JESUSLIVET - STUDIE APOSTOLISK TRO
Apostles Creed Study Guide in DanishEt Bibelstudie om Trosbekendelsen på dansk.Trosbekendelsen er ikke en del af bibelen, men den er en kerne af det, den kristne kirke lærer. De tolv dele af denne bekendelse går helt tilbage til det første århundrede og beholder endnu deres enfoldighed, skønhed og sandhed.Hver del bliver studeret individuelt med Bibeltekster og spørgsmål De følgende sider kan bruges til personligt studium eller til diskussion i en bibeltime for flere personer.
1. Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige, himmelens og jordens Skaber.
 1. Læs skabelsesberetningen, som den står skrevet i l. Mosebog kapitel 1 og 2.
 1. Læs hvad Gud siger til sit folk Israel i Esajas bog 40:6-31.
3. Læs hvordan Gud imødegår en troendes tvivl i Jobs bog kapitel 38-41.
 1. Læs hvad Gud mener om dem, der ikke vil tilbede Ham som skaberen, i Paulus' brev til Romerne 1:18-25.
Spørgsmål

 1. Man behøver kun gennemsnitsintelligens for at forstå, og kun en barnlig indstilling for at tro, hvad der står i første Mosebog. Hvorfor har folk så, så stort besvær med at acceptere skabelsesberetningen? Læs også Første Korinter brev 1:18-31.
 1. Når Gud er så stor og så mægtig og så fuldstændig uafhængig, hvorfor tager Han sig så af mennesket? Se også Peters første brev 3:8-10.
 1. Hvis Job bruges som et eksempel på Guds disciplin og prøvelser, bør vi så reagere på lignende situationer med oprør, ræsonnering og spørgsmål eller med underkastelse. Læs Jobs bog kapitel 1 og 2, og også 2:9-10. 1. Hvilken synd er navnet i denne tekst, og hvordan ser Gud på den?Svar:

1. _____________________________________________________

_______________________________________________________

2. _____________________________________________________

________________________________________________________

3. _____________________________________________________

_______________________________________________________

4. _____________________________________________________

_______________________________________________________
 1. Og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn vor Herre.
1. Læs om forudsigelsen om Jesu fødsel i Lukas

evangeliet 1:26-38, og om Hans inkarnation i kapitel 2:1-20.
 1. Læs om, hvordan Jesus forklarer, at Han og Faderen er eet, i Johannes evangeliet kapitel 20 vers 17 og vers 28 og 29.


 1. Læs Romerbrevet 8:1-4, der beskriver forholdet mellem Gud Fader og Guds Søn, Jesus Kristus.
 1. Læs Johannes evangeliet 1:1-5, der beskriver Jesu guddommelige og evige egenskaber.
Spørgsmål:

 1. Sammenlign Mikas Bog 5:2, som blev skrevet mange hundrede år før Jesu fødsel, med beretningen i det Nye Testamente. 1. Hvilket løfte giver Jesus til enhver, der modtager Ham som Frelser og Herre? Johannes Ev. 20.
 1. Hvad siger Romerbrevet 8:3 om hvem Jesus er, og om hvorfor Han kom?
 1. Hvad afslører denne tekst om ligheden mellem Faderen og Sønnen?

Svar:

1. _____________________________________________________

_______________________________________________________

2. _____________________________________________________

________________________________________________________

3. _____________________________________________________

_______________________________________________________

4. _____________________________________________________

_______________________________________________________ 1. Som er undfanget ved Helligaanden, født af jomfru Maria.
 1. Læs om hvad Mattaeus Ev. tilføjer til Lukas's fortælling om Jesu undfangelse i Mattaeus Ev. 1:18-25. 1. Læs i brevet til Hebræerne 4:14-15 og Lukas Ev. 2:41-52 om hvordan Jesus beholdt sin guddommelige natur, selv mens Han levede på jorden.

 1. Læs Esajas's Bog 7:13-14 og 9:6-7 og sammenlign profetien i det Gamle Testamente med det Nye Testamentes åbenbaring.

 1. Læs Judas' Brev vers 17-23 og se hvilken indflydelse Helligaanden har pø en kristens liv.
Spørgsmål:

 1. Hvad havde Josef til hensigt, da han hørte, at Maria var gravid, og hvad gjorde han?

 1. Hvad tænker du, når du bliver klar over, at Jesus er vor talsmand hos Faderen, og at Han levede et liv på jorden med alle dets problemer fuldkommen som du og jeg gør?

 1. Hvor for er dette, at Jesus er undfanget ved Helligaanden og født af en jomfru saa vigtigt for os kristen?

4. Hvordan bør en kristen reagere på dette?

Svar:

1. _____________________________________________________

_______________________________________________________

2. _____________________________________________________

________________________________________________________

3. _____________________________________________________

_______________________________________________________

4. _____________________________________________________

_______________________________________________________ 1. Pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget.

 1. Læs beretningen om Jesu arrest, retssag, korsfæstelse og begravelse i Johs. Ev. kapitel 18 og 19.

 1. Læs Mattaeus Ev. 26:52-54 og find ud af hvor for Jesus ikke modstod sine angribere.

 1. Læs Brevet til Hebræerne 2:14-17 for at forstå, hvorfor Jesus måtte dø.


 1. Læs Mattaeus Ev. 27:45-46 og Lukas Ev. 22:39-44 om, hvordan Jesus led helvedes kvaler, da Faderen fuldstændig forlod Ham.Spørgsmål:

 1. Blev Jesus nogensinde fundet skyldig? Passede straffen til forbrydelsen? Hvis forbrydelse blev Han straffet for?

 1. Læs også Johannes Ev. 12:27 for at se Hans totale forpligtelse. Hvorfor kom Han?

 1. Hvem er Abrahams slægt i Hebræerbrevet 2:16 og hvorfor var døden nødvendig?

 1. Hvilke helvedeskvaler måtte Jesus gennemgå, og hvorfor var det nødvendigt?


Svar:

1. _____________________________________________________

_______________________________________________________

2. _____________________________________________________

________________________________________________________

3. _____________________________________________________

_______________________________________________________

4. _____________________________________________________

_______________________________________________________


V. På tredje dag opstanden fra de døde.

 1. Læs beretningen om Jesu opstandelse i Johannes Ev. 20. 1. Læs om hvordan Paulus forklarer opstandelsen i første Korinterbrev 15.

3.Læs om den kristnes levendegørelse i Kristus i Brevet til Efeserne 2:1-7. 1. Læs om tilstanden for den kristne både før og efter opstandelsen i Kolossenserbrevet 3:1-4.Spørgsmål:

 1. Hvordan beviste Jesus sin magt over døden?

 1. Hvilken trøst har en kristen i opstandelsen fra de døde? 1. Da alle mennesker på grund af deres syndige natur kun fortjener død og helvedes pinsler, hvad betyder Efeserbrevet 2:5 så for dig? 1. Hvorfor har kun kristne grund til at vaere de lykkeligste mennesker i verden?Svar:

1. _____________________________________________________

_______________________________________________________

2. _____________________________________________________

________________________________________________________

3. _____________________________________________________

_______________________________________________________

4. _____________________________________________________

_______________________________________________________


 1. Opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd. 1. Læs himmelsfartsberetningen, som den står beskrevet i Apostlenes Gerninger kap. 1:1-11. 1. Læs om hvordan Jesus i himmelen virker på vore vegne og til vor fordel i Hebræerbrevet 9:24-28. 1. Læs Hebræerbrevet 4:14-16 som en hjælp til at finde frimodighed og taknemmelighed i det daglige liv. 1. Læs Johannes' første brev kap. 2:1 for at forstå, hvad Jesus gør for os i himmelen.

 1. Læs Efeserbrevet 2:1-9, så du kan indse at vort evige liv med Jesus er en nådegave, og at vi ikke kan fortjene det.Spørgsmål:

 1. Hvad var dåben med HelligÅnden, som Jesus lovede sine disciple , og hvordan kan dette sidestilles med Apostlenes Gern. 2:1-41? 1. Hvordan kunne eet offer være tilstrækkeligt? 1. Hvorfor har vi lov til at bede tillidsfuldt til en almægtig Gud? 1. Holder man op med at synde, når man er kristen?


 1. Sammenlign Efeserbrevet 2:1-9 med Galaterbrevet 4:1-7. Gør dette det lettere at adlyde Missionsbefalingens "Gå derfor hen?" i Mattaeus Ev. 28:19-20.Svar:

1. _____________________________________________________

____________________________________________________

2. _____________________________________________________

________________________________________________________

3. _____________________________________________________

_______________________________________________________

4. _____________________________________________________

_______________________________________________________

5. _____________________________________________________

_______________________________________________________


 1. Hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. 1. Læs Brevet til Filipperne kap. 3 for at finde hvilket mål en kristen burde have. 1. Læs Paulus' brev til Titus kap. 2 og se hvordan vi kristne bør leve, mens vi venter på Jesu genkomst.


 1. Læs første Tessalonikerbrev 4:13-18. Hvad står der om Jesu genkomst? 1. Læs Jesu lignelser, som de står skrevet i Mattaeus Ev. 25. 1. Læs det andet Tessalonikerbrev 1:3-10 for at lære noget om Guds retfærdighed.Spørgsmål:

 1. Hvad burde en kristen føle, når han læser v. 20 og 21 og bliver klar over, at Jesus er hans skaber, frelser og dommer? 1. Hvad er det velsignede håb en kristen har? 1. Sammenlign dette med Johannes Åbenbaring 1:7, og se de forskellige reaktioner blandt dem, der er vidner til Kristi genkomst. 1. Hvad forventer Jesus af mennesket? 1. Da alle har syndet, og synd må straffes, hvordan kan den kristne så undgå straffen?

Svar:

1. _____________________________________________________

____________________________________________________

2. _____________________________________________________

________________________________________________________

3. _____________________________________________________

_______________________________________________________

4. _____________________________________________________

_______________________________________________________

5. _____________________________________________________

_______________________________________________________


 1. Jeg tror på HelligÅnden.


 1. Læs Galaterbrevet 4:4-7 igen, og se hvordan Helligaanden har forvandlet syndens slaver til Guds børn. 1. Læs det andet Korinterbrev 1:20-22, som viser, hvilke metoder Gud bruger til at hjælpe sine børn til at være standhaftige i troen.

 1. Læs Efeserbrevet 1:13-14, og se hvordan Gud fuldbyrder kaldet til tro gennem Helligaandens virke. 1. Læs Peters første brev 1:1-2 og find ud af, hvad der står om Guds udvælgelse af sine.


Spørgsmål:

 1. Fra hvad er den kristne løskøbt? Til hvad er den kristne løskøbt? (frelst) 1. Sammenlign med Salme 1. Hvordan reagerer en kristen på HelligÅndens indtrængende henstilling.


 1. Hvad trøst giver Helligaanden os nu og i al evighed? 1. Hvordan viser Romerbrevet 8:18-27 Helligåndens helliggørende værk i dem, der er kaldede?Svar:

1. _____________________________________________________

_______________________________________________________

2. _____________________________________________________

________________________________________________________

3. _____________________________________________________

_______________________________________________________

4. _____________________________________________________

_______________________________________________________


 1. En hellig, almindelig kirke, de helliges samfund.

 1. Læs Første Mosebog 12:1-3. Hvornår og til hvem kom den første profeti om den hellige almindelige kirke? 1. Læs Apostlenes Gerninger kap. 10, hvor vi lærer, at Jesus Kristus er Herre over alle, og at "ikke" jøder også kan have del i Guds rige. 1. Læs Første Korinterbrev kap. 12 for at indse, at Jesu Kristi kirke er eet legeme, men har mange lemmer. 1. Læs Efeserbrevet 4:1-16, og se hvordan Kristi legeme, nemlig kirken, vokser og opbygges i kærlighed.Spørgsmål:

 1. Hvem var Guds "Udvalgte Folk" i det Gamle Testamente? 1. Hvordan blev Første Mosebog 12:3 og 26:4 opfyldt i Apostlenes Gerninger kap. 10?


 1. Hvordan bliver glæden i de helliges samfund påvirket ved brugen af alle vore forskellige nådegaver? 1. Hvorfor er enheden i Jesu legeme (kirken) så vigtig, hvis det er hver kristens mål at prise Gud?


Svar:

1. _____________________________________________________

_______________________________________________________

2. _____________________________________________________

________________________________________________________

3. _____________________________________________________

_______________________________________________________

4. _____________________________________________________

_______________________________________________________


 1. Syndernes forladelse. 1. Læs Johannes' Første Brev 1:7 og 2:1-2, og find ud af, hvad der sker, når en kristen synder. 1. Læs Romerbrevet 7:21-25 for at forstå, at selv en frelst kristen er nødt til at kæmpe imod en syndig menneskenatur. 1. Læs Romerbrevet 3:21-28, Galaterbrevet 2:15-16 og brevet til Hebræerne 11, hvor vi lærer, at vi er retfærdiggjorte ved tro, af Guds nåde, og ikke ved vore gerninger. 1. Læs Mikas Bog 7:18-19 for at indse, at vor tilgivelse var planlagt mange hundrede år før Jesu fødsel.Spørgsmål:

 1. Hvordan bliver vi løskøbt? 1. Hvorfor er det nødvendigt for alle kristne at bede om tilgivelse for synd hver dag?

 1. Hvordan bliver mine synder taget fra mig syndige menneske og lagt på Jesus Kristus, Ham, der var uden synd? 1. Hvad er din reaktion, når du indser at det Gamle og det Nye Testamente passer så fuldstændigt sammen?

Svar:

1. _____________________________________________________

____________________________________________________

2. _____________________________________________________

________________________________________________________

3. _____________________________________________________

_______________________________________________________

4. _____________________________________________________

_______________________________________________________

5. _____________________________________________________

_______________________________________________________
 1. Kødets opstandelse. 1. Læs Lukas Ev. 16:19-31, hvor Jesus forklarer noget om livet efter døden. 1. Læs Filipperbrevet 1:21-24 for at se, hvad Paulus tænkte om liv og død. 1. Læs Johs. Åbenbaring 20:11-15, og se hvordan vi alle vil blive dømt. 1. Læs Første Johannes' brev 3:1-3 for at forstaa den store forskel imellem kristen og ikke-kristen tankegang.
 1. Læs Første Korinterbrev 2:6-9 så du kan forstå, hvad der venter en kristen.
Spørgsmål:

 1. Ifølge denne lignelse, vil der være genkendelse af og følelser for vore kære fra dette liv?
 1. Hvad bør en kristen tænke om at forlade dette liv og træde ind i evigheden? 1. Læs også Salme 139. Synes du, det er fordømmende eller trøstende at vide, at Gud kender vor tanker såvel som vore gerninger?

 1. Hvorfor er det ikke alle, der forsager deres synder og kommer til Jesus og søger Hans tilgivelse? Se også Mattæus Ev. 24:36-40.
 1. Hvad er Himmelens største og vigtigste Herlighed?


Svar:

1. _____________________________________________________

_______________________________________________________

2. _____________________________________________________

________________________________________________________

3. _____________________________________________________

_______________________________________________________

4. _____________________________________________________

_______________________________________________________

XII. Og et evigt liv. Amen.

 1. Læs det andet Korinterbrev 5:1-6, for at forstå mere om vort himmelske hjem. 1. Læs Åbenbaringens bog 22. Prøv at forestille dig-med din begrænsede forstand-hvad vi har i vente.

 1. Læs Mattaeus Ev. 6:9-13, hvor Jesus lærer sine disciple at bede.
 1. Læs andet Korinterbrev 1:18-20 og Johannes' Åbenbaring 22:21-22 og se der, hvordan ordet Amen er brugt.

Spørgsmål:

 1. Hvordan bør vi tænke om vore jordiske hjem og ejendele? 1. Hvordan skulle vi leve her og nu, når vi ser dette glimt af vort himmelske hjem? 1. Ifølge bønnen "Fadervor": Hvor er Faderens navn helliget, og hvor sker Hans vilje altid? 1. Da Amen på originalsproget betyder: sandt, troværdigt og sikkert, hvad bør så Johannes' øjenvidneberetning gøre for os og med os?


Svar:

1. _____________________________________________________

_______________________________________________________

2. _____________________________________________________

________________________________________________________

3. _____________________________________________________

_______________________________________________________

4. _____________________________________________________

_______________________________________________________

Derfor . . .

Da du nu har studeret Guds ord, mon det så er et godt tidspunkt til selvransagelse?Hvad er dit forhold til Jesus? Som det andet brev til Timoteus 3:14-17 konstaterer: Skriften (Guds ord) er nyttigt til meget. Men ifølge Jakobs brev 2:19: kendskab til Guds ord garanterer ikke frelse.
Hvis du skal blive et Guds barn må disse ting ske med dig.


 1. Anerkendelse af synd. Læs Lukas Ev. 18:9-14; Anden Samuelsbog 11 og 12:1-13; Romerbrevet 3:10-12.2. Tro og modtagelse af frelsen i Jesus. Læs

Efeserbrevet 2:1-9; Markus. 16:16; Johannes. 20:24-28.3. Offentlig bekendelse og taknemmeligheds gerninger. Læs Mattaeus Ev. 10:32-33; Lukas- Ev. 23:39-43; Jakobs brev 2:26; Esajas bog 6:8.

Læs og tænk over disse emner og tekster og bed så en bøn, hvor du bekender og angrer dine synder, og bed Jesus om, at Han vil være din Frelser og fra nu af Herre over dit liv.

Formål

Formålet med dette hefte er at blive til hjælp så folk kan studere bibelen sammen. I Mattaeus- Ev. 18:19-20 siger Jesus: "Fremdeles siger jeg eder, at hvad som helst to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få fra min himmelske Fader. Thi hvor to eller tre er forsamlede om mit navn, der er jeg midt iblandt dem."Vi opmuntrer til kopiering af dette materiale. Hvis man gerne vil have andre sprogkombinationer så vaer venlig at skrive til: Les Hendricks, c/o Christian Hope Association, 205 South BC Avenue, Suite #105, Lynden WA 98264, USA. Vi vil forsøge at hjaelpe uden extra bekostning for dig. Lad "Hver Een, Laer Een" vaere vort motto, og Guds aere vaere vort maal.

 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 358980

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,77702307701111sekunder