polpen12 - Vedtægter

VEDTÆGTER

 

§ 1.               Navn og hjemsted.

                      Politipensionisterenes Landsforening, kreds 12, Bornholm.

 

 

§ 2.               Formål.

Foreningen er partipolitisk uafhængig og har til formål at varetage medlem-mernes interesser vedrørende pensions – og andre sociale forhold i nært samarbejde med Politiforbundet, Politipensionisterens Landsforening og de lokale repræsentanter fra politiorganisationen samt at virke som sam-lingspunkt for foreningens medlemmer.

 

§ 3.               Opgaver.

                      Kredsforeningen skal

-          være bindeled til Landsforeningen gennem kredsrepræsentanten

-          hjælpe og vejlede i økonomiske og sociale spørgsmål

-          styrke samarbejdet mellem lokalforeningerne i kredsen.

 

§ 4.               Medlemskab.

                      Medlemmer af Politipensonisternes Landsforening er automatisk medlem

                      af Kredsforeningen.

 

§ 5.               Kontingent.

                      Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

§ 6.               Ledelse.

                      Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, der også er                  kredsrepræsentant og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 7.               Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med 3 ugers varsel.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Formanden og kassereren vælges på generalforsamlingen ofr en periode af 2 år, henholdsvis i lige og ulige år.

Et bestyrelsesmedlem vælges i ulige år for en periode af 2 år  og andre besty-relsesmedlemmer vælges i lige år for en periode af 2 år.

Der vælges 1 revisor og 1 revisorsupleant , som afgår hvert år.

Generalforsamlingens dagsorden er:

1.      Valg af dirigent.

2.      Godkendelse af fuldmagter.

3.      Formandens beretning.

4.      Indkomne forslag.

5.      Regnskab.

6.      Fastsættelse af kontingent.

7.      Valg

a.      Til bestyrelsen

b.      Revisor og revisorsupleant.

c.      Valg af delegerede til PL.s generalforsamling, jfr. PL.s vedtægt §11.

8.      Eventuelt.

 

                      Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden

                      senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

                     

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremødte, dog minimum 5 medlemmer.                     

Til et forslags vedtagelse kræves almindeligt stemmeflertal.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre et medlem kræver skriftlig afstemning.

Hvert medlem kan højst møde med en fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det på-krævet, eller når mindst 1/8 af medlemmerne skriftligt, med begrundelse eller forslag til dagsorden, overfor formanden fremsætter krav herom.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringen er modtaget og indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden senest 7 dage før afholdelsen.

 

§ 8.               Regnskab.

                      Regnskabsåret er kalenderåret.

Kasseren har ansvaret for at regnskabet føres efter de af bestyrelsen og revi-sorene fastsatte retningslinier.

Hver post i regnskabet skal være ledsaget af tilsvarende bilag.

Det reviderede regnskab forelægges på den årlige generalforsamling eller efter bestyrelsens begæring.

 

§ 9.               Foreningens opløsning.

                      Foreningens opløsning kan kun finde sted på en i samme anledning 

                      indkaldt  generalforsamling.

                      Opløsningen kan kun ske ved urafstemning.

                      Ved opløsningen tages bestemmelse om foreningens midler.

                      Udmeldte medlemmer har intet krav på foreningens midler.

 

 

                      Foreningens vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den

                      15. februar 2008.

 

                     

sign

Tom Idon Nielsen

Formand

 

                              sign.                                                                               sign.

                      Flemming Vibe                                                              Lennart Lundqvist,

            Kasserer/stedfortræder                                                                sekretær

 

 
Panel title

© 2023 polpen12

Antal besøg: 12986

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.11447596549988sekunder