Ramsoemusikhus - Arkiv/Vedtægter

Uønsket indhold på vores hjemmeside, vil hurtigst muligt blive slettet.

Erik (WEB-ansv.)

 

Afholdte koncerter fra 1982 - seneste først:

504b5b396213108092012.jpg

 

 

4e92b2e31cbce10102011.jpg
 4e92b341e97f610102011.jpg

4e92b37f674bc10102011.jpg

 

VEDTÆGTER:

 

Ikrafttrædelsesdato: 2009

§1.

Foreningens navn er Ramsø Musikhus, og foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune.

§2.

Foreningens formål er at afholde arrangementer og stimulere interessen for levende musik for borgerne i lokalområdet og andre interesserede.

§3.

Ramsø Musikhus kan optage alle personer over 15 år som medlemmer. Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent til foreningen.

Salget af billetter til foreningens arrangementer, frigives umiddelbart efter at koncertdatoen/koncertdatoerne er offentliggjort, og datoen for start af billetsalget er meddelt på hjemmesiden og i medlemsbladet. Billetpriserne til de enkelte arrangementer fastsættes af bestyrelsen.

Foreningens medlemmer opnår en ligeledes af bestyrelsen fastsat rabat ved køb af billetter til eget brug.

§4.

Bestyrelsen fastsætter kontingentet for næstfølgende år. Medlemskabet følger kalenderåret.

§5.

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 7 og højst 11 personer, dog således at antallet af bestyrelsesmedlemmer er ulige. På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmerne for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv mht. formand, næstformand, kasserer og sekretær m.v. I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem, indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt en af suppleanternes pladser bliver vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering, konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.

§6.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, i øvrigt efter behov. Bestyrelsen indkaldes mundtligt af formanden. Alle bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens. For at en bestyrelsesbeslutning kan træffes, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Under formandens fravær træder næstformanden i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

§7.

Foreningen tegnes af formanden. Kassereren disponerer alene over økonomiske dispositioner, dog skal der ved køb, salg, pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån / kassekredit foreligge underskrift af den samlede bestyrelse.

Kunstnerkontrakter underskrives af formanden.

§8.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med deres respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§9.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen senest 3 uger før afholdelse ved annoncering i medlemsbladet eller i den lokale presse. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.

  2. Formanden aflægger beretning.

  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Valg til bestyrelsen.

  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

  8. Eventuelt.

§10.

Til forandring af vedtægterne og beslutninger af vidtrækkende betydning kræves en majoritet på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen.

§11.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling - for 1 år ad gangen - valgte revisorer.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af foreningens medlemmer.

§12.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 15% af medlemmerne indgiver skriftlig begæring derom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§13.

Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom træffes ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger; den ekstraordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel jf. §12.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den ekstraordinære generalforsamling kan opløsning finde sted ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal gå til et af bestyrelsen besluttet formål, der harmonerer med §2.

 


 
 
 
 
Panel title

© 2023 IDOE 2013

Antal besøg: 74107

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.13331198692322sekunder
Seneste Nyheder
Highlights i 30 år