Thomas Krogh, hold 10-6 - Undervisningsforløb

Undervisningsforløb

Planlæg et undervisningsforløb med emnet: Menneske - i rumligt billedudtryk og fotografi:

Sådan lød den overordnede titel på opgaven, vi blev stillet. Vi skal i opgaven kombinere flere forskellige materialer, som vi har prøvet at arbejde med.

Vi skulle forholde os overordnet til undervisningens HVAD – HVORFOR – HVORDAN!

Forløbet måtte spænde over 8 til 12 timer/lektioner evt. med flere, hvis vi ville inddrage andre fag, så forløbet blev tværfagligt.

Yderligere krav til undervisningsforløbet lød som følgede:

Der skulle være billedkunstfaglige mål for forløbet.

Der skal fremhæves trinmål og slutmål, men også elevformuleret læringsmål, så eleverne forstår dem.

Eleverne skal arbejde bevidst med brug af egen krop i uv-forløbet.

Vi skulle ligeledes inddrage kunstens og kulturens billeder (eks. skulpturer).

Der skulle være en klar progression i undervisningsforløbet.

Selve undervisningsforløbet

Skulpturel digitalfotofortælling (menneske i rum)

Klassetrin

3.-5. klasse.

Undervisningsforløbets varighed

12 lektioner

Beskrivelse

Eleverne skal lave et menneske i ståltråd og oste voks, hvorefter de skal iscenesætte mennesket i et rum, hvor de skal tage billeder af figuren i rummet. Billederne skal visuelt kommunikere noget – fortælle en historie og vise en følelse/tilstand.

Formål

-          At kombinere plane og rumlige materialer

-          At eleverne samarbejder med en skulpturelfortælling lavet med digitale billeder og en fremlæggelse hertil

-          At give eleverne en indsigt i det tredimensionale, rumlige og formskabende arbejde i billedkunstfaget

-          At eleverne forsøger at skabe en sammenhæng imellem det skulpturelle samt billedmæssige og det fortalte. Hvad udtrykker denne figur og hvorfor? Hvad gør rummet for figuren og billedet/fortællingen og hvorfor?

-          At eleverne anvender praktiske erfaringer og teoretisk viden om formsproglige elementer, som form, farve og komposition i billedarbejde

-          At eleverne iagttager, vurderer og fortolker billeder

-          At eleverne præsenterer egne og andres billeder, mundtligt og ved udstillinger

-          Blive bevidst om fotoet som kommunikationsmiddel

-          Arbejde med præcis fremlæggelse med brug af fagtermer inden for et afgrænset tidsrum

Elevformuleret mål

-          At fortælle en historie med skulpturer via billeder i PowerPoint/Photo Story

-          At samarbejder med at lave en billedfortælling

-          At udtrykker sig i billeder og skulpturer

-          At arbejde skulpturelt med figurer i ostevoks

-          At arbejde med visuel kommunikation

-          At lære fagtermer indenfor billedkunst

Fælles Mål 2009

Slut mål for faget billedkunst efter 5. klassetrin

Billedfremstilling:

-          Udtrykke sig i plant, rumligt og digitalt billedarbejde

-          Anvende forskellige teknikker, metoder og materialer hensigtsmæssigt i plant, rumligt og digitalt Billedarbejde

-          Eksperimentere med billeder og kunstneriske kreative metoder

Billedkundskab:

-          Samtale om billeder

-          Iagttage, beskrive, tolke og vurdere billeder

Visuel kommunikation:

-          Kommunikere ideer og betydninger i visuelle udtryk

-          Præsentere egne og andres billeder, først og fremmest mundtligt og ved udstillinger

-          Udvikle elevernes visuelle kompetencer i samarbejde med andre

Trin mål for faget billedkunsts efter 5. klassetrin

Billedfremstilling:

-          Anvende teknikker, metoder og materialer i digitale og materielle billedarbejder

-          Anvende skulpturmetoder som modellering, sammenføjning og udhugning

-          Udtrykke sig i forskellige former for digitale billeder, herunder animationer og video

-          Anvende digitalkamera og scanner som skitseforlæg, illustration og dokumentation

-          Arbejde med multimediale udtryksformer, herunder kombination af lyd tekst og billeder

-          Fremstille værker i et samarbejde med andre

Billedkundskab:

-          Anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form

-          Undersøge, analysere, kategorisere og vurdere egne og andres billedsproglige udtryk

Visuel kommunikation:

-          Anvende billedet som kommunikationsmiddel

-          Kommunikere i forskellige billedformer, herunder maleri, installation og multimedie

-          Anvende visuelle virkemidler i forbindelse med præsentationer af egne og andres billeder

Forberedelse

Forløbet forgår groft opdelt i tre faser:

1.       Eleverne skal lære at udtrykke sig i billeder.

2.       Eleverne skal lære at udtrykke sig skulpturelt.

3.       Eleverne skal bruge, hvad de har lært fra 1. og 2. fase, da de skal udtrykke sig i fotografier med deres figurer. Evt. lave en fortælling med en billedserie.

Inden hver fase får eleverne en mere dybdegående introduktion til hvordan man arbejder med, og indenfor, det respektive felt. Der bliver sat nogle delmål og lavet en ramme, som sætter strukturen for det efterfølgende elevarbejde.

Eleverne inddeles i grupper. Hver gruppe skal arbejde sammen igennem de forskellige faser (op til den enkelte lærer om eleverne skal arbejde sammen i de samme grupper hele forløbet igennem).

Materialer (grundlæggende)

-          Digitalkameraer samt computere*

-          Ståltråd samt skævbider

-          Lineal og målebånd

-          Ostevoks

-          Modellervoks

-          *Alternativt: engangskameraer/alm. fotografiapparat og pap samt lim til plancher

Arbejdsprocessen

Som det første bliver det overordnede emne præsenteret. Dernæst bliver selve forløbet i grove træk præsenteret – eleverne får fortalt, hvad de kommer til at arbejde med i de kommende uger. Slutteligt får eleverne fortalt målene ved forløbet – hvorfor de skal lære af det her. Eleverne får på den måde synliggjort den røde tråd igennem forløbet jfr. didaktikkens ”hvad” og ”hvorfor”, og de er nu klar til ”hvordan”.

Inden selve arbejdet går i gang, skal eleverne se og snakke om, hvad visuel kommunikation er. De skal få en forståelse af forholdet mellem menneske og rum som udtryk. Her inddrages der relevante billeder og figurer og der gøres brug af centrale fagtermer. Herefter kan man lave nogle små øvelser på klassen, hvor eleverne skal kommunikere en tilstand/følelse kun ved mimik.

Læreren viser eleverne, hvordan de skal anvende de forskellige materialer (foto, ståltråd, ostevoks samt den visuelle kommunikation). Læreren har endvidere færdige produkter med til fremvisning for eleverne til inspiration samt for at synliggøre elevernes eget efterfølgende arbejde.

Evaluering løbende

Der evalueres under alle de forskellige arbejdsprocesser sammen med eleverne. Det kan ske som samtaler mellem læreren og den enkelte elev eller i grupper, som arbejder sammen. Samtalerne kan være om form, farve, kompositionsspørgsmål eller elementer af mere teknisk art, som anvendelsen af de forskellige værktøjer og materialer.

Udstilling med afsluttende evaluering

Eleverne fremstiller en Photo Story eller Power Point med deres billeder af deres figurer, som de kan præsenterer for klassen. Denne kan evt. lægges ud på skolen Intranet. I disse præsentationer kan der både indgå tekster, lydklip og musik indslag.

Eleverne skal snakke om både form og indhold, og de skal så vidt muligt benytte sig af fagtermer.

Eleverne skal komme ind på følgende:

-          Hvordan deres arbejdsproces har været – både i fremstillingen af figurerne og af deres fotograferinger. Hvad har været let og svært, og hvorfor?

-          Noget om de enkelte elementer, kompositionen i billederne, form og indhold.

-          Hvad de ville kommunikere med deres billeder og figurer?

-          Hvad har været sjovt og mindre sjovt? Og hvad har de lært? Er målene for forløbet nået?

Tværfaglige muligheder

Dansk: mulighed for tværfagligt samarbejde igennem længere fortællinger med billeder. Det kunne fx være en historie der arbejdes med i danskfaget.

Historie eller religion: Eleverne kunne skildre forskellige religiøse fortællinger eller historiske begivenheder.

Naturfagene: her er der mulighed for at tage ud i skoven og observere. Disse observationer kunne indgå i en mere fagligfortælling inden for et givent emne. Ligeledes kan skovens materialer inddrages i billedkunstlokalet som materiale.
 
Panel title
Antal besøg: 348

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,37308287620544sekunder