Thee - Klub information
 

Vedtægter for Tricks Hundeklub

 

§ 1 Klubbens navn og hjemsted:

Klubbens navn er Tricks Hundeklub

Klubbens hjemsted er Ballerup Kommune.

Adressen er Kornvænget 9, 2. tv, 2750 Ballerup

 

§ 2 Klubbens formål:

Klubbens formål er gennem frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde at skabe forståelse for hundens adfærd og gennem erfaringsudveksling at skabe samvær, trivsel og glæde, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser samt fremme den enkelte hundeejers forståelse og interesse for hunden, såvel blandt medlemmer som blandt andre hundeinteresserede.

Klubben tilstræber at højne hundens sociale tilværelse ved aktiviteter som blandt andet debat, foredrag, og undervisning, der fremmer dens velfærd og samtidig sikre, at dens fysik og psyke ikke lider overlast.

Klubben tilstræber at få glade og harmoniske hunde, der er i stand til at omgås andre hunde og mennesker.

Klubben skal skabe interesse for træning og aktivering af hunden, og virke for god behandling af hunden, menneskets bedste ven, samt fremme forståelsen for et bedre samspil hund og menneske imellem. 

 

§ 3 Medlemskab:

Som medlem kan optages såvel hundeejere som andre interesserede, som vil virke for klubbens formål.

Medlemskab er gyldigt, når kontingentet er indbetalt til klubbens kasserer.

Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når man har været medlem af klubben mindst èt år.

Medlemmerne er forpligtet til at efterkomme og overholde klubbens vedtægter.

Udelukket for optagelse er personer, der

a. er udelukket fra andre foreninger, grundet voldelig adfærd over for hunde.

b. modarbejder klubbens interesser.

Afgørelser vedrørende medlemskab træffes af klubbens bestyrelse.

Såfremt et medlem ikke efterkommer og overholder klubbens vedtægter eller bevirker, at klubben sættes i miskredit, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende.

 

§ 4 Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af september måned.

Generalforsamlingen indvarsles mindst 4 uger forud ved bekendtgørelse direkte til samtlige medlemmer af klubben.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal medfølge indkaldelsen og skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent / referent

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Regnskabet

4. Indkomne forslag

5. Budget og kontingent

6. Valg af formand. (I lige år, vælges for en 2 års periode)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Sekretær og kasser i ulige år, og øvrige i lige år alle vælges for en 2 års periode)

8. Valg af mindst 1 suppleant, (vælges hvert år)

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt

 

Kun forslag, der er angivet i indkaldelsen, kan komme til afstemning på generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmer må, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til formanden senest 14 dag før generalforsamlingen.

Kontingent fastlægges på generalforsamlingen for det følgende kalenderår.

Stemmeret kan kun benyttes ved personligt fremmøde, hvert medlem har en stemme. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage.

For nye medlemmer som indmeldes efter 1. august betales et halvt års kontingent.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der har været medlem i sidste kontingentperiode, og som ikke er i restance.

 

§ 5 Beslutninger:

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, foretages ny afstemning. Står stemmerne atter lige, er formandens stemme udslagsgivende.

Der skal foretages skriftlig afstemning, blot et medlem ønsker det.

”Blanke” stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldigt afgivet stemme.

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen, og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger føres til protokol, som underskrives af dirigenten, og er uden videre bindende for alle nuværende og kommende medlemmer.

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst ¼ af medlemmerne fremsætter begæring herom til formanden eller kassereren.

Begæring skal være skriftlig og indeholde en angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel direkte til samtlige medlemmer, og generalforsamlingen holdes senest 30 dage efter begæringens fremsættelse.

 

§ 7 Bestyrelsen:

Klubben ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Derudover vælges mindst 1 suppleant.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden og godkendt.

Formand og kasserer skal være økonomisk myndige. Øvrige, der vælges til bestyrelsen, skal være fyldt 15 år.

Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med formand og mindst to bestyrelsesmedlemmer i lige år, kasserer og sekretær i ulige år. Suppleanter vælges for et år. Suppleanter der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen er forpligtiget til at afholde 4 årlige arrangementer for klubbens medlemmer. Bestyrelsen kan herudover etablere ad hoc-udvalg og –grupper med et nøjere defineret kommissorium med ansvar over for bestyrelsen.

 

§ 8 Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøde afholdes efter behov, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Der føres beslutningsreferat.

 

§ 9 Beslutninger:

Bestyrelsen træffer beslutning i alle sager, som vedrører klubbens daglige virksomhed i henhold til generalforsamlingens bestemmelser.

 

§ 10 Særlige opgaver:

Bestyrelsen kan til varetagelse af særlige opgaver, nedsætte udvalg, hvori også kan optages medlemmer udenfor bestyrelsen.

 

§ 11 Regnskab:

Klubbens regnskabsår løber fra 1 juli til 30juni.

Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisor, forelægges den ordinære generalforsamling.

 

 

§ 12 Tegningsret:

Klubben tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens fravær tegnes klubben af sekretæren i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

Tegningsretten ved større dispositioner til en værdi over kr. 5.000,00 kræver hele bestyrelsens godkendelse. Klubbens kasse og Giro / bank / sparekassebeholdning tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Giro / bank / sparekassekonto skal stå i klubbens navn.

 

§ 13 Klubbens opløsning:

Klubbens opløsning kan først finde sted, når alle klubbens økonomiske forpligtelser er afviklet og kan alene ske på en til dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst ¾ af de afgivne stemmer er for vedtagelse af forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke ¾ af de stemme-berettigede, stemmer for en nedlæggelse af klubben, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.

Ved klubbens ophør skænkes klubbens aktiver til andre hundeklubber eller foreninger.

Midler kan båndlægges, såfremt generalforsamlingen beslutter dette.

 

§ 14 Forpligtelser:

Klubbens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue.

Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for klubben ud over kontingentforpligtelsen.

 

 

 

 

 

 
Panel title

© 2018 thee

Antal besøg: 40969

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,54759192466736sekunder