbi. Guds ske lov er det ikke en drøm, men skal blive virkelighed for alle Guds forløste børn.

 

Ingen synd, ingen Djævel skal være der.

(Joh.Åb.21.3.-4)

Prøv lige at tænke dig en tilstand hvor alle disse frygtelige fjender for evigt er borte. Hvor du aldrig mere skal frygte for muligheden for en syndig lyst. Hvor der slet ikke findes nogen minder om forkrænkkeligheden ( at vi dør, har problemer, sygdomme og kampe). Der mindes vi ikke mere om nogen død, vor fjende Djævelen og hans onde ånder er der heller ikke de er for evigt lukket ude, Oh, hvilken hvile bliver det ikke for os.

 

Vi skal se Ham som Han er.

(1.Joh.3.2). Det største af alt er. Vi skal se vor elskede Frelser, som Ham er, og for evigt mættes af at se Ham, der bliver Jesus Kristus aldrig borte for os. Her nede er der mere hunger end mættelsse, Selv på de tidspunkter hvor vi smagte mættelsen af Hans velsignede nærværelse, var vore sjækle stadig i dyb hunger efter at komme Ham endnu nærmereDer Hjemme skal der ingen hunger, tørst eller sult være mere. Hvordan skulle vi hungre, tørste og længes når vi altid ser Ham som Han er? Hvordan kan der tales om et savn, når vort henrykte øje ser Ham i Hans totale skønhed og herlighed, mens bølge på bølge af Hans kærlighed strømmer os i møde?

 

Vi skal blive Ham lige.

Her står vore tanker stille. Vi fattwer det ikke. Men, Han det troværdige og sande vidne, har sagt det, og vi tror på Hans Ord, lige så stor og vidunderligt det er. Og vi bøjer os ned og tilbeder Ham der med sit ord står inde for, at dette også engang skal blive os en salig virkelighed.

 

Evig glæde skal være der.

Da skal Lammets bryllup fejres, og Hans brud iføres den skinnende rene linnedklædning, som vor brudgom vævede til os på sit blodige kors. Da skal det fuldtsændige samfund mellem bruden og brudgommen åbenbares. Da skal den fattige brud Han valgte her på jorden, for evigt stråle i glansen af Hans herlighed, som et vidunder for englene og hele skabningen, til Hans ære, hvis kærlighed har virket dette vidunder, vi er Hans værk skabte i Jesus Kristus, i forhold til jesus kristus blegner alt andet vi kender til her på jorden, Hans skønhed overgår alle juvelers intet sammenlignes kan med Ham.

 

Den totale arv skal tilfalde os.

Den arv vi allerede har fået lod og del i. HelligÅndens vor pant på vort evige liv skal også være der være vor. ( Efes.1.14.) Da skal vi virkelig arve jorden. (Matt.5.5) Da skal vi regere med Ham over den jord hvor vi nu er som udskud og fejskarn. Da skal der blive åbenbaret for alle hvem der valgte den bedste del, de der valgte det bedste her på jorden, ville være spm konger og baroner og der ved frelse deres eget liv, eller de der gav deres eget liv hen, og blev alles tjenere for at vinde kongeherligheden i al evighed. Hvilken begivenhed kan vi forvente som indledning til virkeliggørelsen af dette syvfold salige håb`Hør Ordets svar! Herren selv skal stige ned fra Himlen, og der skal lyde befaling, en overengels stemme og Guds basun. Og først skal de døde i Kristus stå op, derefter skal vi der lever og bliver tilbage bortrykkes sammen med dem i skyerne, for at møde Herren i luften, og så skal vi for altid være sammenmed Herren. Så trøst hinanden med disse ord. (1. Tess.4.16-18.).

 

Denne vidunderlige begivenhed, bortrykkelsen, er midtpunktet i de helliges salige håb. Det var den første menigheeds trøst og håbs forventning, at før den sidste trængsels bølge skulle overskylle jorden, ville Herrens menighed bortrykkes. Basunen ville lyde klart uden mislyd Herren vil sætte basunen for sin mund og blæse disse toner us så selv de der er i gravene ikke er i tvivl, og de med give signalet til Hans ventende brud, at nu er tidspunktet til at møde Ham i luften. Dette har været de ægte, sande brude forventing, trøst og evige håb lige siden den første menuighed og er det stadig. Hvilken vidunderlig dag bliver det ikke når,den sidste basun skal lyde, og de hensovede hellige står frem af deres grave og sammenmed de levende i et nu i et øjeblik forvandles og rykkes bort for at møde Herren i luften. Det bliver den største dag jorden har set. Samtidig det forfærdeligste dag de har set, forfærdelig for alle de der lades tilbage, der der ikke troede og lod sig sig rense fra al synd og uretfærdighed i tide.

 

Hvem kommer med?

Mange forskellige svar har været givet. Svaret er givet helt klart i Guds Ord. Som her. Så trøst hverandre med disse ord. Det er Guds menighed på jorden der trøster og finder trøst i disse ord. De der har Guds salige levende håb i deres hjerter glæder sig over disse ord, de der ikke har trones banebryders håb, Jesu Krisi Hel Lige Ånd i deres hjerter gruer/frygter ved disse ord, de komemr som regel med snak om. Uh ha vi håber da ikek Han kommer lige nu, hvad med alle de andre skal de ikke frelses, hvad med alle de ting vi da først må have afsluttet og det med Hans genkomst har de jo snakket om lige siden Jesus var her på jorden, nogen sådan står udenfor guds rige og kan ikke glæde sig ved disse ord. Men de der i tro trøster hinanden med ordet om Jesu Kristi genkomst og sammen glæder sig ved det har håbet og kommer med når Han kommer. Hvad med dig der læser dette. Er disse ord en levende trøst for dig, eller bliver du utryg? Vær helt ærlig. De der komemr med, er de ventende, de der forventer Herrens komme når som helst. Det er efter Ordets vidnedsbyrd de der fgorventer Herrens kommme og frelse der skal se Ham som Han er og forevigt være sammenmed Ham. Han skal vise sig for dem når Han kommer anden gang. (Hebr.9.28.) Den som har Sønnen har også Hans liv og dermed også forventningen om Hans genkomst. Det er dem der har brudens længlsel, efter den brudgom Ordet siger vil komme og hente Hans brud, menigheden, forsamlingerne som tror Hans ord til frelse. Det er dem der med bælte om livet, lyset tændt som levende fakler for Gud Herren tager med med. Det er de menensker der venter med længsel og udholdenhed på hans bryllup der er beredte til at komme ind i bryllupssalen. De står med det samme op og går ham i møde med tændte lamper. (Luk.12.35-36).

 

Det er den lille flok ud fra den store flok som frimodigt løfter deres hoveder i forventning, når jordens grundvolde vakler, når elementerne kommer i brand, når ulykke på ulykke rammer her og der, og når lovløsheden tager helt overhånd. De ser frimodigt frem til deres forløsning ved Herrens genkomst og glæder sig midt i det hele over deres forløsning nærmer sig. Det er dem der kommer med når Herren jesus kommer igen i skyerne af vidnerne som for længst er hensovet. Er du med i den lille forventende flok? Det er dem der dagligt giver deres forventning udtryk i brudebønnen, den sidste i vor Bibel ( Johs.Åb.22.20) Kom Herre, kom snart. De er rede og vil gå ind i herlighedens saligheder.

 

Er du en af dem hvis liv er præget af at. Jesus Kristus kommer snart igen. Er du i forventning om Han komme? Det er de der venter der kommer med, når Herren jesus kommer igen. (1. Tess.1.10 og Tim.4.8.). Snart, meget snart vil basunen lyde. Jorden vrider sig i smerter. Jordens nationer samler sig i sidste oprør mod Gud Herren, og mod Hans salvede menigheder, selv Sønnen Jesus Kristus fornægter de. Det stor frafald vi før hørte ville komme inden Hans genkomst står vi midt i, det viser sig klart i alle kikrer og menigheder i dag som aldrig før, der tages ikke længere så tungt eller nøje på synden, dørtæsklen sænkes. Over alt lyder råbet. Se brudgommen er her. Gå Ham i møde. (Matt.25.6).

 

BERED DEIG TIL AT MØDE DIN GUD.

Du bereder dig til at møde din Gud ved at du lader dig rense fra al din uretfærdighed ved tro på evangeliet, og ikke længere leve som hedningerne gør. Dette kan du gøre ved at tage et vandbad ved ordet.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 362965

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,8526771068573sekunder