Strandvang2 - Vedtægter

Vedtægter

for

Grundejerforeningen Strandvang II 

 

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvang II

Foreningens adresse er: Nyrup 4500 Nykøbing Sjælland

Foreningens forretningsadresse er formandens bopælsadresse.

Stk. 2 Foreningen blev stiftet den 1. maj 1960.

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er:

Stk. 1 At varetage medlemmernes fællesinteresser med hensyn til bygninger, grunde, veje, stier, vandforsyning m.m.

Stk. 2 At påtale overtrædelser af de på grundene pålagte servitutter.

Stk. 3 At forhandle med kommunalbestyrelse og andre offentlige myndigheder og selskaber om eventuel overtagelse af private veje, kloakeringsanlæg m.v.

Stk. 4 At iværksætte og foretage enhver handling, der måtte være af fællesinteresse for foreningens medlemmer, jævnfør dog. § 9 stk. 6 vedrørende særlige omkostninger.

 

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1 Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller på Granlodden, Fasanlodden og Birkelodden har ret til optagelse i foreningen.

Stk. 2 Når et medlem sælger sin grund bortfalder ethvert krav på foreningens midler. Såfremt foreningen måtte have noget krav på en ejer der afhænder sin ejendom, uden at foreningens krav er indfriet, hæfter denne i et og alt over for foreningen.  Kravet kan således ikke overføres til ny ejer.

 

§ 4. Foreningens højeste myndighed   

 Stk. 1 Inden for rammerne af de til enhver tid gældende love, bestemmelser og vedtægter er generalforsamlingen foreningens højeste myndighed, for så vidt angår grundejerforeningens anliggender.                          
                                                       
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt, normalt i juli måned. På Generalforsamlingen vælges en bestyrelse, der forestår den daglige ledelse af foreningen.                                                             
                   
                                           
Stk. 3 Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamling med mindst 14 dages varsel, idet indkaldelserne udsendes til den enkelte medlemsadresse i Nyrup.         

Stk. 4 Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i det omfang den finder det nødvendig, eller senest 4 uger efter, at en femtedel af foreningens medlemmer skriftligt har anmodet herom. Sådan anmodning skal indeholde motiveret dagsorden. 
                                              
                                                                               
Stk. 5 Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel, som anført under stk. 3.
                                                                                                                          
Stk. 6 Enhver generalforsamling ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

 

§ 5. Bestyrelse                                                                                         

Stk. 1 Grundejerforeningens bestyrelse består af 5 medlemmer: Formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.                                                                               

Stk. 2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, idet valget gælder i 2 år. Formand og et bestyrelsesmedlem vælges i lige år, medens kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan herunder vælge næstformand og sekretær.                                                                     

Stk. 3 I forbindelse med valget på den ordinære generalforsamling vælges tillige 1 suppleant til bestyrelsen. Valget gælder for et år.                                                            

Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fører protokol med konklusionsreferater.                                                                                                   

Stk. 5 Hvis et bestyrelsesmedlem uden lovlig forfald udebliver fra bestyrelsesmøder tre på hinanden følgende gange, indkaldes suppleanten til det følgende møde.         

Stk. 6 Generalforsamlingen kan vedtage diæter til bestyrelsen.
 

                                                                          

§ 6 Ordinær generalforsamling

Stk. 1 Ordinær generalforsamling indkaldes som anført i § 4 stk. 3 og gennemføres med følgende dagsorden, der skal være udsendt med indkaldelsen:

1. Valg af dirigent.                                                                                                                      

2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.                                                             

3. Formandens (bestyrelsens) beretning om virksomheden i det forløbne år.                     

4. Regnskab                                                                                                                                 
  
4.1 Kasseren fremlægger det reviderede regnskab.                                                                  
  
4.2 Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5. Valg af bestyrelse:
  
5.1 a. Valg af formand (lige år), eller        
  
5.1 b. Valg af kasserer (ulige år).          
   5.2 a. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år)   
  
5.2 b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

7. Valg af 1 revisor

8. Behandling af indkomne forslag

9. Eventuelt, herunder fastsættelse af dato og sted for næste ordinære generalforsamling.

Stk. 2 På generalforsamlingen kan de stillede forslag vedtages med almindelig stemmeflertal, idet hvert medlem har 2 stemmer.  

Stk. 3 Brevstemmer skal stiles til bestyrelsen og åbnes på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved personlig fuldmagt.

Stk. 4 Bestyrelsen udfærdiger referat af generalforsamlingen. Referat skal være fordelt til medlemmerne på adressen i Nyrup, senest 8 uger efter generalforsamlingen.                                    

 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som nævnt i § 4, stk. 4 og gennemføres med følgende dagsorden, der skal være udsendt med indkaldelsen :

1. Valg af dirigent

2. Behandling af indkomne forslag.

3. Eventuelt.

Stk. 2. På generalforsamlingen kan de stillede forslag vedtages med almindelig stemmeflertal, idet hvert medlem har 2 stemmer.

Stk. 3. Brevstemmer skal stiles til bestyrelsen og åbnes på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved personlig fuldmagt.

Stk. 4. Bestyrelsen udfærdiger referat af generalforsamlingen. Referat skal være fordelt til medlemmerne på adressen i Nyrup senest 8 uger efter generalforsamlingen. 

 

§ 8. Vedtægtsændring

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændring skal være fremsendt til medlemmerne på adressen i Nyrup med mindst 14 dages varsel. Sådanne forslag skal behandles under en ordinær generalforsamling i henhold til § 6, eller en ekstraordinær generalforsamling i henhold til § 7.

Stk. 2. Vedtægtsændringer kan vedtages når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtagelse. Hvert medlem har 2 stemmer.

Stk. 3. Brevstemmer skal stiles til bestyrelsen og åbnes på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved personlig fuldmagt.

Stk. 4. Bestyrelsen udfærdiger referat af generalforsamlingen. Referat skal være fordelt til medlemmerne på adressen i Nyrup senest 8 uger efter generalforsamlingen.

 

 § 9 Økonomi   

Stk. 1. Hvert medlem indbetaler til foreningen et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling jf. § 6.

Stk. 2. Foreningens midler indsættes på giro- eller bankkonto, eller begge dele efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Ved økonomiske forhandlinger skal mindst 2 bestyrelsesmedlemmer være til stede, normalt formand og kasserer.

Stk. 3. Kasseren fører foreningens regnskab efter almindelige regnskabsprincipper med tilhørende bilag. Regnskabsåret fastsættes til perioden 1. maj til 30. april.

Stk. 4. Det afsluttende regnskab forelægges den valgte revisor så betids, at det reviderede regnskab kan fremlægges på den ordinære generalforsamling jf. § 6. stk. 1 pkt. 4.1

Stk. 5. Almindelige driftsomkostninger for foreningens virke varetages løbende af bestyrelsen, inden for den på generalforsamlingen aftalte beløbsramme.

Stk. 6. Omkostninger der kan være særligt byrdefuld for det enkelte medlem, skal behandles som indkommet forslag på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og skal for at have gyldighed, været vedtaget ved, at mindst 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget. Særlige byrdefulde områder kan være øgede omkostninger til vej-, vand- og kloakanlæg samt lignende forhold. 

 

§ 10. Særlige forhold for området

Stk. 1. Afbrænding af affald er forbudt. Dog er afbrænding af mindre mængder haveaffald tilladt i perioden 1. oktober – 1. marts. Gældende afstandsregler skal overholdes.

Stk. 2. Det påhviler enhver grundejer at beskære træer og buske samt at slå græs på egen grund og vej således, at bevoksningen ikke er til gene for øvrige grundejeres færdsel på sti eller vej og således, at der på vejen til enhver tid er fri passage for køretøjer, herunder redningskøretøjer m.m. Såfremt dette ikke overholdes kan bestyrelsen efter påtale anmode den kommunale myndighed – i medfør af lov om private fællesveje – om at overtage sagen.

Stk. 3. Parkering på vejene skal ske på en sådan måde, at det ikke er til gene for den øvrige færdsel, herunder kørsel med såvel almindeligt køretøj som redningskøretøj.

Stk. 4. I medfør af en Miljøministeriel bekendtgørelse af november 1999 er hensættelse af uindregistrerede køretøjer på privat ejendom ikke tilladt.

Stk. 5. Hvis en parcelejer opsætter hegn ud til Granlodden, Fasanlodden eller Birkelodden, så skal parcelejer sørge for, at der bliver beplantet ved hegnet ud mod vejen, og at dette bliver regelmæssigt beskåret og vedligeholdt. Derved vil hegnet med tiden blive mindre synligt og vores område vil fortsat ligne et sommerhusområde med natur. Hegnets farve bør tilpasses omgivelserne - det vil sige grønt eller brunt, så det falder ind i området.

 

§ 11. Ophævelse af foreningen

Stk. 1. Ophævelse af foreningen, herunder foreningens optagelse i en anden grundejerforening, , kan kun finde sted såfremt der efter 2 generalforsamlinger, kan ske vedtagelse af forslaget ved, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for, idet hvert medlem har 2 stemmer.

Stk. 2. Indkaldelse til sådanne generalforsamlinger skal ske med mindst 14 dages varsel, som tilsvarende nævnt under § 6 og § 7. De 2 generalforsamlinger skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 3. Bestyrelsen udfærdiger referater, der fordeles til medlemmerne på adressen  i Nyrup snarest og senest 4 uger efter generalforsamlingen.

Stk. 4. Den sidst afholdte af de i stk. 1. nævnte generalforsamlinger træffer efter indstilling fra bestyrelsen afgørelse om, hvorledes foreningens midler skal realiseres.

    Således vedtaget på en Ordinær Generalforsamling den 7. juli 2012

 

 

                                                    Morten Christensen                             Ove Høeg

                                                             Formand                                       Dirigent

 

   
 
Panel title

© 2018 strandvang2

Antal besøg: 299

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,7759120464325sekunder