Det sidste Stik - Vedtægter

Vedtægter for Grønnegadecentrets

 Brugerforening af 20.11.1995

___________________________________________________________


GrønnegadeCentret er Hillerød Kommunes aktivitetscenter for ældre. Centret er brugerstyret, og aktiviteter samt arrangementer skabes og varetages af frivillige. Brugerne skal ifølge hovedprincipperne for

Cenret danne en forening til varetagelse af centrets aktiviteter.

GrønnegadeCentrets Brugerforening er stiftet den 20.11.1995.

Centerlederen, der er ansat af Hillerød Kommune, varetager den daglige ledelse i samarbejde med Brugerforeningens bestyrelse.§1

Formål


Centerbestyrelsen skal sørge for:


· ved tilrettelæggelse af Centrets aktiviteter og arrangementer skal det prioriteres højt at tilgodese medlemmernes behov.


· ved tilrettelæggelse af Centrets aktiviteter skal det prioriteres højt at imødekomme ressourcesvage ældres behov.


· at der er lige adgang for brugere, Centerbestyrelsens klubber, akti­vi­­tets­grupper, enkeltpersoner og foreninger med tilknytning til Hillerød. Det betyder, at udenbys borgere kan benytte Centret, når det sker i forbindelse med forenings­aktiviteter.


·        at aktiviteterne i GrønnegadeCentret virker oplivende, op­ly­sen­­de, stimulerende og giver mulighed for udfoldelse af selv­aktivitet og dermed skaber oplevelser, som udvikler livslyst, virketrang, tryg­hed og livskvalitet.


·        At GrønnegadeCentret bliver et sted for forskellige aktiviteter, hvor der lægges vægt på socialt samvær samt for udvikling af borgernes fysiske og psykiske sundhed.


·        at GrønnegadeCentret er ram­men om almindeligt samvær, møder og undervisning, samt aktivi­teter og arrangementer til­ret­te­lagt af Brugerforeningen eller andre.·        at GrønnegadeCentret som hovedregel kan benyttes af medlemmerne, men sådan at arrangørerne kan vælge at lægge arrangementsudgifter gennem brugerbetaling.

 

·        at GrønnegadeCentret drives i overensstemmelse med hoved­prin­cip­perne for GrønnegadeCentret i Hillerød Kommune, som er vedtaget af Hillerød Byråds Social- og Sundhedsudvalg, og ved­tægter, der skal være godkendt af generalforsamlingen.

 

 

§ 2.

Brugerforhold

 

Brugerne er forpligtede til at efterleve GrønnegadeCentrets formåls­be­stem­melser og at følge de regler for benyttelse af centret, der fast­sæt­tes af generalforsamlingen eller af Centerbestyrelsen.

   Som brugere kan optages alle borgere over 60 år og førtidspen­sio­ni­ster, der er bosat i Hillerød Kommune.

   Der kan udstedes brugerkort til alle, der opfylder betingelserne for at blive optaget som brugere. Registrering som bruger sker ved hen­ven­delse i receptionen i GrønnegadeCentret.

   Medlemskortet er gyldigt så længe brugerne bor i Hillerød Kommune.

   Der opkræves betaling for medlemskort i overensstemmelse med regler fastsat af Hillerød Kommune.

 

 

§ 3

Centerlederen

 

GrønnegadeCentrets daglige ledelse varetages af Centerlederen, der er ansat af Hillerød Kommune, i samarbejde med Centerbestyrelsen.

   Centerlederen fremlægger kvartalsvis Centrets budget og forbrugs­rap­port for Centerbestyrelsen og prioriterer i samarbejde med Center­be­sty­relsen de økono­miske midlers anvendelse, så Centrets drifts­økonomi sikrer ejen­dommens drift og derigennem understøtter de bruger­styrede aktiviteter.

 

 

§ 4

Centerbestyrelsen

 

Centerbestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af og blandt Cen­trets brugere bosiddende i Hillerød Kommune. Medlemmerne vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, sådan at der på den årlige generalforsamling i de ulige år vælges 3 medlemmer og de lige år vælges 4 medlemmer. 2 suppleanter vælges for l år. Centerbestyrelsens medlemmer og suppleanter kan genvælges.

   Centerbestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter general­for­sam­lin­gen og fastsætter selv sin forretningsorden.

   Centerbestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer af Center­be­styrelsen er til stede. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.

   Foreningen tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner over kr. 2.000,- skal besluttes af bestyrelsen.

   Suppleanter og Ældrerådets observatør samt Centerlederen deltager i Centerbestyrelsens møder, hvor de har taleret, men ingen stemmeret.

   Centerlederens sekretær er også sekretær for Centerbestyrelsen og deltager i Center­be­sty­relsens møder, men uden stemmeret.

   Medlemskab af Centerbestyrelsen ophører ved fraflytning fra Hillerød Kommune.

   Når et centerbestyrelsesmedlem er fraværende i en længere periode ind­træder første suppleant. Det sker når det ordinære medlem har været fra­værende i 4 på hinanden følgende møder. Såfremt der ikke er sup­ple­an­ter, er Centerbestyrelsen beret­tiget til at supplere sig selv.

 

 

§ 5.

Centerbestyrelsens ansvar

 

Centerbestyrelsen udarbejder forslag til retningslinier for fordeling af loka­lerne i Centret. Retningslinierne skal godkendes af Social- og Sund­heds­udvalget i Hillerød Kommune.

   Centerbestyrelsen udarbejder regler for aktiviteter og arrangementer, der skal være gældende for alle aktiviteter og arrangementer i Centret.

   Centerbestyrelsen har ansvaret for centrets aktiviteter samt for, at an­ven­del­se af Centrets lokaler sker i overensstemmelse med ret­nings­lini­erne.

   Der udarbejdes en plan over disponering af lokaler i henhold til gæl­dende retningslinier.

   Centerbestyrelsen er det forum, hvor holdninger og nye ideer dis­ku­teres.

   Centerbestyrelsen opstiller mål og rammer for de af gruppen nedsatte udvalg.

   Centerbestyrelsen har indenfor sit område ansvaret for:

·        Arrangementer

·        Aktiviteter

·        Økonomiske dispositioner

·        PR opgaver

·        Kommunikation (internt og eksternt)

·        Samarbejde til alle sider

Centerbestyrelsen skal medvirke til, at centrets kultur sikrer en rar atmos­fære ved:

·        Åbenhed

·        Hjælpsomhed

·        Tryghed

·        Centerbestyrelsen skal medvirke til, at nye brugere og frivillige føler sig velkomne.

 

 

§ 6.

Udvalg

 

Centerbestyrelsen nedsætter udvalg, enten som permanente eller som ad hoc udvalg. Udvalgene refererer til Centerbestyrelsen og udøver deres funktion i overensstemmelse med Centerbestyrelsen og general­for­sam­lin­gens over­ord­nede beslutninger. Hvert udvalg skal have et medlem af Centerbestyrelsen som fast medlem.

   Centerbestyrelsen nedsætter 5 permanente udvalg:

·        Forretningsudvalget

·        Arrangementsudvalget

·        Blad- og informationsudvalget 

·        Oplysningsudvalget (Seniorhøjskolen)

·        Fond- og Udviklingsudvalget

Disse udvalg har inden for deres område ansvar for beslutninger i hen­hold til de mål og rammer, som Centerbestyrelsen fastsætter. Arrange­ments­udvalget og bladudvalget og informationsudvalget skal løbende rap­por­tere til Centerbestyrelsen.

   Arrangementsudvalget skal afregne økonomi til Centerbestyrelsen og blad- og informationsudvalget skal afregne økonomi til Centerlederen.

   De øvrige udvalg aflægger beretning til Centerbestyrelsen hvert år inden den 1. februar.

 

 

§ 7.

Seniorhøjskolen

 

Udvalget for Seniorhøjskolen er oprettet med det formål at skabe under­visningstilbud for Centrets målgruppe. Udvalgsformanden skal sørge for,

at udvalget skaber et bredt udbud af undervisningstilbud. Udvalget skal på alle områder overholde de "spilleregler", der er fastsat af Hilllerød Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

   Det vil sige, at Seniorhøjskolens øko­nomi holdes adskilt fra Center­bestyrelsens øvrige aktiviteter. Dette med­fører, at udvalget skal udpege en person, der på udvalgets vegne fører regnskab. Regnskabet behandles særskilt på centrets årlige general­for­sam­ling. Ved opløsning af Senior­højskolen skal et eventuelt overskud anvendes efter forhandling med Hillerød Kommune.

 

 

 

§ 8.

Generalforsamling

 

GrønnegadeCentret drives i overensstemmelse med "Hovedprincipper for GrønnegadeCentret i Hillerød Kommune.

   Generalforsamlingens beslutninger skal ligge indenfor rammerne af disse "Hovedprincipper".

   Centerbestyrelsen indkalder en gang om året til generalforsamling med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen finder sted i februar. 

   Der skal indkaldes mindst en måned før afholdelse ved opslag i GrønnegadeCentret, i en lokal avis samt i GrønnegadeCentrets blad.

   Kun brugere med gyldigt brugerkort kan deltage i generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte. Beslut­ningerne træffes ved almindeligt stemmeflertal.

   Hver bruger har een stemme. Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuld­magt. Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt en af deltagerne ønsker det.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af stemmetællere

3.     Beretning

4.     Centerbestyrelsens og Seniorhøjskolens regnskab

5.     Indkomne forslag

6.     Valg til Centerbestyrelsen/suppleanter

7.     Valg af revisor/suppleanter

8.     Eventuelt

   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være Centerbestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Centerbestyrelsen skal offentliggøre forslagene ved opslag i Centret senest 14 dage før generalforsamlingen.

   Der optages informationsreferat af generalforsamlingen.

 

 

§ 9.

Opstilling og valg

 

Alle brugere med gyldigt brugerkort kan opstilles som kandidater. Der skal foreligge skriftligt tilsagn fra kandidater, der ikke er til stede ved general­for­samlingen. På denne får kandidaterne 3 minutter til at præsentere sig.

   Valget foregår ved skriftlig afstemning.

   Dog kan kun den ene af et ægtepar/samboende være medlem af Center­bestyrelsen og deltage i møderne.

   Af Centerbestyrelsens medlemmer er 3 på valg i ulige år og 4 på valg i lige år. Centerbestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år. Der skal derudover vælges 2 suppleanter. Suppleanterne vælges for 1 år. Alle kan genvælges.

 

 

§ 10.

Revisorer

 

De 2 revisorer, der reviderer såvel Centerbestyrelsens som Senior­høj­skolens regnskaber, er valgt for 2 år. Revisorerne går ikke på valg sam­tidig. Der vælges 2 suppleanter for et år. Alle kan genvælges.

 

 

 

§ 11.

Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Centerbestyrelsen efter behov, eller når 60 % af indehavere med gyldige brugerkort, optalt på dagen for den seneste ordinære generalforsamling, fremsætter krav her­om med angivelse af grund. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i Centret og en lokal avis.

Der gælder de samme regler for afvikling af den ekstra­ordinære general­forsamling som den ordinære.

   Der optages et informationsreferat af den ekstraordinære general­forsam­ling.

 

 

 

§ 12.

Centerbestyrelsens og Seniorhøjskolens regnskab

 

Centerbestyrelsen og Seniorhøjskolens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer. De 2 revisorer kan til enhver tid forlange indsigt i Centrets regnskabsbilag.

   De enkelte arrangementer skal så vidt muligt hvile i sig selv økono­misk. For at imøde­gå underskud i forbindelse med nogle arrangementer, kan der dog i forbindelse med andre arrangementer planlægges med et mindre over­skud.

   Overskud anvendes til fælles bedste for Centrets brugere.

   I tilfælde af Centerbestyrelsens opløsning overføres alle værdier til GrønnegadeCentret til gavn for brugerne.

 

 

 

§ 13.

Vedtægtsændringer

 

Til ændring af nærværende vedtægter kræves et flertal på 2/3 af del­ta­ger­ne på generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringerne skal være frem­lagt i receptionen senest 14 dage før generalforsamlingen.

   Således vedtaget den 17. august 2001 på ekstraordinær general­for­sam­ling.

På Centerbestyrelsens vegne

 formanden 

 

 

Ovennævnte er revideret for godkendelse på Generalforsamlingen februar 2009.08.2010.

Jan Zarhtmann, formand

 

Rev. 27. august 2009

 
Panel title

© 2018 spar5

Antal besøg: 120

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,5692310333252sekunder