SeebyHaandbryggerLaug - Vedtægter
Vedtægter
 
  § 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Seeby Haandbrygger Laug og hjemsted er 9300 Sæby.

Seeby (Søby) er Sæbys oprindelige navn. Byen ved havet er opstået omkring udmundingen af Sæby å.

 

§ 2. Foreningens formål

1. At fremstille godt håndbrygget øl under fælles brygninger og at skabe rammerne for et godt og muntert socialt samvær mellem laugets medlemmer.

2. At udvikle medlemmernes færdigheder og kunskaber indenfor fremstilling af godt håndbrygget øl og sekundært vine og cider.

3. At udvikle og afprøve nye viktualier/levnedsmidler som i kombination fremmer smagsoplevelsen.

4. At udvikle og afprøve nye brygopskrifter internt i lauget eller i samarbejde med bryggerier, bryggerlaug og håndbryggere.

5. At afsøge muligheden for at kunne anvende dansk/lokalt fremstillede råvarer til øl- og levnedsmiddelfremstilling.

6. At fremme kendskabet til håndbrygning under deltagelse i arrangementer hvor der udføres håndbrygning i samarbejde med kulturelle foreninger/institutioner i Sæby og omegn.

7. At arrangere inspirationsture til andre bryggerlaug, bryggerier, messer og andre aktiviteter vedrørende oplevelser med godt øl.

8. Det tilsigtes at afholde fælles brygninger 1 til 2 gange i kvartalet.

 

§ 3. Medlemmer

1. Som medlem kan optages personer, som er fyldt 18 år og bosiddende i og omkring Sæby.

2. Som medlem kan man, såfremt der er plads i lauget, medbringe en gæst. Gæster betaler 2 gange råvareprisen på den mængde bryg som købes.

3. Gæstemedlemmer deltager på lige fod og med samme forpligtigelser til oprydning og rengøring som menige medelmmer.

4. Gæstemedlemmer kan, såfremt der er ledige pladser, optages i lauget.

5. Der kan max. være 6-8 medlemmer med per fællesbrygning, da lokalerne ikke kan bære flere medlemmer.

 

§ 4. Kontingent

1. For medlemskab af Seeby Haandbrugger Laug opkræves kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes af Generalforsamlingen.

2. Ved manglende kontingentbetaling udmeldes medlemmet af lauget.

3. Kontingentet er pr. 1/3 2011 på 50 kr. om året.

 

§ 5. Økonomi

1. Seeby Haandbrygger Laug drives ved brugerbetaling hvor man betaler for sit eget bryg samt fortæring under de fælles brygninger.

2. Kontingentet bruges til indkøb af nyt og vedligehold af bryggeriudstyr.

3. Medlemmerne som er med i opstartsfasen af lauget ejer lige store andele af det indkøbte udstyr og er fritaget for indbetaling af kontingent indtil deres andel til nyskaffelsespris er udlignet.

 

§ 6. Ordensregler

1. Bryggerlauget er under ingen omstændigheder at betragte som en smugkro eller lignende.

2. Alt fremstillet øl forbruges af det enkelte medlem og er ikke beregnet for kommercielt salg.

3. Spirituskørsel i forbindelse med arrangementer i lauget medfører øjeblikkelig eksklusion.

4. Ethvert medlem kan, for brud på vedtægterne eller ordensregler vedtaget af bestyrelsen, ekskluderes ved almindeligt bestyrelsesflertal. En sådan eksklusion kan appelleres til førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor den eller de ekskluderede kan forelægge sin eller deres sag. Indtil da står eksklusionen ved magt. Generalforsamling stadfæster eller forkaster derefter eksklusionen ved almindeligt stemmeflertal. Medlemmer der er ekskluderet efter denne paragraf, kan kun genoptages efter beslutning på en Generalforsamling.

 

§ 7. Generalforsamling

1. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i første kvartal.

2. Generalforsamlingen kundgøres via e-mail eller sms med mindst 14 dages varsel.

3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

§ 8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

9. Ølsmagning.

 

§ 9. Stemmeret og afstemning

1. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen.

2. Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Øvrige beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed.

3. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men hvis dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.

2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter at krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

 

§ 11. Bestyrelsens ledelse

1. Bestyrelsen består af i alt 3 medlemmer.

2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.

3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en kasserer og fastlægger selv sin forretningsorden og øvrige ansvarsfordeling.

4. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
Panel title
Antal besøg: 51

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,68301200866699sekunder