Solsikken - Forside
Foreningen Solsikken


§ 1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er “Solsikken” og hjemstedet for Solsikken er : Boformen Solvang, 
Nordre ringvej 67, 2600 Glostrup.

§ 2. Formål og idegrundlag :
Foreningens formål er opretholdelse og forbedring af livskvaliteten, for nuværende og 
tidligere brugere af §110 boformen Solvang.Herunder at opbygge/udbygge et netværk
ved fraflyttelse til egen bolig og hermed forebygge et evt. tilbagefald af misbrug og hjemøshed, At fremme og skabe aktiveteter, sociale og kulturelle som sportslige, med de ressourcer, som nuværende og tidligere §110 brugere er I besiddelse af.
Foreningen vil arbejde aktivt for planlægning og udførelsen af fællesaktiveteter, udflugter
mv. samt deltagelse I sportslige arrangementer, individuelle som hold, gennem motivation, engagement og vedholdenhed.

§3. Medlemsskab:
Foreningen kan optage følgende medlemmer:

Nuværende beboere på Solvang
Tidligere beboere på Solvang.
Enkeltpersoner, herunder personale på § 110 institutionen Solvang, virksomheder og organisationer, der sympatiserer med foreningens idegrundlag og formålsparagraffer, kan tegne medlemskab som passive medlemmer, der ikke giver stemmeret -men taleret -, dog uden mulighed for valgbarhed.
Kontingentets størrelse fastsættes af foreningen alene på generalforsamling.
Stemmeret og valgbarhed i foreningen opnås ifølge §3a og (§3b) hvis datoen for fraflytningen fra Solvang, ikke overskrider 6 md), efter en måneds medlemskab.

 §4. Kontingentbetalingen:
Kontingentbetalingen 1 gang årligt med det på generalforsamlingen vedtagne kontingent.
Restance indtil 30 dage efter sidste betalingsfrist medfører suspension af stemmeret og valgbarhed. 
Udgør restancen mere end 1 måned, ophører medlemsskabet uden yderligere varsel.
Genindmeldelse kan ske efter § 3d

 §5. Udelukkelse af foreningens arbejde.
 Dersom et medlem udviser en påfaldende adfærd, der strider mod foreningens 
 paragraffer, kan foreningens bestyrelse udelukke et medlem fra foreningens arbejde, 
 såfremt dette findes hensigtsmæssig. 

§6. Generalforsamlingen.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingens udpegede repræsentantskab. På generalforsamlingen kan alle medlemmer med stemmeret og valgbarhed deltage, såfremt § 3 og 4 er opfyldt. Bestyrelsen skal bestå af 5 eller 7 medlemmer.

§ 7. Generalforsamlingens afholdelse og indkaldelse.
Den ordinære generalforsamling afholdes årlig i perioden 1-31 marts. Skriftlig varsling mindst 14 dage før. Der skal foreligge en lovbefalet dagsorden.
Forslag til dagsordenen skal foreligge skriftligt senest en uge før generalforsamlingen. 
Sekretæren skal senest en uge efter generalforsamlingen udsende dennes beslutningsprotokol.

§ 8. Dagsordenen for generalforsamlingen.
Denne skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent. 
Valg af ordstyrer.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Sagsgennemgang fra medlemmer m.v.
Valg af formand.
Valg af kasserer.
Valg af 5 repræsentanter.
Valg af revisor. (Skal være udefrakommende, evt. ansat på Solvang)
Evt.

§ 9. Stemmeprocedure:
Der skal kun træffes beslutning om de skriftligt afleverede forslag.
Afstemning kan ske ved simpelt lighed, skriftligt eller ved håndsoprækning. Såfremt et medlem kræver skriftligt afstemning, skal dette efterkommes. Resultatet af valget skal annonceret senest 3 dage efter afholdelsen.

§ 10. Ekstraordinære generalforsamling.
  Denne kan afholdes, såfremt 2/3 af den samlede stemmeberettigede medlemsskare   kræver dette. Dette skal ske skriftligt til formanden, der så underretter den øvrige bestyrelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal senest afholdes 4 uger efter begæring herom er indgået. 

§ 11. Foreningens repræsentantskab.
  Foreningen ledes at et repræsentantskab på 5 eller 7 personer. Under formandens ledelse konstituerer repræsentantskabet sig.

§ 12. Økonomi.
  Bestyrelsen har alene ansvaret for foreningen økonomi.

§ 13. Regnskab og revision. Regnskabet følger kalenderåret. Revisor har løbende  adgang til regnskabet og udarbejder årsregnskab.

§ 14. Opløsning af foreningen Solsikken
  I tilfælde af Solsikkens opløsning, skal evt. aktiver (overskud), gå til et almennyttigt
 socialt formål, på ligefod med Solsikkens idegrundlag. Opløsning af Solsikken kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling.

                                                                                            

 

Formand: Henrik Olesen

Kasserer: Kim Monberg

Revisor: Afdelingsleder på Solvang

Kontoen kan kun bruges ved underskrifter for både kasserer, formand og revisor.


Kasserer: Revisor:


Formand:

 
Panel title

© 2018 solsikken

Antal besøg: 106

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,31037592887878sekunder