Lindvedkoret - Lindvedkorets Vedtægter

                       

VEDTÆGTER FOR  Lindvedkoret 

 

 

I. KORETS NAVN OG FORMÅL.

- 1.         Korets navn er Lindvedkoret.

- 2.         Korets formål er at dyrke såvel kirkelig som verdslig vokalmusik.

 

II. KORETS MEDLEMMER.

- 1.       Som medlem af koret kan optages enhver, som skønnes at have de fornødne musikalske forudsætninger.

- 2.     Korets medlemmer har mødepligt til prøverne og skal i tilfælde af forfald melde afbud efter de af bestyrelsen fastsatte regler. Det er bestyrelsens pligt at påtale et urimeligt antal forsømmelser.    

- 3.     Kan et medlem forudse, at vedkommende i en periode ikke kan holde en rimelig mødeprocent, er det muligt at melde sig passiv for dele af en sæson.

- 4.     Korets medlemmer betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes af          generalforsamlingen.
Hel eller delvis kontingentfritagelse kan bevilges af bestyrelsen.

- 5.         Udtrædelse af koret skal meddeles bestyrelsen.

 

III. KORETS BESTYRELSE OG DIRIGENT.

- 1. Bestyrelsen:

  - 1.1.    Korets bestyrelse består af formanden, 2 medlemmer og dirigenten.

 - 1.2.   Bestyrelsen har den administrative ledelse af koret, herunder ansvaret for   korets økonomi og medlemstilgang.

              Bestyrelsen kan give formanden sammen med et bestyrelsesmedlem prokura.

 - 1.3.    Det er endvidere bestyrelsens opgave gennem afholdelse af arrangementer af såvel musikalsk som selskabelig art at bidrage til skabelsen af et inspirerende kormiljø for korets medlemmer.

  -1.4.   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Bestyrelsen kan indkaldes til møde af formanden eller to af dens medlemmer i forening.

   -1.5.    Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

   -1.6.    Bestyrelsen har mulighed for at ekskludere medlemmer af koret.

 

- 2. Dirigenten:

  - 2.1.   Dirigenten ansættes af bestyrelsen og er født medlem af denne. Dirigenten har vetoret i alle spørgsmål, der angår korets musikalske arbejde.

 

- 3. Valg af bestyrelse:

 - 3.1.  Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for en to-årig periode. Ønsker formanden at udtræde af bestyrelsen eller at træde tilbage fra formandsposten inden for en valgperiode, udpeger bestyrelsen et af sine medlemmer til formand i perioden indtil næste ordinære generalforsamling.

   - 3.2.   Generalforsamlingen vælger de øvrige 2 medlemmer af bestyrelsen.


  - 3.3.  Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år, således at der hvert år er 1 medlem på valg.

   - 3.4.   Der vælges 1 suppleant.

   - 3.5.   Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 -3.6. Generalforsamlingen vælger desuden 1 revisor for et år ad gangen. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

IV. GENERALFORSAMLINGEN.

- 1.         Generalforsamlingen er korets øverste myndighed.

- 2.        Ordinær generalforsamling indkaldes på en almindelig koraften med mindst 14 dages varsel og afholdes hvert år i april kvartal med følgende dagsorden:

              1. Valg af ordstyrer.

              2. Formandens beretning.

              3. Fremlæggelse af regnskab.

              4. Behandling af indkomne forslag.

              5. De årlige valg.

              6. Fastsættelse af kontingent.

              7. Eventuelt.

         Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

             Ethvert medlem kan fortabe sin stemmeret ved udeblivelse fra korprøven uden varsel udover  2 måneder eller ved kontingentrestance udover 2 måneder.

- 3.         Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af:

              - 1. Korets dirigent.

              - 2. Formanden.

              - 3. 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

              - 4. 1/3 af korets medlemmer.

            Beslutninger (herunder beslutninger om lovændringer) træffes ved almindeligt flertal og  protokolleres.

 

V. OPLØSNING AF KORET.

Korets opløsning skal afgøres af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med 14 dages mellemrum, og hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er mødt. Heraf skal mindst 2/3 stemme for korets opløsning, og generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om anvendelse af korets midler.

 

 Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. juni 1995. 

 Ved generalforsamlingen, maj 1996: - Tilføjet stk. 3.7 i kapitel III. –Tekstændring i     kapitel IV, stk. 2.

 Ved generalforsamlingen, juni 1997: - Tekstændring i kapitel III, stk. 3.6.

Ved generalforsamling, juni 2005: - Tekstændring ikapitel IV, stk. 2.

Ved generalforsamling maj 2011: - Slettet stk. 3.7, kapitel III

 
Panel title

© 2018 lindvedkoret

Antal besøg: 1024

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,44169902801514sekunder