Foreningen Parkens Venner - Vedtægter


§ 1 NAVN OG STATUS

Stk. 1. Foreningens navn er Parkens Venner.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Multihuset, Skelagervej 199, 9000 Aalborg.

 

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er at samle mennesker, med interesse for

Mulighedernes Park, for derved at medvirke til at styrke udviklingen af Mulighedernes park til glæde for den enkelte borger, såvel som for samfundet.

 

Dette formål søges nået ved:

- At afholde arrangementer som støtter op om parken og dens bruger

- At inspirerer til og støtte op om aktiviteter i Parken

- skaffe økonomisk grundlag via fonde, puljer, fundraising, indsamlinger, sponsore med mere.

 

§ 3 MEDLEMSKAB

Stk. 1. Som medlem optages enhver, som begærer herom. Indmeldelse sker via kontakt til bestyrelsen.

 

Stk.1a. Som medlemmer i foreningen kan optages virksomheder, organisationer og andre, som har interesse i at fremme udviklingen af Mulighedernes Park.

 

Stk. 2. Medlemskabet følger kalenderåret. Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet er betalt.

 

Stk. 2a Kontingentet fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen. Bestyrelsen kan fastsætte

forskellige kontingentsatser, inden for de enkelte medlemskategorier.

 

Stk. 3. Ved optagelse af medlemskab i november eller december måned, halveres medlemskontingent.

 

Stk. 4. Medlemskabet ophører automatisk ved udgangen af kalenderåret, men kan fornys ved betaling af nyt kontingent.

 

Stk. 5. Udmeldelse kan ske på et hvilket som helst tidspunkt, men det betalte medlemsgebyr refunderes ikke.

 

Stk. 8. Medlemmer kan blive ekskluderet ved flertal i bestyrelsen. Dette vil normalt ske ved overtrædelse af foreningens vedtægter, eller regelsættet ved et af foreningens arrangementer, hvor medlemmet deltager.

 

 

§ 4 GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i august eller september måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel, med angivelse af dagsorden, ved opslag på foreningens facebookside og ved e-mail til medlemmerne.

 

Stk. 2a. Dagsordenen kan ændres indtil 8 dage inden generalforsamlingen, dog skal eventuelle ændringer meddeles til medlemmerne.

 

Stk. 3. Stemmeberettigede ( dog kan kun et medlem pr. husstand afgive en stemme) på generalforsamlingen er alle medlemmer over 18 år,  der har meldt sig ind i foreningen senest ugedagen forinden. (unge medlemmer & deres forældre har møde & tale ret).

 

Stk. 3a. Desuden er personer, som ikke er medlemmer, tale- og stemmeberettigede såfremt de har en fuldmagt, fra et ikke repræsenteret medlem, til at stemme ved et eller flere punkter på generalforsamlingen.

 

Stk. 3b. Det er ikke muligt ved fuldmagt at repræsentere mere end én stemme.

 

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, og forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af to stemmetællere.

4. Formandens beretning.

5. Kassererens beretning, herunder godkendelse af regnskab.

6. Indkomne forslag.

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget.

8. Valg til bestyrelsen.

9. Valg af kritisk revisor.

10. Eventuelt.

 

Stk. 6. Yderligere punkter kan tilføjes efter behov. Punkt 1 til 3 skal også medtages på ekstraordinære generalforsamlinger.

 

Stk. 7. Der udarbejdes et beslutningsreferat for generalforsamlingen. Referatet skal underskrives af referenten og efterfølgende godkendes og underskrives af bestyrelsen inden 1 måned efter generalforsamlingen. Referatet skal derefter være tilgængeligt for enhver, sammen med foreningens vedtægter, på foreningens facebookside.

 

Stk. 8. Enhver stemmeberettiget tilstede ved generalforsamlingen kan stille op til bestyrelsen, mens enhver tilstede ved generalforsamlingen kan stille op til kritisk revisor. Valg til bestyrelsen foregår ved at hver post i bestyrelsen, i henhold til § 6 stk. 2, vælges hver for sig. Ved mere end én kandidat til en post, tildeles der taletid til kandidaterne i vilkårlig rækkefølge, inden der stemmes.

 

Stk. 9. Bestyrelsen og kritisk revisor vælges for 2 år af gangen. Valget træder i kraft fra generalforsamlingens afslutning.

 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af mindst én stemmeberettiget.

 

§ 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det ved flertal, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning overfor formanden. I sådanne tilfælde skal en ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

 

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§ 6 BESTYRELSEN

Stk. 1. Imellem generalforsamlingerne varetages den daglige drift af bestyrelsen, der er ansvarlig overfor generalforsamlingen i alle forhold.

 

Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 poster: Formand, næstformand, kasserer samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer, hvor af 1 kan være repræsentant fra Multihuset eller anden relevant samarbejdspartner.

 

Stk. 3. Formanden, i hans fravær næstformanden, indkalder til bestyrelsens møder. Indkaldelsen sker skriftligt. Til mødet skal der foreligge en dagsorden. Der indkaldes til møde, når bestyrelsen beslutter dette ved flertal, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter.

 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og produktionshold til varetagelse af afgrænsede opgaver.

 

Stk. 6. Ved vakance i bestyrelsen kan bestyrelsen indsupplere et andet medlem. Valget gælder da frem til næste ordinære generalforsamling. I tilfælde af, at formandsposten bliver vakant, skal bestyrelsen i stedet indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter at vakancen er opstået, med punktet valg af formand på dagsordenen.

 

Stk. 7. I løbet af de 3 første måneder efter valg af ny bestyrelse er der mulighed for at afholde bestyrelsesopstart.

 

§ 7 FORENINGENS ARRANGEMENTER

Stk. 1. Foreningens arrangementer er som udgangspunkt åbne for medlemmer såvel som ikke-medlemmer. Dog er der mulighed for afholdelse af arrangementer kun for medlemmer.

 

Stk. 2. Bestyrelsen varetager planlægningen af foreningens arrangementer, herunder fastsættelse af deltagergebyr for medlemmer og ikke-medlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af et regelsæt til foreningens arrangementer, samt fastsættelse af medlems- og crew fordele.

 

Stk. 3. Regelsættet til et arrangement offentliggøres på foreningens facebookside i forbindelse med at tilmeldingen starter til et arrangement, og kan derefter ikke ændres.

 

Stk. 4. For at kunne deltage i et arrangement, skal deltageren acceptere arrangementets regelsæt.

 

Stk. 5. Ved brud på regelsættet forbeholder bestyrelsen sig ret til at bortvise den pågældende deltager fra arrangementet og ekskludere deltageren fra foreningen og fremtidige arrangementer, uden tilbagebetaling af deltagergebyr eller medlemskontingent.

 

Stk. 6. I forbindelse med et arrangement udpeger bestyrelsen et antal personer, der bistår bestyrelsen i afholdelsen af arrangementet. Disse personer vil under det pågældende arrangement gå under betegnelsen frivillige.

 

Stk. 7. Frivillige er fritaget for deltagergebyr.

 

Stk. 8. Ved de i § 7 stk. 1 nævnte arrangementer kun for medlemmer er det muligt for bestyrelsen at udpege frivillige, der ikke er medlemmer.

 

Stk. 9. Bestyrelsen og frivillige kan deltage i et arrangements konkurrencer på lige fod med deltagerne.

 

§ 8 ØKONOMI, BUDGET OG REGNSKAB

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

 

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.

 

Stk. 4. Medlemsregister føres på foreningens facebookside og holdes opdateret automatisk.

 

Stk. 5. Foreningen har foreningskonto.

 

Stk. 6. Formanden og kasserer har fælles fuldmagt til foreningens konto.

 

Stk. 7. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

Stk. 7a. Hvis det ikke har været muligt at finde en revisor til det kommende regnskabsår kan bestyrelsen vælge en revisor ved enstemmig vedtagelse.

 

Stk. 8. Regler vedrørende befordringsgodtgørelse, fortæring mv. fastsættes af generalforsamlingen, jævnfør § 4, stk. 5, punkt 6.

 

§ 9 TEGNINGSREGLER

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg af genstande hvis værdi overstiger kr. 5.000 tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

§ 9 HÆFTE FOR FORENINGEN

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer (menige som bestyrelsesmedlemmer) nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, økonomiske som andre, der påhviler foreningen.

 

§ 10 VEDTÆGTER

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

 

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

Stk. 3. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen at foretage ændringer i vedtægterne og andre organisatoriske papirer af ren redaktionel karakter.

 

§ 11 OPHØR

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling.

 

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver/ værdier, Børn og Unge aktiviteter, Multihuset, Skelagervej 199, 9000 Aalborg
  

 
Panel title

© 2019 Copyright

Antal besøg: 193

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,62216711044312sekunder