Stilgenrerne i dansk – forslag til opbygning af stilen

Generelt: Over for dine læsere skal du ”lege,” at teksthæfterne ikke findes. Din stil skal afhængigt
af genren udformes som et oplæg eller som en artikel. Dine læsere har ikke opgaveformuleringen
og teksthæfterne, så henvis ikke til dem og skriv ikke indforstået om teksterne. Opgaverne har
altid et overordnet emne, der skal mærkes som den røde tråd igennem din tekst.

Vær opmærksom på, om din stil lever op til alle krav i opgaveformuleringen og til kravene til
stilgenrerne.

Omfang: Stilen skal gerne fylde ca. 3,5 side. Husk opgavenummer øverst til venstre på første side.

Analyserende oplæg (stikord: analyse og fortolkning)

Informativ overskrift

Indføre læseren i emnet

Evt. definere emnet og introducere teoretisk stof

Introducere særteksten fra hæfte 2 (med alle faktuelle oplysninger, nævn ikke teksthæfterne)

Indfør læseren i, hvad teksten handler om (dine læsere har ikke teksthæftet)

Analysere og fortolke særteksten grundigt og fokuseret i forhold til det overordnede emne, husk
at:

 • Bruge danskfaglige udtryk
  Give teksteksempler
  Har du ovenfor introduceret noget teori eller begreber, så brug det også i tekstanalysen.

Runde af i lyset af det overordnede emne

HUSK at inddrage materiale fra hæfte ! undervejs (i forbindelse med teorien eller en anden tekst,
der analyseres og sammenlignes med).

Introducerende artikel (stikord: formidling)

Fængende overskrift

Evt. grafisk opsætning som en artikel (med underrubrik/manchet, spalter og mellemrubrikker)

Indføre læseren i emnet

Fange læserens interesse gennem et godt eksempel eller noget, læseren kender til (en situation
f.eks.) – noget konkret

Gradvist introducere emnet og faglige begreber, forklare gennem eksempler

Introducere særteksten fra hæfte 2 (kan komme tidligt eller senere)

Gradvist give læseren overblik over emnet (og det danskfaglige stof) gennem konkrete eksempler
og tekstanalysen (husk også her teksteksempler)

 • Evt. forskellige sider af emnet
  Evt. kritiske aspekter

Runde af på hele artiklen i lyset af emnet (evt. en lille ”krølle” som afslutning)

Husk at inddrage materiale fra hæfte 1 undervejs

Vær særlig opmærksom på kommunikationssituationen

 • Det formidlede aspekt – læserne kender ikke noget til emnet
  Udformes som en artikel (til avisen eller til et almenkulturelt tidsskrift)

Argumenterende artikel (stikord: synspunkter)

Fængende overskrift

Evt. opsætning som artikel

Indføre læseren i emnet

Introducere teksten (med alle faktuelle oplysninger, henvis ikke til teksthæfterne)

Redegøre for de vigtigste synspunkter i teksten (i din egen frit valgte rækkefølge)

 • Vær opmærksom på, præcis hvem der mener hvad (det er ikke sikkert at journalistens/
  forfatterens egne holdninger kommer til udtryk)
  Brug sproglige overgange til at markere modsætninger og ligheder i synspunkterne (f.eks.
  for/imod, fordele/ulemper osv.)
  Redegør evt. for argumentationsformen i teksten

Hvis to tekster:

Redegør for synspunkterne og argumentationsformen i den anden tekst

Sammenlign synspunkterne i de to tekster

Diskussion/debat af de synspunkter, der er redegjort for:

Sammenhold med andre mulige synsvinkler på emnet

Uddyb eventuelt, hvad der taler for og imod de forskellige synspunkter

Perspektivér synspunkter: Prøv at drage konsekvensen af nogle af synspunkterne, evt. i et konkret
tilfælde

Konkludér

Du kan eventuelt inddrage din egen mening, men behøver det ikke

Sørg for at få rundet af på artiklen i lyset af det overordnede emne

Husk at inddrage materiale fra hæfte 1 undervejs