Jordkløver - Repr√¶sentationens forslag til vedt√¶gter
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Vedt√¶gter for ‚ÄĚBeboerrepr√¶sentationen Jordkl√łver.‚ÄĚ

§ 1. Navn og hjemsted.

Navnet er ‚ÄĚBeboerrepr√¶sentationen Jordkl√łver‚ÄĚ.

Hjemstedet er Jordbrovej 5,7 og 9, Hvidkl√łvervej 9 og R√łdkl√łvervej 12,14,16 og 18.

Adressen er formandens adresse.

§ 2. Formål.

Beboerrepræsentationens formål er at virke for lejernes interesse overfor udlejer, administrator, vicevært og offentlige myndigheder m. v.

§ 3. Kontingentforhold.

DET, SOM √ČT KONTINGENT OMFATTER:

De til enhver tid v√¶rende beboelseslejere p√• de omhandlede adresse betaler kontingent p√• den m√•de, at hvert lejem√•l udg√łr √©t medlem.

UDMELDELSE:

Stemmeret p√• generalforsamlinger og beboerm√łder bortfalder med eventuel

opsigelse. Dog betales kontingent i hele lejeperioden.

KONTINGENTETS ST√ėRRELSE:

Kontingentets st√łrrelse fasts√¶ttes af de valgte repr√¶sentanter. Bel√łbet opkr√¶ves kvartalsvis af udlejers administrator, der derefter udbetaler det opkr√¶vede bel√łb ved inds√¶ttelse p√• Beboerrepr√¶sentationens bankkonto til d√¶kning af udgifter ved repr√¶sentationens arbejde for lejerne i ejendommen.

§ 4. Generalforsamling,

I det f√łlgende bruges ‚ÄĚordin√¶r generalforsamling‚ÄĚ om m√łdet i hvert kalender√•rs f√łrste kvartal - et m√łde, lejeloven forlanger.

√ėvrige m√łder for beboere omtales som beboerm√łder, men kan godt eksempelvis omfatte valghandlinger og derfor have karakter af ekstraordin√¶r generalforsamling.

Stk. 1. AFHOLDELSE OG INDKALDELSE.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt mellem 1. januar og 31. marts og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med dagsorden. Desuden vedlægges regnskab og eventuelle forslag til behandling.

Ekstraordin√¶rt beboerm√łde kan indkaldes af de valgte repr√¶sentanter i forening og indkaldelse skal rundsendes inden 1 m√•ned, efter at beslutning er truffet, eller n√•r mindst 25% af lejem√•lene, dvs. 16 lejem√•l, s√• l√¶nge det samlede antal er 63 lejem√•l, frems√¶tter krav herom og frems√¶tter motiveret dagsorden, eller n√•r der p√• en tidligere generalforsamling eller p√• tidligere beboerm√łde er truffet beslutning herom. Indkaldelse til ekstraordin√¶rt beboerm√łde eller orienterende beboerm√łde sker med mindst 8 dages skriftlig varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. KOMPETENCE OG AFSTEMNINGSREGLER.

Generalforsamlingen (beboerm√łdet) er h√łjeste myndighed.

Forslag, der √łnskes behandlet p√• den ordin√¶re generalforsamling, overleveres til formanden, s√• denne kan p√•f√łre dem den 4 uger f√łr generalforsamlingen udsendte

dagsorden.

Forslag til andre beboerm√łder end ordin√¶r generalforsamling kan indgives til formanden til 3 dage f√łr m√łdet, hvis forslaget kr√¶ver forudg√•ende unders√łgelser. Andre typer forslag kan stilles p√• selve m√łdet.

Forslag til opstilling af kandidater til den valgte repræsentation kan fremsættes på selve generalforsamlingen.

På generalforsamlingen gives en oversigt over virket siden sidste generalforsamling.

Regnskabet fremlægges til godkendelse.

Generalforsamlingen tr√¶ffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed, hvor det er lejem√•lene og ikke personerne, der udg√łr √©n stemme. Stemmeret ud√łves derfor af √©t husstandsmedlem ‚Äď eventuelt ved fuldmagt.

Til oph√¶velse af Beboerrepr√¶sentationens eksistens kr√¶ves et med dette form√•l indkaldt beboerm√łde. Vedtagelse af oph√¶velse kan kun ske, n√•r mindst 50% af samtlige lejem√•l, 32 lejem√•l, s√• l√¶nge der er 63 lejem√•l, m√łder op p√• generalforsamlingen, og flertallet af de fremm√łdte lejem√•l stemmer for oph√¶velse.

Er der ikke mindst 50% af samtlige lejemål til stede, skal beslutning om ophævelse bekræftes ved en skriftlig urafstemning blandt alle lejemål.

Et forslag, der er forkastet p√• en ordin√¶r generalforsamling eller et ekstraordin√¶rt beboerm√łde, kan ikke genfrems√¶ttes f√łr n√¶ste ordin√¶re generalforsamling.

Stk. 3. GENNEMF√ėRELSE.

Generalforsamlingen v√¶lger en dirigent blandt de fremm√łdte. Denne leder

forhandlingerne og lader de n√łdvendige afstemninger afholde.

Det samme g√¶lder for andre beboerm√łder.

Almindeligvis foregår afstemning ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når de valgte repræsentanter i forening eller 5 lejemål kræver det.

Skulle stemmerne på 2 kandidater stå lige, foretages omvalg mellem disse. Skulle stemmerne atter stå lige, foretages lodtrækning.

Står stemmerne om et forslag lige, betragtes det som forkastet.

Referat af generalforsamlingen indeholdende alle trufne beslutninger skal underskrevet af formanden og af dirigenten efterf√łlgende udsendes til alle lejem√•l.

Stk. 4. DAGSORDEN.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

  1. Valg af dirigent.

  2. Repræsentationens beretning om virksomhed.

  3. Kassererens fremlæggelse af regnskab.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Valg af mindst 3 repræsentanter. Der må gerne være flere.

  6. Eventuelt.

§ 5. De valgte repræsentanter.

Stk. 1. OPGAVER OG VALG.

Den daglige ledelse af arbejdet for beboerne varetages af 3 valgte

repræsentanter for disse.

Generalforsamlingen foretager valg af disse ved simpelt stemmeflertal. Der vælges desuden mindst 1 og op til 3 suppleanter, der indtræder i repræsentationen ved frafald af ordinære medlemmer mellem valgene. Det kan aftales indbyrdes, hvem der er 1., 2. eller 3. suppleant, hvis der er valgt mere end 1.

Valgbar er enhver, der bor i en udlejet og ikke opsagt beboelseslejlighed i

ejendommen, og ikke sidder i fremleje.

N√•r repr√¶sentanterne er valgt, p√•hviler det dem at meddele udlejer / administrator resultatet af valget med angivelse af, hvem denne / disse kan eller skal henvende sig til ang√•ende sp√łrgsm√•l, som skal forel√¶gges ‚Äď typisk formanden.

De 3 beboerrepr√¶sentanter tegner sammen overfor udlejer / administratorbeboerne og varetager disses f√¶lles interesser. I det daglige g√łr formanden det dog alene.

Repræsentanterne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved opsigelse af en beboerrepr√¶sentants lejem√•l oph√łrer denne med sin funktion p√• datoen for opsigelsen.

Afg√•r en repr√¶sentant i utide foretages suppleringsvalg p√• f√łrstkommende ordin√¶re generalforsamling. Indtil da benyttes suppleanten eller suppleanterne. Er der dog ‚Äď for eksempel grundet fraflytninger - derved mindre end 3 beboerrepr√¶sentanter, er de tilbagev√¶rende repr√¶sentanter berettiget til at supplere sig selv.

Beboerrepr√¶sentanterne konstituerer sig selv p√• f√łrste m√łde efter generalforsamlingen med formand, kasserer osv.

Stk. 2. BEBOERREPRÆSENTANTERNES ARBEJDE.

Repr√¶sentanterne fasts√¶tter selv sin forretningsorden for egne m√łder.

Disse m√łder afholdes, n√•r formanden finder det n√łdvendigt samt efter aftale fra m√łde til m√łde. Der skal dog mindst v√¶re 6 m√łder p√• et √•r, dvs. gennemsnitligt hver anden m√•ned.

Beboerrepr√¶sentanternes m√łder er lukkede. Der kan dog indbydes g√¶ster udefra og / eller beboere uden stemmeret, hvis der er behov for dette.

Under m√łderne f√łres beslutningsreferat, der efter renskrivning godkendes af formanden og √łvrige ordin√¶re repr√¶sentanter. Referatet g√łres bekendt for alle beboere ‚Äď enten ved omdeling eller opslag samt p√• repr√¶sentationens hjemmeside: freec.dk/jordkloever.

De valgte repr√¶sentanter tr√¶ffer beslutninger ved internt at dr√łfte sig til enighed.

§ 6. Tegning og hæftelse.

Beboerrepr√¶sentationen forpligtes i √łkonomiske sammenh√¶nge udadtil ved underskrift af kassereren eller et andet af de 3 ordin√¶re medlemmer af beboerrepr√¶sentationen. Kun disse kan disponere over beboerrepr√¶sentationens bankkonto og / eller kontantbeholdning.

§ 7. Regnskab og formue.

Stk. 1. REGNSKAB.

Foreningens regnskab og kontingenterne f√łlger kalender√•ret.

Kassereren indkasserer foreningens indt√¶gter, herunder de af administrator overf√łrte kontingenter, og betaler de af de valgte beboerrepr√¶sentanter godkendte regninger.

Kassereren f√łrer kassebog over samtlige indt√¶gter og udgifter og udarbejder √•rsregnskab. Dette kan foreg√• p√• EDB ved regneark eller bogf√łringsprogram. Der skal foreligge fysiske bilag p√• alle transaktioner.

Der udbetales ingen former for kontant vederlag til nogen valgt beboerrepræsentant.

Stk. 2. FORMUE.

En eventuel på beboernes vegne opstået formue anvendes af beboerrepræsentanterne på netop beboernes vegne i overensstemmelse med § 2: om repræsentationens formål.

I tilf√¶lde af opl√łsning skal en eventuel formue anvendes til st√łtte for fremtidige initiativer, der fremmer beboermilj√łet i og omkring bebyggelsen.

Forslag til anvendelse skal da freml√¶gges p√• den ekstraordin√¶re generalforsamling, hvorp√• foreningens opl√łsning √łnskes vedtaget.

 
Panel title

© 2018 jordkloever

Antal besøg: 4003

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,58255386352539sekunder