Vinding Forsamlingshus - Vedtægter
   

Vedtægter for Vinding Forsamlingshus.


§ 1. Navn og hjemsted.

Stk. 1. Foreningens navn er Vinding Forsamlingshus.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Burgårdevej 27, Vinding, 8654 Bryrup i Silkeborg kommune. Stk. 3. Foreningens web - adresse er www.vindingfs.dk

Stk. 4. Foreningen er medlem af landsforeningen af Danske Forsamlingshuse ved Gammel Århus amts Forsamlingshusforening.

§ 2. Formål.

Stk. 1. Foreningens formål er:

a. Ejerskab af ejendommen Vinding Forsamlingshus, dog således at grunden matr. Nr. 1 AM Vinding by, Vinding, med et areal på 8035 kvm. er i lige sameje med Vinding Idrætsfor-ening.

b. Drift af Vinding Forsamlingshus som almennyttigt lokalt samlingssted efter de stedlige be-hov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, politisk, idrætslig og selskabelig art.

c. Drift af sportspladsen i samarbejde med Vinding Idrætsforening.

d. Udlejning af egne lokaler og inventar med henblik på at skaffe kapital til forsamlingshusets daglige drift og vedligeholdelse.

e. Understøttelse af samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere.

f. Gennem Landsbyudvalget at varetage lokale interesser overfor offentlige myndigheder mv.

§ 3. Medlemskreds.

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver myndig person, som har lyst og vilje til at arbejde for og støtte foreningens formål. Der udstedes medlemsbevis. Medlemskabet er personligt på navn.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen. Medlemskabet er først gyl-digt, når man har modtaget medlemsbevis.

Stk. 3. Udmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem og har virkning fra udgangen af det regnskabsår, det betalte kontingent dækker.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

§ 4. Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved annoncering i en lokal avis eller ved skriftlig eller elektronisk henvendelse til alle medlemmer.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt for-faldent kontingent.

Alle medlemmer har 1 stemme.

Et medlem, der er forhindret i at møde, kan lade sig repræsentere ved et andet medlem i henhold til skriftlig fuldmagt. Et medlem kan kun møde som fuldmægtig for 1 medlem.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning om det forløbne år fremlægges til godkendelse.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder bestyrelsens forslag om anvendelse af årets overskud, til godkendelse.

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse.

6. Fastsættelse af kontingent, pris på medlemsbevis og udlejning af forsamlingshuset.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges 3 medlemmer og    ulige år vælges 2 medlemmer.

9. Valg af en 1. suppleant og en 2. suppleant til bestyrelsen.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

11. Orientering fra Landsbyudvalget.

12. Valg af Landsbyudvalg.

13. Eventuelt nedsættelse af andre udvalg efter oplæg fra bestyrelsen.

14. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være bestyrel-sen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes be-handlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, den or-dinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog ved personvalg mellem flere foreslåede eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt.

Stk. 8. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, der underskrives af referenten og diri-genten.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden.

I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.

§ 6. Foreningens daglige ledelse.

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse består af bestyrelsen, der senest 14 dage efter valget på general-forsamlingen konstituerer sig således:

a. Formand

b. Næstformand

c. Kasserer

d. Sekretær

e. Menigt bestyrelsesmedlem

Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter, generalfor-samlingens beslutninger, samt regulativer, der følger heraf.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Bestyrelsen udarbejder et regulativ med kommissorium for disse udvalg og arbejdsgrupper.

Stk. 4. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller næst-formanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – eller i dennes fravær - næstfor-mandens stemme udslaget for beslutningen.

Stk. 6. Der tages referat af mødet.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren. Bestyrelsen er bemyndiget til at anvende ekstern regnskabsfører til at assistere kassereren.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 5. Foreningens likvide midler skal bortset fra en nødvendig kassebeholdning være anbragt i et pengeinstitut.

Stk. 6. Foreningens midler anvendes forlods til den daglige drift og vedligeholdelse af forsamlings-huset, samt til afholdelse af og støtte til arrangementer, der følger af vedtægtens § 2.

Ved regnskabsårets afslutning hensættes efter beslutning på generalforsamlingen en del af årets overskud til brug ved ombygning og større reparationer af forsamlingshuset og dettes inventar.

Stk. 7. Der kan ikke udbetales overskud til medlemmerne. Intet medlem kan hverken under eller efter medlemskabet få udbetalt eller gøre krav på foreningens midler eller dele deraf. Eventuelle beløb, der er indbetalt for medlems- eller andelsbeviser er varige, almennyttige bidrag og kan ikke genudbetales.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og beta-le indgåede forpligtelser.

Stk. 3. Formanden og kassereren kan til afklaring af en i foreningen opstået akut likviditetssituation, i fællesskab optage lån på højst 50.000 kr. i et pengeinstitut mod pantesikkerhed i Vinding Forsam-lingshus.

Stk. 4. I øvrigt kan pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte for-eningen, kun ske efter beslutning på en generalforsamling.

Stk. 5. Eventuelt frasalg af dele af ejendommen Vinding Forsamlingshus kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling.

Stk. 6. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse, revisor eller medlemmer nogen personlig hæftelse for de for-pligtelser, der påhviler foreningen, undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser over for for-eningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

§ 9. Medlemskab, rettigheder og pligter.

Stk. 1. Bestyrelsen fører en protokol, manuelt eller elektronisk, over samtlige medlemmer. Heri indføres medlemmets navn, adresse og om muligt indmeldelsesdato.

Stk. 2. Ved adresseændring har medlemmer pligt til at underrette bestyrelsen, der indfører den ny adresse i medlemsprotokollen.

Stk. 3. Hvis et brev, sendt til et medlems sidst kendte adresse, returneres uden oplysning om ny adresse, mortificerer bestyrelsen medlemskabet ved et dateret notat i medlemsprotokollen.

Stk. 4. Tilsvarende sker mortifikation ved et medlems dødsfald, ved mere end 1 års kontingentre-stance eller ved medlemmets udmeldelse.

Stk. 5. Eventuelle andels- eller interessentskabsbeviser, udstedt under tidligere vedtægter, ligestilles i enhver henseende med et medlemsbevis, udstedt i henhold til denne vedtægt.

Stk. 6. En eventuel retstvist mellem forening og medlemmer kan i mangel af forlig ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt ved voldgift efter retstilstandens regler herfor.

§ 10. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på en general-forsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Forslag om vedtægtsændringer skal kun behandles ved en generalforsamling, dersom for-slagsstilleren har været medlem af Vinding Forsamlingshus i mindst 2 år.

Stk. 3. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Stk. 4. Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse at sørge for, at foreningens vedtægter er ført a jour og er i overensstemmelse med lovgivningen.

§ 11. Opløsning.

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved endelig beslutning om opløsning nedsætter den opløsende generalforsamling et likvida-tionsudvalg til at forestå fordeling af foreningens aktiver til almennyttige formål i lokalsamfundet i overensstemmelse med lovgivningen og efter den opløsende generalforsamlings ønsker. Der kan herunder ikke ske udlodning til foreningens medlemmer eller til goder, som er forbeholdt disse.

§ 12. Ikrafttrædelse.

Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamlingen i Vinding Forsamlingshus den 21. februar 2011.

Stk. 2. Vedtægter afløser ”Vedtægter for Vinding Forsamlingshus A.m.b.a, som blev vedtaget på andelsselskabets generalforsamling den 22. november 1989.

Dirigentens underskrift:

Sign. Knud Erik Jensen

Bestyrelsesmedlemmernes underskrift:

Sign: Charlotte Kjeldsen Irene Pedersen Mogens Hald Jensen Lissi Højgaard

Niels Reimer Jensen

 
Panel title

© 2020 vfs

Antal besøg: 748

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.11039996147156sekunder