JESUSLIVET - VEN OM NU
Thorald Gilbrandt 1967.


Det er Guds første budskab til synderen.
Det er begyndelsen og betingelsen for alt åndeligt liv. Det er Guds bud, den Almægtiges ordre til dig. Men det er også en kærlig indbydelse fra den Gud, som elsker dig og indbyder dig til sit fællesskab, i og med Hans Søn, Jesus Kristus, som er Vejen. Sandheden og Livet.


Guds godhed driver dig til omvendelse.
Med alle sine velgerninger vil han bevæge dig til at vende om fra din onde vej. Gud vil helst vinde alle med mildhed, men lykkedes det ikke, viger han ikke tilbage for at bruge strenghed. Om du ikke vil vende om, fra din, ikke andres, onde vej vil Guds strenghed kommer over dig. Han kan kaste dig på sygelejet, Han kan tage alt fra dig. Alt sammen i kærlighed til dig, i håbet om du vil vende om.


Fordi. Du er højt elsket og kostbar i Hans øjne, gør Gud din Far alt for, om det er muligt, at få dig tilbage til Hans Faderhus. Fordi. Gud hader synden men elsker dig som som synderen, kan Han rive dine planer i stykker. Alt det du drømte om kan Gud tage fra dig så intet har for om muligt at få dig i tale, så du helhjertet vender dig om fra din egen vej og går Hans vej.


Han kan forvandle dine drømme til bitter skuffelse, om det kan få dig til at vågne op. Gud gør alt for at vække dig op af din søvn så du ser, du skal vende om. Han kan ødelægge dit liv for at frelse dig fra evig fortabelse. Omvend dig!


Gennem tiderne har dette været Guds budskab til menneskene.
Profeterne forkyndte det: "Den ugudelige skal forlade sin vej og den uretfærdige sine tanker og omvende sig til Gud, Herren". "Så omvend jer da, sa I kan leve". Johannes Døberens budskab til folket var: "Omvend jer fordi, Himmelens rige er kommet nær til jer. Husk på Guds rige har altid været os nær. Helt fra begyndelsen af svævede guds Ånd/HelligÅnden over vandene. Jesus, som er vejen til Gud, råbte det ud: "Omvend jer og tro på evangeliet". Det var Peters budskab på pinsedagen. Og Paulus forkyndte det på torvet i Athen: "Gud byder alle menneskene, at de alle vegne skal omvende sig!"


Det er Guds budskab til hele verden, som for vild ved ikke at ville vende om, og det er HelligÅndens budskab til dit hjerte/sind netop lige nu.


Omvendelse er livsretning.
Der er noget, Bibelen kalder: "Denne verdens løb". Det er jaget efter verdens rigdom, ære og fornøjelser. Det er verdens sanseløse jag efter ting, som kun fører til undergang og fortabelse. Når du vender om, er du som en bil, der bryder ud af en kø, vender om og kører i modsat retning mod strømmen. Dit liv far et nyt mål og en ny kurs.


Omvendelse er livsforandring
Om du kun ønsker at vende lidt om så du i det mindste kan klare dig nogenlunde godt i livet, bliver du skuffet. Dit liv vil ikke blive en dans på roser, du vil opleve tårne på din vej, som river dine fødder til blods. Livet,er ikke et liv uden sorg, problemer men du vil få Guds kraft og HelligÅndens vejledning og trøst som fører dig igennem livets problemer. Men, kun om du vender helt om fra din egen onde vej vil du få Livet og ikke dø. ;Gør gerninger som er omvendelsen værdig!" råbte vækkelsesprædikanten i Judæa ørken. Sand/ægte kristendom vises i livet. Den uærlige bliver ærlig, og den selvglade bliver ydmyg. Det mærkes i din forretning, på din arbejdsplads og i dit hjem.


Omvendelse er sindsforandring.
Det er fra dit sind/hjerte alt udgår. Hele dit liv udspringer af dit sind. Det sind du har lever du. Det er ikke kun dit ydre liv, som bliver anderledes. Der sker noget i dit hjertes indre verden. Livet forandres, fordi sindet forandres. Derfor lyder omvendelsesbudskabet sådan: "Få fat i et andet sind og vend om!" De gamle talte meget om at være rigtig omvendt. Er du rigtig omvendt, så har du nyt sind og nye interesser.


Har du ladet Herren Jesus virke det i dig? Har du bedt profetens bøn: "Omvend du mig, så jeg bliver omvendt?"


Det er den dybtgående sindsforandring, som gør det muligt for os at leve som kristne. Uden sindets forvandling ville et kristent liv blive tvang og slaveri, uden glæde og fred i HelligÅnden. Når du har fået et nyt sind og nye interesser. Hader du brændevinflasken og afskyr verdens fornøjelser. Du søger ikke mere efter verdens sprukne brønde, når dit sind er vendt op mod Himlen.


Omvendelse vil sige at omvende sig fra synden.
Det er absolut nødvendig, hvis du vil blive frelst. At du vender dig om, bort fra dit forhenværende Guds-tomme liv og lever et helt nyt liv i Jesus Kristus, i Hans sinds natur og ikke i din eget natur.


Dine beklagelser er ikke nok.
Selvom du så bitterligt har fortrudt dit liv og nok kan se, du ikke levede efter Skrifternes Jesu befalinger er det ikke nok. Anger/fortrydelse og selverkendelse er for lidt. Om vi bekender vore synder, er Gud trofast og retfærdig, og tilgiver os synden. Men, det er ikke nok, du bekender alle dine synder, du må også forlade dem, holde op med dem og vende dig om, bort fra dem så de ikke længere styrer dit liv. Du skal leve et helt, ikke et halvt , nyt liv, om Gud skal tilgive dig alle dine synder er det livsnødvendigt du holder dig fra de ting, du ved Gud ikke ønsker du skal leve i eller gøre.


Enhver der påkalder Gud Herrens navn skal blive frelst.Men, din egen tro kan ikke frelse dig. Du skal vende dig om fra din egen tro og tro på Guds Evangelium til din sjæls frelse. Du må fødes på ny så Guds tro er i dit hjerte/sind i stedet for din egen tro, som ikke er Guds men dit religiøse køds tro. Vend om er budskabet til dig. Dine bønner hjælper dig ikke, om ikke vil bryde med synden. Du skal sætte et skel op en gang for alle og vende dig bort fra din egen religions gudsdyrkelse og forny dig i dit sind, så du ikke længere lyver og bedrager både dig selv og andre, med din religiøse klædning, som kun hører støvet til.


Du skal vende dit bort fra synden.
Hvis din synd er dig lige så kær som din højre hånd, så skal du hugge den af. Gud vil din første kærlighed og ikke stå i anden række i forhold til dine synder. Om det du gør ikke er i overensstemmelse med Skrifternes Jesus skal du hugge den gerning bort i dit liv og vende om fra din onde gerning. Hvis dit øje, det du ser, frister dig, så riv det ud. Hold dine øjne fra de ting som tænder et begær i dig mod Skrifternes Jesus. Se ikke til højre eller venstre. Se lige ud med dine øjne fast rette mod og til Jesus. Hvis synden er så kær for dig lige som dit liv er, må være villig til at sætte dig eget liv til for Jesus. Lad dig forvandle ved at du lader dig afklæde fra alle dine synder. Og lad du Jesus Kristus iføre dig en ny ren klædning. Gud vil ikke se en beskidt og uren klædning i sit rige. Det gælder dit evige liv og sjæl, vend om nu.Omvendelse fra død religion.
Bibelen taler også om noget, den kalder for omvendelse fra døde gerninger. Det er kort og godt. At du omvender dig fra al død religiøsitet. I sær var religiøsitet for jøderne en stor fare. Men, også for dig som har været kristen, måske i mange år er religiøsitetens fare stor. Du kan have en tjeneste i kirken og være religiøs uden Ånd og liv fordi, du ikke er omvendt i dit sind. Jøderne havde jo Skrifterne, templet og gudstjenesterne. De havde deres synagoger, de havde deres religiøse skikke, og ritualer. De troede, lige som mange kristne i dag, at bare de gjorde de ting blev de flest, men, det var og er et frygteligt selvbedrag. Du frelses ikke ved dine døde såkaldte gerninger, og skikke og traditioners ritualer. Du skal vende om og lade Gud forny dit sind ellers ender du som en død religiøs kristen der nok har ord for at leve men du er alligevel dø, uden Ånd og liv.


Religiøsitetens magt luer på mange kristen, også i vort land.
De påstår de da både er døbte og konfirmeret. De læser Bibelen. De går til Bibelstudium, går på skoler for at studere teologi. De går i kirke hver søndag, følger kirken ritualer. De beder til Gud. Lad mig sige det med alvor. Du kommer ikke til Himmelen pga. de ting. Du kommer der pga. Guds nåde. Pga. Guds ufortjente godhed kommer du til Himmelen, og det er ved din omvendelse og levende guds tro, du bliver bevaret.


Du kan få nåde, og hjælp.
Men du skal vende om og nedlægge alle tanker om egen fortjeneste. Gud har ikke brug for din tjeneste. Gud har ikke brug for din religions tro. Gud har ikke brug for din selvretfærdighed. Gud har kun brug for en eneste. Hans Søn Jesus Kristus og Hans liv i dig. Den som har Sønnen har også livet, den som ikke har Guds Søn og Liv har heller ikke livet i og sammenmed Ham og vil dø i sin synd. Synd at du ikke vender om til den levende Guds Søn. Du skal vende dig om fra din egen værdighed. Om du ikke bliver som et lille barn, kommer du slet ikke ind.


Du må blive en fattig synder.
Det kun har det eneste håb, Guds nåde i Jesus Kristus. Jesus Kristus mit håb og liv. Derfor skal du vende dig om fra dine døde gerninger. Dit lov-stræb og selv-stræb frelser dig aldrig. Hvorfor vil du dø i dine synder? Vend dog om nu. Dine gode gerninger gør dig ikke god nok til Himmelen. Og dine religiøse opvisninger og tjenester gør dig heller ikke stand til at blive frelst fra dine synder. Du kan aldrig ved dine egne døde gerninger åbne himmelens port for dig selv. Du skal have din samvittighed renset fra dine døde gerninger, så du kan tjene Gud med hjertet, og ikke med din fortsand som også kun hører det støv til, du kom fra og igen bliver til.


Hvad skal jeg vende om fra?
Er jeg da ikke født på ny, i kraft af Jesu Kristi kors? Er det ikke fuldbragt? Har Jesus da ikke udslettet det anklagende skylds brev? Skal jeg til at arbejde for min frelse, jeg mente at lovens krav var opfyldt af Jesus på min vegne? Er dine spørgsmål, noget i den dur? Da må du, om du tør, bede Gud åbenbare/vise dig dine synder så du kan blive befriet for dem. I sær den synd at du vil leve efter din samvittighed, gøre som din egen samvittighed byder dig at gøre. Vær klar over din egen samvittighed hører med til dine døde gerninger, dit køds natur er at ville gøre sig til og fedte sig ind hos mennesker og du forsøger at gøre det samme overfor Gud ved ikke at ville dø bort fra dine synder. Du skal simpelthen dø, ved en radikal omvendelse fra dig selv, så du virkelig ikke lever længere men Jesus Kristus lever i dit sted.


Omvendelse til Gud.
Sand ærlig omvendelse vil sige af du vender dig om til Gud, holder op med at ville noget som helst hvad angår at gøre noget som helst for Gud. Du kanikke gøre noget for gud om du mener du skal gøre noget, du er død i Guds øjne uden mulighed for at frelse et eneste menneske. Du kan måske nok fortælle en hel del om Jesus, om Bibelens Ord, du kan måske nok holde en hel prædiken om livet med gud osv hvad du ellers har læst og hørt dig til. Men, om det du prædiker/siger ikke er det liv du selv er i og lyver lyver du og Sandheden Jesus ved HelligÅnden er ikke i dig. Gud hader løgn. Løgnere har deres plads i ildsøen siger Gud. Du kan ikke komme til Himmelen ved dit selvbedrag som du også bedrager andre med. Du skal vende om om du da vil noget som helst med din kristendom. Læg mærke til kristen dom! Den dom du så fromt dømmer andre med vil du selv blive dømt ud fra. Gu dømmer dine synder hårdt og uden nåde om du ikke vender helhjertet om vil du dø.


Du skifter ikke bare livssyn.
Du vender ikke om ved at skifte standpunkt, livssyn eller skifte spor så du kommer på lige linje med andres meninger. Du er stadig den dit hjerte siger du er. Det er ikke ved din forandring af din livsstil du vender om. Du bliver ikke fornyet i dit sind ved at begynde at leve lidt sundere og overveje dine ord og handlinger inden du gør og siger noget. Gud siger. Den der synder skal dø. Og du er død i din egen religiøse tro om ikke du er født på ny af Gud og Jesu Kristi levende tro i dit indre i dit sind. Lever Jesus ikke ved sin Ånd innde i dig er du religiøs død og skal vende om fra dit eget tomme liv og lade Gud forny dit sind.


Omvendelse vil sige. Du søger Gud.
At du søger Ham helt alvorligt, og ikke fornægter de synder som Gud ved sin Ånd fortæller dig du indeholder. At du virkelig vil søge gud alvorligt i sær hjemme hvor ingen andre ser eller hører det. Du skal søge gud i udholdenhed. Den fortabte søn sagde. Jeg vil stå op. Jeg vil gå til min far. Måske har du besluttet dig mange gange at du vil gå til din Far Gud? Men når du var alene gjorde du det alligevel ikke. Den fortabte søn havde en fast beslutning om at gøre det. Han ville hjem til sin far, om han så kun skulle være staldknægt elelr slet ikke være noget bare han måtte komme hjem til sin far var hovedsagen. Om du alligevel tænker. Bare jeg kommer til Gud Far så kan jeg tjene Ham med det og det. Skal du vende om fra dig selv og dine egne motiver. Gud har ikke brug for dig men du har brug for Ham. Den fortabte søn tog først en beslutning inde i sit hjerte/sind, han vill stå op vende sig bort fra sit eget skidt og gå til sin far. Har du taget en sådan beslutning så gå nu til din Far og få gjort rent bord. Det skal være mere end en hurtig indvielse måske i kirken eller bare et hurtig undskyld eller et hurtig knæfald. Du må sige, nu vil jeg søge Gud af hel mit hjerte ind til jeg finder Ham og jeg bliver ved med at søge/bede indtil Han har ladet sig finde for mig også. Vær klar over Gud ser dig. Gud ved hvor du er, men du kan ikke se Gud så længe dine synder står i vejen for Ham. Da vil Gud lade sig finde også af dig, og du skal få lov til at opleve et virkeligt levende kristen liv hvor Jesus Kristus virkelig er din Herre og Frelser i alle ting.


I dag er din omvendelses dag.
Du må søge Gud Herren mens Han lader sig finde. En dag vil det være for sent for dig at vende dig om. Da arkens dør var lukket, var det for sent for folk at komme ind. Og da døren til brylluppet var lukket var der ikke nogen der åbnede for de der stod udenfor og bankede på. Husk på. I dag er døren åben for dig, men inden i morgen kan Gud lukke sin dør for evigt for dig.


Jeg når det vel nok.
Du siger. Jeg skal nok nå det, jeg får mig nok omvendt. Livet er koprt og usikkert. I dag og ikke morgen begynder resten af dit liv. Inden du når at rejse dig op kan du dø og hvor er du da henne. Jeg er da frisk nok siger du. Kender du Guds time hvornår Han lader dig dø? Ingen kender dagen før solen går ned, det gør du heller ikke. Hvor mange har ikke bittert måtte se, at de intet opnåede af det de drømte om, hvor mange drømme bristede ikke som sæbebobler for mange?


Gud giver tid til hver eneste synder.
Gud giver dig også tid til din omvendelse, men Guds tid er ikke som den tid du planlægger. Denne dag og time er din nådes time hvor du mulighed for fuldstændig omvendelse fra dine synder. De minutter du har brugt på at læse det her er gået og du får dem ikke tilbage. Må det aldrig blive sagt om dig der læser det her. Jeg Gud gav det menneske tid til at omvende sig, men det ville ikke.


Vend dig om til Gud nu.
Denne appel gælder for alle mennesker. Måske er det lige det du har brug for lige nu. En radikal omvendelse til Gud? Du ser også vi lever i en tid hvor der går hurtig mod afslutningen af den nuværende verden. Jesus kommer snart, meget snart vil Han komme, er du da rede? Også om Jesus kom lige her og nu? Ingen kender dagen eller timen. Det er langt mere alvorligt, end mange tror. Jesus siger selv. At det vil være ligesom i Noas tid, de åd og drak og giftede sig, eller det vil være som i Sodoma og Gomora. Hvilken by opholder dig dig i i dit liv. De åd og drak var ligeglade, ænsede intet før arkens dør blev lukket og syndfloden kom.


Føler du dig ikke frelst.
Så må du vende dig om til Gud og gøre dine sager op med Gud og lade dig rense i Jesu Kristi blod. Du må bede, i tro, Gud om at stryge Jesu Kristi blod på dit hjertes/sind dørstolper så intet urent længere kan komme ind i dit sind. Jesus banker på din dør lige nu, vil du vende om fra dit eget og gå hen og åbne din dør helt op for Ham? Udenfor eller inden for hvor skal Gud finde dig.
Amen.
 
Panel title

© 2018 FREE

Antal besøg: 362545

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,92017698287964sekunder