Grundejerforeningen Torstensgården - Love

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningen er stiftet den 10 maj 1917 og navnet er Grundejerforeningen Torstensgården. Dens hjemsted er Hvidovre kommune. Foreningens adresse er formandens bobæl.

§ 2. Formål.

Foreningens formål er, at varetage medlemmernes interesse som grundejerere.

§ 3. Medlemmerne. 

Som medlemmer optages ejere af grunde indenfor grundejerforeningengs område, som er Torstensgården (matrikelnummer 15). Et medlem, der udtræder af foreningen, har intet krav på nogen del af foreningens ejendom. Der er ikke medlemspligt.

§ 4. Medlemmernes pligter.

Der betales kontingent (medlemsbidrag) efter generalforsamlingens bestemmelse. Det påhviler medlemmerne at overholde hegnsloven, politivedtægten, bygningsreglementet, lokalplan og tinglyste servitutter, samt udvise hensyn til øvrige grundejere i området. Bestyrelsen kan påtale overtrædelser af disse bestemmelser overfor alle grundejere i foreningens område, og eventuelt anmelde dem til myndighederne.

§ 5. Medlemmernes rettigheder.

Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen og ved urafstemning, selvom han/hun ejer mere end en grund. Hvis en grund har flere end en ejer, kan kun en ejer stemme. Et medlem kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen af et andet medlem, når der foreligger skriftlig fuldmagt dertil. Et medlems ægtefælle/samlever behøver ikke sådan en fuldmagt. Et medlem der ikke har betalt kontingent for det foregående kalenderår, har ikke stemmeret i foreningens anliggender og kan ikke være medlem af bestyrelsen. Et medlem kan udtræde af foreningen ved afslutningen af et regnskabsår, ved skriftligt at meddele sit ønske til bestyrelsen i løbet af året. Et medlem i restance bliver efter 2 forgæves påmindelser ekskluderet.

§ 6. Generalforsamligen.

Generalforsamlingen er, med de begrænsninger der fremgår af bestemmelserne om lovændringer, urafstemninger og foreningens opløsning, højeste myndighed i foreningens anliggender og træffer beslutninger ved simpel majoritet blandt de tilstedeværende medlemmer. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 1/6 af medlemmerne skriftligt og i opgivet øjemed begærer det af bestyrelsen. Sker indkaldelsen efter begæring af medlemmer skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen. Foreløbig dagsorden skal ledsage indkaldelsen. Den ordinære generalforsamlingafholdes i kalenderårets første halvår. Dens dagsorden skal indeholde følgende:

Valg af dirigent.

Valg af referent.

Formanden aflægger beretning til godkendelse.

Kassereren forlægger regnskab til godkendelse.

Behandling af foreslag. Herunder budget.

Valg af formand (ulige år).

Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 8.

Valg af suppleanter til bestyrelsen, maximalt to.

Valg af revisor.

Eventuelt.

Bestyrelsens kandidater til valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor skal fremgå af indkaldelsen. Valgene af formand mv. er gældende fra generalforsamlingens afslutning. Forslag om ændring af lovene kan kun vedtages, hvis de udførligt og motiveret er opført på den dagsorden, som medlemmerne modtager mindst 14 dage før generalforsamlingen. Øvrige forslag der er motiveret og formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen skal behandles. Kopi af forslag kan afhentes 7 dage før generalforsmlingen hos formanden.

§ 7. Urafstemning

Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan udskrive urafstemning blandt foreningens medlemmer. Forud for en urafstemning skal hvert medlem have tilstillet en skriftlig fremstilling af det pågældende emne og oplysninger om sidste dag og sted for afgivelse af stemme. Dette skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før afstemningen slutter. Der stemmes skriftligt og stemmesedlen skal, for at være gyldig, have medlemmets underskrift. En ægtefælles/samlevers er gyldig. Simpelt stemmeflertal er afgørende, undtagen forslag om foreningens opløsning. Urafstemning er kun bindende for medlemmerne og foreningen, hvis det udtrykkeligt og skrifligt er angivet ved forelæggelsen, at den er bindende. En bindende urafstemning har højere myndighed end generalforsamlingen.

§ 8. Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse og administration varetages af en bestyrelse bestående af en formand og tre andre medlemmer. Bortset fra formanden konstituerer bestyrelsen sig selv og udpeger en kasserer. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for to år, dog skal funktionstiden ophøre skiftevis, således at formanden samt et medlem afgår de ulige årstal, og to medlemmer afgår de lige årstal. Formanden og kassereren får en godtgørelse, hvis størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen, i forbindelse med forelæggelse af regnskab og budget. Bestyrelsen er berettiget til at antage fornøden juridisk og teknisk bistand. Foreningen tegnes af formanden. Daglige økonomiske dispositioner varetages af kassereren. Vidtgående retshandlinger og økonomiske dispositioner er dog kun gyldige, når de afsluttes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes af formanden, og bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal om fornødent. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme udslaget. Der føres protokol over det på mødet passerede. Referatet skal godkendes af bestyrelsen ved underskrift i protokollen senest på næste bestyrelsesmøde.

§ 9. Administration.

Foreningen regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen vælger et pengeinstitut, hvori foreningens midler indsættes, bortset fra et mindre beløb som kassereren kan disponere over til løbende udgifter. De i pengeinstitutet indestående midler kan hæves mod kassererens underskrift. Generalforsamlingen vælger to revisorer. Revisorerne er valgt for to år ad gangen og ophører skiftevis, således at en revisor afgår hvert år. Kassereren fører, og afleverer regnskabet med det nødvendige kontrolmateriale til en af revisorerne senest en måned efter regnskabets afslutning. De reviderer, indenfor en måned, regnskabet kritisk og kontrollerer at foreningens aktiver er tilstede. De påfører regnskabet en kort attest for revision og for aktivernes tilstedeværelse samt om nødvendigt andre bemærkninger. Det reviderede regnskab med revisorernes påtegning udsendes til foreningens medlemmer i forbindelse med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Revisorerne har ret til at foretage uanmeldt revision når som helst.

§ 10. Foreningens opløsning.

Opløsning af foreningen skal ske efter følgende procedure:

En lovlig generalforsamling vedtager enten enstemmigt eller med et flertal på mindst 1/4 af foreningens medlemmer, at afholde en bindende urafstemning om opløsningen. Urafstemningen iværksættes af bestyrelsen senest 14 dage efter generalforsamlingen. Såfremt urafstemningen viser at mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for opløsningen, er denne vedtaget, i modsat fald forkastet. Hvis opløsningen vedtages, realiserer bestyrelsen foreningens aktiver og fordeler provenuet mellem medlemmerne.

§ 11. Lovenes gyldighed.

Disse love er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 14. november 2000 og afløser de tidligere love af 19. februar 1969. 

        

   

   

 

 

   

 
Panel title
Antal besøg: 3705

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,52875590324402sekunder