JESUSLIVET - SAT TIL AT LEVE

Sat til at leve.


www.Bibelen.dk


Tit.3.4-8.

  1. Men efter at godheden og kærligheden til Gud vor Frelser, kom til syne overfor menneskerne.(5)Frelste Han os, ikke ved retfærdigheds gerninger, som vi engang gjorde, men efter Sin barmhjertighed, ved genfødelsens afvaskning, og fornyelse ved Den Hellige Ånd,(6). Som Han udgyder rigeligt over os, ved Jesus Kristus vor Frelser.(7). Fordi, så vi efter at vi er blevet retfærdiggjort ved Hans nåde, skulle blive arvinger, ifølge håbet. Det evige liv.(8). Dette er troværdig tale. Og det vil Jeg, at du stadig skal understrege overfor, dem der er kommet til tro på Gud. Så alle må være meget nøjeregnende med at holde gode gerninger i hævd. Disse ting er nemlig gode og nyttige for menneskerne.

Vi har fået HelligÅnden som pant på vort evige liv.

Skal vi nu til at gøre gode gerninger? Vi mente ellers vi ikke længere var under lovens krav, og frelses af gerninger. Men ved Guds nåde ved at vi tror på Jesus Kristus. Nej. Vi skal slet ikke forsøge på at forbedre os og tage os sammen til at leve et moralsk bedre liv. Det kan vi ikke. Kødet og Ånden strider nemlig altid imod hinanden. Det gode som vi i grunden gerne ville kan vi ikke, men det onde ligger os nærmest. Men. Vi har fået en hel ny Ånd, nemlig Jesu Kristi Ånd, så Jesu Ånd selv lever Jesu gode gerninger ud igennem os. Og det er ikke et liv hvor vi forsøger på at pudse facaden, som farisæerne gør, ved at gøre gode gerninger og pålægge andre ting, vi ikke engang selv kan overholde. Vi har kun et liv. Det er Jesu Kristi Ånds levende liv i os. Vi er guds værk. Vi er skabte i Guds billede, og Hans Søns Ånd i os gør os fuldkommende til Hans forudtilrettelagte gode gerninger.

For at du kan forstå dette må du selvfølgelig være født på ny, af Jesu Ånd, og stadig leve i Ånden og ikke i dit kød. Du må selv være af samme Ånd, Jesu Ånd må bo i dig og du i Ham. Her må du godt ransage dig selv og mærke efter. Lever du i Åndens liv, eller lever du i dit eget køds liv?


Den som har Ånden har livet, fordi livet er i det menneske. Den der ikke har Guds Hellige Ånd har ikke livet, og er udenfor Jesu Ånds liv, og vil forgæves forsøge på at leve op til lovens gode gerninger. For om muligt at blive frelst på den måde.


Joh.3.3-7.

  1. Jesus svarede Nikodemus. I Sandhed. Om ikke et menneske bliver født på ny, kan han slet ikke se Guds Konge rige.(4). Nikodemus siger da til Jesus. Hvordan kan et menneske, der er gammelt, komme ind i sin mors liv, og blive født igen? (5). Jesus svarede. Sandelig. Sandelig. Om et menneske ikke bliver født af vand og Ånden, kan han slet ikke komme ind i Guds kongerige. (6). Det som er født af kødet er kød. Det som er født af Ånden er Ånd.(7). Bliv ikke overasket over at Jeg Herren har sagt. I må blive født på ny.

2.Tim.3.16-17.

(16). Hele skriften er ved inspiration fra Gud. Den er nyttige til doktriner(Guds perfekte love) til irettesættelse, til vejledning, til oplæring i retfærdighed. (17). For at Guds menneske kan være fuldkomment, og fuldstændig udrustet til al god gerning.


Det er meget vigtig, vi som Kristne husker at grund på Guds Hellige ord og lader os forene med Ordet, så det lys der er i Ordet bliver en del af os. Ved at det oplyser vore formørkede tanker og fæster rod i vore sind. Guds Ord er lygten for enhver kristen fod. Vi snubler og falder og farer vild om vi ikke er i Ordet.


Ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Vi fik ved vor nye fødsel Hellig Ånden og lyset fra Gud. Det er Som vi lige har læst Guds Ord, som gør os i stand til at leve en levende Kristus. Fordi. Jesu Ånd gør Ordet levende for vore sinds tanker, så vi hele tiden fornyes og ikke lever i vore enge sinds tanker og liv. Det er Jesus der lever Guds perfekte lov ud igennem os. Det er HelligÅnden der igennem Ordet fortæller os hvad ret er i Guds øjne og hvad vi skal gøre og ikke gøre.


Det kan stadig kun Lade sig gøre om du er i Ånden og af Jesu Hellige Ånd. Ellers ligner du jo bare en skriftklog teolog der ved alt om hvordan alt skal gøres og burde gøres, uden det bliver gjort. Det er ikke er død teoretisk Jesus vi tilhører, men en lys levende Jesus. Som er der hvor Hans Ånd er. Og bor i det hus/hjerte som er helt med ham og ikke sætter sig til modværge, når Han irettesætter eller vejleder til andre ting end det man lige selv havde tænkt sig at gøre.


Jesus Kristus er vejen. Sandheden og livet.


Den som er født på ny er af Jesus selv og har Livet i sig, ved Hellig Åndens kraft og Guds nådesbeviser i de gerninger Gud igennem det menneske selv udfører.


Det vi her i gang med at gennemgå er. Frelses vejen. Den korsvej vi vandrer på, i Åndens nye liv. Det er på denne her vej, vi korsfæster vort kød, med alle lidenskaber og begæringer. I det vi er fuldt overgivet til Herrens vilje og Hans Ånds veje og vilje. Gud står de hovmodige, som ikke vil bøje sig, imod.


Fordi. Vi er i Jesus Kristus er vi nye skabninger i Ham. Vi er rensede fra al vor uretfærdighed. Vi lever i nu tiden og ikke i fortiden. Fortiden er borte. Kastet i glemselens hav og Gud husker ikke længere vore syndere. Vi er sat med Kristus i Det Himmelske, i det liv hvor synden og dødens lov er ophævet. Alle vore synder er skjulte under Jesu Kristi blod.


Husk! Du er!

En forhenværende synder. Og en nuværende retfærdig gjort i Jesus Kristus. Du skal ikke gå med sænket hoved og forsøge på at skjule dig for Gud. Gud elsker dig i Jesus Kristus, og vil være sammen med dig i Åndens nye liv. Det er så vigtig at, vi i vores vandring med Kristus, forstår og fatter i tro at vi er medkorsfæstede sammen med Jesus Kristus og det er Ham der lever Sit Hellige liv i os og ud igennem os. Du skal ikke være bange for Gud. Fordi. Du er gået over fra dommen til livet. Livet i guds Ånd og Sønnens Sandhed. Gud vil så gerne være sammen med dig i dit indre. Derfor siger Jesus også. Kom til Mig.


1.Mos.3.8-10.

(8). De, Adam og Eva, hørte Herrens stemme, da han ledte efter dem i den kølige aften time. Og Adam og hans kone gemte sig for Guds nærvær mellem træerne i haven.(9). Da kaldte Gud Herren på Adam, og spurgte. HVOR ER DU? (10). Adam svarede. Jeg hørte Din stemme da Du kom i haven, og JEG BLEV BANGE fordi, jeg var nøgen, og JEG GEMTE MIG.

Måske har du det sådan. Du er bange for Gud fordi, du ser du er nøgen, uden noget at have det liv i du lever. Men det er løgn! Du har noget at have dit liv i. Du har Jesus Kristus. Du er født af Gud på ny, og du lever ved vandbadet i Ordet. Du skal ikke på ny forsøge at lave figenblade til at sætte rundt om dig selv og dit liv, de vil visne og du vil stå lige nøgen og bar. Du skal vælge at blive i Jesus Kristus, i Hans Ånd og ikke i dit kød. Du må lade Ham iklæde dig Hans nye klæder, så du ikke står med dine egne lasede pjalter.


Du er Guds.

Din Ånd og din sjæl er frelst, ikke af det du selv har tilranet (til lært) dig, men af Gud selv. Og du tilhører ikke dig selv men Gud. Guds er din Frelses gave i Jesus Kristus. Det skyldes ikke noget menneske. Har du for øvrigt født dig selv? Men dit kød er stadig syndigt, og oprørsk. Ånd og kød vil altid ligge i krig med hinanden. Derfor er det vigtig du lader Åndens sejrer over dit kød og ikke lader kødet sejre over Ånden.


2.Kor.5.16-17.

(16) Derfor kender (bedømmer) vi fra nu af ingen efter kødet. Ja, selvom vi har kendt Kristus efter kødet, kender vi Ham alligevel ikke på den måde. (17. Derfor. Om nogen er i Jesus Kristus er det menneske en hel ny skabning, det gamle (køds liv) er forbi. Se! Alt er blevet nyt.Vi har fået et helt nyt liv. Hvor vi ikke længere lever og gør som før hen. Vi bedømmer ingen ud fra deres ydre. Vi har samme sinds kærlighed som Jesus, fordi vi er af Ånd og ikke af kød. Vi bærer med glæde over med alle vore brødre og søstre, som er af samme Ånd. Fordi. Vi ved vi er taget ud af den samme verden, og sat ind i den samme Himmelske verden med og i Jesus Kristus. Vi har nemlig Jesu Kristi Ånds væsen i os. Det er stadigvæk Ham i os og os i Ham der driver værket, og ikke selvforbedrelse i kødet. Vi lever ikke i en tagen sammen kristen dom, hvor vi dømmer andre for deres ydre, men vi bedømmer om de har samme Jesu Kristi Ånd. Har de det så er de under samme Herre som os, og ikke under nogen form for lov eller anklage og langt mindre fordømmelse.(Rom8). Her må du også godt stoppe op og tænke efter. Dømmer du din næste? Er Du stadig med i Jesu Kristi Ånds liv? Om ikke, så ligner du jo farisæerne der ville være gode uden de ejede Jesu Ånds liv og natur.
Lydighed.

Det er din lydighed som gør at du er i stand til at bøje dig under Jesu Ånds lov. Tænk på. Gud søgte efter Adam og Eva, og spurgte hvor er du? På samme måde søger Jesus efter dig og spørger hvor er du? Vi du? Vil du leve i Jesu livs Ånd eller i dit køds onde natur? Altid bliver du og jeg spurgt om vi vil. Vi vælger slev. Døden eller livet. Vort køds liv som fører til død, eller Jesu Ånds liv, som fører til liv. Ja, liv i overflod.


Tit.1.10-16.

(10). Det er mange som er balstyriske, som farer rundt med tom snak, som bedrager, i sær de som er omskårede gør det. (11).deres mund må blive stoppet, fordi de jo undergraver hele husstanden(hus menigheden) ved at de lærer det de ikke burde lærer andre, pga. øjetjenester. (12). En af deres egen profeter har sagt. Kreterne (os hedninger) er altid løgnere fråser, som onde dyr der river og flår andre.(13). Dette vidnesbyrd er sandt. Derfor skal du revse dem skarpt, så de kan blive sunde i troen, (14) således at de ikke længere holder sig til fabler og Jødiske eventyr og befalinger fra mennesker som vender sig bort fra Sandheden. (Åndens liv i Jesus Kristus). (15).For de rene er alle ting rene, men for de der er vantro og urene er ingen ting rent. Selv deres sind og samvittighed er urene.(16). De påstår de kender Gud, men i deres gerninger (lever i deres kød) fornægter de Ham, ved at de er afskyelige, forhærdede, uden nogen god gerning.


Genstridige hedninger findes også i dag. Det som regel dem der har mest travlt med at lære andre om love og moralske leveregler, som de ikke engang selv overholder. De lever i deres kød og lever deres egen ulydighed ud. De der er af Ånd lader Ånden leve Jesu Kristi lydige liv ud. Og er ikke under lovens krav. Fordi. Jesus Kristus er lovens fuldender, og vi er frelst af Guds nåde ved tro på Jesus Kristus. Hans nåde er os nok, og vi holder os ikke til menneskelige overleveringer og fabler. Guds Ords doktriner er vores liv og lygte for vor fod. I Ham, i Hans liv, fornyes vi hele tiden i vort indre i sindet af Guds Hellige Ånd.Selvom sindet fornyes f Guds ord og Guds Ånd, så har den onde stadig adgang til at beskylde dig for al verdens uretfærdigheder. Men han er besejret af Jesus Kristus på korset. Satan har ingen magt og ret over dig, du er løst i kraft af Jesu blod og er gået over fra syndens døde liv til livet i Jesus Kristus. Alle dine synder er dig tilgivet af Jesus selv. Det er fuldbragt. I Jesu Ånd er det frihed fra alle uretfærdigheder. Derfor må vi altid være i Ånden, ellers ender vi i det gamle livs trældom igen.


Gal.5.16-17.

  1. Jeg siger jer. Vandre i Ånden, så opfylder i ikke kødets lyster.(17). Fordi. Kødets lyster er imod Ånden. Og Ånden er imod kødet. Disse to er to modsætninger så I ikke kan gøre det I vil. Det er en hel bevidst vandring i Ånden. Ikke er teoretisk lære, hvor du lige som står og ser ind i landet. Gud ønsker ikke dit liv skal være som en ørken vandring. Hvor du i sidste ende, pga. din kødelighed, ikke kommer ind i Guds Ånds land. Det der her er tale om er ikke din frelse. Det er gjort på Golgatas kors. Du er retfærdiggjort, af Guds nåde, om du da stadigvæk er i Åndens tro og ikke i din egen. Men er vi i Ånden, da kan vi ikke fuldbyrde det vi i vort køds begær vil.


Derfor tillad ikke synden i dit kød have herredømmet i dit liv. Fat et andet sind nemlig Jesu Kristi sind. Så du ikke vandrer/lever som uforstandige men kloge og besindige i Gud Herren Jesu Ånds liv.


Bøj dig ned. Bøj dig stille ned ved Hans kors. Han gav alt. Gav sit liv. Lad Jesu Ånd fylde dig. Han vil. Vil du? 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 359246

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,34995698928833sekunder