Sunda Byrsufelag - Reglar/Skeet

i43665604._szw425h320_.jpg


SKEET/REGLAR


9.17.0 SKEETREGLER
9.17.1 AFVIKLING AF EN SKEETSERIE
9.17.1.1 Skydeholdet skal samles på banen medbringende tilstrækkelig med
ammunition og alt nødvendigt udstyr til gennemførelse af serien.
Banedommeren overtager kommandoen og efter alle indledende
procedurer er afsluttet (navne, startnumre, hjælpedommere, præsentation
af duer, prøveskud etc.) afgive kommandoen ”START”.

9.17.2 SKYDNINGEN
9.17.2.1 Skydeholdet skal samles i sikker afstand men dog nær stand 1 parate til at
påbegynde skydningen. . Den første skytte skal gå videre til stand 1, lade
geværet med 1 patron, indtage KLARSTILLING (se Regel 9.17.10) og
kalde klart og højt “PULL”, “LOS”, “GO” eller et andet udkald eller
kommando, hvorefter en korrekt due skal kastes fra det høje tårn inden for
en tilfældigt varierende periode fra 0 (nul) til maksimalt 3 (tre) sekunder
(se Regel 6.3.22.6, 9.17.9.2.1 og 9.17.9.2.2).
9.17.2.1.1 Efter udfaldet af skuddet er bekendt, skal den første skytte forblive på
standpladsen, indtage KLARSTILLING, lade geværet med 2 (to) patroner,
kalde på duerne og skyde til en korrekt doublé.
9.17.2.1.2 Efter resultatet af begge skud er bekendt skal den første skytte forlade
standpladsen (se Regel 9.17.3).
9.17.2.2 Skytte nr. 2 (to) skal derefter udføre samme procedure efterfulgt af nr. 3
(tre) og så fremdeles indtil samtlige skytter på skydeholdet har skudt til det
foreskrevne antal duer på stand 1.
9.17.2.3 Skytte nr. 1 skal derefter gå til stand 2 og skyde til det foreskrevne antal
duer i rigtig rækkefølge og efter tur efterfulgt af de øvrige skytter på
skydeholdet. Denne procedure fortsætter indtil alle skytter har skudt fra
samtlige standpladser.
9.17.2.3.1 Duernes rækkefølge – Kvalifikationsserierne og finale.
Stand Due Rækkefølge
1
Enkelt Høj
Doublé Høj - Lav

2
Enkelt Høj
Doublé Høj - Lav

3
Enkelt Høj
Doublé Høj - Lav 

4
Enkelt Høj
Enkelt Lav
Doublé Høj - Lav
Double Lav - Høj 

5
Enkelt Lav
Doublé Lav - Høj 

6
Enkelt Lav
Doublé Lav - Høj 

7
Doublé Lav - Høj

8
Enkelt Høj
Enkelt Lav
9.17.2.4 Der må kun afgives 1 (et) skud til hver due.

9.17.3 ADGANG TIL STANDPLADSERNE
9.17.3.1 Ingen skytte må gå til standpladsen uden for tur, før dommerens tilladelse
eller før den foregående skytte har afsluttet skydningen og har forladt
standpladsen.
9.17.3.2 En skytte må ikke gå hen til en ny standplads -
9.17.3.2.1 før alle på skydeholdet har fuldført deres skydning på den foregående
standplads
9.17.3.2.2 på en sådan måde, at han generer en anden skytte
9.17.3.2.3 på en sådan måde, at han besværliggør dommernes arbejde.
9.17.3.3 Våbensikkerhed
9.17.3.3.1 Alle geværer skal være ”knækkede” / åbne og afladte medens skytten
befinder sig mellem standpladserne.
9.17.3.4 Specielt på stand 8 – når skydeholdet når frem til stand 8, skal skytterne
stå i deres skyderækkefølge bag dommeren, som skal stå ca. 5 (fem)
meter fra stand 8 på en tænkt linie mellem midten af stand 8 og stand 4.
9.17.3.4.1 Efter at dommeren har beordret ”START” skal hver skytte efter tur:
9.17.3.4.1.1 På standpladsen stille sig med front mod det HØJE tårn,
9.17.3.4.1.2 lade geværet med kun 1 (en) patron,
9.17.3.4.1.3 indtage KLARSTILLING,
9.17.3.4.1.4 kalde på duen.
9.17.3.4.1.5 skyde til duen og derefter,
9.17.3.4.1.6 dreje højre om (med uret, i retning af staven som markerer duernes
krydsningspunkt) og først derefter, efter at have fuldført drejningen:
9.17.3.4.1.7 stille sig med front mod det LAVE tårn,
9.17.3.4.1.8 lade geværet med kun 1 (en) patron,
9.17.3.4.1.9 indtage KLARSTILLING
9.17.3.4.1.10 kalde på duen.
9.17.3.4.1.11 skyde til duen,
9.17.3.4.1.12 når udfaldet af det sidste skud er kendt, skal skytten forlade
standpladsen og stille sig bag de skytter som endnu ikke har skudt. Alle
skytter skal efterfølgende gøre dette.
9.17.3.5 Ingen skytte må forlade skydebanen før alle på skydeholdet har fuldført
deres skydning og underskrevet skydekortet eller dommeren har givet
tilladelse.

9.17.4 LADNING AF GEVÆRET
9.17.4.1 På stand 8, både høj og lav due, og andre standpladser hvor der kun skal
skydes 1 (en) enkeltdue, må der kun lades med 1 (en) patron.
9.17.4.2 På alle andre standpladser hvor der skal skydes 2 (to) enkeltduer skal der
lades med 2 (to) patroner før der kaldes på den første enkeltdue.
9.17.4.3 På standpladser hvor der skal skydes 2 enkeltduer og geværet derfor
lades med 2 patroner, må skytten ikke åbne geværet efter at have kaldt
på eller skudt til den første enkeltdue og inden udkald til den anden due.
9.17.4.4 Hvis skytten uforvarende eller bevidst åbner geværet efter at have kaldt
på duen, skal han første gang tildeles en advarsel. Ved anden eller
efterfølgende tilfælde i samme serie skal duen dømmes ”TABT”.9.17.4.5 Hvis en skytte kun lader sit gevær med 1 patron hvor der skal skydes til 2
enkeltduer, og efter at have kaldt på eller skudt til den første due kommer
i tanke om det og derefter åbner geværet for at lade det eller løfter sin
hånd for at spørge dommeren om tilladelse til at lade geværet, skal duen
dømmes ”TABT”.

9.17.5 TIDSGRÆNSER
9.17.5.1 Efter at dommeren har givet tegn til ”START”, eller efter den foregående
skytte er gået væk fra standpladsen, skal skytten inden for 15 sekunder:
9.17.5.1.1 Stille sig med begge fødder inden for standpladsens afgrænsninger,
9.17.5.1.2 Gøre sig klar,
9.17.5.1.3 Lade geværet,
9.17.5.1.4 Stille sig i KLAR stillingen (se Regel 9.17.10),
9.17.5.1.5 Kalde på den første due som er foreskrevet for den pågældende stand.
9.17.5.2 Hvis der skal skydes til flere duer fra den samme stand, skal dette gøres
hurtigst muligt, der må højst gå 10 (ti) sekunder mellem skuddet til den
første enkeltdue til der kaldes på den følgende enkeltdue og yderligere 10
(ti) sekunder mellem skud til den anden (eller eneste) enkeltdue og
udkaldet på doubléen.

9.17.6 PRÆSENTATION AF DUER
9.17.6.1 Første skydehold på hver konkurrencedag må på hver bane fra stand 1 se
1 (en) korrekt due fra hver maskine inden serien påbegyndes.
9.17.6.2 Hvis dommeren dømmer ”NO BIRD” efter en ukorrekt due, må skytten
bede om at se en prøvedue eller en prøvedoublé efter ukorrekt doublé,
forudsat at der ikke blev skudt på den ukorrekte enkeltdue eller begge
duer i den ukorrekte doublé.
9.17.6.3 Afbrydelse
9.17.6.3.1 Hvis en serie afbrydes i mere end 5 (fem) minutter på grund af en teknisk
fejl, som ikke kan belastes en skytte, skal skydeholdet tillades at se 1 (en)
korrekt due fra hver maskine inden konkurrencen genoptages.

9.17.7.1 Sigtning
9.17.7.1.1 Sigteøvelser med et lukket men tomt gevær må foretages umiddelbart før
en serie, men kun på stand 1, 2 og 3 og kun med dommerens tilladelse. En skytte må ikke stille sig længere bagud end stand 3 ved indledningen
af en serie.
9.17.7.2 Efter at dommeren har kommanderet ”START” må skytten løfte geværet
til skulderen og sigte i nogle få sekunder, men kun på stand 1 og kun
inden der kaldes på enkeltduen. Skytten skal derefter indtage
KLARSTILLING (beskrevet i Regel 9.18.10) før der kaldes på duen.
9.17.8 DUERNES KASTELÆNGDE OG STIGNING
9.17.8.1 Jurykontrol
9.17.8.1.1 Kastemaskinerne skal indstilles i følge anvisningerne i Regel 6.3.22.3.4.
Indstillingen skal kontrolleres, godkendes og forsegles af juryen hver dag
inden konkurrencen påbegyndes.
9.17.8.2 Ukorrekt flugtbane
9.17.8.2.1 Enhver due som kastes i en anden bane end den korrekte med hensyn til
vinkel, stigning eller længde skal betegnes ukorrekt.
9.17.9 TIMER
9.17.9.1 Kastemaskinerne skal betjenes ved hjælp af et elektrisk-mekanisk eller et
akustisk-mekanisk system som er installeret sådant at operatøren kan se
og høre skytterne.
9.17.9.2 I alle ISSF kontrollerede konkurrencer skal der anvendes en automatisk
timer (se Regel 6.3.22.6).
9.17.9.2.1 Denne timer skal give mulighed for udkast af duerne inden for et tidsrum
som varierer tilfældigt fra øjeblikkeligt udkast til maksimalt 3 (tre)
sekunder efter skytten har kaldt på duen.
9.17.9.2.2 Bemærk: Hvis der anvendes et akustisk (mikrofon) system til udkast af
duerne, skal det være konstrueret således at der er en forsinkelse på 0,2
sekunder (svarende til operatørens reaktionstid) til 3 sekunder (se Regel
6.3.22.6).
9.17.9.3 Udkastningsudstyret skal være konstrueret således at der kun skal bruges
en knap eller kontakt til at udløse en double.

9.17.10 KLARSTILLING
9.17.10.1 Fra det øjeblik skytten kalder på duen til duen er synlig skal han stå i
KLARSTILLING og:
9.17.10.1.1 have begge fødder helt inden for standpladsens afgrænsninger, 9.17.10.1.2 holde geværet med begge hænder (se figur 1),
9.17.10.1.3 have skæftet i kontakt med kroppen,
9.17.10.1.4 have skæftets tå på eller under markeringstapen og tydeligt synligt for en
korrekt placeret dommer.
9.17.10.1.5
Crest (Top) of
an
Start Point of
Marking Tape
Albuespids Hip Bone d
Markeringstape
Figur 1 Skeet – Klarstilling

9.17.11 MARKERINGSTAPE
9.17.11.1 Til hjælp for dommerens kontrol af geværets placering skal der i alle ISSF
kontrollerede konkurrencer anvendes det officielle ISSF markeringstape.
Tapen skal være:
9.17.11.1.1 af en tydelig afvigende farve i forhold til yderbeklædningen, 9.17.11.1.2 250 mm langt,
9.17.11.1.3 30 mm bredt,
9.17.11.1.4 permanent tilhæftet på højre side af yderbeklædningen (venstre side for
venstrehånds skytter).
9.17.11.2 Kontrol af markeringstape
9.17.11.2.1 Juryen skal iværksætte en procedure under den officielle træning til
kontrol af alle skytternes officielle markeringstape.
9.17.11.2.2 Den korrekte placering af markeringstapen skal kontrolleres på
følgende måde:
9.17.11.2.2.1 alle lommer på yderbeklædningen skal være tomme,
9.17.11.2.2.2 Højre arm (venstre for venstrehåndsskytter) holdes lodret i tæt kontakt
med kroppen og bøjes maksimalt i albuen uden at skulderen løftes.
9.17.11.2.2.3 Markeringstapen skal derefter være permanent fikseret begyndende
umiddelbart under albuespidsen og fortsætte vandret mod
yderbeklædningens midte. En markering som ikke kan fjernes skal
afsættes på skydevestenumiddelbart under markeringstapen.
9.17.11.2.3 Alle ulovlige markeringstapes skal korrigeres og være genstand for ny
kontrol.

9.17.12 AFVISTE DUER
9.17.12.1 En skytte må afvise en due hvis:
9.17.12.1.1 en due ikke kastes inden for den bestemte tid (se bemærk)
9.17.12.1.2 duerne i en doublé ikke kastes samtidigt,
9.17.12.1.3 skytten tydeligt forstyrres,
9.17.12.1.4 dommeren accepterer at en due var ukorrekt på grund af en forkert
kastebane.
9.17.12.1.5 Bemærk: Det er ikke tilladt at følge eller pege med geværet efter en ”for
sent” eller ”for hurtigt” kastet due uden at skyde. Regel9.13.3.4.1.5
træder i kraft.
9.17.12.2 Skyttens reaktion 9.17.12.2.1 En skytte som afviser en due skal gøre dette ved at ændre
KLARSTILLING, åbne sit gevær, og løfte en arm. Dommeren skal derefter
træffe sin beslutning.

9.17.13 ”NO BIRD”
9.17.13.1 En ”NO BIRD” er en due som ikke kaste i henhold til disse regler.
9.17.13.2 ”NO BIRD” beslutningen er altid dommerens ansvar.
9.17.13.3 En due som dømmes ”NO BIRD” af dommeren skal altid gentages hvad
enten den er ramt eller ikke.
9.17.13.4 Dommeren skal tilstræbe at dømme ”NO BIRD” før skytten skyder.
Imidlertid, hvis dommeren dømmer ”NO BIRD” medens, eller meget
hurtigt efter skytten har skudt, står dommerens afgørelse ved magt og
duen / doubléen skal gentages uanset om den / de blev ”RAMT” eller
ikke.
9.17.13.5 EN ”NO BIRD” skal dømmes SELV OM SKYTTEN HAR SKUDT når:
9.17.13.5.1 En knækket due kastes,
9.17.13.5.2 Der kastes en due hvis farve afviger tydeligt fra de øvrige i konkurrencen
eller træningen anvendte duer,
9.17.13.5.3 2 (to) duer kastes i stedet for en enkelt,
9.17.13.5.4 En due kastes fra det forkerte tårn,
9.17.13.5.5 En skytte skyder uden for tur,
9.17.13.5.6 En skytte må højst affyre begge løb samtidigt 2 (to) gange i en serie,
9.17.13.5.7 Skyttens KLARSTILLING er ukorrekt og skytten ikke tidligere i denne
serie har modtaget en advarsel (se Regel 9.13.3.4.1.3),
9.17.13.5.8 Dommeren konstaterer en første gangs overtrædelse af tidsgrænsen (se
Regel 9.13.3.4.1.2),
9.17.13.5.9 Dommeren er overbevist om at skytten blev tydeligt forstyrret af en ydre
begivenhed, efter at have kaldt på duen,
9.17.13.5.10 Dommeren af en eller anden grund ikke kan afgøre om duen blev
”RAMT”, ”TABT” eller ”NO BIRD”. I sådanne tilfælde skal dommeren
altid rådføre sig med sidedommerne før han træffer sin endelige
beslutning, 9.17.13.5.11 Dommeren opdager en første gangs forkert fodstilling i en serie (se Regel
9.13.3.4.1.1).
9.17.13.5.12 En skytte udsættes for en tilladelig fejlfunktion ved gevær eller
ammunition.
9.17.13.6 ”NO BIRD” skal dømmes FORUDSAT AT SKYTTEN IKKE HAR SKUDT
når:
9.17.13.6.1 En due kastes før skyttens udkald,
9.17.13.6.2 En due kastes med mere end 3 (tre) sekunders forsinkelse,
9.17.13.6.3 En dues flugtbane er ukorrekt,
9.17.13.6.4 Der forekommer en tilladelig fejl ved gevær eller ammunition.
9.17.13.7 Supplerende ”NO BIRD” regler vedrørende ”doubléer”
9.17.13.7.1 Begge duer skal dømmes ”NO BIRD” og en ny doublé kastes til afgørelse
af udfaldet af begge skud når:
9.17.13.7.1.1 En af duerne er ukorrekt (se bemærk)
9.17.13.7.1.2 En enkelt due kastes i stedet for en doublé,
9.17.13.7.1.3 Det første skud rammer begge duer (en skytte tillades kun 2 (to) forsøg
på den enkelte stand, hvis den samme situation forekommer en tredje
gang skal den første due dømmes ”RAMT” og den anden ”TABT”.
9.17.13.7.1.4 Stumper fra den første due knuser den anden due,
9.17.13.7.1.5 Duerne støder sammen,
9.17.13.7.1.6 Skytten er udsat for en tilladelig fejl ved gevær eller ammunition og ikke
er i stand til at afgive det første skud,
9.17.13.7.1.7 Begge skud afgives samtidigt (se Regel 9.17.1.4).
9.17.13.7.1.8 Bemærk: Med mindre dommeren dømmer ”NO BIRD” inden, under eller
umiddelbart efter skudafgivelse, må ingen anmodning om ukorrekt due
eller duer efterkommes hvis der skydes på en af duerne og den påståede
ukorrekthed alene består i en afvigelse fra den foreskrevne flugtbane,
utilstrækkelig udgangshastighed eller et påstået hurtigt eller langsomt
udkast. Hvis skytten afgiver skud skal udfaldet resultatføres.
9.17.14 SAMTIDIG AFGIVELSE AF 2 SKUD 9.17.14.1 Duen eller duerne skal dømmes ”NO BIRD” når en skytte afgiver 2 (to)
skud samtidigt i en serie. Dette tillades kun 2 (to) gange i en serie.
9.17.14.2 Tredje eller efterfølgende tilfælde af ovenstående i samme serie for
samme skytte skal den eller de duer som kastes dømmes ”TABT” eller
”TABT” og ”TABT” uanset om en due blev ”RAMT” eller ikke.
9.17.14.3 Hvis dommeren efter samtidig afgivelse af 2 skud er enig med skytten i at
geværet bør repareres kan procedurerne i Regel 9.8.6.1 eller 9.8.6.2
anvendes.

9.17.15 ”TABT” DUE
9.17.15.1 En due / duer skal også dømmes ”TABT” når:
9.17.15.1.1 Den ikke er ”RAMT” (se Regel 9.10.4),
9.17.15.1.2 Den er ”RAMT” uden for banens afgrænsninger,
9.17.15.1.3 Den kun ”støver” og ingen synlig splint falder fra den,
9.17.15.1.4 En skytte uden lovlig grund undlader at skyde til en korrekt due, som han
har kaldt på,
9.17.15.1.5 Skytten ikke afgiver skud fordi han ikke har slået sikringen fra eller glemt
at lade,
9.17.15.1.6 Skytten efter en fejlfunktion ved gevær eller ammunition åbner sit gevær,
eller berører sikringen før dommeren har undersøgt geværet,
9.17.15.1.7 Skytten er udsat for tredie eller efterfølgende fejlfunktion ved gevær eller
ammunition i samme serie,
9.17.15.1.8 Skyttens klarstilling ikke er i overensstemmelse med Regel 9.17.10 og
skytten allerede er blevet advaret 1 gang i samme serie (se Regel
9.13.3.4.1.3),
9.17.15.1.9 Tidsgrænsen er overskredet og skytten allerede er blevet advaret 1 gang i
samme serie,
9.17.15.1.10 Skuddet afgives ufrivilligt efter udkald men før duen / duerne er synlige,
9.17.15.1.11 Skytten overtræder med foden og han er blevet advaret 1 gang tidligere i
samme serie,
9.17.15.1.12 En skytte åbner sit gevær mellem enkeltduerne (undtagen på stand 8), og
han er blevet advaret 1 gang tidligere i samme serie, 9.17.15.2 Supplerende ”TABT” due regler vedrørende ”doubléer”
Ud over Regel 9.17.15.1, er følgende gældende ved doubléer.
9.17.15.2.1 Hvis en skytte skyder forbi til den første due og udsættes for en tilladelig
funktionsfejl ved andet skud, skal den første due dømmes ”TABT” og
doubléen gentages for afgørelse af det andet skud alene. Ligeledes hvis
skytten rammer duen med første skud skal den dømmes ”RAMT” og
doubléen gentages til afgørelse af det andet skud alene.
9.17.15.2.2 Der skal dømmes ”TABT” og ”TABT” i en doublé når:
9.17.15.2.2.1 En skytte uden lovlig grund undlader at skyde til den første due i en
doublé som han har kaldt ud,
9.17.15.2.2.2 En skytte skyder til duerne i omvendt rækkefølge,
9.17.15.2.2.3 En skytte skyder forbi den første due i doubléen og udsættes for tredie
eller efterfølgende fejlfunktion ved gevær eller ammunition i denne serie
og dermed ikke kan afgive andet skud.
9.17.15.2.3 Hvis en skytte skyder forbi den første due i en doublé og utilsigtet rammer
den anden due med dette samme skud, skal den første due dømmes
”TABT” og doubléen gentages til afgørelse af det andet skud alene.
Skytten tillades 2 (to) forsøg på hver standplads i en serie. Hvis samme
situation opstår tredje gang, skal resultatet føres som ”TABT” og
”TABT”.
9.17.15.2.4 Hvis et skud afgives ufrivilligt efter skytten har kaldt på duerne, men inden
de er synlige, skal den første due dømmes ”TABT” og doubléen
gentages til afgørelse af udfaldet af andet skud alene.
9.17.15.2.4.1 Skytten skal skyde til begge duer i den gentagne doublé.
9.17.15.2.4.2 Ved den anden eller efterfølgende ufrivillige skudafgivelse i samme serie
skal duerne dømmes ”TABT” og ”TABT”.
 
Panel title

© 2018 sbf

Antal besøg: 19434

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,75816988945007sekunder