- Formåls-bestemmelser

Vedtægter for Forældrenævn i Middelfart Kommune

 

Formål

At forbedre vilkårene for vores børn. At bidrage til en værdifuld og fremadrettet dialog, som kan præge en sammenhængende Børne- og Ungepolitik. At skabe erfaringsudveksling mellem forældrebestyrelserne for at styrke og udvikle bestyrelsesarbejdet. Forældrenævnet er uafhængig af partipolitik.    

 

Medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver forældrebestyrelse for pasningstilbud for de 0-6-årige i dagpleje, vuggestue, børnehave og integrerede institutioner i Middelfart Kommune.
 

Hver medlemsinstitutions forældrebestyrelse vælger et bestyrelsesmedlem, som er medlem af Forældrenævnet eller der vælges en person, der er godkendt af forældrebestyrelsen, forudsat at vedkommende er forælder til et barn i den pågældende institution. Forældrenævnet mødes ca. 4 gange årligt og har beslutningsmyndigheden.
 

Nye medlemmer kan optages løbende. Ordinære nævnsmøde
Det ordinære nævnsmøde er Forældrenævnets øverste myndighed. Det ordinære nævnsmøde afholdes første tirsdag i februar. Der indkaldes med 4 ugers varsel. Endelig dagsorden udsendes senest 14 dage før.
 

Dagsorden skal omfatte mindst følgende punkter:

 

Styregruppes beretning.
 

Valg til Styregruppen (medlemmerne vælges for en 2-årig periode – suppleanter for en 1-årig periode - der kan ske genvalg af såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter.) Halvdelen af medlemmerne er på valg i ulige år og halvdelen af medlemmerne er på valg i lige år.
 

Forslag der ønskes behandlet på det ordinære nævnsmøde skal fremsendes til styregruppen senest 14 dage før.
 

Hver fremmødt medlem har een stemme og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Stemmeafgivelse sker ved håndsoprækning, idet dog skriftlig afstemning anvendes, hvis blot et medlem begærer det. Ved person-valg, hvor der er flere kandidater, foretages altid skriftlig afstemning.

 

Styregruppen

Styregruppen består af 6 medlemmer og 2 suppleanter. Det tilstræbes, at styregruppen er bredest muligt repræsenteret fra hele Middelfart Kommune. Styregruppen varetager Forældrenævnets dialog med forvaltning og det politiske niveau.
 

Styregruppen udpeger en kontaktperson i forhold til opgavens karakter. Styregruppen har ansvaret for mødeindkaldelse og mødeafholdelse. Det tilstræbes at der afholdes møde i Forældrenævnet ca. 4 gange årligt, og ellers efter behov.  

 

Styregruppen har forhandlingskompetence, og er ansvarlig for Forældrenævnets generelle beslutninger. Hvis der ved Forældrenævnsmøderne skal foretages afstemning, har hver forældrebestyrelse 3 stemmer.      

 

Arbejdsgrupper  

Styregruppen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov inden for større emner i Forældrenævnets arbejde. Alle Forældrenævnets medlemmer kan deltage i arbejdsgrupperne. Derudover kan arbejdsgrupperne optage medlemmer uden for Forældrenævnets medlemskreds – dvs. forældre til børn i Middelfart Kommunes daginstitutioner.      

 

Vedtægter

Nuværende vedtægter er vedtaget på det stiftende Forældrenævnsmøde d. 27. marts 2008. Nuværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsorden for det ordinære nævnsmøde og kun når mindst af 50% af de stemmeberettigede er mødt. 2/3 skal stemme for ændringen.      

 

Opløsning

Opløsning af forældrenævnet kan kun finde sted på et ordinært nævnsmøde. 2/3 af de fremmødte skal stemme for opløsning, og opløsningen skal være på dagsordenen. Det ordinære nævnsmøde er, ved opløsning, beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

 
Panel title

© 2023 Copyright

Antal besøg: 17999

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.14591598510742sekunder