Grundejerforeningen Stenagervej - Referater fra bestyrelsesmøder
                                                                                                                                 

Bestyrelsesmøde nr. 67 d. 16/1 2018


Bestyrelsesmøde nr. 66 d. 16/10 2017


Bestyrelsesmøde nr. 65 d. 21/8 2017


Bestyrelsesmøde nr. 64 d. 8/5 2017


Bestyrelsesmøde nr. 63 d. 26/4 2017


Bestyrelsesmøde nr. 62 d. 2/3 2017


Bestyrelsesmøde nr. 61 d. 9/11 2016


Bestyrelsesmøde nr. 60 d. 25/8 2016


Bestyrelsesmøde nr. 59 d. 10/5 2016


Bestyrelsesmøde nr. 58 d. 12/4 2016


Bestyrelsesmøde nr. 57 d. 19/1 2016


Bestyrelsesmøde nr. 56 d. 30/11 2015


Bestyrelsesmøde nr. 55


Bestyrelsesmøde nr. 54


Bestyrelsesmøde nr. 53


Bestyrelsesmøde nr. 52


Bestyrelsesmøde nr. 51


Bestyrelsesmøde nr. 50


Bestyrelsesmøde nr. 49


Bestyrelsesmøde nr. 48


Bestyrelsesmøde nr. 47


Bestyrelsesmøde nr. 46


Bestyrelsesmøde nr. 45


Bestyrelsesmøde nr. 44


Bestyrelsesmøde nr. 43


Bestyrelsesmøde nr. 42


Bestyrelsesmøde nr. 41

 

Bestyrelsesmøde nr. 40   Bilag til nr. 40 pkt. 7

 

Bestyrelsesmøde nr. 39  

 

Bestyrelsesmøde nr. 38

 

Bestyrelsesmøde nr. 37

 

Bestyrelsesmøde nr. 36

 

Grundejerforeningen Stenagervej, Bestyrelsesmøde nr. 35

Tirsdag d. 9.4.2013 kl. 19.30 Stenagervej 35

 

Tilstedeværende:

Steffen Rasmussen

Jørgen Lund

Søren German

Tue Christensen

Mads Bilde Nielsen

 

Ej til stede:

Morten Grotkjær Hansen

 

Pkt. 1

Volden bliver rettet af/ind den 27/4-2013

 

Pkt. 2

GF er rykket fra den 16. til den 23. april. Desværre var ikke alle i bestyrelsen blevet orienteret om dette hvilket Steffen beklagede. Mads vil ikke kunne deltage i GF da han er bortrejst, men han stiller fortsat op til bestyrelsen, og bliver han valgt ind ønsker han at fortsætte som menigt medlem.

Indkaldelsen til GF er rundsendt DD. Kun Ulrik Holm mangler, men Steffen sender i aften så indkaldelsen kommer ud rettidigt.

 

Pkt. 3

Snerydning for 2013 ligger indtil videre på ca. 20.000,- Dette inkluderer betaling for hele 2012, hvor der ikke blev betalt nogen regninger. Budgettet for 2012 blev således ikke brugt, men der skal til gengæld budgetteres dobbelt i 2013.

 

Pkt. 4

Stenageren Aps har betalt kontingent for indeværende år. Det forventes desuden at der snarest vil blive betalt de ca. 25.000,- der er i udestående fra 2011. Søren har sendt de krævede bilag til Jyske Bank.

 

Pkt. 5

Der er opdaget en uklarhed omkring betaling af INDU. Umiddelbart skulle det ligge på ca. 23.000,- årligt, men iflg. årsberetningen er der tilsyneladende betalt det dobbelte. Søren undersøger inden GF med INDU hvad der er sket.

Mødet hæves, og næste møde bliver i forlængelse af GF hvor den nye bestyrelse skal konstitueres

 

 

Grundejerforeningen Stenagervej, Bestyrelsesmøde nr. 34

Tirsdag d. 15.01.2013 kl. 19.30

 

Tilstedeværende:

Steffen Rasmussen

Søren German

Tue Christensen

Morten Grotkjær Hansen

Mads Bilde Nielsen

Jørgen havde meldt afbud grundet ferie.

 

Pkt. 1

Vold ved legeplads bliver færdiggjort inden sommer.

 

Pkt. 2

Christian er fraflyttet, så der mangler et nyt bestyrelsesmedlem – Mads blev valgt.

 

Pkt. 3

Generalforsamling, dato er tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.30, Steffen laver mødeindkaldelsen. Dem der er på valg, er:

 Søren, kasserer – ønsker ikke genvalg

 Steffen, fmd – ønsker ikke genvalg

 Jørgen, næstfmd – ønsker ikke genvalg

 

Pkt. 4

Problemstilling vedr. Stenageren ApS for vores tilgodehavende. Søren sender regningen på ca. 25.000 kr. + kontingent for 2013.

 

Pkt. 5

Vedr. snerydning for resten af vinteren blev det aftalt, at Steffen ringer og aftaler, at vi fortsætter med P.J. til snerydning, til 450 kr./timen inkl. Moms + saltning. Ny pris aftales til efteråret – om vi evt. skal have en fast pris.

 

Pkt. 6

Næste bestyrelsesmøde (inden generalforsamlingen) er den 9. april kl. 19.30 ved Søren.

                              

Grundejerforeningen Stenagervej, Bestyrelsesmøde nr. 33

Onsdag d. 19.9.2012 kl. 20.00 Stenagervej 35

 

Tilstedeværende:

Steffen Rasmussen

Jørgen Lund

Søren German

Tue Christensen

Christian Jensen

 

Ej til stede:

Morten Grotkjær Hansen

Mads Bilde Nielsen

 

Pkt. 1

Sidste referat gennemgås og godkendes. Følgende punkter står fortsat åbne:

A)

Flytning af vold. Tue har fået bedste tilbud på 2560,- + moms. Det kan blive lidt dyrere hvis vi ønsker jorden flyttet længere end blot at blive skubbet. Dette tilbud er accepteret af bestyrelsen, så der skal Tue bare sætte i gang. Vi vil lave det som en del af arbejdsweekenden at få ryddet volden og givet den gift.

B)

Vi vil lave det som en del af arbejdsweekenden at finde skelpælene.

C)

Vi flytter ikke den store sten, den står fint hvor den er så snart det store skilt forsvinder.

D)

Hullerne i vejen er lappet for længst, men der er fortsat ikke kommet regning på det.

E)

Stigeplade til legepladsen vil koste ca. 10.000,- Den er hermed droppet.

F)

Der var ingen respons på det skriv der blev sendt rundt som opfølgning på generalforsamling. Den ekstra-ordinære generalforsamling er derfor droppet.

 

Pkt. 2

Ejendomsselskabet Stenageren Aps er iflg. Erhvervs og selskabsstyrelsen fortsat under tvangsopløsning. Udestående på ca. 25.000,- hos Stenageren Aps skal derfor indkræves snarest, så vi er med i en kø ved evt. konkurs. Søren undersøger hvordan dette kan takles. Der kan evt. tages kontakt til Hanne så hun kan rådgive omkring rette procedure.

 

Pkt. 3

Arbejdsweekend i juni var en succes. Det er derfor besluttet at gentage med arbejdsweekend en søndag i oktober. Steffen skriver i første omgang rundt med mulige datoer til bestyrelsen, og der hvor der er mest opbakning meldes der ud til hele vejen. Tue laver invitationen.

Dagens projekter:

1. Ukrudt i cirkler

2. Sænke rist i vejen

3. Finde skelpæle ved fællesareal. Rydde med buskrydder og evt. lave "falsk" skel af sten, så det er lettere at se hvor græsset skal slås til.

4. Rydde volden for bevoksning (Jørgen har buskrydder), og give gift

5. Erstatte det døde frugttræ med et nyt (hvis der kan plantes så sent?)

 

Pkt. 4

Der er klager over postkassen der er placeret i fortovet ud for nr. 17. Jørgen skriver et brev hvor bestyrelsen opfordrer til at den flyttes ind på egen matrikel. Der er folk der gerne vil gå på fortovet, der er problemer med at køre med sprøjte-maskine, samt der skal være passage for biler der er tvunget op på fortovet.

Vi kan i bestyrelsen ikke gøre mere end at opfordre til at lokalplanen overholdes. Hvis ikke dette sker vil der kunne blive klaget til kommunen (ikke fra bestyrelsens side).

 

Pkt. 5

Der skal igen i år indhentes tilbud på snerydning. Jørgen forhører sig ved nr. 54, mens Christian vil indhente nogle forskellige tilbud.

Mødet hæves, og der indkaldes næste gang ved behov.

                                                                                                                      

 

 

Grundejerforeningen Stenagervej, Bestyrelsesmøde nr. 32

Torsdag d. 24.5.2012 kl. 20.00 Stenagervej 35

 

Tilstedeværende:

Steffen Rasmussen

Jørgen Lund

Søren German

Tue Christensen

Morten Grotkjær Hansen

Mads Bilde Nielsen

 

Ej til stede:

Christian Jensen

 

Pkt. 1

Sidste referat gennemgås og godkendes. Følgende punkter står fortsat åbne:

A)

Volden skal gøres færdig og den store sten skal flyttes. Tue indhenter tilbud, Steffen banker en pæl i jorden hvor stenen skal stå. Der skal måske smides en sæk blomsterfrø på den bagefter. Dette diskuteres på et senere tidspunkt.

B)

Jemo tager fortsat ikke telefonen når Steffen ringer, så nu sender han en mail i stedet. De skal finde skelpæle, sørge for at der ikke står vand på grundene samt genoprette af fortove.

C)

Steffen rejser det væltede skilt og støber det fast.

 

Pkt. 2

Huller i vejen:

Medlemmer fra bestyrelsen har været rundt på Stenagervej sammen med Karsten Mortensen. Der er max ti huller, som skal laves nu. Til det skal der bruges ca. et ton varm asfalt, og noget emusionsklæber. Karsten vurderede at han måske kunne finde nogen som kunne lave dem for ca. 3-4000 kr. Det blev besluttet at Karsten meget gerne må sætte det i gang. Det bliver så en løbende udgift for foreningen hvert år at lappe huller, til vi har penge nok til slidlaget. Christian giver endelig besked til Karsten, og de tager runde og maler cirkler hvor vi ønsker udbedringerne foretaget.

 

Pkt. 3

Revner:

På rundturen kunne der ikke findes de omtalte sætningsskader ved Jemos dybe udgravning; Der er ikke flere revner der end andre steder. Revnerne rundt omkring er i øvrigt ikke kritiske og kan vente til slidlaget etableres, hvis der ikke går for lang tid (anbefales indenfor ca. 3-4 år). I revnen langs kantstenene vokser der meget ukrudt. Det skal brændes eller sprøjtes nu, da det ødelægger vejen.

Det besluttes at det gøres til arbejdsdag. Tue skaffer gift!

 

Pkt. 4

Kantsten:

Mange kantsten er væltede og/eller skadede. Der er ret dyrt at skifte kantstene, og det vil være billigst at vente til slidlaget skal laves, da der sikkert går flere til inden da. Det er mest et kosmetisk problem lige nu. På rundturen fandtes i øvrigt mange tegn på at sneploven var gerningsmanden, men det kan vi ikke gøre meget ved nu.

Det besluttes at kantstene laves i forbindelse med slidlag.

 

Pkt. 5

Brønde mm.:

Én brønd er for høj og skal sænkes, ellers vil den blive ødelagt af sneploven. Dette laves på arbejdsdag.

To stophaner er ødelagt af sneploven, og den sidste er i stor fare for at lide samme skæbne. Disse skal laves af vandværket. Søren kontakter vandværket.

Brøndene skal i øvrigt renses hvert år, så vi skal have fat i en "gravegrapfidus", så vi kan få sandet op fra bunden. Dette blev diskuteret, men formodes at være kommunens ansvar. Søren kontakter kommunen.

 

Pkt. 6

Gab2 har ligget i 6 år nu og det vurderes at det kanvente i 3-4 år, men så skal det også færdiggøres, uanset hvor meget der er bygget. Karsten mente i øvrigt ikke det var en god ide, at dele slidlaget op i to bidder. Det vil samlet blive noget dyrere, når maskiner og materiel skal frem to gange.

Der kommer også en del opretning af vejen som er sunket sammen flere steder. Vi skal nok regne med en ekstra udgift på ca. 50.000 og så er der udbedring af kantstene.

 

Pkt. 7

Det besluttes at vi sender et skriv rundt til alle husstande med afklaring af de åbentstående spørgsmål fra generalforsamlingen. Her understreger vi, at der ikke bruges nogle unødvendige penge i år, og vi derfor ikke indkalder til ekstra ordinær generalforsamling. Er der modstand fra bare en enkelt af de stemme-berettigede skal de henvende sig til Steffen, og så indkaldes der ASAP til den ekstra ordinære generalforsamling. Jørgen laver forslag til skriv og rundsender til godkendelse af bestyrelsen ASAP.

 

Pkt. 8

"Stige-plade" til legeplads på fællesareal ønskes monteret på den plads hvor klatrevæggen er. Steffen undersøger prisen.

 

Pkt. 9

Ejendomsselskabet Stenageren Aps er iflg. Erhvervs og selskabsstyrelsen under tvangsopløsning. Udestående på ca. 25.000,- hos Stenageren Aps skal derfor indkræves snarest, så vi er med i en kø ved evt. konkurs. Søren undersøger hvordan dette kan takles.

 

Pkt. 10

Arbejdsweekend den 2. juni. Søren sørger for drikkevarer, men kan evt. vente med indkøbet til vi ser hvor mange der er dukket op. Desuden kan han købe ind til at grille pølser o. lign.

Dagens projekter i prioriteret rækkefølge:

1. Ukrudt i cirkler

2. Planering på fællesareal (ved det nederste JEMO-hus samt ved legeplads) Tue har græsfrø med

3. Sprøjtes i vejkant (Tue har gift med, vi andre har sprøjter med)

4. Fodboldmål. Tue har materialer med

5. Sænke rist i vejen

6. Oprydning af diverse på tomme grunde

Mødet hæves, og der indkaldes næste gang ved behov.

 

 

Grundejerforeningen Stenagervej, Bestyrelsesmøde nr. 31

Onsdag d. 02.05.2012 kl. 19.30, Stenagervej 74

 

Tilstedeværende:

Steffen Rasmussen

Søren German

Tue Christensen

Christian Jensen

Morten Grotkjær Hansen

 

Ej til stede:

Jørgen Lund

Mads Bilde Nielsen

 

Pkt 1

Sidste referat gennemgås og godkendes.

 

Pkt 2

Det er os som grundejere der hænger på slidlaget. Den anden kommunemand sagde præcis det samme. Der er enighed om ikke at gøre mere ud af den sag.

 

Pkt 3

Skelpælene skal findes så volden kan flyttes så den passer. Evt. på arbejdsdagen.

 

Pkt 4

Volden skal gøres færdig og den store sten skal flyttes. Tue og Morten indhenter tilbud. Der skal måske smides en sæk blomsterfrø på den bagefter.

 

Pkt 5 

Søren vil undersøge om banken vil indfri de 25000 som stenageren skylder os.

 

Pkt 6

Jemo gider ikke tage telefonen når Steffen ringer, så nu sender han i stedet en mail.

 

Pkt 7

Det vedtages at vi ringer til Carsten Mortensen. Ham som har en tom grund og har forstand på veje. Vi må have klarlagt og vejen kræver akut slidlag, eller om den med lidt smårep kan ligge 3-4 år endnu og vi dermed når at sparre op til den. Jeg ringer til ham hurtigst muligt og sender besked rundt. Måske kan han lokkes med på en inspektions tur.

Det drøftes hvordan slidlaget kan financiers. Søren undersøger om banken evt. vil låne os penge. Det er også en mulighed at alle grundejere hiver ekstra penge op af lommen og får det ud af verden. Det var der enighed ville blive svært at få alle med på den ide. Vi aftaler at kikke nærmere på de når vi har hørt hvad Carsten synes. Måske bliver det ikke aktuelt.

 

Pkt 8

Steffen rejser det væltede skilt og støber det fast.

 

Pkt 9

Det aftales, at der skal være arbejdsweekend lørdag d. 26. maj eller 2. juni fra kl. 10-14 med øl og sodavand. Tue sender indbydelser ud til alle. Når vi har tjekket kalenderne.

 

Pkt 10

Carina vil gerne stå for en hjemmeside til os, og det synes alle var en rigtig god ide.

 

Grundejerforeningen Stenagervej, Bestyrelsesmøde nr. 30

Torsdag d. 12.04.2012 kl. 20.00 Stenagervej 35

 

Tilstedeværende:

Jørgen Lund

Søren German

Tue Christensen

Christian Jensen

Morten Grotkjær Hansen

Mads Bilde Nielsen

 

Ej til stede:

Steffen Rasmussen

 

Pkt. 1

Alle læste referat fra GF igennem og havde ikke yderligere at tilføje. Jørgen rundsender til alle foreningens medlemmer i løbet af uge 16, og vedhæfter gældende vedtægter

Pkt. 2

Christian har haft fat i kommunen omkring situationen med betaling af færdiggørelse af vej. Umiddelbart mente de ikke at vi har en sag, da det ikke er obligatorisk at en privat vej skal afleveres i 100% færdig tilstand. Det, sammenholdt med det faktum at der står i vedtægterne at et af formålene med Grund-ejerforeningen er "at færdiggøre og vedligeholde de private fællesveje…" gør, at vi formodentlig ikke har en sag at gå videre med.

Kommunen har dog deres største ekspert på området på ferie i resten af april måned. Det blev enstemmigt besluttet, at vi afventer endelig beslutning til Christian har talt med ham. Hvis han heller ikke mener vi har en sag, finder vi ikke grund til at bruge mange tusinde kroner på advokat bistand. Christian tager kontakt til eksperten, og det drøftes videre på næste møde primo maj.

Pkt. 3

Jørgen tager inden næste møde fat i Stenageren Aps (Jimmy) for afklaring af flg. punkter:

- 100% afstemning af ønske for oplæg til ekstra ordinær GF

- Reparation af huller ud for nr. 17 samt kantsten v/ nr. 34 + afdækning af brønde på grunde

- Tilbud på færdiggørelse af vold

Pkt. 4

Steffen har kontakten til JEMO og aftaler møde omkring udbedring af diverse fortove/kantsten samt afdækning / indhegning på byggegrunde hvor der står vand

Pkt. 5

Næste møde blev aftalt til

onsdag den 2. maj 2012 kl. 19.30 v/Søren (nr. 35

 

 

 

Grundejerforeningen Stenagervej, Bestyrelsesmøde nr. 29

Tirsdag d. 03.04.2012 kl. 21.30 Sattrup Forsamlingshus

 

Tilstedeværende:

Steffen Rasmussen

Jørgen Lund

Søren German

Tue Christensen

Christian Jensen

Morten Grotkjær Hansen

Mads Bilde Nielsen

 

Mødet blev afholdt i forlængelse af generalforsamlingen.

Pkt. 1

Konstituering af bestyrelsen.

Steffen fortsætter som formand

Jørgen fortsætter som næstformand

Søren overtager hvervet som kasserer.

Tue og Christian er således menige medlemmer af bestyrelsen, mens Mads og Morten er de nye suppleanter valgt på generalforsamlingen.

Søren tager selv fat i Hanne og aftaler et kort møde hvor opgaverne gennemgås og overdrages, samt formalia omkring fuldmagt til bank mv. kommer på plads.’

Pkt. 2

Steffen overleverer referat fra generalforsamling til Jørgen der renskriver og kopierer i 35 eksemplarer. Jørgen har ligeledes fået eneste eksisterende eksemplar af de rette vedtægter, som kopieres og rundsendes til alle grundejere sammen med referatet.

Pkt. 3

Christian (og Mads) tager kontakt til kommunen for i første omgang at forhøre sig om deres råd, i forhold til den presserende sag (om Stenageren Aps bør overdrage vejen i færdig tilstand, eller om overdragelsen er fundet sted i overensstemmelse med gældende regler)

Pkt. 4

Ny kontaktliste blev udfærdiget, Jørgen renskriver og rundsender sammen med referat fra møde 29.

Pkt. 5

Som udgangspunkt blev det aftalt at torsdag er den bedst passende dag for kommende møder. Næste møde blev aftalt til

torsdag den 12. april 2012 kl. 20.00 v/Søren (nr. 35)

 

 

Grundejerforeningen Stenagervej, Bestyrelsesmøde nr. 28

Mandag d. 31.3.2012 kl. 16.00 Stenagervej 73

 

Tilstedeværende:

Steffen Rasmussen

Jørgen Lund

Hanne Ehrenreich

Søren German

Tue Christensen (suppleant)

 

Kunne ikke være med:

Birgitte Rye

Christian Jensen (suppleant)

 

Mødet blev indkaldt uden varsel, da det pga. indkomne forslag til tirsdagens generalforsamling var bydende nødvendigt at bestyrelsen blev enig om følgende 2 punkter:

Pkt. 1

Christian Jensen (suppleant) har foreslået bestyrelsen at tage kontakt til en advokat, der kan bedømme det stillede forslag omkring nedsat kontingent for ubebyggede grunde. Der var en del diskussion omkring dette, men til slut blev det enstemmigt vedtaget, at søge advokat bistand med den udgift dette må medføre, da vi vil være sikre på hvordan vi står ifht. følgende punkter:

1. er det lovligt at en enkeltstående person eller mindre personkreds kan påtvinge resten af beboerne ekstra omkostninger ved at benytte sig af en overvægt af egne stemmer?

2. er det korrekt at det betragtes som en "væsentlig forandring" og dermed jfr. stk. 10.3 i vedtægterne kræver 2/3 af stemmerne?

3. Ifht. tillægsskrivelsen omkring virkning med tilbagevirkende kraft, er det så korrekt at vi kan se bort fra den, da der på generalforsamlingen april 2011 enstemmigt blev besluttet at kontingentet for 2012 skulle lyde på 1500,-?

Hvis ikke vi hører modstridende fra advokaten vil vi fremlægge forslaget til afstemning i den oprindelige udformning (gældende fra 2013) og kræve 2/3 stemmer for, før forslaget vedtages.

Pkt. 2

Forslaget fra nr. 50 omkring fjernelse af skiltet med byggegrunde på grund 52 blev vendt. Det er af bestyrelsen ikke fundet relevant for en generalforsamling. Jfr. lokalplanens §8 stk. 6 er det kommunalbestyrelsen der skal kræve det opsatte skilt fjernet på påkrav. Jørgen har aftalt med nr. 50 at sagen vendes i bestyrelsen efter generalforsamlingen og det i øvrigt skal forsøges, at lave en stille og rolig aftale om at fjerne skiltet (evt. omplaceres i den øvre ende af Stenagervej hvor der endnu ikke er bebygget.)

 

 

Grundejerforeningen Stenagervej, Bestyrelsesmøde nr. 27

Mandag d. 8.2.2012 kl. 19.30 Stenagervej 7A

 

Tilstedeværende:

Steffen Rasmussen

Jørgen Lund

Hanne Ehrenreich

Birgitte Rye

Søren German

 

Ikke med:

Tue Christensen (suppleant)

Christian Jensen (suppleant)

 

Pkt. 1

Steffen har fået to henvendelser fra beboere på Stenagervej, der synes der bør saltes på vejen. Birgitte tilbød at gøre dette hurtigst muligt. Bestyrelsen drøftede nødvendigheden af dette.

Sidste år kom der klager over at hække tog skade af salten, derfor blev der i stedet gruset sidst på sæsonen. Der er ikke is på vejen, og overholdes hastighedsgrænsen på 30 km/t er der ingen fare ved de eksisterende forhold. Desuden er der rigtig mange der nyder det tynde lag der ligger, så kælke mv. kan trækkes rundt.

Der var 100% enighed om i bestyrelsen at det ville være spild af ressourcer at salte på nuværende tidspunkt.

Pkt. 2

Birgitte fortæller at der efter omstrukturering af Stenageren Aps mv. ikke længere vil være modregning med arbejde for Stenageren Aps' grundejerafgifter. Fremover vil grundejerafgiften blive betalt på lige fod med alle øvrige matrikel-ejere.

Arbejde omkring fællesarealer, lapning af asfalt, snerydning mv. vil fremover blive faktureret af R.J. Motorland Aps - eller hvem der måtte udføre arbejdet.

Pkt. 3

Hanne har endnu ikke fået ændret forsikringen til at omfatte legepladsen. Dette vil hun få gjort hurtigst muligt.

Pkt. 4

Indbydelse til generalforsamling:

Vi har valgt datoen 3. april (hvis ikke der er indvendinger efter at kalenderen er konsulteret?)

Da indkaldelsen skal ske skriftligt mellem 2 og 4 uger før, skal den således sendes ud mellem den 6. og den 20. marts.

TODO:

Søren

undersøger pris / bestiller Sandvad kro

Birgitte

sender sidste års indkaldelse til Jørgen hurtigst muligt, så han kan forfatte en lignende til dette års generalforsamling.

Christian / Tue

giver Jørgen besked hurtigst muligt om de ønsker at opstille til bestyrelse, genopstille som suppleanter eller helt træde ud af bestyrelsen

Jørgen

forfatter og rundsender forslag til indkaldelsen til godkendelse af resten af bestyrelsen når ovenstående info er modtaget

Pkt. til årets agenda:

Vedligeholdelse af fællesareal:

- skal vi betale os fra det og / eller afholde arbejdsweekender?

- skal vi evt. nedlægge enkelte af bedene for at lette arbejdet?

Festtelt:

skal der sættes penge af i budgettet til indkøb af fælles telt, str.? Pris?

Festudvalg:

skal der afsættes et fast beløb til rådighed for udvalget, så de ikke skal spørge hver gang der skal bages boller, snobrød eller lign.?

Valg af ny bestyrelse:

Jfr. vedtægterne (st. 11.2) er formanden samt halvdelen af bestyrelsen og suppleanterne kun på valg hvert andet år. Da Steffen indtrådte som formand april 2011 for en periode på 2 år, og han derfor ikke på valg men fortsætter automatisk. Af bestyrelsen fortsætter halvdelen automatisk (Jørgen og Søren), mens Hanne og Birgitte udtræder af bestyrelsen.

Birgitte ønsker ikke genvalg

Hanne ønsker ikke genvalg

Christian er på valg til bestyrelsen

Tue er på valg til bestyrelsen

Valg af suppleanter:

Da Christian og Tue begge opstiller til bestyrelsen og hvis der er flere der melder sig, vil der blive valg på generalforsamlingen. De der ikke måtte blive stemt ind i bestyrelsen kan efterfølgende opstille sig som suppleanter.

Pkt. 5

JEMO. Birgitte har jfr. sidste mødereferat modtaget billeder fra Steffen. Der er dog ikke så meget at gøre da vi ikke kan påvise manglende genoprettelse af fortove eller ødelagt kantstene så længe der er dækket af sne.

Vi må afvente at sneen er væk. Når vi henvender os til JEMO skal vi ligeledes påpege, at de er nødt til at gøre noget ved det "stående vand" der er på specielt de lavest liggende grunde. Det kan være farligt for børn, da der ikke er nogen form for afspærring.

Pkt. 6

Gadebelysning var defekt 7-8 steder. Jørgen kontaktede Horsens Kommune for udbedring og de var effektive. Til en anden gang er det Horsens Kommunes Gadebelysning A/S på mail:

trafikogvej@horsens.dk

Pkt. 7

Jfr. Sidste mødes punkt:

"Levende hegn ud til fællesareal må ikke plantes længere ude end skel og evt. skråning ned til fællesareal må ikke tage plads fra selve fællesarealet. Der er rejst spørgsmål til bestyrelsen om dette overholdes"

Jørgen og Steffen har forgæves forsøgt at finde skelpæle der kunne bevise / modbevise denne påstand. De få pæle der var tilgængelige gav ikke anledning til at tro, at skel-reglen er overtrådt. Dog kunne det konstateres at volden mellem fodboldbanen og legepladsen skal flyttes, da den overskrider skel meget i den ene side.

Bestyrelsen lægger op til at dette sker til foråret og overskydende jord bruges til at skråne volden mere imod fodboldbanen så den kan bruges som kælkebakke mm. I samme proces bør den beplantes med noget der kan passe sig selv.

Pkt. 8

Der bevilges penge til festudvalget til fastelavnsboller mm. til arrangementet den 19. februar.

Pkt. 9

Jimmy skal gerne flytte stenen der står ved indgangen til Stenagervej ned, så den placeres i rabatten i venstre side (når man kommer nede fra byen) lige efter indkørslen til Firmatransport. R.J. Motorland Aps vil fakturere dette.

I samme ombæring kan der ses på, om skiltet med grunde til salg er ved at være så slidt at det skæmmer mere end det gavner.

 

 

 

Grundejerforeningen Stenagervej, Bestyrelsesmøde nr. 26

Mandag d. 5.12.2011 kl. 19.30 Stenagervej 7A

 

Tilstedeværende:

Birgitte Rye

Steffen Rasmussen

Jørgen Lund

Christian Jensen (suppleant)

 

Pkt. 1

Jfr. referat møde 25 skulle Søren indhente priser på snerydning samt saltning. Søren er ikke til stede men har afleveret et indkommet skriftligt tilbud på rydning og saltning fra Hansens Minigraver-service. Han vil kunne starte kl. 6.00 samt efter behov/aftale.

Tilbuddet lyder på 550,- eks. moms / timen for snerydning alene og 500,- eks. moms / timen for saltning alene (inkl. salt). Til sammenligning betaler vi i dag 500,- eks. moms / timen tilsammen for rydning og saltning (sker i samme arbejdsgang), dog + kg. pris for salt.

Bestyrelsen vurderer at det er et bedre tilbud vi har i dag, også set i lyset af, at der ofte har været faktureret for blot 30 min. hvor det må forventes at en der skal komme udefra sjældent vil fakturere under en fuld times arbejde. Vi vil derfor lade Jimmy fortsætte med snerydning og saltning så længe der ikke forelægger et bedre tilbud.

Hvis der kommer flere tilbud skal det tages med i betragtning hvordan det er med forsikring for evt. ødelagte kantstene under rydningen. Dækkes dette, skal der være speciel afmærkning etc.?

Pkt. 2

Christian rejser spørgsmålet omkring risikoen ved at kontingent fra Stenageren Aps modregnes af arbejde såsom snerydning mv. Hvad sker der fx hvis der ikke kommer megen sne de kommende år og tilgodehavendet derved blot vil stige og stige.

Det blev drøftet, at der udover snerydning vil komme flere projekter i fremtiden hvor Stenageren Aps vil byde ind – det være sig fortove, slidlag på vej mv.

Skulle Stenageren Aps imod forventning ende i konkurs er Grundejerforeningen stillet således at banken overtager Stenagerens gæld mv. Citat Birgitte: "- der er nok større chance for at få betaling fra banken end der er fra Stenageren Aps".

Pkt. 3

Gyngestativet har stået længe nok efter udbedring til at beton bør være hærdet. Vi fjerner derfor nu afspærringen igen.

Ifht. den manglende dræning der gør at faldsandet står under vand er det besluttet, at vi venter til foråret. Har naturen ikke hjulpet til at vandet kan finde vej væk må vi tage den derfra – evt. igen kontakte INDU

Pkt. 4

Birgitte fortæller at tidligere faktureringer fra Stenageren APS er på plads og Hanne har modtaget alle regninger

Pkt. 5

Bedene på fællesarealet ser fortsat ikke pæne ud. Der er meget ukrudt i dem og et enkelt bed mangler fortsat barkflis

Vi vil indkalde til fælles arbejdsweekend i april, hvor Grundejerforeningen betaler pølser/grill/øl/vand og der laves en lille event ud af det. Der skal inviteres til dette i god tid (evt. medio februar når vi har næste møde)

Pkt. 6

Birgitte skulle jfr. sidste mødereferat modtage billeder fra Steffen og kontakte JEMO for udbedring af fortove/kantstene. Steffen har i dag fotos med på USB og Birgitte går videre.

Pkt. 7

Gadebelysning er defekt 4-5 steder. Jørgen kontakter Horsens Kommune for udbedring

Pkt. 8

Levende hegn ud til fællesareal må ikke plantes længere ude end skel og evt. skråning ned til fællesareal må ikke tage plads fra selve fællesarealet. Der er rejst spørgsmål til bestyrelsen om dette overholdes og det er aftalt at Steffen, Jørgen m.fl. mødes på fællesarealet lørdag formiddag (10/12) for at vurdere om det er et problem og for at markere skel tydeligere.

Evt. grundejere der overskrider skel på den ene eller den anden måde skal bedes flytte hæk ind på egen matrikel. Det kan dog accepteres at dette sker til foråret hvis det ikke kan gøre nu uden at hækken tager skade.

Pkt. 9

Næste møde aftales til torsdag den 9/2-2012 kl. 19.30 i 7A

 

 

 

 

Grundejerforeningen Stenagervej, Bestyrelsesmøde nr. 25

Mandag d. 10.10.2011 kl. 19.30 Stenagervej 7A

 

Tilstedeværende:

Hanne Ehrenreich

Birgitte Rye

Steffen Rasmussen

Jørgen Lund

Søren German

Christian Jensen (suppleant)

 

Pkt. 1

Der efterlyses referat fra møde 24 til godkendelse. Jørgen lover at undersøge om det ikke er fremsendt, og det må således underskrives på næste møde.

Pkt. 2

INDU har etableret legepladsen, og Hanne har indbetalt for resten af året + næste år.

Desværre blev der ikke grubbet/drænet i den forbindelse, og efter en meget regnfuld sensommer står der vand på pladsen og gyngen har sat sig så den hælder meget.

Steffen har talt med INDU som mener det skulle have lov at sætte sig inden det blev taget i brug. De vil gerne udbedre, men ønsker at vente.

Der er enighed om at vi ikke vel vente til foråret med færdiggørelse af legepladsen, men ønsker den udbedret snarest muligt. Christian lover at skrive et brev til Indu på bestyrelsens vegne

Pkt. 3

Hanne rykker endnu en gang for faktura for udført arbejde siden 1. januar 2011 (snerydning i januar og februar, samt græsslåning og sprøjtning i 2011). Birgitte lover at få denne fremsendt hurtigst muligt

Pkt. 4

Der har været forespørgsler fra beboere omkring lån af bord/bænkesæt. Bestyrelsen diskuterer dette, og det besluttes at bord/bænkesæt tilhører fællesarealet og hverken skal lånes eller lejes ud.

Pkt. 5

Bedene på fællesarealet ser ikke pæne ud. Der er meget ukrudt i dem og et enkelt bed mangler fortsat barkflis. Hvordan kommer vi i mål, og hvordan vedligeholder vi dem efterfølgende?

Alt. 1: Vi kan betale os fra "genopretning" samt vedligehold

Alt. 2: Vi kan indkalde til arbejdsweekender / dage for alle beboere på Stenagervej

Inden vi beslutter 1 eller 2 vil vi gerne have pris på vedligehold hvis der skal komme nogen ude fra og gøre det. Søren lover at undersøge pris fra forskellige.

Pkt. 6

Hvad gør vi ved volde? Den bør afsluttes pænere samt beplantes.

Der drøftes om der skal laves en mere flad hældning, så den kan benyttes til kælkebakke. Dette nedstemmes da det kun kan gøres ud imod boldbanen, og det vil tage for maget af banen.

Det besluttes at vi venter med at gøre mere indtil foråret. Så har den fået tid til at sætte sig, og så kan vi få den plantet til-

Pkt. 7

Snerydning. Jfr. aftale skal bestyrelsen indhente forskellige tilbud på større anlægsarbejder o.lign. Vi skal derfor have indhentet tilbud på snerydning og saltning fra både Jimmy samt eksterne udbydere. Søren lover at undersøge mulighederne og hente timepriser hjem på rydning (og kg-priser på saltning).

Pkt. 8

Der skal udbedres huller i asfalten inden vinteren sætter ind. Bl.a. er der et stort hul ud for nr. 10. Birgitte får Jimmy til at se på denne opgave

Pkt. 9

JEMO byg skal udbedre kantstene og fortove. Steffen skal sende "før"- og "efter"-fotos til Birgitte, som så skriver et brev til JEMO.

Pkt. 10

Postkassen ved nr. 17 bør flyttes fra fortovet ind på egen matrikel. Dette blev påpeget mundtligt for beboerne ved generalforsamlingen. Hanne ringer og snakker med dem inden vi begynder at skrive til dem.

Pkt. 11

Næste møde aftales til mandag den 7/11 kl. 19.30 i 7A

 

 

 

Grundejerforeningen Stenagervej, Bestyrelsesmøde nr. 24

Mandag d. 30.05.2011 kl. 19.30 Stenagervej 7A

 

Tilstedeværende:

Hanne Ehrenreich

Birgitte Rye

Steffen Rasmussen

Jørgen Lund

Søren German

Tue Christensen (suppleant)

Christian Jensen (suppleant)

 

Pkt. 1

Mødereferat fra møde 23 blev gennemgået og godkendt.

Pkt. 2

Fællesareal:

  • Steffen bestilte 10 m3 barkflis, men det viste sig ikke at være nok, så der er netop leveret endnu 10 m3 til brug i bedene på fællesarealet.
  • Steffen har fået en pris på 4 bord/bænkesæt med fri levering, og der er enighed om at han gerne må bestille med det samme.

Legeplads:

  • Steffen har priser med på ca. 25-30.000 for etablering af gyngestativ.
  • Birgitte nævner en pris på 8-10.000 for faldsand (leveret fra Horsens). Desuden oplyses det at legepladsen ved Brugsen kostede op imod 100.000 på trods af at det involverede en masse frivilligt arbejde.
  • Der er regnet på det og det forventes at en samlet pris på etablering af legeplads vil ligge på ca. 110-120.000, hvilket der ikke er penge til i år.
  • Søren har papirer med fra INDU, der har 3 forskellige legepladser at vælge imellem. Prisen vil være 1.495,- pr. måned i 84 måneder (7 år), og derved bliver total-prisen 125.580,- Det er inkl. serviceaftale med årligt eftersyn, oliebehandling, reparationer og anden vedligehold (ej ved hærværk). Det er ca. samme pris som vi kan etablere en legeplads for selv med vedligehold, eftersyn osv. Fordelen ved tilbuddet fra Indu er, at der betales løbende over 7 år, og derfor kan vi få etableret legepladsen allerede denne sommer. Bestyrelsen stemmer for denne løsning. Søren bestiller besøg af en repræsentant fra INDU den 6. juni. Her mødes fællesarealudvalget ved volden for at drøfte mulighederne.

 

 

Grundejerforeningen Stenagervej, Bestyrelsesmøde nr. 23

Onsdag d. 11.05.2011 Stenagervej 7A

 

Tilstedeværende:

Hanne Ehrenreich

Birgitte Rye

Steffen Rasmussen

Jørgen Lund

Søren German

Tue Christensen (suppleant)

Christian Jensen (suppleant)

 

Pkt. 1

Mødereferat fra generalforsamling samt møde 22 blev gennemgået og godkendt.

Jørgen lægger logo ind på referatet fra Generalforsamlingen og afleverer 30 kopier hos Hanne, så de sendes ud sammen med næste opkrævning.

Pkt. 2

JEMO hus nr. 81 er til overtagelse ultimo juni, og da næste opkrævning dækker 1. juli og fremad vil de nye ejere få denne opkrævning. Nr. 79 er til indflytning ultimo juli så her vil JEMO modtage opkrævningen.

Pkt. 3

Vi snakkede om punktet fra generalforsamlingen omkring JEMO, der fylder meget omkring nr. 77-81 således at fortovene ikke er farbare. Steffen kontakter JEMO og beder dem sørge for, at fortovene er friholdt.

Pkt. 4

Fællesareal.

I forhold til budget blev det aftalt, at de 75.000 der er i indeværende års budget til fællesareal er i tillæg til de ca. 30.000,- der allerede blev budgetteret sidste år til anlægsgartner for beplantning og belægning. Disse 30.000 er grundet projektets forsinkelse endnu ikke betalt, så det samlede beløb i indeværende vil kunne ende på 100.000-110.000,-

Fællesareal-udvalget vil gerne have prioritereret en legeplads, men ville gerne diskutere økonomi inden prioriteringsplanen foreligger. Der er regnet på det og det forventes at en samlet pris på etablering af legeplads vil ligge nær 100.000, hvilket der ikke er penge til i år. Derfor vil udvalget holde møde igen for at få lavet prioriteringslisten med ønsker.

Første prioritering til fællesareal er bunddække i de nye bede. Steffen har en pris på 10 m3 træflis for 2950,- (barkflis + 400,-) Birgitte vil undersøge hvad Ejendomsselskabet Stenager kan skaffe det til og give besked til Steffen hurtigst muligt. Steffen kan således bestille flis det ene eller det andet sted hurtigt. Når det er bestilt bør der indkaldes til arbejdsweekend for alle beboere på Stenagervej så der kan fjernes ukrudt i bedene og køres flis på.

Næste prioritering er bord/bænkesæt hvor Steffen vil undersøge mulighederne.

Der blev talt om 4 sæt á ca. 2000,- + levering, men Steffen vil undersøge hvor meget rabat vi kan hente ved køb af 4 sæt.

Fodboldmål blev aftalt at vi selv bygger fra bunden. Her er Tue "formand"

Beplantning af volden blev aftalt at det skulle i bero indtil øvrige beslutninger omkring fællesareal er på plads. Hvis vi skal grave ud til legeplads eller andet vil vi få mere jord som skal køres på volden.

Steffen vil undersøge priser o.lign. på gyngestativ

Birgitte vil undersøge prisen på pladsen ved Brugsen.

Birgitte vil undersøge prisen på faldsand leveret fra Horsens

Trampoliner blev igen diskuteret. Der skal undersøges hvordan de skal graves ned, om der skal dræn osv. Desuden skal der findes nogle forskellige priser på trampoliner. Denne bold tog Søren

INDU skal kontaktes så vi kan finde ud af om de overhovedet er interesserede og hvis ja, hvilken str. plads bygges der så? Søren tog også denne bold

Pkt. 5

Steffen skal medbringe referat fra generalforsamling samt for møde nr. 22 til Sparekassen Østjylland, da han er ny formand

Pkt. 6

De værste huller i vejen bør udbedres. Birgitte giver Jimmy besked.

Pkt. 7

Der blev snakket om hvilke hverdage der som udgangspunkt passede flest for fremtidige bestyrelsesmøder. Det blev besluttet at de så vidt muligt kommer til at lægge på mandage fremover

Pkt. 8

Der skal snarest holdes møde i fællesarealudvalget så alle løse ender kan komme på plads. Herefter indkalder Steffen til bestyrelsesmøde.

 

 

 

Grundejerforeningen Stenagervej, Bestyrelsesmøde nr. 22

Onsdag d. 27.04.2011 på Sandvad Kro

 

Tilstedeværende:

Hanne Ehrenreich

Birgitte Rye

Steffen Rasmussen

Jørgen Lund

Søren German

Tue Christensen (suppleant)

Christian Jensen (suppleant)

 

Pkt. 1

Bestyrelsen er valgt på generalforsamling tidligere på aftenen og pkt. 1

er konstituering af denne. Den nye bestyrelse fortsætter som følger:

Formand: Steffen Rasmussen

Næstformand: Jørgen Lund

Kasserer: Hanne Ehrenreich

Bestyrelsesmedlem: Søren German

Bestyrelsesmedlem: Birgitte Rye Christensen

Suppleant: Tue Christensen

Suppleant: Christian Jensen

Pkt. 2

Jørgen fortsætter som udgangspunkt med at skrive referater fra

bestyrelsesmøderne. Hanne fremsender pr. mail logo samt kontaktliste til

alle i bestyrelsen.

Pkt. 3

Vi snakkede om muligheder for forskellige aktiviteter på fællesarealet. De

nyplantede bede har brug for vanding snarest. Steffen bor så tæt på, at

der kan trækkes slanger fra hans udendørs vandhane. Det blev aftalt at

denne løsning benyttes, der aflæses vandmåler før og efter og GF afholder

udgiften beregnet på forbrug til seneste kendte takst.

Hanne kom med forslag om etablering af trampoliner i forskellig

størrelser.

Jørgen kom med forslag om at kontakte INDU for at høre nærmere om

mulighederne for en sponsor-legeplads.

Der var enighed om at der gerne måtte "speedes op" så etablering af de

ting der prioriteres af fællesareal-udvalget sker hurtigst muligt.

Fællesareal-udvalget vil inden næste bestyrelsesmøde sørge for at der

foreligger en prioriteringsliste med ønsker. Prioriteringslisten skal så

vidt muligt indeholder prisoverslag så vi bestyrelsen kan godkende det

antal projekter de afsatte penge rækker til.

Pkt. 4

Næste møde bør afholdes umiddelbart efter at der i starten af maj har

været afholdt møde i fælles-areal-udvalget. Steffen sender forslag til

datoer pr. mail.

 

Grundejerforeningen Stenagervej, bestyrelsesmøde nr. 21.

Tirsdag den 08.02. 2011 blev der holdt møde hos Birgitte, Stenagervej 7A. Øs tbirk.

 

 

Tilstedeværende:

Torben Falster-Hansen

Steffen Rasmussen

Hanne Ehrenreich

Jacob A jensen

Birgitte Rye

 

Pkt. 1

Indkaldelse til Generalforsamling den 27.04.2011 – kl. 19.00.

Birgitte reserverer plads på Sandvad kro.

Tilmelding tilpasses og sendes til Hanne senest 1 april.

Pkt. 2

Gennemgang af generalforsamlings-procedüre.

Pkt. 3

Hanne kom med papirer fra IF-forsikring. Vi forlænger forsikringen med 5 år-

Lovpligtig ansvarsforsikring.

Næste møde er den 27.04.2011, ved Generalforsamlingsmødet.

   
 
Panel title

© 2018 stenagervej

Antal besøg: 205414

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,33660888671875sekunder