Grundejerforeningen Stenagervej - Referater fra generalforsamlinger

Generalforsamling for Grundejerforeningen Stenagervej, april 2018


Generalforsamling for Grundejerforeningen Stenagervej, April 2017


Generalforsamling for Grundejerforeningen Stenagervej, april 2016


Ekstraordinær generalforsamling, september 2015


Generalforsamlingen for Grundejerforeningen Stenagervej, april 2015


Generalforsamlingen for Grundejerforeningen Stenagervej, april 2014Generalforsamlingen for Grundejerforeningen Stenagervej

Afholdt tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.30 på Sandvad kro.

 

 

Tilstedeværende: Der var fremmødt 22 personer, som repræsenterer 51 af de 79 grunde.

 

Pkt. 1

Valg af dirigent:

Hanne Ehrenreich meldte sig og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og efter gældende regler.

 

Pkt. 2

Formandens årsberetning:

Formand Steffen Rasmussen aflagde årsberetning, hvor han bl.a. fortalte om flg.:

Det påhviler Grundejerforeningen at færdiggøre veje og fortove (som skrevet rundt i maj)

Steffen har af flere omgange haft kontakt til JEMO, og bedt dem holde deres grunde pænere samt sørge for at der ikke står åben vand på deres grunde. Mht. vandet skylder JEMO skylden på HM Byg, da de iflg. JEMO har ledt vand over på JEMOs grunde.

Der har efter sidste generalforsamling været en gennemgang af vejen med Karsten Mortensen. I den forbindelse fik vi lappet de værste huller. Nye skader er godt på vej, så det vil være en tilbagevendende udgift af lappe vejen.

Der har sidste år været god opbakning til de 2 arbejdsweekender. Vi håber dette vil fortsætte

Volden færdiggøres den 27/4

Efter sidste generalforsamling var der ønske om, at der kunne etableres en trappe el. lign. så også mindre børn kunne komme op i legetårnet. Det skal etableres af INDU og det vil koste 10.000,- så det laves ikke.

Mht. snerydning så var der aftalt at Jimmy Jørgensen skulle udføre arbejdet i resten af 2012. Derefter lavede bestyrelsen en aftale med – fremadrettet foretages dette af P.J. der også slår græsset og sprøjter.

 

 

Årsberetningen blev godkendt

 

Pkt. 3

Bestyrelsens forelæggelse og godkendelse af årsrapport med påtegning af revisor:

Årsrapporten for 2012 var sendt ud sammen med invitationen til generalforsamlingen.

Der kom spørgsmål på hvorfor INDU var bogført til dobbelt pris i år. Kasserer Søren German fortalte at det var dobbelt betalt pga. årsskifte, så regning for 2012 blev betalt den 1. januar, men regning for 2013 forfaldt 31/12-2012.

Der blev stillet spørgsmål omkring, at der manglede et tilgodehavende på ca. 25.000,- fra Stenageren Aps i årsrapporten. Revisor Lidegaard fortæller det er lavet sådan af forsigtighedsprincip; Kommer pengene er det fint kommer de ikke har vi ikke bogført for optimistisk. Søren German fortæller, at der er fremsendt alle ønskede papirer til Jyske Bank, så det forventes at der betales snarest. Ulrik Holm vil på vegne af Stenageren Aps anmode JYSKE bank om at betale dette udestående.

Årsrapporten godkendtes.

 

Pkt. 4

Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for 2012:

Kasserer Søren German blev spurgt hvorfor der ikke var sat penge af til INDU i budgettet. Forklaringen var, at vi har betalt forud for 2013, da denne regning blev betalt december 2012. Umiddelbart ved vi ikke om regningen for 2014 forfalder i december 2013 eller januar 2014

 

Budgettet blev godkendt.

 

Pkt. 5

Valg af medlemmer til bestyrelsen:

I bestyrelsen fortsætter Mads Bilde Nielsen og Tue Nygaard Christensen. På valg var Steffen Rasmussen, Jørgen Lund og Søren German. Ingen af disse modtog genvalg. Morten Grotkjær, Ulrik Holm og Carina Baun Serup opstillede som de eneste og derfor intet valg.

Den nye bestyrelse består af:

Mads Bilde Nielsen

Tue Nygaard Christensen

Morten Grotkjær

Ulrik Holm

Carina Baun Serup

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Pkt. 6

Valg af suppleanter for bestyrelsen:

Da Christian Poulsgaard Jensen er fraflyttet er Mads Bilde Nielsen tidligere på året blevet valgt ind i bestyrelsen. Da Morten Grotkjær jfr. pkt. 5 blev valgt til bestyrelsen, er der ingen genopstillende suppleanter.

Thomas Gilbert og Tina Høgh Hornbæk opstillede som de eneste og derfor intet valg.

De nye suppleanter er:

Thomas Gilbert

Tina Høgh Hornbæk

 

 

Pkt. 7

Valg af revisor og revisor suppleant:

Det blev besluttet, at vi fortsætter uændret med LIDEGAARD revision og rådgivning som revisor, samt med Annie Margrethe Søberg som revisorsuppleant.

 

Pkt. 8

Indkomne forslag:

1. På vegne af Festudvalget har Gitte Jul Gilbert fremsat forslag om, at Festudvalget får 4000 kr. til rådighed frem til næste Generalforsamling.

Dette blev enstemmigt vedtaget

2. Forslag om opsparing til slidlag på vejen stillet af Hanne Ehrenreich. Dette forslag er overført fra sidste års generalforsamling. Hanne foreslår at 1/3 af kontingentet eller måske 400,00 pr. kontingentindbetaling hensættes på en særlig konto til formålet.

Revisoren foreslår, at der henlægges et beløb ikke på forhånd fastsat beløb hvert år til en vejfond. Henlæggelsen kan fastlægges når årsopgørelsen laves, så man kender indestående samt kommende års budget.

Der stemmes om, om der skal oprettes en konto – enstemmigt vedtaget

Der stemmes derefter om, at der af nuværende indestående overføres 100.000,- når kontoen oprettes. Derefter vil bestyrelsen hvert år forud for Generalforsamlingen stille forslag om det pågældende års henlæggelse, og medbringe dette forslag til afstemning på Generalforsamlingen. Denne procedure blev enstemmigt vedtaget.

 

 

Pkt. 9

Eventuelt:

Mht. festudvalget udgår Carina Serup og Tina Høgh Hornbæk. Gitte Jul Gilbert er dermed den eneste tilbageværende. Hun fortsætter endnu et år, men har selvfølgelig brug for hjælp. Tina Lindholt (74) og Rikke Sørensen (26) meldte sig. Carina opdaterer hjemmesiden med det nye udvalg.

Steffen foreslår at skiltet ind til Stenagervej flyttes / nedlægges. Stenageren Aps, ved Ulrik Holm, er enig, så han flytter det eller giver tilladelse til, at det flyttes på en evt. arbejdsweekend.

Tins Høgh Hornbæk spørger, om man må så græs i fortov. Dette afvises, da fortovet er lavet til, at man skal kunne køre op på det hvis der er for smalt at passere på vejen. I samme forbindelse bliver der som på tidligere Generalforsamling henstillet til, at man ikke har postkasse placeret i selve fortovet, men skal holde sig på egen matrikel.

Mødet hævet med et stykke smørbrød.

 

 

Generalforsamlingen for Grundejerforeningen Stenagervej

Afholdt tirsdag den 3. april 2012 i Sattrup forsamlingshus.

 

Tilstedeværende:

Der var fremmødt 22 beboere.

 

Pkt. 1

Valg af dirigent:

Jørgen Lund meldte sig og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og efter gældende regler.

Pkt. 2

Formandens årsberetning:

Formand Steffen Rasmussen aflagde årsberetning, hvor han bl.a. fortalte om den nye INDU legeplads, udbedring af belysning, snerydning og problemer med ødelagte kantsten og rod under byggeriet fra JEMO ejendomme. Desuden nævnte Steffen, at det af bestyrelsen er besluttet, at bord/bænkesæt på fællesarealet skal forblive på fællesarealet. Man må således ikke låne disse med hjem til privat arrangement, men kan selvfølgelig frit benytte dem på fællesarealet.

Årsberetningen blev godkendt.

Pkt. 3

Bestyrelsens forelæggelse og godkendelse af årsrapport med påtegning af revisor:

Årsrapporten for 2011 var sendt ud sammen med invitationen til generalforsamlingen. Kasserer Hanne Ehrenreich gennemgik denne mundtligt.

Der kom spørgsmål på, hvad der fremad sker med Ejendomsselskabet Stenager ApS tilgodehavende? Der blev svaret, at kontingent for 2012 er betalt og udestående med Ejendomsselskabet Stenager ApS er "gammel" gæld, som de vil arbejde af. Årsrapporten godkendtes.

Pkt. 4

Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for 2012:

Kasserer Hanne Ehrenreich gennemgik dette mundtligt, og budgettet blev godkendt med forbehold for afstemninger senere på dagsordenen.

Pkt. 5

Valg af medlemmer til bestyrelsen:

I bestyrelsen fortsætter Steffen Rasmussen, Jørgen Lund og Søren German. På valg var Hanne Ehrenreich og Birgitte Rye Christensen. Ingen af disse modtog genvalg. Tue Nygaard Christensen og Christian Poulsgaard Jensen opstillede som de eneste og derfor intet valg.

Den nye bestyrelse består af:

Steffen Rasmussen

Jørgen Lund

Søren German

Tue Nygaard Christensen

Christian Poulsgaard Jensen

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Pkt. 6

Valg af suppleanter for bestyrelsen:

På valg var Tue Nygaard Christensen og Christian Poulsgaard Jensen. Da de begge jfr. Pkt. 5 blev valgt til bestyrelsen, modtog ingen af suppleanterne genvalg. Mads Bilde Nielsen og Morten Grotkjær Hansen opstillede som de eneste og derfor intet valg.

De nye suppleanter er:

Mads Bilde Nielsen

Morten Grotkjær Hansen

Pkt. 7

Valg af revisor og revisor suppleant:

Det blev besluttet at vi fortsætter uændret med LIDEGAARD revision og rådgivning som revisor, samt med Annie Margrethe Søberg som revisorsuppleant.

Pkt. 8

Indkomne forslag:

Forslag nr. 1-3 er fra bestyrelsen. Forslag nr. 4 er fra Klaus Jesper Hansen. Forslag nr. 5 er fra Ejendomsselskabet Stenager ApS ved direktør Birgitte Rye Christensen. Forslag nr. 6 er fra Hanne Ehrenreich.

1. Vedligeholdelse af fællesareal: 16 stemmer for arbejdsweekender og 1 stemme imod.

2. Festtelt: Da der ikke kom nogle gode forslag til opbevaring af teltet, endte det enstemmigt med et nej til festtelt.

3. Fast beløb til festudvalget: 4000 kr. aftalt og der var 13 stemmer for og ingen imod.

4. Forslag fra nr. 50 om flytning af "grunde til salg" skilt: Vil blive taget op i andet forum.

5. Forslag om kontingentnedsættelse for ubebyggede grunde: Blev trukket tilbage, da det er en vedtægtsændring og dermed kræver kommunens tilladelse!

6. Forslag om opsparing til slidlag på vejen: Dette forslag startede en diskussion om hvem der skal betale slidlaget (grundejerforeningen eller Stenageren Aps). Det blev derfor enstemmigt besluttet, at der skal holdes en ekstraordinær generalforsamling omkring dette forslag, så den nye bestyrelse og Stenageren ApS hver især har tid til at sætte sig yderligere ind i tingene.

Pkt. 9

Eventuelt:

Her nævnte Jimmy, at der var nogen der ikke overholdte reglerne fra lokalplanerne. Bl.a. mente han, at der var hække der stod i skel ud mod fortov og fællesareal selvom reglerne siger, at de skal stå minimum 30 cm fra skel mod disse områder. Han påpegede også at det ikke er lovligt ifølge lokalplanerne at sætte et hegn i skel. Det blev diskuteret hvorvidt det er bestyrelsens ansvar at påpege disse tilsidesættelser eller om det er folks eget ansvar at sætte sig ind i tingene og/eller angive sin egen nabo.

I denne forbindelse kom det på tale, at mange skelpæle mellem fællesareal og JEMOs grunde er forsvundet. Bestyrelsen blev opfordret til at rette henvendelse til JEMO ejendomme om at få nogle nye skelpæle sat op.

Der blev også snakket om kantsten og byggefirmaernes pligt til at lave disse igen. Det kan være svært at få firmaerne til at lave kantstenene, hvis der ikke er bevismateriale. Igen blev det diskuteret hvorvidt bestyrelsen skal står klar med et kamera når en grund bliver solgt og byggeriet skal i gang. Det blev foreslået, at der var én person der fik ansvaret for at dokumenter alt mht. kantsten og vej før byggerierne, men ingen meldte sig. Bestyrelsen vil derfor, så vidt det er dem muligt, forsøge at få byggefirmaerne til at betale reparationerne med det materiale de har.

Hanne nævnte i denne forbindelse at selvom hendes kantsten er blevet "frikendt" før, så er der nu nogen der er gået i stykker pga. store lastbiler der kører rundt. Konklusionen er, at man aldrig kan helgardere sig mod dette og det må derfor forventes at grundejerforeningen kommer til at betale for visse skader.

Mht. festudvalget blev det kort nævnt at det stadig består af Carina Serup, Tina Høgh Hornbæk og Gitte Jul Gilbert. De fortsætter endnu et år og hvis nogen har lyst til at deltage, skal de tage kontakt til en af disse tre personer.

Mødet hævet med et stykke smørbrød.

 
Panel titel

© 2018 stenagervej

Antal besøg: 215347

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Redigering

-0,61067509651184sekunder