- BIK Fyn vedtægter og love

Side 22 -  BIK Fyn -  vedtægter og love 

Blindes Idrætsklub FYNBIK

logo.jpg

 

logo_print.png

 

BIK Fyn Blindes Idrætsklub

Love og vedtægter:


STIFTET SEPTEMBER  1980
§ 1: NAVN OG ADRESSE:
Foreningens navn er BLINDES IDRÆTS KLUB FYN med hjemsted i Odense Kommune. Adressen er den, til enhver tid, siddende formands adresse, Foreningen er medlem af Samvirkende Idrætsklubber I Odense (S.I.K.O.), Dansk Handicap Idræts Forbund (D.H.I.F,,),, som er et specialforbund under Dansk Idræts Forbund (D.I.F,), samt Dansk Blindesamfund (DBS).

§ 2: FORENINGENS FORMÅL:
Foreningens formål er at integrere såvel børn som unge under 25 år, som ældre, til kammeratligt samvær, samt at arbejde for at fremme motions og konkurrenceidrætten for blinde og svagtseende,

§ 3: FORENINGENS MEDLEMMER:
a) Som medlem kan enhver optages, der har en sådan synsnedsættelse, at pågældende kan blive medlem af Dansk Blindesamfund (DBS).
b) Fuldtseende kan optages som medlemmer dog skal den til enhver tid siddende bestyrelse træffe endelig afgørelse herom.
c) Optagelsen kan dog først ske efter bestyrelsens skøn,

§ 4: EKSKLUSION:
a) Eksklusionen kan finde sted, når et medlem gør sig skyldig i en adfærd, der efter bestyrelsens skøn krænker foreningens anseelse eller dens interesser i øvrigt. Eksklusionen kan finde sted ved en 3 måneders restance, såfremt bestyrelsen ikke finder særlige argumenter for, at restantens medlemsskab bibeholdes,
b) Et ekskluderet medlem kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage efter eksklusionen.

§ 5: ØKONOMI:
a) KONTINGENT:  Der betales ét årligt kontingent. Kontingentet opkræves i to rater, hvor første rate skal være indbetalt senest den 1. marts og anden rate skal betales senest den 1. september. Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling ved almindelig stemmeflertal, med virkning fra anden rate.
b) FORENINGENS ØKONOMI:  Økonomien beror på kontingent fra medlemmerne, samt eventuelle frivillige tilskud og gaver fra andre foreninger, sammenslutninger, forbund, samt enkeltpersoner og lignende.
c) REGNSKABET: Regnskabsåret følger kalenderåret.

d) Bevilling af økonomisk støtte fra DBS og ansøgning om økonomisk støtte til eksterne donatorer i foreningens navn forudsætter, at de herved opnåede økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.
e) Foreningen foretager ikke indsamlinger. Indsamlingsvirksomhed kan dog godt finde sted, såfremt det sker i samråd med DBS' forretningsudvalg eller DBS' kredsbestyrelse.

§ 6: ORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i første kvartal. Der indkaldes skriftligt til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal være tilsendt medlemmet i et for medlemmet tilgængeligt medie. Indkaldelse kan ske gennem annoncering i DBS' medlemsblad.
Indkaldelsen skal under dagsordenen indeholde følgende:

1. Valg af stemmetællere og dirigent,
2. Formanden aflægger beretning omkring foreningens virksomhed, samt
a) beretning fra eventuelle underudvalg.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag. (Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen),
6. Valg af bestyrelse, suppleant, 2 revi sorer, samt revisorsuppleant:
a) Valg af formand på ulige årstal for en 2årig periode.
b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal,  for en 2årig periode.
c) Valg af én suppleant for en 1årig periode.
d) Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant for en 1årig periode.
e) Valg af underudvalgsmedlemmer, for en 1årig  periode, hvoraf bestyrelsen udpeger og besætter ét medlem pr. udvalg.
 Et underudvalg skal mindst bestå af 3 personer,
7. Virkeplan for den kommende sæson.
8. Eventuelt: (UNDER DETTE PUNKT KAN INTET VEDTAGES).
 

§ 7: STEMMERET:
Kun fremmødte medlemmer, som har betalt det opkrævede kontingent, har stemmeret. Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflertal og ved håndsoprækning. Hvis ét medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette foretages, dog skal valg til bestyrelse og lovændringer være skriftlige, hvis dette ønskes.

§ 8: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 2/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom, eller hvis bestyrelsenønsker dette. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regelsæt som ved ordinær generalforsamling (§ 6), og skal være afholdt senest 4 uger efter begæringen er fremsat. På ekstraordinær generalforsamlinger kan kun behandles de sager, der er årsag til indkaldelsen,

§ 9: Bestyrelsen:
a) Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Én formand, en kasserer og et menigt bestyrelsesmedlem.
b) Bestyrelsen er på valg som følger:
 Formanden vælges på ulige årstal, for en  2årig periode, medens de to øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal, for en 2årig periode.
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, 2 revisorer,  1 revisorsuppleant sker hvert år.
c) Det er bestyrelsens opgave at drage omsorg for, at for eningens formål fremmes på bedste måde, når generalforsamlingen ikke er samlet.
d) Formanden repræsenterer foreningen udadtil  og leder, samt fordeler det daglige arbejde,
e) Kassereren fører klubbens regnskab, registrering  af medlemsliste, samt foretager opkrævning af kontingent.
f) Sekretæren fører, sammen med formanden, klubbens  korrespondance, samt fører protokollen efter generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
g) Bestyrelsen er ansvarlige for foreningens midler.
h) Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte underudvalg til varetagelse af foreningens videre arbejde og trivsel. Formanden har til enhver tid adgang til disse udvalg.
 Et underudvalg skal mindst bestå af 3 personer,
i) Bestyrelsen skal til enhver tid være repræsenteret af mindst ét medlem i nedsatte underudvalg.
j) Bestyrelsen udpeger selv dette medlem, som meddeles på den ordinære generalforsamling.
k) Bestyrelsen har til enhver tid'bemyndigelse til at udtage idræteudøvere til såvel hjemlige som internationale stævner og arrangementer.
l) Foreningens medlemmer skal til enhver tid rette sig efter de beslutninger og reglementer, som bestyrelsen fastsætter.

§ 10: REVISION:
a) Revisorerne skal i så god tid inden generalforsamlingens afholdelse, gennemgå kassebøger og bilag, samt bank, giro og kassebeholdning, således at det reviderede regnskab kan udsendes sammen med indkaldelsen,
b) Revisorerne må ikke have andre tillidsposter i bestyrelsen.
c) Revisorerne har til enhver tid ret til at foretage uanmeldt revision.

§ 11: ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE:
Forslag til ændring af vedtægterne skal vedtages ved almindelig stemmeflertal af de, på generalforsamlingen, fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Følgende punkter må IKKE ændres, hvis man fortsat ønsker tilskud til klubbens drift gennem Dansk Blindesamfund (DBS):
1. § 2: Foreningens formål
2. § 3: Foreningens medlemmer, stk. a)
3. § 5: Økonomi, stk. b)
4. § 14: Klubbens aktiver

§ 12: UDMELDELSE AF KLUBBEN:
Et medlem kan til enhver tid udmelde sig af klubben, men kan ikke gøre krav på indbetalt kontingent eller indskud af anden form. Vedkommende har pligt til at tilbagelevere eventuelle effekter tilhørende klubben.

§ 13: OPLØSNING AF KLUBBEN:
Opløsning af klubben behandles som lovforslag. Et sådant lovforslag skal dog behandles på en ekstraordinær generalforsamling. Er de fornødne 2/3 stemmer ikke tilstede, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling. På denne kan almindeligt stemmeflertal hos de fremmødte vedtage forslaget.

§ 14: KLUBBENS AKTIVER:
I tilfælde af klubbens opløsning, tilfalder klubbens aktiver en anden klub med tilhørsforhold i Odense Kommune, og som forfægter samme mål, som i.h.t. § 2,


Blindes Idræts Klub, Fyn's love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. september 1980 med vedtagne ændringer på den ordinære generalforsamling den 2o. februar 1982. ved den ekstraordinære generalforsamling den 8. december 1982, samt ved de ordinære generalforsamlinger den 4. februar 1984 og den 9. marts 1985.
Igen ændret ved den ekstraordinære generalforsamling den 11. december 2001 og ved den ordinære generalforsamling 17. februar 2003.
Senest ændret på den ordinære generalforsamling 21. februar 2005.

Spring til indhold
Logo - link til forsiden - Fuglsangcentret - Hotel, kursus og ferie - Dansk Blindesamfund

Hovedmenu


Fuglsangcentret

Indgangen til Fuglsangcentret ved solnedgang. Foto: Marius Isaksen

 
Du er her: Forside

Velkommen til Fuglsangcentret i Fredericia

Fuglsangcentret er et smukt 4-stjernet hotel, kursus- og konferencecenter. Med sin centrale beliggenhed ved Fuglsangskoven og med sine fire tønder land store park omkring sig byder stedet på noget af landets kønneste natur.

Vi tilbyder hotelovernatninger for enkeltpersoner og grupper samt kursusfaciliteter af meget høj standard med alt ønskeligt AV-udstyr. Lyse og venlige faciliteter med kapacitet op til 200 personer.
En hyggelig restaurant, bar/caféområde, gårdhaver, stor swimmingpool og sauna.

Reception eller fest?
Vi bringer mad ud af huset til privatpersoner og virksomheder - og tilrettelægger selskaber og private festarrangementer i et af festlokalerne.

Vores særkende er en dejlig personlig atmosfære. Gæstfrihed, nærvær og varme med gastronomisk kunst i særklasse.

Vi har som et af de eneste kursuscentre fået tildelt alle syv tilgængelighedssymboler, jf. Tilgængelighed for alle. Dertil er stedet tildelt en Heliospris for arkitekturen, hvilket gør, at alle kan føle sig godt tilpas.
Vores ejerskab er Dansk Blindesamfund, så du støtter dermed en god sag.

Vild eksotisk aften på Fuglsangcentret

Kom til foredrag med direktør i Givskud ZOO Richard Østerballe og smag en yderst spændende eksotisk menu kreeret af vores F&B manager Karsten Riberholt.

Onsdag den 22. februar 2012 kl. 18.00.

Richard Østerballe, Givskud ZooRichard Østerballe kender om nogen noget til eksotiske dyr. For ham er det en livsstil og en lidenskab, og gennem sit arbejde formidler han på fineste vis sin viden om verdens dyrearter.

I øjeblikket befinder han sig langt fra vores himmelstrøg i den dybe jungle, hvor der indhentes ny viden om et kommende dyr til ZOO. Mon ikke det føjer nye historier til foredraget?

For de, der ikke kan komme i tanke om, hvem hr. Østerballe er - så var der jo noget med et næsehorn ved navn Brutalis, og en yderst aktuel hangorilla ved navn Samson, som også regerer i Givskud ZOO. Et par herrer, du med garanti kommer til at høre mere om.

Richard Østerballe er en fantastisk fortæller. Kom og læg øre til alle de gode historier, og sæt tænderne i noget vildt eksotisk!

Middag 298,00 kroner kl. 18.00 - bestilling nødvendig.
Foredrag 100,00 kroner.

Whiskysmagning

Glas med whiskyWhiskyentusiast Benny Uldall fortæller om sin store passion.

Tag på en virtuel tur til Skotland, hvor vi besøger seks af Benny Uldalls favoritdestillerier og selvfølgelig smager på de lækre single malt whiskyer.

Onsdag den 21. marts 2012

Billetpris 275,00 kroner inkl. sandwich og øl i pausen.

Begrænsede pladser.

Koncert med Thomas Ring - Akustisk og med band

Thomas Ring med guitarThomas Ring er i fuld gang med sin egen karriere. At her er tale om en usædvanlig talentfuld musiker blev slået fast med debutalbummet ”Wrong Side of the Daylight”.

Blændende melodisk rockpop med nerve og sjæl.

Torsdag den 10. maj 2012 kl. 20.00.

Mød en stjerne med energi og intimitet og med et album mere på vej.

Billetpris 245 kroner.

Eksklusiv koncert med Wenche Hartmann Band

Wenche HartmannWenche Hartmann hylder countrymusikkens førstedamer Patsy Cline, Dolly Parton, Loretta Lynn, Kitty Wells m.fl.

Lørdag den 9. juni 2012

Billetpris 195,00 kroner.
Westernbuffet 250,00 kroner.

Vi lægger op til en aften i bedste cowboy/westernstil.

Koncert med Moonjam

MoonjamOplev ren retrostemning.

Kom tilbage til 1980'erne og 1990'erne med sange som "Bag de blå bjerge", "Gennem ild og vand", "Sarai" og "Lunefulde måne".

Mandag den 17. september 2012

Billetpris 255,00 kroner.

En nostalgisk aften!

Fuglsangcentret valgt som årets læreplads

Fredericia Dagblad skriver 28. oktober 2010, at Fuglsangcentret er valgt som årets læreplads i Trekantområdet.

Kokkeelev Anne-Dorthe Gottfriedsen og køkkenchef Karsten Riberholdt arbejder sammen i køkkenet. Foto: Benny F. Nielsen. Fredericia Dagblad.
Kokkeelev Anne-Dorthe Gottfriedsen har indstillet sin arbejdsplads, og hun og hendes læremester, køkkenchef Karsten Riberholt, var mandag eftermiddag de stolte modtagere af diplomer og buketter.

Det er Hansenberg, tidligere teknisk skole i Kolding, der står bag uddelingen. 30 elever fra erhvervsskolen havde indstillet deres læreplads. Nu går Fuglsangcentret videre til den landsdækkende konkurrence.

Se også http://www.hansenberg.dk/OmHansenberg/Nyheder/aarets_laereplads.htm

Events på Fuglsangcentret i 2012

Klik dig ind på vores arrangementer herunder og se, hvad vi byder på i år 2012:

Fuglsangcentrets arrangementskalender 2012 i overskrifter

Oprettet af headnet
Sidst opdateret 20. januar 2012 15:33
 
Vild eksotisk aften

Richard Østerballe, Givskud Zoo

Richard Østerballe
22. februar 2012

 
 

Dansk Blindesamfund | Thoravej 35 | 2400 København NV | tlf. 38 14 88 44 | fax 38 14 88 00 | info@dkblind.dk | In English

 

___________ _____ ___________________________
formand Tom Bryld dirigent Hans Christian Andersen

FL Sport Marketing Logo
 

 
Panel title
Antal besøg: 706389

734524

Editing

-0.13334393501282sekunder